Archiv rubriky: Mzdy

 

Zdravotní pojištění po maturitě

V dnešním blogovém článku seznámím jeho čtenáře, jak je to se zdravotním pojištěním po maturitě na střední škole.

Nejprve je důležité vědět, že stát je plátcem zdravotního pojištění za nezaopatřené dítě do 26. roku věku po dobu jeho soustavné přípravy na budoucí povolání (viz § 7 odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění). Nezaopatřenost dítěte se posuzuje podle zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře. Do soustavné přípravy na budoucí povolání na střední škole se zahrnuje také doba od úspěšného vykonání maturitní zkoušky, je-li tato zkouška konána v květnu nebo červnu, do konce období školního vyučování školního roku, tedy do 30.6. příslušného roku (viz § 13 odst. 2 zákona o státní sociální podpoře) bez ohledu na skutečnost, je-li dítě v této době výdělečně činné.

Dále však už záleží na tom, zda student po maturitě ve studiu pokračuje či nikoliv.

Jestliže po maturitě v dalším studiu nepokračuje, je stát plátcem pojistného ještě po dobu školních prázdnin, ale jen pokud nebude vykonávat po celý kalendářní měsíc výdělečnou činnost ani nebude mít po celý kalendářní měsíc nárok na podporu v nezaměstnanosti nebo při rekvalifikaci. Výdělečná činnost a nárok na podporu na sebe ani nesmí navazovat tak, že by trvaly po celý kalendářní měsíc. Výdělečnou činností se pro tyto účely rozumí dle § 10 zákona o státní sociální podpoře činnost:

 • v ČR, která zakládá účast na nemocenském pojištění
 • osoby samostatně výdělečně činné (viz § 9 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění)
 • vykonávaná v zahraničí za účelem dosažení příjmu.

Pokud student úspěšně maturitní zkoušku nevykoná a je mu povolena opravná zkouška na podzim, pak je za něj stát plátcem pojistného do 31.8. rovněž s podmínkou, že po dobu prázdnin nebude po celý měsíc vykonávat výdělečnou činnost a nebude mít nárok na podporu v nezaměstnanosti nebo při rekvalifikaci.

Pokud absolvent střední školy nebude pokračovat ve studiu a nenastoupí po prázdninách do zaměstnání, nezačne podnikat, nepřihlásí se na ÚP a ani za něj z jiného důvodu nebude platit pojistné stát, pak bude patřit do kategorie osob bez zdanitelných příjmů. S tím je spojena jeho povinnost přihlásit se u zdravotní pojišťovny jako samoplátce a platit si pojistné. Pojistné na zdravotní pojištění ve výši 13,5% se počítá z minimální mzdy a letos činí 2.052,– Kč měsíčně (13,5% z 15.200,– Kč).

Další informace dohledáte například na webových stránkách VZP ČR – viz tento odkaz.

Odchodné u zastupitelů obcí

Odchodné poskytne obec v souladu s ustanovením § 77 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, neuvolněnému členovi zastupitelstva obce, který vykonává funkci starosty nebo místostarosty a uvolněnému členovi zastupitelstva obce, jimž zanikl mandát člena zastupitelstva obce, pokud jim ke dni zániku mandátu náležela odměna.

Odchodné dále poskytne obec v souladu s ustanovením § 77 odst. 2 zákona o obcích neuvolněnému členovi zastupitelstva obce, který vykonává funkci starosty nebo místostarosty a uvolněnému členovi zastupitelstva obce, kteří byli v průběhu funkčního období odvoláni nebo se vzdali funkce, pokud jim ke dni odvolání nebo ke dni vzdání se funkce náležela odměna.

Jak již bylo výše uvedeno, nárok na odchodné se týká neuvolněného starosty a místostarosty obce a všech uvolněných členů zastupitelstva obce (tedy jak uvolněných starostů, místostarostů, radních, předsedů nebo členů výborů, komisí apod.).

Konkrétní podmínky vzniku nároku jsou uvedeny v § 77 odst. 3 až 7 zákona o obcích.

Odchodné se stanoví ve výši odměny, která členovi zastupitelstva obce náležela za měsíc ke dni zániku mandátu člena zastupitelstva obce nebo ke dni odvolání nebo vzdání se funkce, k níž se přičte násobek této částky a počtu celých ukončených po sobě jdoucích let výkonu funkce, nejvíce však 3 ukončených let výkonu funkce (§ 78 odst. 1 zákona o obcích).

Odchodné se vyplácí jednorázově v nejbližším výplatním termínu (§ 78 zákona o obcích). Zásadní podmínkou výplaty odchodného je předložení čestného prohlášení člena zastupitelstva obce, že nebyl v průběhu výkonu funkce pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin nebo pro nedbalostní trestný čin spáchaný v souvislosti s výkonem funkce člena zastupitelstva obce, jeho trestní stíhání pro takový trestný čin bylo podmíněně zastaveno nebo bylo rozhodnuto o schválení narovnání a zastavení trestního stíhání.

Z odchodného se zdravotní pojištění neodvádí (viz § 3 odst. 2 písm. b) zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění). Totéž platí i pro sociální pojištění (viz § 5 odst. 2 písm. b) zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti). Naopak zdanění odchodné podléhá.

Pro účely výpočtu výše srážek ze mzdy se k jednorázově poskytnutému odchodnému přistupuje jako k předem poskytnutým dílčím výplatám příjmu nahrazujícího odměnu za práci v následujících měsících, tj. jako ke „mzdě“ vyplácené výjimečně předem za delší období (viz § 286 a § 299 odst. 4 občanského soudního řádu).

Více informací k odchodnému naleznete v Metodickém doporučení k činnosti územních samosprávných celků odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra ČR „Odměňování a ostatní související nároky a peněžitá plnění členů zastupitelstva obce“ č. 5.5 – viz tento odkaz.

Program ALFA MZDY AVENSIO

Odchodné se v tomto mzdovém a personálním programu zadává zpravidla uživatelským mzdovým kódem 865, případně jiným – důležité je, aby u něj byl nastaven systémový kód 485.

Odstupné při skončení pracovního poměru

Odstupné se zaměstnanci poskytuje v souladu s ustanovením § 67 zákoníku práce při skončení pracovního poměru výpovědí ze strany zaměstnavatele nebo dohodou, a to pro organizační důvody uvedené v § 52 písm. a) až c) zákoníku práce, tj.

 • ruší-li se zaměstnavatel nebo jeho část,
 • přemísťuje-li se zaměstnavatel nebo jeho část,
 • stane-li se zaměstnanec nadbytečným vzhledem k rozhodnutí zaměstnavatele nebo příslušného orgánu o změně jeho úkolů, technického vybavení, o snížení stavu zaměstnanců za účelem zvýšení efektivnosti práce nebo o jiných organizačních změnách).

Nárok na odstupné má zaměstnanec ve výši nejméně:

 • 1násobku průměrného měsíčního výdělku, trval-li pracovní poměr necelý rok
 • 2násobku průměrného měsíčního výdělku, trval-li pracovní poměr alespoň 1 rok, avšak méně než 2 roky
 • 3násobku průměrného měsíčního výdělku, trval-li pracovní poměr alespoň 2 roky.

Za dobu trvání pracovního poměru se považuje i doba trvání předchozího pracovního poměru u stejného zaměstnavatele, pokud doba od jeho skončení do vzniku dalšího pracovního poměru nepřesáhla dobu 6 měsíců.

Zaměstnanci, u něhož dochází k rozvázání pracovního poměru výpovědí danou zaměstnavatelem z důvodů uvedených v § 52 odst. d) zákoníku práce nebo dohodou ze stejných důvodů (tj. nesmí-li zaměstnanec podle lékařského posudku vydaného poskytovatelem pracovnělékařských služeb nebo rozhodnutí příslušného správního orgánu, který lékařský posudek přezkoumává, dále konat dosavadní práci pro pracovní úraz, onemocnění nemocí z povolání nebo pro ohrožení touto nemocí, anebo dosáhl-li na pracovišti určeném rozhodnutím příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví nejvyšší přípustné expozice), přísluší odstupné ve výši nejméně 12násobku průměrného měsíčního výdělku.

Odstupné se vyplácí po skončení pracovního poměru v nejbližším výplatním termínu určeném pro výplatu mzdy nebo platu, pokud se zaměstnavatel se zaměstnancem nedohodli na výplatě odstupného v den skončení pracovního poměru nebo naopak na pozdějším termínu výplaty (viz § 67 odst. 4 zákoníku práce).

Jestliže bude zaměstnanec po skončení pracovního poměru pro dosavadního zaměstnavatele konat práci (v pracovním poměru nebo na základě dohody o pracovní činnosti, nikoliv na základě dohody o provedení práce) před uplynutím doby určené podle počtu násobků průměrných výdělků, z nichž byla odvozena výše odstupného, je povinen tomuto zaměstnavateli odstupné nebo jeho poměrnou část vrátit (viz § 68 zákoníku práce).

Uchazeči o zaměstnání, kterému bylo z posledního zaměstnání vyplaceno odstupné, se podpora v nezaměstnanosti poskytne až po uplynutí doby, která se určí podle počtu násobků průměrného výdělku, ze kterých byla odvozena minimální výše odstupného (§ 44a zákona o zaměstnanosti).

Pokud zaměstnavatel zaměstnanci odstupné nevyplatí a zaměstnanec se na Úřadu práce ČR přihlásí jako uchazeč o zaměstnání, poskytne mu Úřad práce v souladu s ustanovením § 44b zákona o zaměstnanosti kompenzaci odstupného za dobu od zařazení do evidence do uplynutí doby dané počtem násobků průměrného výdělku odstupného.

Z odstupného se zdravotní pojištění neodvádí (viz § 3 odst. 2 písm. b) zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění). Totéž platí i pro sociální pojištění (viz § 5 odst. 2 písm. b) zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti). Naopak zdanění odstupné podléhá.

Pro účely výpočtu výše srážek ze mzdy se k jednorázově poskytnutému odstupnému přistupuje jako k předem poskytnutým dílčím výplatám příjmu nahrazujícího odměnu za práci v následujících měsících po skončení pracovního poměru, tj. jako ke mzdě vyplácené výjimečně předem za delší období (viz § 286 a § 299 odst. 4 občanského soudního řádu a rozsudek Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 21 Cdo 853/2016).

Program ALFA MZDY AVENSIO

Odstupné se v tomto mzdovém a personálním programu zadává zpravidla uživatelským mzdovým kódem 699, případně jiným – důležité je, aby u něj byl nastaven systémový kód 463. Při pořízení mzdové položky je třeba zadat správný počet násobků průměrného měsíčního výdělku do pole „Sazba“. Výši průměrného měsíčního výdělku program automaticky doplní do pole „Množství“.

Výše průměrného měsíčního výdělku je vidět jednak na kartě zaměstnance – záložka Pracovní poměry – Náhrady v poli „Měsíční hrubý“ a dále v sestavě 981110_Průměrný měsíční hrubý a čistý výdělek (Hlavní nabídka – Zpracování – Průměrné výdělky). Program v kontrole dat upozorní, že prostředky na odstupné budou čerpány z ostatních osobních nákladů (nejedná se o chybu).

Pokud budete potřebovat zaměstnanci vytisknout potvrzení pro Úřad práce o vyplacení odstupného pro účely poskytování podpory v nezaměstnanosti, pak zvolte sestavu 610111_O Zaměstnání (Hlavní nabídka – Tiskové sestavy – Potvrzení a výkazy) a v jejím zadávacím okně zatrhněte podmínku „Včetně potvrzení o vyplacení odstupného“.

V případě, že je vyplaceno odstupné zaměstnanci s exekucemi, program do zápočtového listu (sestava 610111_O Zaměstnání) vygeneruje informaci o rozdělení odstupného na srážky a o počtu měsíců, na které bylo odstupné vyplaceno.

Antivirus A prodloužen, Antivirus A+ a B skončil

Vláda ČR schválila na svém jednání dne 31.5.2021 další prodloužení doby uznatelnosti výdajů Cíleného programu podpory zaměstnanosti Antivirus (tj. režim Antivirus A), a to v omezeném rozsahu do 30.6.2021.

Tento režim se za měsíc červen 2021 bude vztahovat jen na případy, kdy zaměstnanci nebudou moci vykonávat práci z důvodu nařízené karantény nebo izolace z důvodu onemocnění COVID-19.

Nařízená karanténa je důležitou osobní překážkou v práci podle ustanovení § 191 zákoníku práce, přičemž zaměstnanci náleží za prvních 14 kalendářních dní trvání karantény náhrada mzdy podle ustanovení § 192 zákoníku práce. Za karanténu je také považována izolace podle ustanovení § 2 odst. 6 zákona o ochraně veřejného zdraví, a to na základě § 347 odst. 4 zákoníku práce a eNeschopenka, pokud je v poli „profese“ vyznačeno slovo „karanténa“.

Výše příspěvku z programu Antivirus A činí 80% vyplacené náhrady mzdy a odpovídajících zákonných odvodů, maximálně však 39.000,– Kč na zaměstnance a měsíc.

Další dva režimy, tj. Antivirus A Plus a Antivirus B, prodlouženy nebyly a skončili tak 31.5.2021. Ke stejnému datu skončila doba uznatelnosti výdajů pro režim Antivirus A pokud jde o uzavřené nebo omezené provozy.

Podrobné informace jsou k dispozici na https://www.mpsv.cz/antivirus.

Aktuální statistiky programu Antivirus (stav čerpání k 31.05.2021) naleznete zde.

Program ALFA MZDY AVENSIO

Jako podklad pro uplatnění příspěvku z programu Antivirus A můžete využít export 140108_Program Antivirus režim A.xml, který je k dispozici v Zákaznické zóně MOJE ALFA pod záložkou „O kousek víc“. Do programu ho nahrajete přes Údržba – Import sestav a poté jej naleznete v menu Hlavní nabídka – Zpracování – Exporty. S ohledem na výše uvedené je však nutné, abyste z exportu provedeného za měsíc červen 2021 vybrali jen zaměstnance s karanténou/izolací.

Náhradní výživné od 7/2021

Již za měsíc, tj. od 1. července 2021 bude možné žádat u Úřadu práce o novou sociální dávku, tzv. náhradní výživné. Podmínky poskytování náhradního výživného pro nezaopatřené dítě v případě, že fyzická osoba, která má k nezaopatřenému dítěti vyživovací povinnost, tuto svou povinnost neplní, upravuje zákon č. 588/2020 Sb.

Dávka náleží nezaopatřenému dítěti s trvalým pobytem na území ČR. Nezaopatřeným dítětem je dítě do skončení povinné školní docházky a poté, nejdéle do 26. roku věku, pokud:

 • se soustavně připravuje na budoucí povolání,
 • se nemůže soustavně připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost pro nemoc, úraz či z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu (nemůže však pobírat invalidního důchod třetího stupně),
 • je po skončení povinné školní docházky vedeno v evidenci Úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání a nemá nárok na podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci (v tomto případě je dítě považováno za nezaopatřené jen do 18. roku věku).

Dalšími podmínkami pro přiznání dávky jsou existence pravomocného soudního rozhodnutí o výši výživného, neplnění nebo částečné neplnění povinnosti ze strany povinného rodiče, existence zahájeného exekučního řízení (případně zastaveného pro nemajetnost dlužníka). Žádost podává oprávněná osoba, tj. dítě, v případě nezletilého dítěte pak jeho zákonný zástupce, tedy nejčastěji rodič, kterému je dítě svěřené do péče.

K žádosti (bude existovat předepsaný formulář, zatím není vzor tiskopisu na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí zveřejněn) je třeba přiložit exekuční titul a doklad o nezaopatřenosti dítěte.

Náhradní výživné je vypláceno po dobu 4 měsíců ve výši stanovené exekučním titulem, maximálně však do výše 3 000 Kč měsíčně. Pokud druhý rodič výživné částečně platí, vyplatí se náhradní výživné ve výši rozdílu mezi soudem určenou a rodičem hrazenou částkou. Například je-li soudem určeno výživné ve výši 2 800 Kč a povinný rodič platí 1 000 Kč, bude vypláceno náhradní výživné ve výši 1 800 Kč měsíčně. Určí-li soud výživné ve výši 4 000 Kč a povinný rodič neplatí nic, náhradní výživné bude činit 3 000 Kč měsíčně.

Výše náhradního výživného bude vždy vypočtena na 4 kalendářní měsíce dopředu a při výpočtu se bude vycházet z předcházejících 4 měsíců s tím, že první dávka bude vyplacena nejprve za kalendářní měsíc, v němž bude žádost podána. Po 4 měsících bude nutné nárok znovu prokazovat a znovu se tak bude celá situace posuzovat.

Náhradní výživné bude možné čerpat maximálně po dobu 24 měsíců. Nárok také zanikne skončením nezaopatřenosti dítěte.

Po zániku nároku na náhradní výživné, tj. po 24 výplatách náhradního výživného nebo po skončení nezaopatřenosti dítěte, případně dříve, pokud lze důvodně předpokládat, že již nebude náhradní výživné vypláceno, přejde pohledávka na výživné na stát, který sám bude vymáhat poskytnuté částky náhradního výživného od povinné osoby prostřednictvím výkonu rozhodnutí. Bude se jednat o přednostní pohledávku – viz § 279 odst. 2 písm. l) občanského soudního řádu. Postup při výpočtu srážek ze mzdy od 1. července 2021 je upraven v § 280 občanského soudního řádu.

Práce v sobotu a v neděli

Právní úprava pro zaměstnance odměňované mzdou:

Na základě ustanovení § 118 odst. 1 zákoníku práce přísluší zaměstnanci za dobu práce v sobotu a v neděli dosažená mzda a příplatek nejméně ve výši 10 % průměrného výdělku (průměrným výdělkem se rozumí průměrný hrubý hodinový výdělek). Je však možné sjednat jinou minimální výši (tedy i nižší, než je uvedené minimum) a způsob určení příplatku.

V souladu s ustanovením § 118 odst. 2 zákoníku práce může zaměstnavatel poskytovat zaměstnanci při výkonu práce v zahraničí příplatek podle odstavce 1 místo za práci v sobotu a v neděli, za práci ve dnech, na které podle místních podmínek obvykle připadá nepřetržitý odpočinek v týdnu.

Právní úprava pro zaměstnance odměňované platem:

Podle ustanovení § 126 odst. 1 zákoníku práce přísluší zaměstnanci za hodinu práce v sobotu nebo v neděli příplatek ve výši 25 % průměrného hodinového výdělku.

Obdobně jako je tomu u zaměstnanců odměňovaných mzdou, může zaměstnavatel při výkonu práce zaměstnance v zahraničí poskytovat příplatek místo za práci v sobotu a v neděli, za práci ve dnech, na které podle místních podmínek obvykle připadá nepřetržitý odpočinek v týdnu (§ 126 odst. 2 zákoníku práce).

Příplatek se poskytuje i za necelé odpracované hodiny v sobotu či v neděli, neboť podle § 141 odst. 2 zákoníku práce platí, že: „Mzda, plat a jejich jednotlivé složky stanovené, sjednané nebo určené za hodinu práce přísluší zaměstnanci i za zlomky hodin, které odpracoval v období, za které se mzda nebo plat poskytuje.“

Program ALFA MZDY AVENSIO

Zúčtovat příplatek za práci v sobotu nebo v neděli lze ve mzdovém a personálním programu ALFA MZDY AVENSIO několika různými mzdovými kódy, jejichž konkrétní zvolení záleží na způsobu výpočtu takového příplatku, případně na tom, z jakých prostředků se platí.

Pro výpočet příplatku určitým % z průměrného hodinového výdělku použijte mzdový kód s uloženým systémovým kódem 182 (mzdové prostředky), resp. 490 (ostatní osobní náklady). Výše procenta se ukládá do pole „Sazba 1“.

Pro výpočet příplatku určitou pevnou sazbou (částkou) v Kč za hodinu práce použijte mzdový kód s uloženým systémovým kódem 184. Stonásobek sazby se ukládá do pole „Sazba 1“.

Správnost nastavení uživatelských mzdových kódů zkontrolujete v Tabulce mzdových kódů (Hlavní nabídka – Číselníky – Tabulka mezd). Nebudete-li si jisti, obraťte se na svého obchodního zástupce nebo pracovnice konzultační linky.

Přehled zúčtovaných příplatků můžete získat např. pomocí těchto sestav (v závorce je uvedeno jejich číslo):

 • Nákladová rekapitulace s podmínkou detailního zobrazení (010800)
 • Soupis mzdových údajů (110100) – číslo mzdového kódu se vypisuje v záložce „Nastavení“ do pole „Druh mzdy“
 • Inventura mzdových položek (500200) – číslo mzdového kódu se vypisuje v zadávacím okně sestavy do pole „Druh mzdy“
 • Inventura hrubé mzdy (500800)

Odměna člena družstva a zákonné odvody

V dnešním blogovém článku si shrneme, jak je to se zákonnými odvody z odměn členů družstev, kteří pro družstvo nevykonávají práci na základě pracovněprávního vztahu.

Zdravotní pojištění

Za zaměstnance se pro účely zdravotního pojištění považují fyzické osoby, pokud jim plynou příjmy ze závislé činnosti podle ustanovení § 6 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.

Zákon o veřejném zdravotním pojištění (č. 48/1997 Sb.) však stanovuje několik výjimek, mezi které patří i členové družstev, kteří nemají pracovněprávní vztah k družstvu, ale vykonávají pro družstvo práci, za kterou jsou jím odměňováni a nedosáhli v kalendářním měsíci započitatelného příjmu. Od 1.1.2021 je částka započitatelného příjmu stanovena na 3.500,– Kč. Jinými slovy, odměna člena družstva podléhá odvodu zdravotního pojištění, pokud činí alespoň 3.500,– Kč za měsíc.

Sociální pojištění

Podmínky účasti členů družstev na nemocenském a důchodovém pojištění upravuje zákon č. 187/2006 Sb. a 155/1995 Sb. Členové družstva, jestliže mimo pracovněprávní vztah vykonávají pro družstvo práci, jsou účastni pojištění v těch měsících, v nichž dosáhli započitatelného příjmu alespoň 3.500,– Kč. Na rozdíl od zdravotního pojištění platí pro odvod sociálního pojištění maximální vyměřovací základ, který v roce 2021 činí 1.701.168,– Kč.

Pojištění vzniká dnem, ve kterém člen družstva začal vykonávat práci, a zaniká dnem skončení doby zaměstnání.

Na evidenčním listu důchodového pojištění se jako druh výdělečné činnosti uvádí v prvním znaku kódu písmeno „O“.

Daň z příjmů

Odměna podléhá daní z příjmů ze závislé činnosti podle ustanovení § 6 odst. 1 písm. b) zákona o daních z příjmů. Pokud člen družstva učiní daňové prohlášení, pak příjmy podléhají zálohové dani, přičemž sazba daně činí 15% pro část základu daně do 4násobku průměrné mzdy a 23% pro část základu daně přesahující 4násobek průměrné mzdy. Jestliže člen družstva neučiní prohlášení k dani, podléhá odměna nepřesahující měsíčně částku 3.500,– Kč srážkové dani, nad tuto částku pak zálohové dani.

Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele

Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání (viz vyhláška č. 125/1993 Sb.) se na odměny členů družstva nevztahuje.

Program ALFA MZDY AVENSIO

V tomto mzdovém a personálním programu se výkon práce člena družstva mimo pracovněprávní vztah eviduje v okně pracovního poměru jako druh 6 – bez pracovní smlouvy a typ vztahu 5 – člen družstva.

Rozšíření okruhu osob, které mají nárok na krizové ošetřovné

Dne 30.4.2021 byl ve Sbírce zákonů publikován zákon č. 183/2021 Sb, kterým se mění zákon č. 438/2020 Sb., o úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii a o změně zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění. Na základě tohoto zákona dochází k rozšíření okruhu osob, jež mohou čerpat ošetřovné při uzavření škol, školských a dětských zařízení.

Dosud měli nárok na krizové ošetřovné zaměstnanci, s nimiž osoba (dítě mladší deseti let, případně osoba, u které je dán nárok na krizové ošetřovné) žila ve společné domácnosti. Dále měli nárok na krizové ošetřovné i rodiče, s nimiž dítě nežilo ve společné domácnosti.

Díky novele zákona mají nyní nárok na krizové ošetřovné i ostatní příbuzní v přímé i vedlejší linii, kteří z důvodu uzavření škol, školských a dětských zařízení pečovali o dítě mladší 10 let (případně o osobu, u které je dán nárok na krizové ošetřovné) a to i v případě, že s ošetřovanou osobou nežijí ve společné domácnosti. To, zda je pečující osoba příbuzná s ošetřovanou osobou v přímé nebo vedlejší příbuzenské linii, se posuzuje na základě § 772 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Nově tedy mohou žádat o ošetřovné i prarodiče, sourozenci, tety či strýcové ošetřované osoby, atd. Zaměstnanec prokazuje splnění podmínky podle § 3 odst. 6 zákona č. 438/2020 Sb. čestným prohlášením.

Zaměstnanec, který žádá o krizové ošetřovné, si vyplní na internetových stránkách České správy sociálního zabezpečení online formulář Žádost o ošetřovné při péči o dítě za kalendářní měsíc, ve kterém bylo uzavřeno výchovné zařízení (škola) či jeho část. Formulář vyplní stejným způsobem jako dosud osoby, které žádaly o ošetřovné. V části B tohoto formuláře uvede v příslušném poli, v jakém příbuzenském vztahu s ošetřovanou osobou je. Vzhledem k tomu, že osoby, které nyní mohou žádat o ošetřovné, jsou osoby, které dosud nežádaly, je nezbytné vygenerovat ve formuláři nové číslo žádosti. Vyplněný formulář je možné si uložit ve formátu XML na disk nebo externí úložiště, odkud je možné ho načíst zpět do formuláře a vytisknout ve formátu PDF. Vyplněnou žádost zaměstnanec předá ke zpracování svému zaměstnavateli (mzdové účetní).

Nárok na ošetřovné mají příbuzní v přímé i vedlejší linii ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, to znamená od 30.4.2021, pokud splní veškeré podmínky pro výplatu krizového ošetřovného.

Program ALFA MZDY AVENSIO

Pro tento typ ošetřovného byl v programu ALFA MZDY AVENSIO vytvořen mzdový kód číslo 6563 – OŠETŘ. –  OČR při uzavření školy (se systémovým kódem 717).

Ošetřovné při uzavření školských zařízení se v programu ALFA MZDY AVENSIO eviduje na záložce Nemocenské (Karta zaměstnance – Pracovní poměry – záložka Nemocenské). Stisknutím pravého tlačítka myši zvolíte buď možnost Nová nemocenská dávka, nebo možnost Nové přerušované OČR.

Při zvolení možnosti Nová nemocenská dávka vyplníte do řádku Č. rozhodnutí DPN číslo žádosti vygenerované na formuláři Žádost o ošetřovné při péči o dítě za kalendářní měsíc, ve kterém bylo uzavřeno výchovné zařízení (škola) či jeho část. Do pole Druh dávky vyplníte kód 6563 – OŠETŘ.-OČR při uzavření školy. Vyplníte pole OD, DO a Potvrzení DPN do.

Upozorňuji, že pokud zaměstnanec čerpá ošetřovné přerušovaně a vy si zvolíte tento způsob zadávání, na každý interval ošetřovného musí být zvlášť zadán doklad Nemocenské.

Druhou možností je Nové přerušované OČR, což je způsob zadání, který byl v programu vytvořen speciálně pro zadávání přerušovaného OČR. Tento způsob je snazší a rychlejší zejména v případě, že zaměstnanec čerpá během kalendářního měsíce ošetřovné v několika časových intervalech. Do pole Doklad vyplníte interní číslo dokladu, což není povinný údaj. Slouží pouze pro vaši interní evidenci. Do pole Č. rozhodnutí DPN se vyplní vygenerované číslo žádosti z formuláře Žádost o ošetřovné při péči o dítě za kalendářní měsíc, ve kterém bylo uzavřeno výchovné zařízení (škola) či jeho část. Automaticky je předvyplněn kód 6563 – OŠETŘ. – OČR při uzavření školy. V oblasti Dny OČR zaškrtnutím jednotlivých políček vyznačíte dny, kdy zaměstnanec čerpal ošetřovné. Pokud čerpal zaměstnanec ošetřovné po celý kalendářní měsíc, postačí levým tlačítkem myši kliknout na tlačítko Vše a označí se všechny dny v kalendářním měsíci. Pokud se jedná o měsíc, který nemá 31 dnů, ale méně, pak zůstanou tyto políčka nezaškrtnuta. Stisknutím tlačítka Nic se naopak všechny vyznačené dny odznačí.

Stisknutím tlačítka Obrátit se všechny označené dny změní na neoznačené a všechny neoznačené dny na označené.

Stisknutím tlačítka OK program oznámí, že na jednotlivé intervaly budou vytvořeny doklady a zeptá se, zda si přejete pokračovat. Kliknutím na tlačítko Ano se na každý interval ošetřovného vytvoří samostatný doklad, to znamená, pokud zaměstnanec během kalendářního měsíce čerpal ošetřovné v několika časových intervalech, vytvoří se všechny doklady ošetřovného najednou a nemusíte zadávat každý doklad ošetřovného zvlášť.

U ošetřovného při uzavření školského zařízení se zpracovává Příloha k žádosti o nemocenskou dávku pouze z prvního dokladu (první měsíc čerpání ošetřovného). Pokud zaměstnanec čerpá ošetřovné i v následujících měsících, již se Příloha k žádosti o nemocenskou dávku nevytváří.

Přílohu k žádosti o nemocenskou dávku vytvoříte z prvního mateřského dokladu v části Podklady pro ČSSZ. Zde si kliknutím na šipku u tlačítka Příloha rozbalíte nabídku a zvolíte možnost Vytvořit přílohu. Tuto přílohu po zkontrolování označíte k elektronickému odeslání a přes menu programu Hlavní nabídka – Tiskové sestavy – Nemocenské a sociální pojištění – Nemocenské dávky – Příloha k žádosti o nemocenskou dávku přílohu zpracujete. Přílohu můžete odeslat buď přímým e-podáním nebo vyexportováním *.xml souboru a nahráním na e-Portál či odesláním datovou schránkou.

V měsících následujících, kdy se Příloha k žádosti o nemocenskou dávku již neodesílá, v části Podklady pro ČSSZ zvolíte přes šipku u tlačítka Příloha možnost Bez přílohy. Je to z toho důvodu, aby vás program neupozorňoval na to, že nemáte vytvořenou Přílohu k žádosti o nemocenskou dávku.

Zdroje:

Zákon č. 183/2020 Sb, kterým se mění zákon č. 438/2020 Sb., o úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii a o změně zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění.

Tisková zpráva České správy sociálního zabezpečení

www.cssz.cz

 

 

 

 

 

Stravenkový paušál – vyjádření GFŘ

V dnešním blogovém článku si dovoluji čtenáře upozornit na to, že Generální finanční ředitelství zveřejnilo dne 29.4.2021 informace k peněžitému příspěvku na stravování zaměstnanců, tedy k tzv. stravenkovému paušálu.

Problematiku peněžitého příspěvku na stravování upravuje s účinností od 1.1.2021 ustanovení § 6 odst. 9 písm. b) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Podmínky pro posouzení příspěvku jako daňově uznatelného výdaje (nákladu) na straně zaměstnavatele jsou definovány v § 24 odst. 2 písm. j) bod 4. téhož zákona.

Součástí vyjádření GFŘ jsou také odpovědi na nejčastější dotazy:

 1. Je na straně zaměstnance od daně osvobozen i další peněžitý příspěvek na stravování v případě směny delší než 11 hodin? U zaměstnance je osvobozen příspěvek pouze ve výši 75,60 Kč.
 2. Je možné od daně osvobodit peněžitý příspěvek na stravování i poplatníkům pracujícím na základě DPP nebo DPČ? Ano, podmínkou však je stanovený rozvrh pracovních směn a evidence směn v docházce.
 3. Je možné od daně osvobodit peněžitý příspěvek na stravování i jednatelům s.r.o., kteří konají práci na základě smlouvy o výkonu funkce? Ano, se stejnou podmínkou jako u DPP a DPČ.
 4. Je peněžitý příspěvek na stravování příjmem od daně osvobozeným i v případě uvolněných zastupitelů? Ano, v podstatě se stejnou podmínkou jako u DPP a DPČ, tj. podmínka stanovené aktivně odpracované doby vč. její evidence.
 5. Je možné také při tzv. home office, kdy je zaměstnavatelem zpravidla vyžadována přítomnost, resp. kontakt se zaměstnancem ve stejnou dobu jako je běžně rozvržena pracovní doba na pracovišti zaměstnavatele, poskytovat peněžitý příspěvek na stravování? Ano, podmínkou je sjednání místa bydliště jako pracoviště a evidence odpracované doby během směny.

Celé znění vyjádření GFŘ z 29.4.2021 si můžete stáhnout z tohoto odkazu.

Program ALFA MZDY AVENSIO

Jaké jsou možnosti evidence stravenkového paušálu v tomto mzdovém a personálním programu, se všichni jeho uživatelé dočtou v dopise k verzi 3.2.0 z 1/2021, případně mohou kontaktovat pracovnice konzultační linky každý pracovní den v čase 7:00 – 15:30 hod. – kontakty na ně jsou zde.

Nová výše mzdových nároků zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele 2021 -2022

Ochranu zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele upravuje zákon č. 118/2000 Sb. Ochrana spočívá v přiznání mzdových nároků Úřadem práce ČR (dále jen „ÚP ČR“) zaměstnanci, které mu nebyly vyplaceny zaměstnavatelem v platební neschopnosti.

Mzdovými nároky se rozumějí mzda (plat), její náhrady a odstupné, které zaměstnanci náležejí z pracovního poměru, nebo odměna, popřípadě její náhrada, která zaměstnanci náleží podle dohody o provedení práce za podmínek stanovených zákonem o nemocenském pojištění nebo dohody o pracovní činnosti, jejichž výplatu neprovedl zaměstnavatel, který je v platební neschopnosti.

Zaměstnanec může uplatnit mzdové nároky písemně u kteréhokoliv pracoviště ÚP ČR. K tomuto účelu slouží tiskopisy „Žádost o uspokojení mzdových nároků“ a „Doložení mzdových nároků zaměstnance“.

Celková výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci, nesmí překročit za 1 měsíc jeden a půl násobek rozhodné částky. Rozhodnou částku vyhlašuje a zveřejňuje Ministerstvo práce a sociálních věcí (dále jen „MPSV“) ve Sbírce zákonů vždy s účinností od 1. května kalendářního roku na dobu 12 kalendářních měsíců, a to ve výši průměrné mzdy v národním hospodářství za předchozí kalendářní rok. Vychází se z rozhodné částky platné v den vyhlášení moratoria před zahájením insolvenčního řízení nebo v den podání insolvenčního návrhu.

Rozhodnou částku pro výpočet nároků v období od 1.5.2021 do 30.4.2022 vyhlásilo MPSV sdělením č. 142/2021 Sb., a to 35 611 Kč. Celková výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci nesmí tedy v uvedeném období překročit za jeden měsíc částku 53 416 Kč (1,5 x 35 611).

Kdo se rozumí zaměstnancem podle zákona č. 118/2000 Sb., kdy je zaměstnavatel v platební neschopnosti, jaká je lhůta pro uplatnění mzdových nároků, jejich rozsah a další důležité informace se dozvíte na webových stránkách Úřadu práce ČR – viz tento odkaz. Pomocí vyhledávacího formuláře je možné zjistit zaměstnavatele, na které bylo vyhlášeno moratorium před zahájením insolvenčního řízení nebo byl podán insolvenční návrh a nevypršela u nich lhůta pro uplatňování mzdových nároků.

Online školení pro pokročilé uživatele programu ALFA MZDY AVENSIO

24.6.2021
9.0015.30

Srdečně Vás zveme na ONLINE školení pro pokročilé uživatele programu ALFA MZDY AVENSIO.
Chystáte-li se na Vaše první online školení, nemusíte mít obavy!
POTŘEBUJETE POUZE stabilní připojení k internetu, počítač s reproduktory nebo sluchátky (kamera není potřeba) a klidný kout. Na počítači, ze kterého budete sledovat školení, není nutné mít nainstalovaný program ALFA MZDY AVENSIO. Školení tedy lze sledovat i z pohodlí domova, kde Vás nebude nikdo rušit.

Přejít na přihláškový formulář

Odešlu přihlášku a CO BUDE DÁL? V den připsání školného na účet Alfa Software, s.r.o. Vám bude zpřístupněna webová stránka ALFA Školy, na které budete přímý přenos sledovat a obdržíte přihlašovací údaje na web ALFA Škola (pokud je již nemáte z předchozích školicích akcí).
Na stránce školení najdete také studijní materiály k vytištění. Během výkladu můžete s lektorkou komunikovat písemně pomocí tzv. chatu. K přihlášení na web ALFA Škola a pro sledování školení DOPORUČUJEME použít internetový prohlížeč Google Chrome.

KDY ŠKOLENÍ PROBĚHNE? Ve čtvrtek 24. 6. 2021 od 9:00 do cca 15:30 hodin
CENA: 2.500 Kč bez DPH, tj. 3.025 Kč včetně DPH
(v ceně jsou studijní MATERIÁLY a možnost sledovat celé školení či jeho části znovu ze ZÁZNAMU, a to po dobu 14 dní od uskutečnění jeho online přenosu)

KOMU JE ŠKOLENÍ URČENO?
Všem mzdovým účetním, které/kteří chtějí možnosti mzdového a personálního programu ALFA MZDY AVENSIO naplno využívat a ulehčit si tak svou práci.

CO SE DOZVÍTE?

 • Jak upravovat údaje v číselnících
 • Jak rozúčtovat mzdové položky
 • Dávkové pořizování dat
 • Jaký je rozdíl mezi nákladovou a úplnou rekapitulací
 • Jak generovat a úspěšně zpracovat statistické výkazy
 • Jak upravovat formuláře smluv, platových výměrů
 • Jak správně zadat exekuci/insolvenci zaměstnance
 • Elektronické zpracování výstupů pro ČSSZ, ZP a FS
 • Odpovědi na Vaše otázky k programu

NOVINKA! S ohledem na časté dotazy našich uživatelů na konzultační lince jsme se rozhodli do osnovy tohoto školení mimořádně zařadit také téma ELDP, hodinové dovolené, mimořádného příspěvku při nařízené karanténě/izolaci a další důležité informace související s legislativními změnami z poslední doby :-).

 

Přihláškový formulář – školení 24. 6. 2021

Po odeslání objednávkového formuláře obratem obdržíte na e-mail zadaný v objednávce proforma fakturu. Pokud se tak nestane, napište nám na e-mail skola@alfasoftware.cz a my zjistíme, co se nepovedlo. Důležité upozornění: Na školení je potřeba se přihlásit a uhradit školné nejpozději 24 hodin před zahájením výuky! Jen tak Vám budeme moci poslat včas přihlašovací údaje do členské sekce ALFA Škola. Děkujeme za pochopení. Váš ALFA Tým.

ALFASOFTWARE LOGOS

Online školení Začínáme s programem ALFA MZDY AVENSIO

22.6.2021
9.0015.30

Srdečně Vás zveme na online školení Začínáme s programem ALFA MZDY AVENSIO.
Chystáte-li se na Vaše první online školení, nemusíte mít obavy!
POTŘEBUJETE POUZE stabilní připojení k internetu, počítač s reproduktory nebo sluchátky (kamera není potřeba) a klidný kout. Na počítači, ze kterého budete sledovat školení, není nutné mít nainstalovaný program ALFA MZDY AVENSIO. Školení tedy lze sledovat i z pohodlí domova, kde Vás nebude nikdo rušit.

Přejít na přihláškový formulář

Odešlu přihlášku a CO BUDE DÁL? V den připsání školného na účet Alfa Software, s.r.o. obdržíte přihlašovací údaje do členské sekce ALFA Škola, což jsou webové stránky, na kterých budete přímý přenos školení sledovat. Jsou zde k dispozIci také studijní materiály k vytištění. Během výkladu můžete s lektorkou komunikovat písemně pomocí tzv. chatu. K přihlášení na web ALFA Škola a pro sledování školení DOPORUČUJEME použít internetový prohlížeč Google Chrome.

KDY ŠKOLENÍ PROBĚHNE? V úterý 22. 6. 2021 od 9:00 do cca 15:30 hodin
CENA: 2.000 Kč bez DPH, tj. 2.420 Kč včetně DPH
(v ceně jsou studijní MATERIÁLY a možnost sledovat celé školení či jeho části znovu ze ZÁZNAMU, a to po dobu 14 dní od uskutečnění jeho online přenosu)

KOMU JE ŠKOLENÍ URČENO?
Všem mzdovým účetním, které ve mzdovém a personálním systému ALFA MZDY AVENSIO začínají i těm, kteří v něm již pracují, ale nejsou si jistí, zda vše dělají správně a efektivně.

CO SE DOZVÍTE?
Jak program ALFA MZDY AVENSIO vypadá a co vše umí
Jak se program ALFA MZDY AVENSIO ovládá + klávesové zkratky
Jak se přihlásit do databáze a jak si změnit heslo
Jak zadat nového zaměstnance
Jak zadat pracovní poměr nebo více pracovních poměrů zaměstnance
Jak zadat praxi u zaměstnanců
Jak zadávat jednotlivé složky mzdy
Jaké tiskové sestavy program nabízí
Jak vytisknout povinné sestavy, mzdové lístky, evidenční listy
Jak provést odvody
Jak provést zálohu databáze a nastavit automatické zálohování
Jak zpracovat závěrku měsíce
Jak hledat v nápovědě a kde najít dokumentaci k programu a mnoho dalšího.

Přihláškový formulář – školení 22. 6. 2021

Po odeslání objednávkového formuláře obratem obdržíte na Váš e-mail uvedený v objednávce proforma fakturu. Pokud se tak nestane, napište nám na e-mail skola@alfasoftware.cz a my zjistíme, co se nepovedlo. DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Na školení je potřeba se přihlásit a provést úhradu školného v takovém termínu, aby nejpozději 24 hodin před zahájením výuky bylo připsáno na náš účet! Jen tak Vám budeme moci zpřístupnit stránku na webu ALFA Škola, kde online školení probíhá. Děkujeme za pozornost. Váš ALFA Tým.

ALFASOFTWARE LOGOS

Pracovnělékařské prohlídky po skončení nouzového stavu od 12. dubna 2021

V nouzovém stavu, který byl usnesením vlády č. 196 v České republice vyhlášen pro období od 27. února 2021 na dobu 30 dnů, poté na základě usnesení vlády č. 314 prodloužen do 11. dubna 2021, mohla být vstupní nebo periodická lékařská prohlídka dočasně nahrazena čestným prohlášením.

Dlužno podotknout, že opatření vlády výše uvedené lékařské prohlídky nezakázalo, takže bylo možné je i v době nouzového stavu provádět.

Dále je třeba připomenout, že v době od 1. do 18. ledna 2021 nebylo možné u osob, ucházejících se
o zaměstnání, použít čestné prohlášení
nahrazující dočasně vstupní lékařskou prohlídku. Usnesením vlády č. 1291 (publikované pod č. 512/2020 Sb.) bylo možno na čestné prohlášení nahrazující dočasně vstupní lékařskou prohlídku pohlížet jen do 31. prosince 2020. Dalším usnesením vlády č. 54 (publikované pod č. 17/2021 Sb.) byla tato možnost opětovně stanovena až od 19. ledna 2021.

Ode dne 12. dubna 2021 se začíná počítat lhůta 90, resp. 30 dnů pro provedení vstupních
i periodických pracovnělékařských prohlídek
.

Do 90 dnů po skončení nouzového stavu, tedy v termínu nejpozději do 10.7.2021, musí pracovnělékařské vstupní prohlídky absolvovat ti zaměstnanci, kteří uzavřeli pracovněprávní vztah ode dne vyhlášení usnesení vlády č. 54 (publikované pod č. 17/2021 Sb. ze dne 18. ledna 2021),
tj. od 19. ledna 2021 do ukončení nouzového stavu, kdy nebylo třeba provádět vstupní lékařské prohlídky a bylo možné je nahradit čestným prohlášením. Tato možnost však platila jen pro práce zařazené do kategorie první nebo druhé (podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví), pokud není součástí této práce činnost, pro jejíž výkon jsou podmínky zdravotní způsobilosti stanoveny jiným právním předpisem.

Nutno poznamenat, že vstupní prohlídky musely být i nadále řádně konány, pokud se řídí jiným právním předpisem, nebo jsou uvedeny  v příloze č. 2 části II. vyhlášky č. 79/2013 Sb., a to v bodech 3 (např. obsluha stavebních stojů), 6 (např. obsluha řídících center), 7 (např. práce na elektrických zařízeních), 8 (práce v hlubinných dolech), 9 (práce ve výškách), 10 (práce záchranářů – výjimka platí pro zdravotnické záchranáře), 11 (práce v klimaticky a epidemiologicky náročných oblastech v zahraničí), 12 (hlasová zátěž), případně 14 (další práce stanovené zaměstnavatelem spolu s poskytovatelem pracovnělékařských služeb).

Čestným prohlášením bylo možné nahradit také zdravotní průkaz u osob, u nichž vznikl pracovněprávní vztah od 19. ledna 2021 do ukončení nouzového stavu, a které vykonávají činnosti epidemiologicky závažné. Také v tomto případě platí čestné prohlášení nejdéle do uplynutí 90 dnů
ode dne následujícího po dni ukončení nouzového stavu.

Pokud se týká periodických zdravotních prohlídek zaměstnanců (podle vyhlášky č. 79/2013 Sb.), během nouzového stavu je rovněž nebylo třeba provádět. Jestliže by se však jednalo o periodické prohlídky prováděné podle jiných právních předpisů, potom tato výjimka neplatí a musely být nadále podle platných lhůt prováděny (např. řidiči z povolání, zaměstnanci dráhy, příslušníci bezpečnostních sborů, vojáci z povolání, atd.)

Do 30 dnů po skončení nouzového stavu, tedy nejpozději do 11. května 2021, je nutné provést lékařský posudek u osob, u nichž závěr předchozího lékařského posudku říká, že je způsobilý s podmínkou.

Zdroje informací:

Vyjádření Ministerstva zdravotnictví z 11.4.2021

Článek JUDr. Bořivoje Šubrta v měsíčníku Mzdová účetní 02/2021

Zvýšení krizového ošetřovného a výplata jeho doplatků

Ošetřovné v souvislosti s mimořádnými opatření při epidemii Covid-19 vzroste ze 70% na 80% redukovaného denního vyměřovacího základu zpětně již od 1.3.2021, a to na základě zákona č. 173/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 438/2020 Sb., o úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatření při epidemii a o změně zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění. Zákon č. 173/2021 Sb. byl zveřejněn ve Sbírce zákonů dne 23.4.2021 – viz tento odkaz.

Ošetřovné vyplacené pouze ve výši 70% DVZ bude doplaceno bez žádosti, a to stejným způsobem, jakým bylo vyplaceno ošetřovné, které je dopláceno. Jak vyplývá z tiskové zprávy České správy sociálního zabezpečení ze dne 22.4.2021, doplatky by měli příjemci obdržet v průběhu prvních dvou květnových týdnů, a to v závislosti na zvoleném způsobu výplaty, i když právní úprava stanoví pro zpracování doplatků delší termín, a to sice konec druhého kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, za které ošetřovné náleží (tedy ošetřovné za měsíc březen 2021 má být dopláceno v termínu do konce května 2021). Při bezhotovostní výplatě je převod prostředků rychlejší, při výplatě v hotovosti poštovní složenkou je termín odvislý od doručení složenky ze strany České pošty, s.p. konkrétnímu příjemci.

Doplatky nenáleží v situaci, kdy díky stanovené minimální výši ošetřovného za kalendářní den (400,– Kč, případně se krátí, pokud nejde o plný úvazek) již byla dávka ošetřovného poskytnuta tak, že sama o sobě dosahuje výše 80 % redukovaného denního vyměřovacího základu či ji přesahuje.

Více informací se dočtete v tiskové zprávě ČSSZ ze dne 22.4.2021 a na webových stránkách ČSSZ, s tím, že předpokládám, že informace tam zveřejněné budou ještě v souvislosti s přijetím zákona č. 173/2021 Sb. aktualizovány.

Mzdový a personální program ALFA MZDY AVENSIO

V programu ALFA MZDY AVENSIO se krizové ošetřovné eviduje na kartě zaměstnance pod záložkou Pracovní poměry – Nemocenské. Pro zadání použijte mzdový kód 6563 (případně jiný, u kterého je uložený systémový kód 717), který zapíšete do pole „Druh dávky“. Také je možné v záložce nemocenských dokladů zvolit přes pravé tlačítko myši „Nové přerušované OČR“ a v oblasti „Dny OČR“ zatrhnout dny, ve kterých zaměstnanec čerpal ošetřovné. Pokud je takových časových intervalů v rámci měsíce více, program vytvoří na každý interval samostatný doklad. Pokud byste zadávali ošetřovné přes pravé tlačítko myši volbou „Nová nemocenská dávka“, je třeba každý interval ošetřování uložit zadat zvlášť. Přílohu k žádosti o ošetřovné (NEMPRI) zkontrolujete na kartě zaměstnance (doklad ošetřovného – tlačítko „Příloha“) a odešlete z okna „Příloha k žádostem o dávku nemocenského pojištění“ (Hlavní nabídka – Tiskové sestavy – Nemocenské a Sociální pojištění – Nemocenské dávky – Přílohy k žádostem o dávky). Pokud zaměstnanec žádá o ošetřovné navazující na předchozí měsíc, NEMPRI již neposíláte a v dokladu ošetřovného zvolíte u tlačítka „Příloha“ možnost „Bez přílohy“.

Nebudete-li si se zadáním ošetřovného a zpracováním NEMPRI v programu ALFA MZDY AVENSIO vědět rady, kontaktujte pracovnice konzultační linky společnosti Alfa Software, s.r.o. Hotlina je v provozu každý pracovní den v době od 7:00 do 15:30 hod.

Novinka! Izolačka do konce 6/2021

Dne 21.4.2021 schválili poslanci ve stavu legislativní nouze vládní návrh na prodloužení doby, po kterou bude mít zaměstnanec nárok na mimořádný příspěvek při nařízené karanténě nebo izolaci, a to až do 30.6.2021.

Tento příspěvek se začal proplácet od začátku března, zaměstnanec jej získává automaticky, pokud má od lékaře vystavenou eNeschopenku na karanténu či správnou diagnózu nemoci, ze které vyplývá izolace.

Příspěvek vyplácí zaměstnavatel za prvních 14 kalendářních dnů trvání nařízené karantény nebo izolace spolu s náhradou mzdy a odečítá si ho od pojistného na sociální pojištění.

Schválený návrh novely zákona č. 121/2021 Sb., o mimořádném příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě postoupila Poslanecká sněmovna do Senátu – vývoj legislativního procesu můžete sledovat zde.

Více informací se dočtete v tiskové zprávě Ministerstva práce a sociálních věcí z 21.4.2021, na webových stránkách zprávě České správy sociální zabezpečení nebo Ministerstva práce a sociálních věcí.

Pro všechny uživatele mzdového a personálního programu ALFA MZDY AVENSIO připravujeme novou verzi, která bude mimo jiné obsahovat jednak prodloužení izolačky a dále její výpočet v případech, kdy karanténa/izolace zaměstnance přechází z měsíce března do dubna.

Z aktuálně zveřejněných informací na webu ČSSZ totiž vyplývá, že je vždy třeba posuzovat celkovou výši příspěvku za celou dobu trvání karantény/izolace, resp. za dobu prvních 14 kalendářních dnů jejího trvání, tzn. za březnové i dubnové dny karantény/izolace, ve vztahu k celkové částce 90% průměrného výdělku za odpovídající počet zameškaných hodin za stejné období.

Verzi vystavíme v zákaznické zóně poslední dubnový týden. Podrobnosti budou uvedeny v dopisu k verzi.

 

 

Archiv

Jak vybrat mzdový program

Napište si o krátkou příručku, jak snadno vybrat mzdový systém do Vaší firmy! Zadejte svůj e-mail a příručku ihned odesíláme.

Rychlý kontakt

Alfa Software, s.r.o.
Pražská 22
Klatovy mapa

Tel.: 376 709 890
Napište nám

Seznam obchodních zástupců

 

Používáním této stránky souhlasíte s používáním cookies. Více informací

Nastavení cookies na této webové stránce jsou na "Povolit cookies", abychom Vám mohli umožnit nejlepší možné procházení stránek. Pokud budete pokračovat v používání tohoto webu beze změny nastavení souborů cookies v prohlížeči nebo kliknete na tlačítko "Souhlasím" pak souhlasíte s používáním cookies.

Zavřít