Konzultační linka:

Po–Pá 07:00–15:30 (St 9:00 - 10:00 firemní porada)

Zákaznická zóna

MOJE ALFA

Zákaznická zóna

MOJE ALFA

Statistický výkaz P 1-04

Se začátkem ledna opět přišlo období, kdy školské organizace budou sestavovat statistický výkaz P 1-04. P 1-04 je nápočtový statistický výkaz o zaměstnancích a mzdových prostředcích v regionálním školství, což znamená,  že v lednu 2024 bude vykazovaným obdobím leden až prosinec roku 2023.

statistický výkaz P 1-04

Se začátkem ledna opět přišlo období, kdy školské organizace budou sestavovat statistický výkaz P 1-04.

P 1-04 je nápočtový statistický výkaz o zaměstnancích a mzdových prostředcích v regionálním školství, což znamená,  že v lednu 2024 bude vykazovaným obdobím leden až prosinec roku 2023.

Kdo vykazuje statistiku P 1-04?

Statistický výkaz P 1-04 sestavují školy a školská zařízení v regionálním školství zřizované MŠMT, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí, registrovanými církvemi a náboženskými společnostmi, jinými právnickými nebo fyzickými osobami, zapsané do rejstříku škol a školských zařízení, jejichž činnost vykonává stejná právnická osoba.

Termín a způsob odeslání statistického výkazu P 1-04

Organizace odesílá statistický výkaz P 1-04 nejpozději do 15. kalendářního měsíce, který následuje po ukončení kalendářního čtvrtletí, to znamená, že aktuálně je mezním termínem pro odeslání statistického výkazu P 1-04 pondělí 15. ledna 2024.

Výkaz se odesílá v elektronické podobě na adresu https://sberdat.uiv.cz/login. Organizace, která statistický výkaz odesílá zároveň zašle zpracovatelskému místu i výpis dat, který je  opatřený podpisem ředitele/ředitelky a razítkem organizace.

Zpracovatelská místa

Pro krajské, soukromé a církevní organizace je zpracovatelským místem odbor školství krajského úřadu, v Praze odbor školství, mládeže a sportu Magistrátu hl. m. Prahy. Pro organizace zřizované obcí nebo dobrovolným svazkem obcí je zpracovatelským místem odbor školství úřadu obce s rozšířenou působností. U organizací zřizovaných MŠMT je zpracovatelským místem Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

Zpracovatelská místa poskytují organizacím jak technickou, tak metodickou pomoc.

Vykazování dat

Organizace sestavující statistiku P 1-04 rozepisuje zaměstnance a jejich mzdy, platy a ostatní platby za provedenou práci podle kódů druhů činnosti, které vykonávají, podle podílu jejich práce v příslušném druhu činnosti nebo podle počtu žáků daného druhu činnosti.

U pedagogických pracovníků musí být rozdělen úvazek podle počtu hodin přímé pedagogické činnosti.

Údaje o průměrných počtech zaměstnanců se uvádějí v jednotkách s přesností na 4 desetinná místa. Údaje o mzdách, platech a ostatních platbách za provedenou práci se uvádějí v tisících Kč s přesností na 3 desetinná místa.

Do mezd se nezahrnují náhrady mzdy nebo platu za dobu trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény placené zaměstnavatelem.

Údaje ve statistickém výkazu P 1-04 se musí shodovat s účetnictvím organizace a data se nesmí lišit se statistickým výkazem ISP.

Refundované částky zahrnuje do výkazu P 1-04 ten zaměstnavatel, který refundaci provádí.

Oprava výkazu P 1-04

Pokud byste opravovali výkaz až po jeho odeslání, je nutné předem oznámit tuto skutečnost Vašemu zpracovatelskému místu a po opravě a provedení kontrol celý tento výkaz znovu odeslat.

Některé dílčí chyby ve výkazu je možné doplnit komentářem, některé závažné chyby je nutné opravit a výkaz znovu odeslat.

Kde čerpat informace a důležité odkazy

Podrobné informace ke statistickému výkazu P 1-04 najdete na webových stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy www.msmt.cz.

Formulář pro rok 2023 najdete pod tímto odkazem, metodický pokyn pro rok 2023 najdete zde. Metodické vysvětlivky k výkazům PAM pro rok 2023 pak najdete v tomto odkazu.

Číselník činností škol a školských zařízení, kategorií školských pracovníků a přiřazení kategorií školských pracovníků do skupin profesí je součástí metodického pokynu pro rok 2023.


Program ALFA MZDY AVENSIO

Statistický výkaz P 1-04programu vygenerujete přes menu programu Hlavní nabídka – Tiskové sestavy – Rozbory, statistiky – Statistika P1 – P1-04.

Aby podklady pro výkaz P 1-04 včetně vygenerovaného elektronického souboru byly správné, je nutné v programu ALFA MZDY AVENSIO splnit následující:

  • Mít správně rozúčtované mzdové položky
  • Správně nastavit zařízení (druhy činnosti) a ty mít uložené u všech pracovišť, na kterých jsou zaměstnanci zařazeni
  • Správně nastavit funkce použité u zaměstnanců
  • Uložit hodnoty potřebné pro statistiku v Číselníku údajů subjektu
  • Před generováním výkazu mít aktuální verzi mzdového programu a aktuální verzi sestavy č. 210111 – P1-04.

Pokud byste si nevěděli rady, využijte dokumenty uložené v Online nápovědě programu ALFA MZDY AVENSIO.

TIP: Potřebujete pomoci se zpracováním statistik a informace v online nápovědě Vám nestačí?  Pak právě pro Vás je určená naše nová služba Poradenství ke statistikám. Přečtěte si o nabídce více anebo nám rovnou napište na statistiky@alfasoftware.cz.

 

Sdílet příspěvek
Facebook
Twitter
LinkedIn