Archiv rubriky: Mzdy

 

Náhradní doby započtené do limitu z pohledu nároku na dovolenou

Nepřítomnosti započtené do limitu z pohledu nároku na dovolenou (§ 216 odst. 2 ZP) jsou druhou skupinou náhradních dob, kdy zaměstnanec nevykonává práci, přesto jsou mu tyto nepřítomnosti započteny jako výkon práce při posuzování nároku na dovolenou. Doby započtené do limitu jsou z pohledu nároku na dovolenou považovány jako doba odpracovaná pouze do výše 20násobku týdenní pracovní doby (kratší týdenní pracovní doby) a to za podmínky, že zaměstnanec si odpracuje alespoň 12násobek týdenní pracovní doby (kratší týdenní pracovní doby). Do zmíněného 12násobku jsou započteny doba odpracovaná + plánovaná i doby započtené plně z pohledu nároku na dovolenou. Výčet dob započtených plně naleznete v blogovém článku zde.

Náhradní doby započtené do limitu z pohledu nároku na dovolenou jsou:

 • Dočasná pracovní neschopnost (s výjimkou DPN způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, která se započítává plně)
 • Rodičovská dovolená (s výjimkou RD místo mateřské dovolené u muže, který čerpá rodičovskou dovolenou po dobu, kdy je zaměstnankyně oprávněna čerpat mateřskou dovolenou – ta je z pohledu nároku na dovolenou započtena plně jako doba odpracovaná)
 • Karanténa
 • Jiné důležité osobní překážky v práci podle § 199 ZP, které nejsou uvedeny v nařízení vlády č. 590/2006 Sb.

Program ALFA MZDY AVENSIO

Co se týče započítávání náhradních dob do limitu, program se dívá na zadání výše zmíněných důvodů nepřítomností:

 • Na záložku Nemocenské (Karta zaměstnance – Pracovní poměry – Nemocenské) u dočasné pracovní neschopnosti, dočasné pracovní neschopnosti způsobené nepracovním úrazem a karantény.

 • Na Vynětí ze stavu (Karta zaměstnance – Pracovní poměry – Pracovní poměr – řádek Vynětí ze stavu – otevřeme přes tlačítko se třemi tečkami) u rodičovské dovolené (vynětí č. 3 – Rodičovská dovolená). Dále ještě na následující důvody vynětí, týkající se jiných překážek v práci:
  • č. 9 – Nepl. volno bez ZP
  • č. 10 – Nepl. volno s rodičovským příspěvkem
  • č. 11 – Otcovská + rodičovská dovolená
  • č. 12 – Otcovská + nepl. volno
  • č. 91 – Nepl. volno ZP prac.
  • č. 92 – Nepl. volno ZP prac./org.
  • č. 93 – Nepl. volno ZP org.
 • Na záložku Náhrady (Karta zaměstnance – Pracovní poměry – Náhrady) u jiných důležitých osobních překážek v práci zadaných následujícími mzdovými kódy:

Na záložce Náhrady vidíte započtení do limitu v okně Nárok a zůstatky dovolené, které otevřeme pomocí tlačítka se třemi tečkami na záložce Náhrad ve spodní části okna, která se jmenuje Zůstatky dovolené, průměry. Nepřítomnosti započtené do limitu máte na řádku č. 3 Nepřítomnosti – do limitu (§216 odst. 2). Na tomto řádku je uveden počet hodin všech nepřítomností, které se započítávají do limitu 20násobku. Na řádku č. 4 Nepřítomnosti…z toho započteno je počet hodin, kolik je skutečně započteno hodiny nepřítomností spadající do této skupiny.

Příklad: Zaměstnanec pracující v pětidenním rozvrhu od pondělí do pátku, jehož týdenní pracovní doba je 40 hodin (ve dnech pondělí až pátek pracuje každý den 8 hodin), čerpá od 1. února 2021 do 10. února 2021 řádnou dovolenou, což je 64 hodin, které se považují za dobu odpracovanou. Od 5. března 2021 do 19. března 2021 je zaměstnanec v karanténě. Zamešká 88 hodin. Těchto 88 hodin je mu započteno jako odpracovaných z pohledu nároku na dovolenou, protože tyto hodiny jsou v rámci 20násobku týdenní pracovní doby a zaměstnanec zároveň splnil podmínku odpracování 12násobku týdenní pracovní doby (doba skutečně odpracovaná + doba plně započtená + doba plánovaná).

To, kolik hodin tvoří 12násobek a 20násobek týdenní pracovní doby vidíte v okně Nárok a zůstatky dovolené, v části Průměrná týdenní pracovní doba, pole x12 a x20.

Tabulce mezd (Hlavní nabídka – Číselníky) jsou tyto doby značeny příznakem „L“ v části zápočty, ve třetím sloupci (pole „D“- Dovolená).

Náhradní doby započtené plně z pohledu nároku na dovolenou

Co se týče započítávání náhradních dob z pohledu nároku na dovolenou, máme tři způsoby:

 • Doby započtené plně jako výkon práce z pohledu nároku na dovolenou
 • Doby započtené do výše 20násobku týdenní pracovní doby
 • Doby nezapočtené jako výkon práce

Náhradní doby započtené plně z pohledu nároku na dovolenou jsou doby, kdy zaměstnanec nepracuje z níže uvedených důvodů, a přesto je mu tato doba započtená plně jako doba odpracovaná z pohledu nároku na dovolenou (§ 348 odst. 1 ZP). Jsou to následující náhradní doby:

 • Čerpání dovolené (jedná se o čerpání řádné dovolené i dodatkové dovolené)
 • Svátek – zaměstnanec v tento den nepracuje z toho důvodu, že je státní svátek, ale jeho plat nebo mzda se mu za tento den nekrátí nebo je mu za takto neodpracovaný den poskytnuta náhrada mzdy
 • Náhradní volno čerpané za práci ve svátek nebo za práci přesčas
 • Dočasná pracovní neschopnost způsobená následkem pracovního úrazu nebo nemoci z povolání
 • Mateřská dovolená
 • Rodičovská dovolená místo mateřské dovolené – je to doba, kdy muž čerpá rodičovskou dovolenou v době, kdy by zaměstnankyně (matka dítěte) měla nárok čerpat mateřskou dovolenou
 • Samostudium – týká se pedagogických pracovníků (na základě zákona č. 563/2004 Sb.,o pedagogických pracovnících)
 • Ošetřování dítěte do 10 let věku nebo jiného člena domácnosti podle § 39 zákona o nemocenském pojištění
 • Poskytování dlouhodobé péče podle § 191 zákoníku práce (dále jen ZP)
 • Překážky v práci na straně zaměstnance (stanovené nařízením vlády č. 590/2006 Sb.) nebo na straně zaměstnavatele (vyjma překážek v práci způsobených povětrnostními vlivy)
 • Výkon veřejné funkce (§ 201 ZP)
 • Výkon občanské povinnosti (§ 202 ZP)
 • Jiné úkony v obecném zájmu (§ 203 ZP)
 • Pracovní volno související s branou povinnosti (§ 204 ZP)
 • Překážky v práci z důvodu školení, jiné formy přípravy nebo studia (§ 205 ZP)

Mezi překážky v práci na straně zaměstnavatele, které jsou plně započteny jako výkon práce z pohledu nároku na dovolenou jsou:

 • Prostoj (§ 207 písm. a) ZP)
 • Jiné překážky na straně zaměstnavatele (§ 208 ZP)
 • Částečná nezaměstnanost (§ 209 ZP)

Důležitými osobními překážkami stanovenými nařízením vlády č. 590/2006 Sb. jsou:

 • Lékařské vyšetření nebo ošetření
 • Pracovnělékařská prohlídka
 • Přerušení dopravního provozu nebo zpoždění dopravních prostředků
 • Znemožnění cesty do zaměstnání
 • Svatba
 • Narození dítěte
 • Úmrtí člena rodiny
 • Doprovod
 • Pohřeb spoluzaměstnance
 • Přestěhování
 • Vyhledání nového zaměstnání

 

Program ALFA MZDY AVENSIO

Co se týče započítávání náhradních dob, program se dívá na zadání výše zmíněných důvodů nepřítomností:

 • Na Vynětí ze stavu (Karta zaměstnance – Pracovní poměry – záložka Pracovní poměr – Vynětí ze stavu) :
  • např. u mateřské dovolené (typ vynětí č.2 – Mateřská dovolená)
  • u rodičovské dovolené místo mateřské dovolené (typ vynětí č. 13 – Rodičovská místo mateřské).
 • Na záložku Náhrady (Karta zaměstnance – Pracovní poměry – záložka Náhrady) na:
  • Čerpání řádné i dodatkové dovolené
  • Samostudium
  • Školení
  • Překážky na straně organizace (zaměstnavatele)
  • Překážky na straně zaměstnance
  • Pracovní volno s náhradou na akci pro děti a mládež a pracovní volno bez náhrady na akci pro děti a mládež
  • Výkon veřejné funkce
  • Refundace

 • Na záložku Mzdové položky (Karta zaměstnance – Pracovní poměry – záložka Mzdové položky) na:
  • Překážky na straně organizace (zaměstnavatele) hodinové
  • Překážky na straně zaměstnance hodinové

 • Na záložku Nemocenské (Karta zaměstnance – Pracovní poměry – záložka Nemocenské), což se týká:
  • Dočasné pracovní neschopnosti způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání
  • Ošetřování dítěte do 10 let věku nebo jiného člena domácnosti podle § 39 zákona o nemocenském pojištění
  • Ošetřování dítěte při uzavření školy
  • Dlouhodobého ošetřovného

Poznámka: Nepřítomnosti zadané uživatelskými mzdovými kódy s výše zmíněnými systémovými kódy se budou započítávat vždy jako doba odpracovaná z pohledu nároku na dovolenou.

Náhradní doby plně započtené z pohledu nároku na dovolenou můžete vidět v okně Nárok a zůstatky dovolené, řádek Nepřítomnosti – plně započtené (2) (Karta zaměstnance – Pracovní poměr – záložka Náhrady – okno Nárok a zůstatky dovolené (otevřené přes tlačítko se třemi tečkami)).

V tabulce mezd je u mzdových kódů, které patří do kategorie dob plně započtených z pohledu nároku na dovolenou, příznak „P“ v části zápočty, ve třetím sloupci (pole „D“ – Dovolená).

Příklad:

Zaměstnanec pracuje v pětidenním rozvrhu od pondělí do pátku. Jeho týdenní pracovní doba je 40 hodin (od pondělí do pátku každý den 8 hodin). V únoru si vyčerpá řádnou dovolenou od 1.2.2021 do 5.2.2021, což je v jeho případě pět pracovních dní po osmi hodinách, tedy 40 hodin. Od 17.2.2021 do 24.2.2021 čerpá ošetřovné na dítě do deseti let věku. To je pro něho 8 kalendářních dní, ale 6 pracovních, což je 48 hodin. Na konci tohoto účetního období 02/2021 má tento zaměstnanec plně započteno 88 hodin jako odpracovaných z pohledu nároku na dovolenou (40 hodin dovolená + 48 hodin ošetřovné).

ELDP za rok 2020

Vedení evidenčních listů důchodového pojištění (dále jen „ELDP“) je jednou z povinností zaměstnavatelů uloženou jim zákonem č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení.

Zaměstnavatel vyhotovuje ELDP pro každou osobu účastnou důchodového pojištění (i pro všechny poživatele starobního důchodu) vždy za každý kalendářní rok nejpozději do 30. dubna následujícího kalendářního roku. Došlo-li ke skončení účasti na důchodovém pojištění před 31.12. daného kalendářního roku, pak je třeba ELDP vyplnit do 1 měsíce po konečném vyúčtování příjmů zaměstnance, nejpozději do 31.1. následujícího kalendářního roku.

Zaměstnavatel je povinen vyhotovit dva stejnopisy ELDP s tím, že jeden předloží zaměstnanci k podpisu a následně ho založí do své evidence po dobu tří kalendářních roků po roce, kterého se týká. Druhý stejnopis opatřený podpisem a razítkem vydá zaměstnanci, a to nejpozději v den, kdy ELDP předloží České správě sociálního zabezpečení (dále jen „ČSSZ“).

Co se týče předložení ELDP ČSSZ činí lhůta do 30 dnů ode dne zápisu údajů do ELDP. ELDP se podávají pouze elektronicky. Pokud zaměstnavatel nemůže z prokazatelných objektivních technických důvodů předložit ELDP v elektronické podobě, může ho předložit v papírové podobě na předepsaném tiskopisu vydaném ČSSZ s tím, že je povinen uvést důvod tohoto postupu.

Aktuální všeobecné zásady pro vyplňování ELDP si můžete otevřít pomocí tohoto odkazu, metodickou pomůcku pak máte k dispozici zde.

Ve mzdovém a personálním programu ALFA MZDY AVENSIO zpracujete ELDP velmi snadno, a to v okně hlavní nabídky: Tiskové sestavy – Mzdový list – Evidenční list – ELDP.

Nejprve je nutné ELDP vygenerovat

a poté samozřejmě zkontrolovat, např. se sestavou mzdového listu (Hlavní nabídka – Tiskové sestavy – Mzdový list – 350111_Mzdový list – úplný (s. 1+2)).

Pro vytvoření datového *.xml souboru zvolte tlačítko „Export“. Tento soubor můžete následně odeslat např. přes e-Portál ČSSZ nebo datovou schránkou.

Pro odeslání ELDP přímo z programu zvolte tlačítko „E-podání na ČSSZ“ – musíte však vlastnit osobní podpisový kvalifikovaný certifikát.

Více informací ke zpracování ELDP v programu ALFA MZDY AVENSIO se dočtete v dokumentu „Mzdový a evidenční list“ (Nápověda – Soubory nápovědy – Sestavy), u svého obchodního zástupce nebo na konzultační lince společnosti Alfa Software, s.r.o., která je v provozu každý pracovní den v době 7:00 – 15:30 hodin.

 

Nové termíny pro daňové přiznání k dani z příjmů FO za rok 2020

Konec března je standardně obdobím, kdy se odevzdávají daňová přiznání (DaP) k dani z příjmů fyzických osob za minulý rok. Na základě rozhodnutí ministryně financí je letos možné kvůli covidové epidemii bez jakýchkoliv sankcí podat přiznání a zaplatit daň (pokud vám v daňovém přiznání vyjde povinnost daň zaplatit) později – viz tato tabulka s přehledem termínů podle formy/způsobu podání DaP:

Informace vztahující se k dani z příjmů, včetně formulářů a pokynů k jejich vyplnění jsou k dispozici na webových stránkách Finanční správy ČR – viz tento odkaz.

Aktuální seznam nejčastějších otázek a odpovědí k dani z příjmů fyzických osob a příjmů ze závislé činnosti si můžete otevřít zde.

 

Daňové slevy na invaliditu

Je-li poplatníkovi přiznán invalidní důchod, má nárok na uplatnění měsíční či roční daňové slevy na invaliditu.

Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění rozlišuje v závislosti na zjištěném stupni invalidity:

 • invalidní důchod pro invaliditu prvního stupně, jestliže pracovní schopnost pojištěnce poklesla nejméně o 35%, nejvíce však o 49%
 • invalidní důchod pro invaliditu druhého stupně, jestliže pracovní schopnost pojištěnce poklesla nejméně o 50%, nejvíce však o 69%
 • invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně, jestliže pracovní schopnost pojištěnce poklesla nejméně o 70%.

Pracovní schopností se rozumí schopnost pojištěnce vykonávat výdělečnou činnost odpovídající jeho tělesným, smyslovým a duševním schopnostem, s přihlédnutím k dosaženému vzdělání, zkušenostem a znalostem a předchozím výdělečným činnostem. Poklesem pracovní schopnosti se rozumí pokles schopnosti vykonávat výdělečnou činnost v důsledku omezení tělesných, smyslových a duševních schopností ve srovnání se stavem, který byl u pojištěnce před vznikem dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu.

V prvních dvou shora uvedených případech přiznává zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů tzv. základní slevu na invaliditu ve výši 210,– Kč měsíčně / 2.520,– Kč ročně (§ 35ba odst. 1 písm. c).

Ve třetím případě se jedná o tzv. rozšířenou slevu na invaliditu ve výši 420,– Kč měsíčně / 5.040,– Kč ročně (§ 35ba odst. 1 písm. d).

Nárok na poskytnutí slevy zaměstnanec uplatňuje a prokazuje zaměstnavateli v souladu s § 38l odst. 2 zákona o daních z příjmů:

 • daňovým prohlášením
 • rozhodnutím o přiznání invalidního důchodu
 • každoročně dokladem (potvrzením) o výplatě důchodu

Nárok na základní nebo rozšířenou slevu na invaliditu může uplatnit také poplatník, jehož nárok na invalidní důchod zanikl z důvodu souběhu nároku na výplatu tohoto invalidního důchodu a starobního důchodu, resp. jeho žádost o invalidní důchod třetího stupně byla zamítnuta z jiných důvodů než proto, že poplatník není invalidní ve třetím stupni.

V tomto případě zaměstnanec prokazuje nárok na poskytnutí základní nebo rozšířené slevy na invaliditu potvrzením místně příslušného finančního úřadu (podle místa bydliště) o splnění podmínek pro uznání slevy na dani – viz tiskopis MFin 5458 (§ 38l odst. 2 písm. c) zákona o daních z příjmů).

Izolačka

Senát podpořil dne 5.3.2021 vyplácení mimořádného příspěvku až 370 Kč za den pro lidi, kteří se ocitli v karanténě nebo izolaci z důvodu infekčního onemocnění (Covid-19 nebo jiné). Takzvaná „izolačka“ bude platit zpětně od 1. března do 30. dubna. Mimořádnou podporu musí ještě podepsat prezident republiky. Text návrhu zákona o zvýšení náhrady příjmu při nařízené karanténě schváleného Poslaneckou sněmovnou si můžete přečíst zde.

Zaměstnanci v karanténě nebo izolaci se tak už nemusí obávat výpadku příjmů, pokud zůstanou doma. Zaměstnavatel bude zaměstnanci vyplácet nad rámec běžné náhrady příjmu bonus ve výši až 370,– Kč za každý kalendářní den po dobu 14 dnů. Na tento příspěvek budou mít nárok i zaměstnanci pracující na dohodu o provedení práce nebo dohodu o pracovní činnosti, a to pokud jsou účastni nemocenského pojištění (při příjmu nad 10.000,– Kč u DPP a od 3.500,– Kč u DPČ).

Příspěvek je osvobozen od daně z příjmů fyzických osob. Nebude se tedy zahrnovat ani do vyměřovacího základu pro placení sociálního a zdravotního pojištění. Také ho nelze postihnout výkonem rozhodnutí ani exekucí. Nebude se zahrnovat do příjmů při posuzování nároku na sociální dávky.

Izolačka se nevztahuje na zaměstnance, kterému byla nařízena karanténa nebo izolace do 5 dnů po návratu ze zahraničí, s výjimkou pracovní cesty.

Zaměstnavatel nebude žádat o žádné refundace, neboť poskytnutý příspěvek k náhradě příjmu si sám odečte od povinného odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Tento odečet bude moct provést do 3 kalendářních měsíců od ukončení karantény nebo izolace zaměstnance. Informace o vystavení a ukončení karantény nebo izolace zaměstnance získá zaměstnavatel prostřednictvím eNeschopenky.

Ministerstvo práce a sociálních věcí připravilo pro snadnější výpočet náhrady příjmu včetně tzv. izolačky kalkulačku. Odkaz na její stažení najdete na těchto stránkách.

Pro úplnost uvádím, že MPSV dříve předložilo návrh i na 100% „nemocenskou“ (viz blogový článek Zvýšení náhrady příjmu při nařízené karanténě z 2.3.2021), tu ale poslanci nepodpořili a do Senátu poslali obdobnou verzi „izolačky“ jakou MPSV představilo před několika týdny (viz blogový článek Mimořádný příspěvek při karanténě a izolaci z 18.2.2021).

Mzdový a personální systém ALFA MZDY AVENSIO

Jakmile bude zákon o zvýšení náhrady příjmu při nařízené karanténě zveřejněn ve Sbírce zákonů a bude k dispozici ze strany ČSSZ upravený tiskopis přehledu o výši pojistného a datová věta PVPOJ, připravíme pro všechny uživatele systému ALFA MZDY AVENSIO novou verzi, která bude veškeré potřebné změny obsahovat.

Zvýšení náhrady příjmu při nařízené karanténě

Aktuální informace z 5.3.2021 k původnímu blogovému článku z 2.3.2021 –  Návrh MPSV na 100% „nemocenskou“ poslanci nepodpořili a do Senátu poslali obdobnou verzi „izolačky“ jakou MPSV představilo před několika týdny. Senát dne 4.3.2021 vyplácení mimořádného příspěvku podpořil – čeká se na podpis prezident republiky. Podrobnosti viz blogový článek „Izolačka“ ze dne 5.3.2021.

Vláda ČR schválila na svém včerejším jednání (1.3.2021) návrh ministryně práce a sociálních věcí na zvýšení náhrady příjmu zaměstnanců v karanténě či izolaci z důvodu infekčního onemocnění. V takovém případě bude zaměstnavatel vyplácet zaměstnanci náhradu mzdy, platu, nebo odměny z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (tj. z dohody o provedení práce nebo z dohody o pracovní činnosti) ve výši 100% průměrného redukovaného výdělku. Zaměstnanec tedy dostane 90% své hrubé mzdy.

Podle stávající právní úpravy (viz § 192 až 194 zákoníku práce) přísluší zaměstnancům v základním pracovněprávním vztahu v prvních 14ti kalendářních dnech trvání nařízené karantény náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohody, pokud tito zaměstnanci splňují podmínky stanovené zákonem o nemocenském pojištění, a to ve výši 60% průměrného redukovaného výdělku za pracovní dny a tzv. placené svátky.

Podle jiných právních předpisů přísluší dalším skupinám zaměstnanců, kteří jsou účastni nemocenského pojištění, namísto náhrady mzdy nebo platu za dobu prvních 14ti kalendářních dnů nařízené karantény plat nebo odměna ve snížené výši 60% (§ 128 zákona o státní službě, § 34 odst. 4 zákona o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, § 72 odst. 7 zákona o obcích, § 47 odst. 7 zákona o krajích a § 53 odst. 7 zákona o hlavním městě Praze).

Naopak vojákům z povolání náleží v době karantény služební plat (§ 68k odst. 2 zákona o vojácích z povolání) a příslušníkům bezpečnostních sborů služební příjem (§ 124 odst. 5 zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů), tj. výše jejich příjmu není dotčena.

Vládní návrh zákona o zvýšení náhrady příjmu při nařízené karanténě (viz tento odkaz) nyní zamíří k rychlému projednání v Poslanecké sněmovně a Senátu.

Zvýšení náhrady příjmu nebude náležet zaměstnanci, pokud mu byla nařízena karanténa v období do 5 dnů od dne návratu ze zahraničí, s výjimkou pracovní nebo služební cesty. Nebude mu tedy náležet, pokud byla nařízena karanténa z důvodu soukromého pobytu zaměstnance v zahraničí.

Nárok na zvýšenou náhradu příjmu by měl platit od 1.3.2021 do 30.4.2021. Zvýšená náhrada příjmu bude příslušet zaměstnanci při karanténě/izolaci nařízené po 28.02.2021.

Zvýšená náhrada příjmu bude osvobozena od daně z příjmů fyzických osob, a tudíž se ani nebude zahrnovat do vyměřovacího základu pro placení sociálního a zdravotního pojištění.

Zaměstnavatel náhradu příjmu (celou částku, tj. plnou výši) odečte z částky pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to za podmínky, že náhradu příjmu podle zákona o zvýšení náhrady příjmu při nařízené karanténě vyplatil nejpozději do konce druhého kalendářního měsíce po kalendářním měsíci, ve kterém si náhradu příjmu odečetl od pojistného.

Nárok na odečet lze uplatnit nejpozději do 3 kalendářních měsíců po skončení karantény.

Odečet si zaměstnavatel uplatní na předepsaném tiskopisu (jeho podobu určí pro tyto účely ČSSZ), na kterém zároveň uvede údaj o počtu zaměstnanců, za které tento odečet uplatňuje a úhrn náhrady příjmu, který od pojistného odečítá.

Bude-li částka, kterou v kalendářním měsíci zaměstnavatel odečítá z částky pojistného vyšší než pojistné za tento kalendářní měsíc, považuje se tento rozdíl za přeplatek na pojistném. Podání předmětného tiskopisu se bude považovat za žádost o vrácení přeplatku pojistného, které bude OSSZ povinna vrátit. Taková situace může nastat zejména u malých zaměstnavatelů, kdy by většině zaměstnanců byla nařízena karanténa a úhrn částek vyplacených na náhradě příjmu při karanténě by převýšil povinnou platbu pojistného za daný měsíc.

Mzdový a personální systém ALFA MZDY AVENSIO

Jakmile bude zákon o zvýšení náhrady příjmu při nařízené karanténě zveřejněn ve Sbírce zákonů a bude k dispozici ze strany ČSSZ výše uvedený předepsaný tiskopis, připravíme pro všechny uživatele systému ALFA MZDY AVENSIO novou verzi, která bude veškeré potřebné změny obsahovat.

Příplatek za rozdělenou směnu

V dnešním blogovém článku se dozvíte, za jakých okolností a v jaké výši náleží zaměstnanci příplatek za rozdělenou směnu a jak jej zaměstnanci zadat v programu ALFA MZDY AVENSIO.

Příplatkem za rozdělenou směnu se zaměstnanci kompenzují ztěžující vlivy vyplývající ze specifik pracovního režimu, neboť rozdělení směny do více částí znamená pro zaměstnance větší zásah do jeho soukromého života.

Jeho poskytování upravuje ustanovení § 130 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce.

Zaměstnanci, kterému zaměstnavatel rozvrhl směny rozdělené na 2 nebo více částí, přísluší příplatek ve výši 30 % průměrného hodinového výdělku, a to za každou takto rozdělenou směnu. Rozdělenou směnou se pro tyto účely rozumí směna, ve které souvislé přerušení práce nebo jejich souhrn činí alespoň 2 hodiny.

Z uvedeného vyplývá, že nelze za rozdělenou směnu považovat nahodilé přerušení práce z jakýchkoliv důvodů. Novela zákoníku práce provedená zákonem č. 285/2020 Sb. účinná od 30.07.2020 výslovně stanovila, že příplatek za rozdělenou směnu přísluší zaměstnanci pouze v případě, že pracuje ve směnách, jejichž rozdělení na 2 nebo více částí rozvrhl zaměstnavatel. Příplatek tak není poskytován zaměstnancům, kteří si sami mohou rozvrhovat pracovní dobu nebo její část, např. při pružném rozvržení pracovní doby.

Ustanovení § 130 zákoníku práce se vztahuje výhradně na zaměstnance z tzv. rozpočtové a příspěvkové sféry, tedy na zaměstnance zaměstnavatelů, kteří jsou vyjmenováni v ustanovení § 109 odst. 3 zákoníku práce.

Zaměstnavatel ze soukromé sféry může podmínky poskytování příplatku za rozdělenou směnu sjednat se zaměstnanci nebo stanovit sám ve vnitřním mzdovém předpisu.

Ve mzdovém a personálním programu ALFA MZDY AVENSIO se příplatek za rozdělenou směnu zadává zpravidla mzdovým kódem 451, případně jiným, který si každý uživatel může vytvořit v Tabulce mzdových kódů (Hlavní nabídka – Číselníky – Tabulka mezd).

Požadujete-li příplatek počítat ve výši 30% průměrného hodinového výdělku, pak je důležité, aby u uživatelského mzdového kódu byl uložen systémový kód 188 a vyplněna sazba 1 = 30. Při zadání mzdové položky se počet rozdělených směn zadává do dnů, program automaticky vyplní množství, vypočítá sazbu a celkovou výši příplatku.

V případě potřeby výpočtu příplatku pevně danou částkou v Kč, je nutné u uživatelského mzdového kódu uložit systémový kód 187 a částku za 1 rozdělenou směnu vyplnit do sazby 1 stonásobkem (např. příplatek ve výši 50,– Kč za 1 rozdělenou směnu → sazba 1 = 5000).

Při zadání mzdové položky se počet rozdělených směn zadává do dnů, program automaticky vyplní množství, doplní sazbu a vypočítá celkovou výši příplatku.

Mimořádný příspěvek při karanténě a izolaci

Aktuální informace z 2.3.2021 k původnímu blogovému článku z 18.2.2021 – Sněmovna zákon nepřijala! Vláda dne 1.3.2021 schválila návrh ministryně práce a sociálních věcí na zvýšení náhrady příjmu zaměstnanců při nařízené karanténě či izolaci na 100% denního vyměřovacího základu, který zamíří k rychlému projednání v Poslanecké sněmovně a Senátu – podrobnosti viz blogový článek „Zvýšení náhrady příjmu při nařízené karanténě“ ze dne 2.3.2021.

Na základě vládního návrhu zákona o mimořádném příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě, který Poslanecká sněmovna schválila dne 11.2.2021 a který se v současné době projednává v Senátu (viz tento odkaz), by měl zaměstnanci za každý kalendářní den po dobu prvních 10 kalendářních dnů trvání nařízené karantény nebo izolace náležet příspěvek ve výši 370 Kč.

Příspěvek bude vyplácet zaměstnavatel společně s náhradou mzdy, platu nebo odměny z dohody o provedení práce nebo z dohody o pracovní činnosti.

Výše příspěvku bude limitována tak, aby součet příspěvku a náhrady příjmu za odpovídající počet zameškaných hodin nepřevýšil 90% průměrného hrubého výdělku podle zákoníku práce.

Příspěvek bude osvobozen od daně z příjmů fyzických osob, a tudíž se ani nebude zahrnovat do vyměřovacího základu pro placení sociálního a zdravotního pojištění. Také ho nelze postihnout výkonem rozhodnutí ani exekucí. Nebude se zahrnovat do příjmů při posuzování nároku na sociální dávky.

Každý pracovněprávní vztah zaměstnance se bude posuzovat samostatně, a to i v případě více souběžných pracovněprávních vztahů u téhož zaměstnavatele.

Nárok na vyplácení příspěvku by měl platit od 1.3.2021 (= navrhovaná účinnost zákona) do 31.5.2021. Příspěvek bude příslušet zaměstnanci při karanténě/izolaci nařízené nejdříve od 1.3.2021. Znamená to, že pokud by byla zaměstnanci nařízena karanténa např. 26.2.2021, příspěvek zaměstnanci by nepříslušel, a to ani od 1.3.2021.

Příspěvek nebude náležet zaměstnanci, pokud mu byla nařízena karanténa v období do 5 dnů od dne návratu ze zahraničí, s výjimkou pracovní nebo služební cesty. Nebude mu tedy náležet, pokud byla nařízena karanténa z důvodu soukromého pobytu zaměstnance v zahraničí.

Zaměstnavatel příspěvek zúčtovaný zaměstnanců odečte z částky pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to za podmínky, že příspěvek vyplatil nejpozději do konce druhého kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém si příspěvek od pojistného odečetl.

Nárok na odečet lze uplatnit nejpozději do 3 kalendářních měsíců po skončení karantény/izolace.

Odečet si zaměstnavatel uplatní na předepsaném tiskopisu (jeho podobu určí pro tyto účely ČSSZ), na kterém zároveň uvede údaj o počtu zaměstnanců, za které odečet uplatňuje a úhrn příspěvků, které od pojistného odečítá.

Bude-li částka, kterou v kalendářním měsíci zaměstnavatel odečítá z částky pojistného vyšší než pojistné za tento kalendářní měsíc, považuje se tento rozdíl za přeplatek na pojistném. Podání předmětného tiskopisu se bude považovat za žádost o vrácení přeplatku pojistného, které bude OSSZ povinna vrátit. Taková situace může nastat zejména u malých zaměstnavatelů, kdy by většině zaměstnanců byla nařízena karanténa a úhrn částek vyplacených na mimořádném příspěvku při karanténě by převýšil povinnou platbu pojistného za daný měsíc.

Více informací se dočtete například v tiskové zprávě MPSV z 8.2.2021 a z 11.2.2021.

Mzdový a personální systém ALFA MZDY AVENSIO

Jakmile bude zákon o mimořádném příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě zveřejněn ve Sbírce zákonů a bude k dispozici ze strany ČSSZ výše uvedený předepsaný tiskopis, připravíme pro všechny uživatele systému ALFA MZDY AVENSIO novou verzi, která bude veškeré potřebné změny obsahovat.

Dar do výše 30% základu daně

Zákonem č. 39/2021 Sb. ze dne 19.1.2021 bylo novelizováno ustanovení § 15 odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Zvyšuje se tak částka, kterou lze uplatnit od základu daně v rámci uplatnění nezdanitelné části základu daně ve formě bezúplatného plnění (daru). Poplatník daně z příjmů fyzických osob si může v úhrnu odečíst od základu daně bezúplatná plnění, pokud přesáhnou 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1.000 Kč ve zdaňovacím období. Maximálně je možné v úhrnu odečíst nejvýše 30 % základu daně, a to za zdaňovací období roku 2020 a 2021. Dříve platila možnost odečtu nejvýše 15 % základu daně.

V této souvislosti vydala dne 5.2.2021 Finanční správa ČR upozornění k tiskopisům daně z příjmů fyzických osob – viz tento odkaz.

Celé aktuálně platné znění § 15 odst. 1 zákona o daních z příjmů:

Od základu daně lze odečíst hodnotu bezúplatného plnění poskytnutého obcím, krajům, organizačním složkám státu, právnickým osobám se sídlem na území České republiky, jakož i právnickým osobám, které jsou pořadateli veřejných sbírek podle zvláštního zákona, a to na vědu a vzdělávání, výzkumné a vývojové účely, kulturu, školství, na policii, na požární ochranu, na podporu a ochranu mládeže, na ochranu zvířat a jejich zdraví, na účely sociální, zdravotnické a ekologické, humanitární, charitativní, náboženské pro registrované církve a náboženské společnosti, tělovýchovné a sportovní, a politickým stranám, politickým hnutím, evropským politickým stranám nebo evropským politickým nadacím na jejich činnost, dále fyzickým osobám s bydlištěm na území České republiky, které jsou poskytovateli zdravotních služeb nebo provozují školy a školská zařízení a zařízení pro péči o toulavá nebo opuštěná zvířata nebo pro péči o jedince ohrožených druhů živočichů, na financování těchto zařízení, dále fyzickým osobám s bydlištěm na území České republiky, které jsou poživateli invalidního důchodu nebo byly poživateli invalidního důchodu ke dni přiznání starobního důchodu nebo jsou nezletilými dětmi závislými na péči jiné osoby podle zvláštního právního předpisu, na zdravotnické prostředky nejvýše do částky nehrazené zdravotními pojišťovnami nebo na zvláštní pomůcky podle zákona upravujícího poskytování dávek osobám se zdravotním postižením nejvýše do částky nehrazené příspěvkem ze státního rozpočtu a na majetek usnadňující těmto osobám vzdělání a zařazení do zaměstnání, pokud úhrnná hodnota bezúplatných plnění ve zdaňovacím období přesáhne 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1000 Kč. Obdobně se postupuje u bezúplatných plnění na financování odstraňování následků živelní pohromy, ke které došlo na území členského státu Evropské unie nebo státu tvořícího Evropský hospodářský prostor. V úhrnu lze odečíst nejvýše 15 % ze základu daně; to neplatí pro zdaňovací období kalendářních let 2020 a 2021, za která lze v úhrnu odečíst vždy nejvýše 30 % základu daně. Jako bezúplatné plnění na zdravotnické účely se hodnota jednoho odběru krve nebo jejích složek dárce, kterému nebyla poskytnuta finanční úhrada výdajů spojených s odběrem krve nebo jejích složek podle zákona upravujícího specifické zdravotní služby, s výjimkou úhrady prokázaných cestovních nákladů spojených s odběrem, oceňuje částkou 3000 Kč, hodnota odběru orgánu od žijícího dárce se oceňuje částkou 20000 Kč a hodnota jednoho odběru krvetvorných buněk, s výjimkou úhrady prokázaných cestovních nákladů spojených s odběrem, se oceňuje částkou 20000 Kč. Ustanovení tohoto odstavce se použije i pro bezúplatné plnění poskytnuté právnickým nebo fyzickým osobám se sídlem nebo bydlištěm na území jiného členského státu Evropské unie nebo státu tvořícího Evropský hospodářský prostor než České republiky, pokud příjemce bezúplatného plnění a účel bezúplatného plnění splňují podmínky stanovené tímto zákonem. Poskytnou-li bezúplatné plnění manželé ze společného jmění manželů, může odpočet uplatnit jeden z nich nebo oba poměrnou částí.

Mzdový a personální program ALFA MZDY AVENSIO:

Předmětná legislativní změna byla pro všechny uživatele programu ALFA MZDY AVENSIO zapracována do jeho verze 3.2.0 z 22.1.2021 (viz str. 12 dopisu k této verzi).

Hodnota darů se při provedení ročního zúčtování záloh a daňového zvýhodnění daní ukládá na kartě zaměstnance – záložka Roční zúčtování daněv oblasti Nezdanitelné částkydo pole Hodnota darů. Program hlídá předmětný limit automaticky.

Podrobné informace jsou k dispozici v návodu k programu pro provedení ročního zúčtování záloh a daňového zvýhodnění – viz Nápověda – Soubory nápovědy – Karta zaměstnance – Roční zúčtování daní.

Slevy na dani v roce 2021

V dnešním blogovém článku se dozvíte, jak jsou vysoké slevy na dani podle § 35ba zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (dále jen „ZDP“) pro rok 2021.

 • Základní sleva na poplatníka (§ 35ba odst. 1 písm. a) ZDP): roční = 27.840,– Kč; měsíční = 2.320,– Kč. Pro úplnost uvádím, že na základě zákona č. 609/2020 Sb. došlo ke zvýšení této slevy oproti roku 2020, kdy činila 24.840,– Kč/rok; 2.070,– Kč/měsíc. K dalšímu navýšení dojde v roce 2022, a to na 30.840,– Kč/rok; 2.570,– Kč/měsíc. Základní slevu může uplatnit i zahraniční zaměstnanec, který je daňovým nerezidentem ČR (viz § 2 odst. 3 zákona o daních z příjmů).
 • Sleva na manžela (manželku) (§ 35ba odst. 1 písm. b) ZDP): 24.840,– Kč na manžela (manželku) bez vlastních příjmů nebo s příjmy nepřesahujícími roční limit ve výši 68.000 Kč a jedná-li se o druhého z manželů, kterému byl přiznán nárok na průkaz ZTP/P, v dvojnásobné výši, tj. ve výši 49.680,– Kč. Manželem (manželkou) se pro účely daní z příjmů rozumí také partner podle zákona upravujícího registrované partnerství (viz § 21e ZDP). Více informací se dozvíte v blogovém článku z 2.2.2021.
 • Základní sleva na invaliditu (§ 35ba odst. 1 písm. c) ZDP): roční = 2.520,– Kč; měsíční = 210,– Kč.
 •  Rozšířená sleva na invaliditu (§ 35ba odst. 1 písm. d) ZDP): roční = 5.040,– Kč; měsíční 420,– Kč.
 •  Na držitele průkazu ZTP/P, je-li poplatníkovi přiznán nárok na průkaz ZTP/P (§ 35ba odst. 1 písm. e) ZDP): roční = 16.140,– Kč; měsíční = 1.345,– Kč.
 • Na studenta (§ 35ba odst. 1 písm. f) ZDP): roční = 4.020,– Kč; měsíční = 335,– Kč.
 • Za umístění dítěte (§ 35ba odst. 1 písm. g) ZDP): 15.200,– Kč.

programu ALFA MZDY AVENSIO zadáte uplatnění měsíční daňové slevy na osobní kartě zaměstnance, záložka Osobní údaje / Zaměstnanec, oblast Daň. Lze nastavit základní slevu na poplatníka, základní a rozšířenou slevu na invaliditu, na držitele průkazu ZTP/P a na studenta, a to 2 způsoby:

 • zatržením příslušného pole
 • zadáním záznamu v okně „Slevy na dani“, které otevřete tlačítkem s 3 tečkami. Tímto způsobem můžete zadat platnost slevy a její uplatnění tak omezit časovým intervalem. Takto uložená sleva se na základě časového intervalu promítne automatickým vložením zatržítka k poli s příslušnou slevou. Po uplynutí časového intervalu se již sleva neuplatní, zatržítko program automaticky odebere. Na končící platnost daňové slevy program upozorňuje měsíc předem v kontrole dat (v zápatí karty zaměstnance nebo v okně hlavní nabídky – Zpracování – Provedení kontroly dat).

Roční daňové slevy (sleva na manžela/manželku a za umístění dítěte, tzv. školkovné) se v programu uplatňují při provedení ročního zúčtování daní na kartě zaměstnance – záložka „Roční zúčtování daně“.

Otcovská – již tři roky

Na základě novely zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, mohou již tři roky, tj. od 1. února 2018 tatínkové zůstávat doma s novorozeným dítětem a čerpat z tohoto důvodu zavedenou dávku otcovské poporodní péče.

Jak vyplývá z tiskové zprávy České správy sociálního zabezpečení z 1.2.2021, provedla ČSSZ v uplynulých 3 letech celkem 138707 výplat této dávky ve výši téměř 764 mil. Kč.

Podmínky nároku na otcovskou stanoví § 38a zákona o nemocenském pojištění. Základní podmínkou je účast na nemocenském pojištění. U osob samostatně výdělečně činných (dále jen jako „OSVČ“) musí být pro nárok na otcovskou splněna podmínka dobrovolné účasti na nemocenském pojištění alespoň po dobu 3 měsíců bezprostředně předcházejících dni nástupu na otcovskou.

Další podmínkou je, že otec dítěte musí být zapsán v jeho rodném listě. Rodiče dítěte přitom nemusí být sezdaní. Kromě otců může mít nárok na otcovskou také pojištěnec (muž či žena) pečující o dítě, které převzal do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu, pokud dítě ke dni převzetí do péče nedosáhlo 7 let věku.

Otcovskou lze čerpat 7 kalendářních dní (= podpůrčí doba). Není podmínkou čerpat celých 7 dnů, ale nelze ji rozdělit a čerpat po částech. Jinými slovy, otcovská se musí vyčerpat v jednom kuse. Nastoupit na otcovskou je možné v období šesti týdnů ode dne narození dítěte nebo jeho převzetí do péče, přičemž den nástupu si určí každý sám podle potřeby. Poté nárok na otcovskou zaniká.

Otcovská činí 70 % redukovaného denního vyměřovacího základu za kalendářní den. Kalkulačka MPSV pro orientační výpočet otcovské je k dispozici zde.

O otcovskou si zaměstnanec žádá u svého zaměstnavatele před nástupem na ni. Zaměstnavatel předá žádost o dávku s doplněnými údaji po skončení podpůrčí doby příslušné okresní správě sociálního zabezpečení (dále jen jako „OSSZ“). Současně je potřeba zaměstnavatele požádat o rodičovskou dovolenou.

OSVČ si žádost o otcovskou vyřizuje až následně, po vyčerpání 7 dní, na příslušné OSSZ.

Žádost je třeba podat na příslušném formuláři – viz tento odkaz.

Podrobnější informace se dočtete na webových stránkách ČSSZ.

Mzdový a personální program ALFA MZDY AVENSIO

V programu ALFA MZDY AVENSIO zadáte dobu otcovské spolu s rodičovskou dovolenou v okně pracovního poměru do vynětí pod kódem 11. Zadáte-li délku otcovské v intervalu delším než 7 kalendářních dnů, program do výsledku kontroly dat vygeneruje závažnou chybu a je třeba provést opravu.

Hromadné oznámení zaměstnavatele na příslušnou zdravotní pojišťovnu (s kódem „M“ a „U“) vygenerujete v menu Hlavní nabídka – Tiskové sestavy – Zdravotní pojišťovny.

Přílohu k žádosti o otcovskou pro příslušnou OSSZ vytvoříte na kartě zaměstnance v záložce Pracovní poměry / Nemocenské a poté zpracování NEMPRI (uložení do *.xml souboru, přímé odeslání na ČSSZ, tisk opisu) dokončíte v menu Hlavní nabídka – Tiskové sestavy – Nemocenské a Sociální pojištění – Nemocenské dávky.

Daňová sleva na manžela/manželku za rok 2020

Slevu na dani na vyživovaného manžela/vyživovanou manželku žijící s Vámi ve společně hospodařící domácnosti můžete uplatnit pouze v případě, že manžel/manželka neměl/-a příjmy vyšší než 68.000,– Kč za celý rok 2020. Za manžela/manželku se pro účely daně z příjmů považuje také partner podle zákona upravujícího registrované partnerství (§ 21e odst. 3 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, dále jen „ZDP“). Na druha/družku není možné slevu uplatnit.

Roční sleva činí 24.840,– Kč. Pokud je manžel/manželka držitelem/držitelkou průkazu ZTP/P, zvyšuje se částka 24.840,– Kč na dvojnásobek, tj. na 49.680,– Kč (§ 35ba odst. 1 písm. b) ZDP).

V případě, že jsou splněny výše uvedené podmínky, můžete si uplatnit slevu na manžela/manželku ve výši jedné dvanáctiny za každý kalendářní měsíc, na jehož počátku byly splněny podmínky pro uplatnění nároku na snížení daně (§ 35ba odst. 3 ZDP).

Příklad: Manželství bylo uzavřeno 11. září 2020, daňovou slevu si můžete uplatnit za měsíce říjen až prosinec 2020, tj. tři dvanáctiny = 24840 / 12 * 3 = 6.210,– Kč (pokud manžel/manželka vlastní průkaz ZTP/P, pak je to dvojnásobek, tj. 2 * 6210 = 12.420,– Kč).

Nárok na poskytnutí slevy prokazuje poplatník plátci daně dokladem prokazujícím totožnost manžela/manželky (tj. občanským průkazem, je-li v něm manžel/manžela zapsán/-a nebo oddacím listem) a průkazem ZTP/P, pokud je manžel/manželka jeho držitelem (§ 38l odst. 2 písm. a) ZDP).

Příjmy, které se do vlastního příjmu manžela/manželky nezahrnují, jsou taxativně uvedeny v § 35ba odst. 1 písm. b) ZDP a lze je nalézt také v Pokynu Generálního finančního ředitelství č. D-22 na stranách 49-51. Všechny ostatní příjmy musí být do vlastního příjmu manžela/manželky započítány.

Úplný výčet příjmů, které se do vlastního příjmu manžela či manželky nezahrnují:

 • dávky státní sociální podpory (rodičovský příspěvek, porodné, přídavek na dítě atd.),
 • dávky pěstounské péče s výjimkou odměny pěstouna,
 • dávky osobám se zdravotním postižením,
 • dávky pomoci v hmotné nouzi,
 • příspěvek na péči, sociální služby,
 • státní příspěvky na penzijní připojištění se státním příspěvkem,
 • státní příspěvky na doplňkové penzijní spoření,
 • státní příspěvky podle zákona o stavebním spoření,
 • stipendium poskytované studujícím soustavně se připravujícím na budoucí povolání,
 • příjem plynoucí z důvodu péče o blízkou nebo jinou osobu, která má nárok na příspěvek na péči podle zákona o sociálních službách, který je od daně osvobozen.

Výčet příjmů, které se do příjmů manžela či manželky zahrnují:

 • veškeré příjmy od zaměstnavatele „v hrubém“, nikoliv „v čistém“,
 • příjmy z podnikání, příjmy z nájmu atd.,
 • příjmy od daně osvobozené např. z prodeje nemovitosti, auta, cenných papírů,
 • všechny druhy důchodů,
 • nemocenská,
 • náhrada mzdy při pracovní neschopnosti,
 • ošetřovné,
 • podpora v nezaměstnanosti,
 • peněžitá pomoc v mateřství,
 • odměny pěstouna,
 • kompenzační bonus,
 • ošetřovné pro OSVČ,
 • další dotační programy v souvislosti s COVID-19.

U manželů, kteří mají majetek ve společném jmění manželů, se do vlastního příjmu manžela/manželky nezahrnuje příjem, který plyne druhému z manželů nebo se pro účely daně z příjmů považuje za příjem druhého z manželů.

Časté chyby:

Nejčastější chybou, která se vyskytuje u poplatníků při uplatňování daňové slevy na manžela/manželky je nezahrnutí nemocenských dávek, podpory v nezaměstnanosti nebo peněžité pomoci v mateřství (tzv. mateřské) do příjmů manžela/manželky. Mateřská bývá zaměňována s rodičovským příspěvkem, který představuje dávku státní sociální podpory (stejně tak i porodné) a do vlastních příjmů manželky se pro účely uplatnění této slevy nezahrnuje.

Další velmi častou chybou je nesprávné posouzení, do jakého zdaňovacího období se pro účely posouzení vlastního příjmu manžela/manželky zahrnují např. nemocenské dávky nebo mzda od zaměstnavatele. Příjmy ze závislé činnosti od zaměstnavatele, vyplacené zaměstnanci za prosinec 2020 v lednu 2021, se zahrnují do vlastního příjmu manželky (manžela) ve zdaňovacím období roku 2020. Ale mateřská, nemocenská, podpora v nezaměstnanosti nebo ošetřovné vyplacené v lednu 2021, se započítávají do vlastního příjmu manžela/manželky až ve zdaňovacím období roku 2021.

Mzdový a personální program ALFA MZDY AVENSIO

Budete-li zaměstnankyni/zaměstnanci provádět roční zúčtování záloh na daň v programu ALFA MZDY AVENSIO, je to velmi jednoduché!

Stačí v okně ročního zúčtování (viz karta zaměstnance / záložka Roční zúčtování daně) vyplnit výši slevy do pole „Manžel(ka)“, dále její/jeho příjmení, jméno a rodné číslo do polí „příjmení, jméno“ a „rodné číslo“.

Více informací k provedení ročního zúčtování záloh naleznete v dokumentaci k programu – viz Nápověda – Soubory nápovědy – Karta zaměstnance – Roční zúčtování daní.

Online školení Začínáme s programem ALFA MZDY AVENSIO

16.2.2021
9.0015.30

Srdečně Vás zveme na online školení Začínáme s programem ALFA MZDY AVENSIO.

Chystáte-li se na Vaše první online školení, nemusíte mít obavy!
POTŘEBUJETE POUZE stabilní připojení k internetu, počítač s reproduktory nebo sluchátky (kamera není potřeba) a klidný kout. Na počítači, ze kterého budete sledovat školení, není nutné mít nainstalovaný program ALFA MZDY AVENSIO. Školení tedy lze sledovat i z pohodlí domova, kde Vás nebude nikdo rušit.

Přejít na přihláškový formulář

 
Odešlu přihlášku a CO BUDE DÁL? V den připsání školného na účet Alfa Software, s.r.o. obdržíte přihlašovací údaje do členské sekce ALFA Škola, což jsou webové stránky, na kterých budete přímý přenos školení sledovat. Jsou zde k dispozci také studijní materiály k vytištění. Během výkladu můžete s lektorkou komunikovat písemně pomocí tzv. chatu. K přihlášení na web ALFA Škola a pro sledování školení DOPORUČUJEME použít internetový prohlížeč Google Chrome nebo Mozilla Firefox.

KDY ŠKOLENÍ PROBĚHNE? V úterý 16. 2. 2021 od 9:00 do 15:30 hodin
CENA: 2.000 Kč bez DPH, tj. 2.420 Kč včetně DPH
(v ceně jsou studijní materiály a možnost sledovat celé školení či jeho části znovu ze záznamu)

KOMU JE ŠKOLENÍ URČENO?
Všem mzdovým účetním, které ve mzdovém a personálním systému ALFA MZDY AVENSIO začínají i těm, kteří v něm již pracují, ale nejsou si jistí, zda vše dělají správně a efektivně.

CO SE DOZVÍTE?
Jak program ALFA MZDY AVENSIO vypadá a co vše umí
Jak se program ALFA MZDY AVENSIO ovládá + klávesové zkratky
Jak se přihlásit do databáze a jak si změnit heslo
Jak zadat nového zaměstnance
Jak zadat pracovní poměr nebo více pracovních poměrů zaměstnance
Jak zadat praxi u zaměstnanců
Jak zadávat jednotlivé složky mzdy
Jaké tiskové sestavy program nabízí
Jak vytisknout povinné sestavy, mzdové lístky, evidenční listy
Jak provést odvody
Jak provést zálohu databáze a nastavit automatické zálohování
Jak zpracovat závěrku měsíce
Jak hledat v nápovědě a kde najít dokumentaci k programu a mnoho dalšího.
 

Přihlášový formulář – školení 16. 2. 2021

 
Po odeslání objednávkového formuláře obratem obdržíte na e-mail zadaný v objednávce proforma fakturu. Pokud se tak nestane, napište nám na e-mail skola@alfasoftware.cz a my zjistíme, co se nepovedlo. Důležité upozornění: Na školení je potřeba se přihlásit a uhradit školné nejpozději 24 hodin před zahájením výuky! Jen tak Vám budeme moci poslat včas přihlašovací údaje do členské sekce ALFA Škola. Děkujeme za pochopení. Váš ALFA Tým.

ALFASOFTWARE LOGOS

Formuláře Prohlášení k dani na rok 2021 a Žádost o roční zúčtování za rok 2020

Pro rok 2021 platí vzor č. 26 tiskopisu MFin 5457, tj. Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti.

Pro Žádost o roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za rok 2020 použijete vzor č. 1 tiskopisu MFin 5457/B.

Finanční správa ČR na svých webových stránkách uvedla, že není vhodné nadále používat starší vzory prohlášení č. 24 a 25, neboť součástí těchto prohlášení je žádost o roční zúčtování, kterou již nebude možné pro zdaňovací období 2021 použít. Pro roční zúčtování za rok 2021 bude vydán nový vzor č. 2 žádosti.

V programu ALFA MZDY AVENSIO jsou potvrzení k dispozici po nahrání verze 3.2.0 v menu Hlavní nabídka – Tiskové sestavy – Daně – Roční zaměstnance – sestava 982210 – Prohlášení poplatníka daně a 982201 – Žádost o roční zúčtování daně.

 

Archiv

Jak vybrat mzdový program

Napište si o krátkou příručku, jak snadno vybrat mzdový systém do Vaší firmy! Zadejte svůj e-mail a příručku ihned odesíláme.

Rychlý kontakt

Alfa Software, s.r.o.
Pražská 22
Klatovy mapa

Tel.: 376 709 890
Napište nám

Seznam obchodních zástupců

 

Používáním této stránky souhlasíte s používáním cookies. Více informací

Nastavení cookies na této webové stránce jsou na "Povolit cookies", abychom Vám mohli umožnit nejlepší možné procházení stránek. Pokud budete pokračovat v používání tohoto webu beze změny nastavení souborů cookies v prohlížeči nebo kliknete na tlačítko "Souhlasím" pak souhlasíte s používáním cookies.

Zavřít