Archiv rubriky: Mzdy

 

Jednorázový příspěvek na dítě z pohledu daně z příjmu

jednorázový příspěvek na dítěO jednorázový příspěvek na dítě je možné žádat od 15. srpna 2022. Příspěvek je určen všem dětem do 18 let z domácností, kde hrubý příjem v roce 2021 nepřesáhl 1 milion korun.

Kde je možné si o jednorázový příspěvek na dítě zažádat

V současné době dochází k průběžnému vyplácení jednorázových příspěvků na dítě ve výši 5.000 Kč těm, kteří si o něj požádali buď prostřednictvím klientského portálu MPSV Jenda (nutná elektronická identita občana) nebo osobně na vybraných pracovištích CZECH POINT (krajské, městské nebo obecní úřady). O příspěvek je možné žádat od 15. srpna 2022 a automaticky (bez žádosti) je vyplácen těm, kteří v červenci pobírali přídavek na dítě, které před datem 2. srpna 2022 nedosáhlo dospělosti.

Komu je příspěvek určený

Jednorázový příspěvek je určen všem dětem do 18 let, tedy dětem narozeným od 2. srpna 2004 do 31. prosince 2022. Druhou podmínkou pro získání příspěvku je to, že hrubý příjem domácnosti v roce 2021 nepřesáhl milion korun. Cílem příspěvku je pomoci rodinám s dětmi v době, kdy je vysoká inflace a měl by pomoci s náklady, které jsou spojené se začátkem školního roku.

Jednorázový příspěvek na dítě z pohledu daně z příjmu

Na základě Sdělení finanční správy ze dne 2. září 2022 se jedná o příjem od daně osvobozený podle § 4 odst. 1 písm. i) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Dále uvádí, že jednorázový příspěvek náleží dítěti. Z výše uvedeného vyplývá, že pokud si bude poplatník v rámci ročního zúčtování daně a daňového zvýhodnění nebo v rámci daňového přiznaní uplatňovat slevu na manžela/manželku podle § 35ba odst. 1 písm. b) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, nebude tento příspěvek zahrnován do limitu 68 000 Kč příjmů manžela/manželky.

Zdroj: www.financnisprava.cz

Akce „Milostivé léto II“

Milostivé léto II Od 1. září 2022 do 30. listopadu 2022 probíhá akce „Milostivé léto II“. Tuto akci upravuje zákon č. 214/2022 Sb., o zvláštních důvodech pro zastavení exekuce a o změně souvisejících zákonů, ze dne 24. června 2022. Tento zákon byl zveřejněn ve Sbírce zákonů dne 22. července 2022, částce 97 a jeho účinnost je od 1. září 2022.

Na jaká exekuční řízení se akce „Milostivé léto“ vztahuje

Akce „Milostivé léto“ se na základě § 1 odst. 2 vztahuje na exekuční řízení zahájená před datem 28. října 2021. Povinným je vždy fyzická osoba a okruh veřejnoprávních oprávněných je vyjmenován v § 1 odst. 2 zákona č. 214/2022 Sb. Takovým oprávněným může být např.:

 • Česká republika
 • Zdravotní pojišťovna
 • Státní příspěvková organizace
 • Územní samosprávný celek
 • Státní podnik nebo národní podnik
 • Český rozhlas nebo Česká televize
 • Státní fond
 • Ústav založený státem nebo územním samosprávným celkem, atd.

Podmínky pro zastavení exekuce

Na základě § 1 odst. 3 zákona č. 214/2022 Sb. zastaví soudní exekutor exekuci v případě, že mu povinný písemně sdělí, že žádá o zahájení postupu podle tohoto zákona nejpozději do 30. listopadu 2022. Další podmínkou pro zastavení exekuce je to, že:

 •  do 31. srpna 2022 je v exekučním řízení vymožena nejméně celá vymáhaná jistina a paušální náhrada nákladů exekuce podle § 3

nebo

 • povinný v intervalu od 1. září 2022 do 30. listopadu 2022 uhradí nezaplacenou nebo jinak nezaniklou jistinu vymáhanou v exekučním řízení (případně nezaplacenou či jinak nezaniklou část vymáhané jistiny) a paušální náhradu nákladů exekuce.

Povinný může požádat soudního exekutora o sdělení částky, která má být uhrazena, aby byla splněna výše zmíněná podmínka, nebo o sdělení, že byla tato podmínka splněna. Exekutor je povinen odpovědět do 15 dnů ode dne data doručení žádosti. Exekutor ve své odpovědi uvede datum, kdy mu byla žádost doručena a datum, kdy odeslal odpověď. Při doručování odpovědi přes veřejnou datovou síť na elektronickou adresu se odpověď považuje za doručenou dnem odeslání, pokud se soudnímu exekutorovi nevrátí jako nedoručitelná.

Výše paušální náhrady nákladů exekuce je 1 500 Kč, v případě, že je exekutor plátcem DPH, zvyšuje se paušální náhrada nákladů exekuce o tuto daň.

Zastavení exekuce

Pokud byla exekuce zastavena podle § 1 odst. 3 písm. a) zákona č. 214/2022 Sb., náleží soudnímu exekutorovi náklady exekuce, ohledně kterých byl před 1. zářím 2022 vydán příkaz k úhradě nákladů exekuce a které byly před 1. zářím 2022 vymoženy.

V případě, že byla exekuce zastavena podle § 1 odst. 3 písm. b) zákona č. 214/2022 Sb., náleží soudnímu exekutorovi kromě paušální náhrady nákladů exekuce i náklady exekuce, kvůli kterým byl přede dnem 1. září 2022 vydán příkaz k úhradě nákladů exekuce a které byly přede dnem 1. září 2022 vymoženy ve výši přesahující paušální náhradu nákladů exekuce. Veřejnoprávnímu oprávněnému náležejí podle § 1 zákona č. 214/2022 Sb., náklady oprávněného, na něž byl přede dnem 1. září 2022 vydán příkaz k úhradě nákladů exekuce a které byly přede dnem 1. září 2022 vymoženy.

Po zaplacení vymáhané jistiny a paušální náhrady nákladů exekuce vydá exekutor rozhodnutí a povinného osvobodí od placení dalších vymáhaných pohledávek.

Upozornění: Na základě Sdělení Finanční správy se akce „Milostivé léto II“ nevztahuje na daňové a správní exekuce, kterými jsou finančními úřady vymáhány daňové pohledávky.


Program ALFA MZDY AVENSIO

Pokud je zastavena exekuce, uspokojená během akce „Milostivé léto II“, v programu ALFA MZDY AVENSIO vynulujete dluh, ukončíte platnost srážky (Karta zaměstnance – Srážky – pole Platí do) a zneaktivníte srážku.

Zneaktivnění provedete tak, že srážku označíte, stisknete pravé tlačítko myši a zvolíte možnost Zastavit srážku.


Zdroje:

Zákon č. 214/2022 Sb., o zvláštních důvodech pro zastavení exekuce a o změně souvisejících zákonů
www.financnisprava.cz

Navýšení platů od 1. září 2022

navýšení platů od 1.9. 2022 S účinností od 1. září 2022 dochází k navýšení platů u vybraných skupin zaměstnanců v platové sféře.

Nařízení vlády č. 264/2022 Sb.

Je tomu tak na základě nařízení vlády č. 264/2022 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů. Toto nařízení bylo zveřejněno ve Sbírce zákonů dne 31.8.2022, částce 121.

Jakých zaměstnanců se navýšení týká?

Navýšení platů se týká zaměstnanců odměňovaných podle Přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě a Přílohy
č. 2 k nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců.

ALFA MZDY AVENSIO

Pokud tedy máte zaměstnance odměňované podle těchto tarifních tabulek, pak je pro Vás již teď v Zákaznické zóně MOJE ALFA připraven aktualizační skript, který si můžete nahrát do programu ALFA MZDY AVENSIO pro správný výpočet platů za měsíc září 2022. Zároveň bude navýšení vybraných platových tříd součástí verze, která vyjde v průběhu září 2022.

Do programu ALFA MZDY AVENSIO si aktualizační skript nahrajete přes Údržba – Spouštění skriptů.

Změny v poskytování cestovních náhrad

Zvýšení sazeb stravného a průměrné ceny pohonných hmot mají vliv na poskytování cestovních náhrad a výši stravenkového paušálu.

S účinností od 20. srpna 2022 dochází ke změně v cestovních náhradách. Ke změně dochází na základě vyhlášky č. 237/2022 Sb., kterou se mění vyhláška č. 511/2021 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 15. srpna 2022, která byla zveřejněná ve Sbírce zákonů, částce 110, dne 19. srpna 2022.

Výše stravného dle vyhlášky č. 237/2022 Sb.,

Touto vyhláškou dochází ke zvýšení stravného za kalendářní den pracovní cesty podle §163 odst. 1 zákoníku práce, kdy je výše stravného:

 • 120 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin
 • 181 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin
 • 284 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

Dále se mění výše stravného za každý kalendářní den pracovní cesty podle § 176 odst. 1 zákoníku práce. Zaměstnanci náleží:

 • 120 Kč až 142 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin
 • 181 Kč až 219 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin
 • 284 Kč až 340 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

Výše průměrné ceny pohonných hmot

Ke změně dochází také ve výši průměrné ceny pohonných hmot podle § 158 odst. 3 věty třetí zákoníku práce a to u průměrné ceny za 1 litr benzinu automobilového 98 oktanů ze 40,50 Kč na 51,40 Kč.

Výše stravenkového paušálu

Zmíněné zvýšení stravného má vliv i na výši stravenkového paušálu, jelikož do výše 70 % horního limitu při pracovní cestě, která trvala 5 -12 hodin, je osvobozen od daně, zdravotního a sociálního pojištění a zaměstnavatel si může příspěvek zahrnout do nákladů organizace.

Více se stravenkovému paušálu budeme věnovat v některém z dalších článků, proto doporučujeme sledovat náš blog.

Zaměstnávání studentů z pohledu sociálního pojištění

mzdové účetnictvíPřinášíme Vám další článek zaměřený na zaměstnávání studentů, tentokrát z pohledu sociálního pojištění.

Kdy vzniká účast na sociálním pojištění

Účast na sociálním pojištění závisí od druhu pracovněprávního vztahu zaměstnance a výši příjmu.

Účast na sociálním pojištění je:

 • U pracovního poměru – z jakéhokoliv výdělku
 • U pracovního poměru malého rozsahu – od 3.500 Kč
 • U dohody o provedení práce – od 10.000 Kč
 • U dohody o pracovní činnosti (není malý rozsah) – jakýkoliv výdělek
 • U dohody o pracovní činnosti (malý rozsah) – od 3.500 Kč

Zaměstnání malého rozsahu je v pracovním poměru nebo na základě DPČ, u kterého je sjednán měsíční příjem nižší než 3.500 Kč nebo měsíční příjem sjednán není (např. je sjednán hodinový příjem, ale není známo, kolik hodin v měsíci bude odpracováno).

Pokud má zaměstnanec u jednoho zaměstnavatele více zaměstnání malého rozsahu nebo DPP, pak se jednotlivé „malé rozsahy“ nebo DPP sčítají a úhrn těchto příjmů je rozhodný pro účast na sociálním pojištění. U zaměstnání malého rozsahu a DPP zaměstnance přihlásíte k sociálnímu pojištění poprvé v měsíci, kdy dosáhl příjmu rozhodného k účasti na sociálním pojistném prostřednictvím formuláře ONZ – Oznámení o nástupu/skončení zaměstnání. Zaměstnanec se přihlašuje k datu počátku výkonu zaměstnání. Počátek výkonu zaměstnání je den, kdy zaměstnanec poprvé přišel do práce a vykonával pracovní činnost. Může se lišit od data vzniku pracovněprávního vztahu.


Příklad

Datum vzniku PP je 1.1.2022, což je sobota, ale počátek výkonu zaměstnání je pondělí 3.1.2022. V tomto případě by pracovněprávní vztah byl přihlašován k sociálnímu pojištění k datu 3.1.2022. Přihlášený pracovněprávní vztah se odhlašuje až k datu skončení tohoto vztahu.


Zajímá Vás, jak je to se zaměstnáváním studentů z pohledu zdravotního pojištění?  Přečtěte si náš článek z 20.7.2022, kde jsem vše přehledně popsali.

Program ALFA MZDY AVENSIO

mzdový software ALFA MZDY AVENSIO

Nastavení malého rozsahu a pojištěného pracovněprávního vztahu

Toto nastavení provedete na řádku Sociálně pojištěn na záložce Pracovní poměr (Karta zaměstnance – Pracovní poměry – Pracovní poměr – oblast Pracovní poměr).

Automatické nastavení je:

Pracovní poměr

Pracovní poměr: 1 – Pracovní poměr
Typ vztahu: 0 – zaměstnanec v pracovním poměru
Sociálně pojištěn: Pojištěn (v případě, že je pracovní poměr zaměstnáním malého rozsahu, nastavení změníte na Malý rozsah)

Dohoda o pracovní činnosti

Pracovní poměr: 4 – Dohoda o pracovní činnosti
Typ vztahu: 6 – Dohoda o pracovní činnosti
Sociálně pojištěn: Pojištěn (v případě, že je dohoda o pracovní činnosti zaměstnáním malého rozsahu, nastavení změníte na Malý rozsah)

Dohoda o provedení práce

Pracovní poměr: 5 – Dohoda o provedení práce
Typ vztahu: 3 – Dohoda o provedení práce
Sociálně pojištěn: Nepojištěn (v případě, že výdělek překročí hranici 10.000 Kč, program automaticky po provedení závěrky měsíce vygeneruje přihlášku k sociálnímu pojistnému)

Generování přihlášek k sociálnímu pojistnému

Před provedením generování je důležité mít předchozí rozpracované dávky potvrzené. Generování se provádí přes menu programu Hlavní nabídka – Tiskové sestavy – Nemocenské a sociální pojištění – Oznámení o nástupu/skončení zaměstnance. V okně Oznámení o nástupu do zaměstnání/skončení, na záložce Generování zvolíte období, za které chcete změny (přihlášky) generovat a stisknete tlačítko Generovat.

Pro vygenerování přihlášky za konkrétního zaměstnance doplníte osobní číslo tohoto zaměstnance do pole Osobní číslo, stisknete klávesu ENTER a stisknete tlačítko Generovat jednotlivce.

Vygenerované přihlášky jsou zobrazené se „zatržítkem“ na záložce Zpracování. Přes tlačítko Export oznámení vyexportujete tyto přihlášky do *.xml souboru, který se odešle na ČSSZ. Druhou možností je přímé odeslání na ČSSZ formou e-podání pomocí tlačítka E-podání na ČSSZ.


mzdové účetnictví

Upozornění: U zaměstnání malého rozsahu a DPP můžete přihlášku vygenerovat až po závěrce měsíce, ve kterém zaměstnanec dosáhl příjmu rozhodného pro účast na sociálním pojištění.
Odhlášku vygenerujete k datu skončení pracovněprávního vztahu stejným způsobem jako přihlášku. Odeslání na ČSSZ probíhá stejným taktéž stejným způsobem.


Další tipy, nejen pro zaměstnávání studentů, naleznete na našem blogu.

Zásadní změny v oblasti sociálního pojistného v roce 2023

mzdové účetnictvíNovela zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti přinese pro určité skupiny zaměstnanců slevy na pojistném za zaměstnavatele. Přečtěte si, kdo a za jakých podmínek bude moci tyto slevy uplatnit a jaké výše budou dosahovat.  

Novela zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

Dne 22. července byl ve Sbírce zákonů, částce 97, zveřejněn očekávaný zákon č. 216/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Tento zákon přináší zásadní změny týkající se pojistného. Účinnost zákona je od 1. února 2023.

Na jaké skupiny zaměstnanců se změny vztahují?

Důležitým bodem této novely je sleva na pojistném pro určité skupiny osob vyjmenované v § 7a tohoto zákona. Můžeme říci, že tato novela podporuje kratší pracovní úvazky. Podle § 7a odst. 1 má zaměstnavatel nárok na slevu na pojistném za kalendářní měsíc za zaměstnance v pracovním nebo služebním poměru, které jsou uvedené § 7a odst. 1 písm. a) až f), tedy:

 • Osoby starší 55 let
 • Osoby pečující o dítě mladší 10 let, jehož je rodičem, nebo které má v péči nahrazující péči rodičů
 • Osoby pečující o osobu blízkou mladší 10 let závislou na péči jiné osoby v I. – IV. stupni
 • Osoby připravující se na budoucí povolání studiem
 • Osoby, které v období 12 kalendářních měsíců před kalendářním měsícem, za které se sleva na pojistném uplatňuje, nastoupily jako uchazeči o zaměstnání na rekvalifikaci
 • Osoby se zdravotním postižením podle § 67 odst. 2 zákona o zaměstnanosti
 • Osoby mladší 21 let

a zároveň jejich stanovená kratší pracovní nebo služební doba činí 8 – 30 hodin týdně.

Výjimky, kdy nelze slevu na pojistném za zaměstnavatele uplatnit

Výjimky, kdy si zaměstnavatel nebude moci uplatnit slevu na pojistném za zaměstnance, jsou uvedeny v § 7a odst. 3. Jedná se o následující situace:

 • Úhrn příjmů ze všech zaměstnání (pracovní a služební poměr) u jednoho zaměstnavatele je za kalendářní měsíc vyšší než 1,5 násobek průměrné mzdy
 • Úhrn vyměřovacích základů zaměstnance ze zaměstnání (pracovní a služební poměr) u jednoho zaměstnavatele, který připadá na 1 hodinu z úhrnu odpracovaných hodin ze všech těchto zaměstnání v kalendářním měsíci je vyšší než 1,15 % průměrné mzdy
 • Odpracovaná doba v pracovním nebo služebním poměru
  u jednoho zaměstnavatele, včetně dob, které se považují za výkon práce nebo služby překročí 138 hodin v kalendářním měsíci. Pokud zaměstnanec nastoupí v průběhu měsíce, limit se poměrně upraví. Výsledek se zaokrouhlí na celé hodiny směrem nahoru
 • Zaměstnanec, který je osobou se zdravotním postižením podle § 67 odst. 2 zákona o zaměstnanosti, je v pracovním poměru k zaměstnavateli, který je zaměstnavatelem uznaný za zaměstnavatele na chráněném trhu práce
 • Zaměstnanec zaměstnavatele je uveden v měsíčním přehledu nákladů na náhrady mezd zaměstnanců pro uplatnění nároku na výplatu příspěvku v době částečné práce

Výše slevy a podmínky uplatnění slevy

Sleva na pojistném může být poskytnuta pouze jednomu zaměstnavateli v kalendářním měsíci a to v případě, že zaměstnavatel oznámí České správě sociálního zabezpečení záměr uplatňovat tuto slevu ještě před samotným uplatněním. Záměr uplatňovat slevu na pojistném za zaměstnance je možné oznámit České správě sociální zabezpečení nejdříve měsíc přede dnem, od kterého bude slevu uplatňovat a zároveň ne dřív, než je České správě sociálního zabezpečení podáno Oznámení o nástupu zaměstnance do zaměstnání.

Mezním termínem pro oznámení záměru uplatňovat slevu je lhůta pro podání přehledu za kalendářní měsíc, za který zaměstnavatel slevu na pojistném za zaměstnance uplatňuje.

Pokud by došlo k tomu, že by za zaměstnance chtělo slevu na pojistném uplatňovat více zaměstnavatelů, pak tato sleva náleží tomu zaměstnavateli, který svůj záměr uplatňovat slevu na pojistném oznámí jako první. Pokud by zaměstnanec splňoval více podmínek pro uplatnění slevy na pojistném, může si zaměstnavatel uplatnit slevu pouze jednou. Podmínka pro uplatnění slevy na pojistném musí u zaměstnance trvat po celý kalendářní měsíc.

Výše slevy na pojistném bude činit 5 % z úhrnu vyměřovacích základů zaměstnanců za kalendářní měsíc, na které si zaměstnavatel na základě § 7a může slevu uplatnit. Sleva se zaokrouhlí na celé koruny nahoru.

Sleva na pojistném je uplatněna na tiskopisu podle § 9 odst. 2 zákona 589/1992 Sb. a zaměstnavatel ji odečte z částky pojistného. Slevu lze uplatnit pouze do dne splatnosti pojistného za kalendářní měsíc, za který tato sleva náleží. Pokud zaměstnavatel od pojistného odečte slevu vyšší, než mu náleží, pak mu vzniká dluh na pojistném. V opačném případě, tedy pokud zaměstnavatel uplatní nižší slevu, než mu náleží, nedoplatek na slevě na pojistném nevzniká.

Zaměstnavatel uplatňující slevu na pojistném je povinen na tiskopisu Přehled o výši pojistného uvést počet zaměstnanců, na které je sleva uplatněna, úhrn jejich vyměřovacích základů, výši slevy na pojistném, úhrn pojistného po uplatnění slevy a údaje o zaměstnancích, na které slevu na pojistném uplatňuje.

Je nutné, aby zaměstnanec doložil veškeré doklady potřebné pro uplatnění slevy.


Program ALFA MZDY AVENSIO

Veškeré změny týkající se pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti budete mít včas zapracovaného do programu ALFA MZDY AVENSIO.


Další tipy a aktuality z oblasti mzdového účetnictví naleznete na našem blogu.

Zaměstnávání studentů z pohledu zdravotního pojištění

mzdové účetnictvíJaké jsou povinnosti zaměstnavatele v případě, že zaměstnává studenta? V následujícím článku Vám řekneme, kdy a za jakých podmínek se student stává plátcem pojistného na veřejné zdravotní pojištění.

V předchozím článku bylo uvedeno, že pokud se dítě (student) připravuje na budoucí povolání, pak je považováno za nezaopatřené dítě z pohledu zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře. Z pohledu zdravotního pojištění je za tuto osobu plátcem pojistného na veřejné zdravotní pojištění stát. Spadá do tzv. „státní kategorie“ a podle toho, jaký má uzavřen pracovněprávní vztah se svým zaměstnavatelem, odvádí pojistné na zdravotní pojištění jen z toho, co si skutečně vydělá. Není mu tedy prováděn dopočet do minimálního vyměřovacího základu na zdravotní pojištění.

Pro přihlášení těchto osob k placení pojistného a odvodu pojistného na veřejné zdravotního pojištění je důležité, aby pro účely zdravotního pojištění vzniklo zaměstnání.

U pracovního poměru zaměstnání vzniká vždy, ať je zúčtován jakýkoliv příjem. U DPP vzniká zaměstnání, když příjem nebo úhrn příjmů z DPP u jednoho zaměstnavatele přesahuje       
částku 10 000 Kč
(příjem musí být alespoň 10 001 Kč). U dohody o pracovní činnosti je rozhodným příjmem pro účast na zdravotním pojištění částka 3 500 Kč (z DPČ nebo více DPČ u jednoho zaměstnavatele).

Na HOZ (hromadné oznámení zaměstnavatele) se tyto osoby přihlašují kódem „P“ a „G“. Datem, ke kterému se zaměstnanec přihlašuje ke zdravotnímu pojištění, je datum počátku pracovního poměru nebo dohody. Přihlášení pracovněprávního vztahu probíhá poprvé v měsíci, kdy byl zúčtován příjem zakládající účast na zdravotním pojištění (DPP, DPČ). U pracovního poměru se přihlašuje k datu uzavření pracovní smlouvy.

V případě, že by došlo ke změně zdravotní pojišťovny, je nutné tuto skutečnost oznámit včas svému zaměstnavateli. Změnu ZP je možné provést pouze k 1. lednu nebo k 1. červenci


Zajímá Vás, jaké jsou podmínky a způsoby zaměstnávání studentů? Přečtěte si náš článek z 18.7.2022, kde jsem vše přehledně popsali.


Program ALFA MZDY AVENSIO

V programu ALFA MZDY AVENSIO provedete nastavení zdravotního pojištění na záložce Zaměstnanec (Karta zaměstnance – Osobní údaje – Zaměstnanec – oblast Zdravotní pojištění). Nastavení je následující:

mzdový software ALFA MZDY AVENSIO

 • Pojišťovna – nastavíte pojišťovnu, u které je zaměstnanec pojištěn. Přes tlačítko se třemi tečkami je možné nastavit změnu zdravotní pojišťovny dopředu. Automaticky se nastaví období, od kterého bude změna provedena, a zvolíte zdravotní pojišťovnu, u které bude zaměstnanec od následujícího období pojištěn. Změnu zdravotní pojišťovny dopředu si můžete zkontrolovat i na záložce Plánované změny (Karta zaměstnance – Plánované změny). Zadanou změnu zdravotní pojišťovny dopředu je možné zase vymazat.
 • Stav – Počítat ZP
 • Číslo pojištěnce – vyplňuje se pouze u cizinců, kteří mají přiděleno číslo pojištěnce od zdravotní pojišťovny
 • Min. vyměřovací základ – Hlídat, pojištěný pracovník
 • Úleva na ZP – Student § 7 odst. 1 písm. a)
 • Od: – Do: – interval, na který máte doklad o tom, že zaměstnanec studuje

Tímto nastavením docílíte toho, že zaměstnanec (student), který bude účasten zdravotního pojištění, odvede pojistné skutečně z toho, co si vydělá a program mu nebude provádět dopočet do minimálního vyměřovacího základu.

U pracovního poměru vygenerujete přihlášku na ZP k datu počátku pracovního poměru.
U dohod se přihláška vygeneruje poprvé, až když zaměstnanec dosáhne příjmu rozhodného pro účast na zdravotním pojištění. Přihláška se však generuje s datem počátku dohody – datum Od na záložce Pracovní poměr (Karta zaměstnance – Pracovní poměry – Pracovní poměr). Jakmile však zaměstnanec v následujícím období nedosáhne příjmu rozhodného pro účast na ZP, provede se odhláška na ZP.


mzdové účetnictví

Upozornění: U dohody o pracovní činnosti a dohody o provedení práce se přihláška/odhláška na ZP vygeneruje až po uzavření měsíce do následujícího kalendářního období.


Generování změn na ZP provedete přes menu programu Hlavní nabídka – Tiskové sestavy – Zdravotní pojišťovny – Hromadné oznámení zaměstnavatele, na záložce Generování. Nastavíte období, za které má generování proběhnout, a stisknete tlačítko Generovat.

Pro vygenerování přihlášky/odhlášky za konkrétního zaměstnance nastavíte období, zadáte Osobní číslo zaměstnance, stisknete klávesu ENTER a stisknete tlačítko Generovat jednotlivce.

Odeslání provedete přes záložku Zpracování v okně Hromadné oznámení zaměstnavatele. Odesílat můžete buď formou e-podání (přes tlačítko Odeslat oznámení) nebo exportem do *.xml souboru (tlačítko Export oznámení) a odesláním na zdravotní pojišťovnu.


Další tipy, nejen pro zaměstnávání studentů, naleznete na našem blogu.

Zaměstnávání studentů – brigády

mzdové účetnictvíPřiblížil se čas, kdy se mnoho studentů snaží využít letních prázdnin k různým přivýdělkům a brigádám. Jaká jsou pravidla pro zaměstnávání studentů, se dozvíte v tomto blogovém článku.

Základní podmínky pro to, abyste mohli zaměstnat studenty a mladistvé je dovršení 15 let věku a ukončení povinné školní docházky, přičemž je důležité splnit obě podmínky současně. Z pohledu zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře se dítě do skončení povinné školní docházky a dále do 26 let věku považuje za nezaopatřené dítě, pokud se soustavně připravuje na budoucí povolání. Co se považuje za soustavnou přípravu na budoucí povolání je definováno v § 12 – § 15 zákona 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře.

Způsoby zaměstnávání studentů

Mladiství a studenti mohou pracovat na pracovní poměr, dohodu o provedení práce či dohodu o pracovní činnosti. Dohody jsou však častějším způsobem zaměstnávání těchto osob.

 1. Pracovní poměr vzniká uzavřením pracovní smlouvy. Pracovní smlouva musí být písemnou formou a podepsána zaměstnancem i zaměstnavatelem. Jedno vyhotovení pracovní smlouvy obdrží zaměstnanec a druhé vyhotovení si ponechá zaměstnavatel. Pracovní poměr se sjednává na dobu určitou nebo na dobu neurčitou. Pracovní poměr na dobu určitou může být sjednán nejdéle na tři roky a může být maximálně dvakrát prodloužen. Zaměstnavatel zaměstnanci musí rozvrhnout pracovní dobu.
 2. Dohoda o pracovní činnosti musí být také písemně uzavřena a podepsána oběma stranami. Pracovní doba nemusí být rozvržena, musí však být dodržena podmínka, aby rozsah pracovní doby nebyl vyšší, než je polovina stanovené týdenní pracovní doby v organizaci.
 3. Dohodu o provedení práce je nutné taktéž sjednat písemně a podepsat oběma stranami. Podmínkou u DPP je, že nesmí být odpracováno více jak 300 hodin za kalendářní rok a to ani v součtu více DPP u jednoho zaměstnavatele.

Program ALFA MZDY AVENSIO

Nastavení pracovněprávního vztahu v programu ALFA MZDY AVENSIO provedete na záložce Pracovní poměr (Karta zaměstnance – Pracovní poměry – Pracovní poměr).

mzdový software ALFA MZDY AVENSIO

 1. Pracovní poměr
  Pracovní poměr: 1 – Pracovní poměr
  Typ vztahu: 0 – Zaměstnanec v pracovním poměru
  Ukončení: 0 – Na dobu neurčitou
  20 – PP na dobu určitou
 2. Dohoda o pracovní činnosti
  Pracovní poměr: 4 – Dohoda o pracovní činnosti
  Typ vztahu: 6 – Dohoda o pracovní činnosti
  Ukončení: 0 – Na dobu neurčitou
  8 – Uplynutí sjed. doby
 3. Dohoda o provedení práce
  Pracovní poměr: 5 – Dohoda o provedení práce
  Typ vztahu: 3 – Dohoda o provedení práce
  Ukončení: 0 – Na dobu neurčitou
  8 – Uplynutí sjed. doby

ALFA TIP:

V menu programu Hlavní nabídka – Tiskové sestavy – Formuláře – Smlouvy jsou k dispozici vzorové smlouvy, které si každý může zkopírovat (zdědit) a upravit podle vlastních potřeb. Jak na úpravu formulářových sestav najdete v dokumentu Úpravy formulářových sestav (Nápověda – Soubory nápovědy – Speciální činnosti v programu – Úpravy formulářových sestav).

Kontrola dat

Program ALFA MZDY AVENSIO hlídá počet hodin odpracovaných zaměstnancem na dohodu o provedení práce a od 250 odpracovaných hodin dává uživateli upozornění.


Další tipy, jak na zaměstnávání studentů Vám přineseme v dalším článku. Pro více informací sledujte náš blog.

Červencové zvýšení nezabavitelné částky

Od 1. července 2022 dochází k dalšímu zvýšení nezabavitelné částky. Zatímco v průběhu června Nejvyšší soud rozhodl o navýšení normativních nákladů na bydlení o částku 1.120 Kč podle § 26a zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální politice, nyní dochází ke zvýšení nezabavitelné částky v důsledku zvýšení životního minima jednotlivce. Životní minimum jednotlivce se zvyšuje na základě nařízení vlády č. 204/2022 Sb., o zvýšení částek životního a existenčního minima ze dne 29.6.2022, které bylo zveřejněno ve Sbírce zákonů, částce 92, dne 30.6.2022, na částku 4.620 Kč.

Výše základní nezabavitelné částky, která nesmí být povinnému sražena, od 1. 7. 2022 činí 9.416,25Kč. Připomínám, že výše základní nezabavitelné částky se vypočítá jako ¾ ze součtu částek životního minima jednotlivce, normativních nákladů na bydlení a částky navýšení měsíčních normativních nákladů na bydlení pro rok 2022, to znamená ¾ z částky 12.555 Kč (4.620 Kč + 6.815 Kč + 1.120 Kč).

Výše nezabavitelné částky na vyživovanou osobu je rovna jedné třetině z nezabavitelné částky na osobu povinného, to znamená 1/3 z částky 9.416,25 = 3.138,75 Kč.

Částka, nad kterou se sráží zbytek čisté mzdy bez omezení je rovna dvojnásobku součtu životního minima jednotlivce, normativních nákladů na bydlení a částky navýšení měsíčních normativních nákladů na bydlení. Jedná se tedy o částku 25.110 Kč (2 x 12.555 Kč).

 

Program ALFA MZDY AVENSIO

Úprava výše nezabavitelné částky bude do programu ALFA MZDY AVENSIO včas zapracována a pro výpočet mezd za červenec 2022 bude vystavena verze programu.

Nezabavitelná částka (rozhodnutí Nejvyššího soudu)

Dne 8.6.2022 rozhodl Nejvyšší soud ve věci stanovení výše nezabavitelné částky. Spisová značka tohoto rozhodnutí je Cpjn 202/2022. Na základě stanoviska Nejvyššího soudu je rozhodnuto, že při způsobu výpočtu nezabavitelné částky se normativní náklady na bydlení pro rok 2022 zvyšují o částku 1. 120 Kč uvedenou v § 26a odst. 2 zákona č. 117/1995 Sb. o státní sociální podpoře. Výše zmíněné platí i při výpočtu nezabavitelné částky při insolvenčních srážkách (oddlužení plněním splátkového kalendáře).

Stanovení výše nezabavitelné částky bylo od počátku roku 2022 předmětem sporů a rozdílných výkladů. Důvodem byl zákon č. 17/2022 Sb., kterým se měnil zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře. Do tohoto zákona byl přidán § 26a, kterým se navyšují částky normativních nákladů na bydlení pro rok 2022 pro účely stanovení nároku na příspěvek na bydlení. Jelikož byla nejednoznačná právní úprava, nebylo jasné, zda se předmětná částka 1. 120 Kč má připočítávat k normativním nákladům na bydlení při stanovení výše nezabavitelné částky či nikoliv.

Nyní je ohledně stanovení výše nezabavitelné částky díky rozhodnutí Nejvyššího soudu jasno. Výše nezabavitelné částky na osobu povinného se vypočítá jako ¾ ze součtu normativních nákladů na bydlení (§ 26 odst. 1 písm. b) zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře), částky navýšení měsíčních normativních nákladů na bydlení pro rok 2022 (§ 26a odst. 2 písm. a) zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře) a částky životního minima jednotlivce (§ 2 zákona č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu). Konkrétně jsou to ¾ ze součtu částek 6.815 Kč + 1.120 Kč + 4.250 Kč (= ¾ z částky 12.185 Kč). Nezabavitelná částka na osobu povinného je pro rok 2022 částka 9.138,75 Kč.

Nezabavitelná částka na vyživovanou osobu je rovna 1/3 z nezabavitelné částky na osobu povinného, to znamená 1/3 z částky 9.138,75 Kč. Nezabavitelná částka na vyživovanou osobu pro rok 2022 je 3.046,25 Kč.

Částka, nad kterou se zbytek čisté mzdy sráží bez omezení je rovna dvojnásobku součtu částek normativních nákladů na bydlení, částky navýšení měsíčních normativních nákladů na bydlení pro rok 2022 a částky životního minima jednotlivce, to znamená částka 24.370 Kč.

Program ALFA MZDY AVENSIO

V programu ALFA MZDY AVENSIO jsou částky aktualizované pro výpočet mezd za červen 2022. Více ohledně nezabavitelné částky v programu ALFA MZDY AVENSIO najdete v tomto článku.

 

Zdroje:

Rozhodnutí Nejvyššího soudu Cpjn 202/2022

 

Novinky v ONZ

Jistě jste zaznamenali, že od 1.4.2022 došlo k úpravě Oznámení o nástupu/skončení zaměstnance (ONZ). Úprava souvisí s novelou zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, která byla provedena zákonem č. 248/2021 Sb, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Zákon č. 248/2021 Sb. byl zveřejněn 30.6.2021, částce 106 Sbírky zákonů.

Úprava se týká údajů poskytovaných Úřadu práce, které jsou rozhodné pro poskytnutí podpory v nezaměstnanosti při skončení zaměstnání. Do ONZ byly přidány následující údaje:

 • Druh zaměstnání
 • Doba trvání zaměstnání
 • Doba důchodového pojištění
 • Výše průměrného nebo pravděpodobného měsíčního čistého výdělku
 • Výše nároku na odstupné/odchodné/odbytné
 • Informace, zda odstupné/odchodné/odbytné bylo vyplaceno
 • Způsob skončení zaměstnání
 • Důvod skončení zaměstnání

 

Program ALFA MZDY AVENSIO

Předmětná úprava je součástí programu ALFA MZDY AVENSIO od verze 3.2.5. Důležité je při skončení pracovního poměru zaměstnance správně zvolit důvod ukončení na záložce Pracovní poměr (Karta zaměstnance – Pracovní poměry – Pracovní poměr – pole Ukončení). Ke způsobům ukončení pracovního poměru byl přidán sloupec ONZ – důvod ukončení. Proto při ukončení pracovního poměru zaměstnance zvolte ten důvod, u kterého je vyplněna číslice ve sloupci ONZ – důvod ukončení. Je to z toho důvodu, abyste měli správně vyplněn nový formulář ONZ platný od 1.4.2022.

Formulář ONZ najdete v menu programu Hlavní nabídka – Tiskové sestavy – Nemocenské a sociální pojištění – Oznámení o nástupu/skončení zaměstnání. Byl rozdělen na jednotlivé záložky, přičemž záložka týkající se údajů pro Úřad práce, tedy nových změn, je záložka Podpora v nezaměstnanosti.

V rámci této záložky se doplňují následující údaje:

Důvod neposkytnutí podkladů – toto políčko se vyplní automaticky v případě úmrtí pojištěnce a v případě starobního důchodu. Pokud se jedná o funkci soudce, zastupitele, poslance, senátora, člena vlády nebo prezidenta, je nutné toto políčko vyplnit ručně.

Druh zaměstnání – automaticky se ze zadání na pracovním poměru vyplní, zda se jednalo o pracovněprávní vztah nebo o služební poměr podle zákona č. 234/2014 Sb.

Důvod ukončení pracovněprávního vztahu – pole se vyplní automaticky na základě zadání důvodu ukončení pracovního poměru v poli Ukončení na záložce Pracovní poměr (Karta zaměstnance – Pracovní poměry – Pracovní poměr). Je důležité mít vyplněný ten důvod, který má ve sloupci ONZ – důvod ukončení číslici.

Průměrný čistý měsíční výdělek – pokud program zná průměrný měsíční čistý výdělek, doplní ho automaticky, pokud ne, je nutné ho spočítat a doplnit ručně

Důvod ukončení služebního poměru – pole se vyplní automaticky na základě zadání důvodu ukončení služebního poměru v poli Ukončení na záložce Pracovní poměr (Karta zaměstnance – Pracovní poměry – Pracovní poměr). Je důležité mít vyplněný ten důvod, který má ve sloupci ONZ – důvod ukončení číslici.

Doba důchodového pojištění – v tomto okně se zobrazují doby pojištění (maximálně však 12 období)

Odchodné/odbytné/odstupné:

 • „zatržítko“ k poli Náleží se vyplní v případě, že je jako důvod ukončení PP uvedeno ukončení s odstupným. V opačném případě se musí „zatržítko“ vyplnit ručně.
 • pokud bylo odstupné/odchodné/odbytné vyplaceno, bude toto políčko zatrženo, pokud ne, je třeba zatržení tohoto políčka zrušit
 • pole Druh – vyplní se automaticky, podle toho, co bylo vyplaceno na mzdových položkách
 • pole Násobek příjmu – program automaticky toto pole vyplní, podle toho, za kolik měsíců bylo odstupné/odchodné/odbytné vyplaceno. Doplní se automaticky podle toho, co je vyplněno na mzdových položkách u kódu v poli Sazba

 

Zdroje:

www.cssz.cz

Chcete mít důležité informace vždy po ruce? Napište si o našeho Rádce pro mzdové účetní.

Mám zájem o Rádce

 

Zaměstnávání Ukrajinců – obecná úprava od 21.3.2022 a dočasná ochrana

Dne 21.3.2022 byly ve Sbírce zákonů zveřejněny zákony související s přílivem uprchlíků z Ukrajiny a upravující jejich zaměstnávání. Jsou to zákony č. 65/2022 Sb., o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace a zákon č. 66/2022 Sb., o opatřeních v oblasti zaměstnanosti a oblasti sociálního zabezpečení v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace. Zákon č. 65/2022 Sb. nabývá účinnosti podle § 9 odst. 1 tohoto zákona dnem jeho vyhlášení, což bylo 21.3.2022. Platnosti pozbývá na základě § 9 odst. 2 tohoto zákona dne 31.3.2023.

Na základě § 2 zákona č. 65 /2022 Sb. je občanům Ukrajiny, kteří prchají před válkou, od 31.3.2022 udělována dočasná ochrana. Dočasnou ochranou je myšleno oprávnění k pobytu na území České republiky podle zákona o dočasné ochraně cizinců za účelem poskytnutí dočasné ochrany na území České republiky. Dočasnou ochranu cizincům udělují Policie České republiky nebo Ministerstvo vnitra.

Žádost o dočasnou ochranu je nutné podat osobně. Nesmí být podána cizincem, který o dočasnou ochranu požádal v jiném členském státě Evropské unie nebo pokud mu dočasná ochrana byla udělena v jiném členském státě Evropské unie. Pokud je žadateli udělena dočasná ochrana, je mu v cestovním dokladu vyznačená vízovým štítkem. Žadatel je povinen předložit cestovní doklad a na vyžádání fotografii. V případě, že cizinec, který je poživatelem dočasné ochrany, nemá platný cestovní doklad, Policie České republiky nebo Ministerstvo vnitra mu vydá cestovní průkaz totožnosti podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky.

Na základě § 4 odst. 4 zákona č. 65/2022 Sb. se občan, kterému je udělena dočasná ochrana, považuje pro účely zákona o pobytu cizinců na území České republiky za držitele víza k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území České republiky podle § 33 odst. 1 písm. a) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky.

Podle přechodných ustanovení zákona č. 65/2022 Sb. se cizinec, jemuž bylo v období od 24. února 2022 do 20. března 2022 uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území České republiky podle § 33 odst. 1 písm. a) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, považuje za cizince, jemuž byla udělena dočasná ochrana podle zákona č. 65/2022 Sb.

Pokud byli cizinci v období 30 dnů přede dnem udělení dočasné ochrany poskytnuty zdravotní služby na základě § 7 odst. 1 zákona č. 65/2022 Sb., pak se takový cizinec pro účely úhrady poskytnutých zdravotních služeb považuje podle § 2 odst. 1 písm. b) bod 5. zákona č. 48/1997 Sb. za osobu, která nemá trvalý pobyt na území České republiky a bylo jí uděleno oprávnění k pobytu za účelem dočasné ochrany na území České republiky na základě zákona o dočasné ochraně cizinců nebo podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky. Za stejnou osobu je považován i cizinec, kterému již byla udělena dočasná ochrana. Za tutéž osobu je považováno i dítě, které se narodilo cizinci, kterému již byla poskytnuta dočasná ochrana nebo cizinci v období 30 dnů přede dnem poskytnutí dočasné ochrany a to po dobu nejdéle 60 dnů ode dne narození. Za stejné osoby se považují rovněž cizinci, kterým byly v období od 24.2.2022 poskytnuty zdravotní služby na území České republiky a následně jim bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dní za účelem strpění pobytu na území České republiky podle § 33 odst. 1 písm. a) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky nebo kterým byla následně udělena dočasná ochrana podle zákona č. 65/2022 Sb.

Poslední skupinou, která se pro účely úhrady poskytnutých zdravotních služeb považuje podle § 2 odst. 1 písm. b) bod 5. zákona č. 48/1997 Sb. za osobu, která nemá trvalý pobyt na území České republiky a bylo jí uděleno oprávnění k pobytu za účelem dočasné ochrany na území České republiky na základě zákona o dočasné ochraně cizinců nebo podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky je dítě, které se narodilo na území České republiky v období od 24.2.2022 do 20.3.2022 cizinci s uděleným vízem nebo vízem za účelem dočasné ochrany, a to nejdéle po dobu 60 dnů ode dne narození.

Zdroje:

Zákon č. 65/2022 Sb., o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace a zákon č. 66/2022 Sb., o opatřeních v oblasti zaměstnanosti a oblasti sociálního zabezpečení v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace

Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky

Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů

Chcete mít důležité informace vždy po ruce? Napište si o našeho Rádce pro mzdové účetní.

Mám zájem o Rádce

 

Záznam přednášek Jarní e-Konference

Nestihli jste mzdovou Jarní e-Konferenci 2022?
Sledujte přednášky ze záznamu!

konference pro mzdové účetní, personalisty a ekonomy

Až do 30. 6. 2022 můžete sledovat přednášky naší tradiční Jarní e-Konference zaměřené na aktuální témata z oboru mzdového účetnictví. Vysílali jsme je v přímém přenosu ve dnech 20. 4., 21. 4. a 22. 4. 2022.

Přednášky 1. a 3. jsou určeny všem mzdovým účetním, personalistům a ekonomům, tedy nejen uživatelům mzdového programu ALFA MZDY AVENSIO. Jejich cílem je přinést posluchačům vše důležité z oboru na jednom místě a bez nutnosti cestování.

Co uslyšíte a koho uvidíte?


Přednáška 1.

 • PRÁVNÍ ZÁKOUTÍ ODMĚŇOVÁNÍ MZDOU A ODMĚNOU Z DPP/DPČ – Mgr. Tomáš Liškutín

Během 3 hodin se dozvíte vše o principech odměňování mzdou, o pevné a pohyblivé složce mzdy, nárokových a nenárokových bonusech a prémiích. Zjistíte také, jak na kompenzaci práce přesčas u řadových i manažerských pozic. Lektor rovněž objasní jaké finanční nároky může zaměstnavatel uplatňovat vůči mzdě zaměstnance. Poslední část výkladu pak věnuje aplikaci zásad rovného zacházení a přestupků v oblasti odměňování. Vše včetně praktických příkladů a doporučení.

Mgr. Liškutín srozumitelně vysvětluje platné zákony, má přehled a výborné příklady z praxe.
Silvia Veverková, Léčebna pro dlouhodobě nemocné, Hradec Králové

 

Přednáška 2.

 • EXEKUCE V PROGRAMU ALFA MZDY AVENSIO KROK ZA KROKEM – Lucie Kubátová

3 hodinová přednáška objasní především uživatelům mzdového programu ALFA MZDY AVENSIO, jak se stanovuje nezabavitelná částka, jaký je rozdíl mezi exekucí přednostní a  nepřednostní a jak řešit souběh exekucí. Dozvíme se podrobnosti o odesílání deponovaných částek nebo vypočtu srážky z odstupného. 13 modelových příkladů v druhé části výkladu pak poslouží k utužení znalostí a zejména jako návod, jak exekuce bezchybně nastavit v našem mzdovém programu.

Nejvíce se mi líbilo přehledné řešení exekucí podle uvedených příkladů.
Marie Javorská, ZŠ Plaňany

 

Přednáška 3. a navazující 4.

 • PRACOVNÍ DOBA A DOVOLENÁ V PRAXI – JUDr. Jakub Tomšej, Ph.D.

JUDr. Jakub Tomšej, Ph.D si pro Vás připravil 3 hodinový výklad nejnovějších zkušeností s novelou zákoníku práce i nová soudní rozhodnutí. Dostatek pozornosti je věnován také tradičním institutům jako je rozvržení pracovní doby, práce přesčas, pracovní pohotovost apod. Druhá část přednášky je zaměřena na institut dovolené a některé praktické komplikace současné právní úpravy, povinnosti zaměstnavatelů a časté chyby, jichž je nutno se vyvarovat.

 • PRACOVNÍ DOBA A DOVOLENÁ V PROGRAMU ALFA MZDY AVENSIO – Ing. Vladimír Kozák, Jana Bošková

Navazující přednáška v délce necelé 2 hodiny vysvětluje správné rozvržení pracovní doby a nastavení dovolené v programu ALFA MZDY AVENSIO a obsahuje praktické ukázky a tipy, které Vám ušetří práci při zpracování mezd v našem mzdovém programu.

Posluchači si pochvalovali zvolené téma, ucelené pojetí a dobře připravené studijní materiály.

Všechno bylo absolutně perfektní! Děkujeme za takováto školení.
Stanislava Hrušková, Jaroměř


Objednávat můžete buď jednotlivé dny záznamů z Konference za  1 500 Kč nebo 2 000 Kč / 1 den (bez DPH) nebo balíček všech čtyř záznamů přednášek za zvýhodněnou cenu 4 500 Kč (bez DPH)

 

OBJEDNAT balíček Jarní e-Konference nebo jednotlivé přednášky

 


Potvrzení objednávky s proforma fakturou obdržíte IHNED na e-mail, který do objednávky uvedete. Proto prosíme o pozornost a správné vyplnění Vaší e-mailové adresy! Pokud od nás obratem potvrzení objednávky neobdržíte, napište nám na e-mail skola@alfasoftware.cz a my zjistíme, kde to vázne :-).

Váš ALFA Tým


Podívejte se do zákulisí Jarní e-Konference 2022

 

 

Zvýšení nezabavitelné částky

Dne 31.3.2022 vyšlo ve Sbírce zákonů, částce 42, nařízení vlády č. 75/2022 Sb., o zvýšení částek životního minima a existenčního minima.  Na základě tohoto nařízení se s účinností od 1.4.2022 zvyšuje životní minimum jednotlivce na částku 4.250 Kč. Tato veličina má vliv na výši nezabavitelné částky.

Nezabavitelná částka se vypočte jako ¾ součtu částek životního minima jednotlivce a normativních nákladů na bydlení pro bydlení v bytech užívaných na základě nájemní nebo podnájemní smlouvy v obci s 50.000 – 99.999 obyvateli. Způsob výpočtu nezabavitelné částky stanovuje nařízení vlády č. 595/2006 Sb., o způsobu výpočtu základní částky, která nesmí být sražena povinnému z měsíční mzdy při výkonu rozhodnutí, a o stanovení částky, nad kterou je mzda postižitelná srážkami bez omezení (nařízení o nezabavitelných částkách).

Částka životního minima jednotlivce je od 1.4.2022 ve výši 4.250 Kč a částka normativních nákladů na bydlení pro rok 2022 činí 6.815 Kč. Součet těchto částek je 11.065 Kč, to znamená, že ¾ z této částky, tedy výše nezabavitelné částky je 8.298,75 Kč. Nezabavitelná částka na vyživovanou osobu se rovná 1/3 nezabavitelné částky, což je 2.766,25 Kč (1/3 z částky 8.298,25 Kč). Částka, nad kterou se sráží bez omezení, je rovna dvojnásobku součtu částky životního minima jednotlivce a normativních nákladů na bydlení. V současnosti je to částka 22.130 Kč.

Od druhé poloviny ledna se také řešila otázka, zda se bude výše nezabavitelné částky zvyšovat v souvislosti s nařízením vlády č. 17/2022 Sb. ze dne 28.1.2022, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře. Do zákona č. 117/1995 Sb. byl přidán § 26a, kterým se navyšují normativní náklady na bydlení. Jak je však v § 26a odst. 1 tohoto zákona uvedeno, jedná se o navýšení normativních nákladů na bydlení pro účely stanovení nároku na příspěvek na bydlení. Jelikož je současná právní úprava nejednoznačná a výklady Ministerstva práce a sociálních věcí
a Ministerstva spravedlnosti jsou právně nezávazné, částku navýšení normativních nákladů na bydlení podle § 26a zákona č. 117/1995 Sb., tedy částku 1.120 Kč, do výpočtu nezabavitelné částky nezahrnujeme. Dalším důvodem je nařízení vlády č. 595/2006 Sb. o způsobu výpočtu základní částky, která nesmí být sražena povinnému z měsíční mzdy při výkonu rozhodnutí, a o stanovení částky, nad kterou je mzda postižitelná srážkami bez omezení (nařízení o nezabavitelných částkách), ve kterém o započítávání částky podle § 26a vůbec není pojednáváno.

Výši nezabavitelné částky ovlivňuje i počet vyživovaných osob.

Program ALFA MZDY AVENSIO

Nezabavitelná částka se v programu ALFA MZDY AVENSIO nachází na záložce Srážky (Karta zaměstnance – Srážky).

Výši nezabavitelné částky je možné ručně upravit a to tak, že se na záložce Srážky, vedle pole Nezabavitelná částka rozklikne tlačítko se třemi tečkami. Otevře se okno Nezabavitelná částka
a vložením „zatržítka“ před políčko s nezabavitelnou částkou se toto pole zpřístupní pro editaci uživatelem.

Zadání vyživovaných osob

Pokud je zaměstnanec ženatý/zaměstnankyně vdaná nebo žije v registrovaném partnerství, to znamená, že manžel/manželka nebo registrovaný partner/partnerka je vyživovanou osobou, program se dívá na záložku Osobní údajeZaměstnanec – oblast Obecné údaje – pole Rodinný stav.

Ostatní osoby, které mohou být z pohledu nezabavitelné částky považovány za vyživované, se zadávají na záložce Osobní údaje – Rodinní příslušníci. Přes PTM zvolíte možnost Nový rodinný příslušník a otevře se okno Rodinný příslušník. V tomto okně vyplníte údaje k vyživované osobě a vložíte „zatržítko“ k poli Vyživovaná osoba.

 

Chcete mít důležité informace vždy po ruce? Napište si o našeho Rádce pro mzdové účetní.

Mám zájem o Rádce

Zaměstnávání Ukrajinců – Povolávací rozkazy a dobrovolný odchod občanů Ukrajiny

V souvislosti s válkou na Ukrajině mnoho zaměstnavatelů řeší odchod zaměstnanců, kteří jsou občany Ukrajiny, do války na základě povolávacích rozkazů. Další skupinou byli ti občané Ukrajiny, kteří povolávací rozkaz neobdrželi, ale rozhodli se odejít dobrovolně pomáhat ve své zemi. Samozřejmě s tím souvisí otázky, jak tuto situaci řešit z pohledu zaměstnavatele.

V případě, že zaměstnanec, občan Ukrajiny, odejde do války na základě povolávacího rozkazu, jedná se o jinou překážku v práci na straně zaměstnance na základě § 199 zákoníku práce. Je důležité, aby tento zaměstnanec zaměstnavateli předložil povolávací rozkaz, to znamená, aby doložil překážku na straně zaměstnance. Za tuto překážku v práci zaměstnanci nenáleží náhrada mzdy nebo platu. Jedná se o omluvenou nepřítomnost po dobu trvání překážky na straně zaměstnance, v tomto případě po dobu, kdy bude tento zaměstnanec na základě povolávacího rozkazu ve válce
na Ukrajině. Zaměstnavatel nemůže s takovýmto zaměstnancem rozvázat pracovní poměr, pokud o to zaměstnanec nepožádá sám. V případě, že takový zaměstnanec měl u zaměstnavatele pracovní poměr na dobu určitou, končí tento pracovní poměr uplynutím sjednané doby.

Z pohledu nároku na dovolenou se jedná o nepřítomnost započtenou do limitu 20násobku týdenní pracovní doby (kratší týdenní pracovní doby) na základě § 216 odst. 2 písm. d) zákoníku práce.

Co se týče zdravotního pojištění, platí si zaměstnanec ZP ze skutečně dosaženého příjmu, to znamená, nebude mu prováděn dopočet do MVZ na ZP.

Pokud se zaměstnanec rozhodne odejít do války dobrovolně, musí si se svým zaměstnavatelem dohodnout neplacené volno nebo čerpat řádnou dovolenou.

 

Program ALFA MZDY AVENSIO

V programu ALFA MZDY AVENSIO nepřítomnost zaměstnance na základě povolávacího rozkazu zadáte jako vynětí na Kartě zaměstnance – záložka Pracovní poměryPracovní poměr. V okně Přehled vynětí/Zařazení mimo výkon služby zaměstnance zadáte Nový záznam (přes PTM zvolením možnosti Nový záznam nebo přes tlačítko s plusem) a zvolíte druh vynětí 9 – Nepl. volno bez ZP. Je to jediný způsob zadání, abyste měli tuto nepřítomnost správně započtenou z pohledu dovolené, nebyl dopočet do minimálního vyměřovacího základu na ZP a byl správně vyhotoven ELDP.

V případě dobrovolného odchodu do války si zaměstnanec čerpá řádnou dovolenou, jejíž čerpání zadáte na záložce Náhrady (Karta zaměstnance – Pracovní poměry – Náhrady). V případě čerpání neplaceného volna zadáváte kódem pro neplaceného volno, který bude odpovídat podmínkám, stanoveným v dohodě mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem.

 

Zdroje:

Školení PhDr. Dagmar Kučerové

Odborný dvouměsíčník Praktická personalistika, Válka na Ukrajině a její dopady na české zaměstnavatele, Mgr. Lukáš Gebouský a Mgr. Michal Vrajík, Anag, 2022

www.mvcr.cz

Všeobecná zdravotní pojišťovna

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

Chcete mít důležité informace vždy po ruce? Napište si o našeho Rádce pro mzdové účetní.

Mám zájem o Rádce

Archiv

Jak vybrat mzdový program

Napište si o krátkou příručku, jak snadno vybrat mzdový systém do Vaší firmy! Zadejte svůj e-mail a příručku ihned odesíláme.

Rychlý kontakt

Alfa Software, s.r.o.
Pražská 22
Klatovy mapa

Tel.: 376 709 890
Napište nám

Seznam obchodních zástupců

 

Používáním této stránky souhlasíte s používáním cookies. Více informací

Nastavení cookies na této webové stránce jsou na "Povolit cookies", abychom Vám mohli umožnit nejlepší možné procházení stránek. Pokud budete pokračovat v používání tohoto webu beze změny nastavení souborů cookies v prohlížeči nebo kliknete na tlačítko "Souhlasím" pak souhlasíte s používáním cookies.

Zavřít