Konzultační linka:

Po–Pá 07:00–15:30 (St 9:00 - 10:00 firemní porada)
Zákaznická zóna
Zákaznická zóna

Nemocenské pojištění od 1. ledna 2024

průměrná mzda pro rok 2024

S účinností od 1. ledna 2024 se zvyšuje sazba sociálního pojištění za zaměstnance a to na 7,1 % z vyměřovacího základu zaměstnance na sociální pojištění.

Vliv konsolidačního balíčku na odvody nemocenského pojištění

Ke změně dochází díky konsolidačnímu balíčku, který znovu zavádí odvod na nemocenské pojištění za zaměstnance ve výši 0,6 %. Tím dojde k reálnému snížení čisté mzdy u zaměstnance. Odvod nemocenského pojištění za zaměstnavatele se nemění.

Nemocenské pojištění se odvádí v rámci odvodu na sociální pojištění. To zahrnuje kromě pojistného na nemocenského pojištění ještě pojistné na důchodové pojištění a v případě odvodu za zaměstnavatele i příspěvek na státní politiku zaměstnanosti. Zaměstnavatel odvádí pojistné za zaměstnance České správě sociálního zabezpečení.

Kdo je účasten nemocenského pojištění

Okruh osob, které jsou účastny nemocenského pojištění, je vyjmenován v § 5 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění. Jsou to jak zaměstnanci, tak osoby samostatně výdělečně činné.

Podmínky pro účast zaměstnanců na pojištění

Výkon zaměstnání
Zaměstnanec je účasten nemocenského pojištění v případě, že:

  • vykonává zaměstnání na území České republiky (může být přechodný výkon práce mimo území České republiky, pokud je místo výkonu práce trvale v České republice
  • vykonává zaměstnání v cizině pro zaměstnavatele se sídlem na území České republiky, pokud místo výkonu práce je trvale v cizině a není povinně účasten důchodového pojištění podle předpisů státu, ve kterém trvale vykonávají zaměstnání, a má trvalý pobyt na území České republiky nebo jiného členského státu Evropské unie

Sjednaná částka započitatelného příjmu
Zaměstnanec je účasten nemocenského pojištění činí-li sjednaná částka započitatelného příjmu z tohoto zaměstnání alespoň částku rozhodnou pro účast na nemocenském pojištění.

Rozhodný příjem pro účast na nemocenském pojištění je 4.000 Kč. Při stanovení rozhodného příjmu se vychází z průměrné mzdy. Výše rozhodného příjmu je jedna desetina průměrné mzdy zaokrouhlená na celé pětisetkoruny směrem dolů (§ 6 odst. 2 zákona č. 187/2006 Sb. o nemocenském pojištění). Průměrná mzda pro rok 2024 je 43.967 Kč.

Pojištění u zaměstnání malého rozsahu

Zaměstnání malého rozsahu je takové zaměstnání, u kterého je sjednaná částka započitatelného příjmu nižší, než je rozhodný příjem pro účast na nemocenském pojištění (v roce 2024 částka, případně započitatelný příjem nebyl vůbec sjednán.

Zaměstnání malého rozsahu může být zaměstnání konané na základě pracovní smlouvy nebo na základě dohody o pracovní činnosti. Netýká se dohody o provedení práce.

U zaměstnání malého rozsahu je zaměstnanec pojištěn pouze v těch měsících, ve kterých dosáhl částky započitatelného příjmu alespoň ve výši rozhodného příjmu. Pokud má zaměstnanec u jednoho zaměstnavatele více zaměstnání malého rozsahu, započitatelné příjmy se z těchto zaměstnání sčítají a pokud úhrn těchto příjmů přesáhne částku rozhodného příjmu pro účast na nemocenském pojištění, jsou pojištěny v daném měsíci všechny tyto zaměstnání.

Pojištění u dohody o provedení práce

Zaměstnanci, kteří pro svého zaměstnavatele pracují na dohodu o provedení práce jsou nemocensky pojištěni, je-li jim zúčtován započitatelný příjem vyšší než 10.000 Kč.

Pojištěn je zaměstnanec činný na dohodu o provedení práce pouze v těch měsících, ve kterých jeho započitatelný příjem přesáhl zmíněných 10.000 Kč. Pokud pracuje zaměstnanec u svého zaměstnavatele v jednom kalendářním měsíci na více dohod o provedení práce, pak se zúčtované započitatelné příjmy z těchto dohod sčítají a přesáhne-li úhrn příjmů z těchto dohod hranici 10.000 Kč, pak se tyto dohody pojistí.


Jak již bylo zmíněno, nemocenské pojištění se odvádí v rámci sociálního pojištění. Odvedené sociální pojistné jak za zaměstnance, tak za zaměstnavatele je uvedeno v Přehledu o výši pojistného, který zaměstnavatel odesílá do 20. dne kalendářního měsíce následující po kalendářním měsíci, za který se odesílá, příslušné Okresní správě sociálního zabezpečení.


Program AVENSIO SW

Zvýšená sazba odvodu sociálního pojištění za zaměstnance z důvodu zavedení sazby 0,6 % za zaměstnance je součástí výpočtuprogram s touto sazbou automaticky bude počítat při zpracování mezd za měsíc leden 2024.

Je proto důležité, abyste pro zpracování mezd za leden měli nainstalovanou aktuální verzi programu AVENSIO SW.

Sdílet příspěvek
Facebook
Twitter
LinkedIn