Archiv měsíce: Listopad 2021

 

Znovuzavedení izolačky

Vláda ČR schválila na svém jednání dne 19.11.2021 návrh MPSV na opětovné zavedení mimořádného příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě nebo izolaci, tzv. izolačku. Návrh zákona pak dne 22.11.2021 předala Poslanecké sněmovně k projednávání – viz Sněmovní tisk 50.

Zaměstnanci, kterému vznikl z důvodu nařízené karantény/izolace nárok na náhradu příjmu, bude za každý kalendářní den náležet příspěvek ve výši 370 Kč, avšak nejdéle po dobu prvních 14 kalendářních dnů trvání nařízené karantény/izolace. Pokud ale součet příspěvku a náhrady příjmu přesáhne 90 % průměrného výdělku zaměstnance, dojde ke snížení příspěvku. Příspěvek bude vyplácet zaměstnavatel, který si ho poté bude moct odečíst z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

Počítá se s účinností předmětného zákona již dnem jeho vyhlášení s tím, že podle navrhovaných přechodných ustanovení bude příspěvek příslušet i za kalendářní dny přede dnem nabytí účinnosti zákona, pokud byla karanténa/izolace nařízena po 31.10.2021, tedy nejdříve od 1.11.2021 a bude trvat aspoň v den nabytí účinnosti tohoto zákona, aby na ni bylo nahlíženo jako na jeden celek. S vyplácením příspěvku se počítá nejdéle do 30.6.2022.

Pro všechny uživatele mzdového a personálního programu ALFA MZDY AVENSIO legislativní proces schvalování předmětného zákona pozorně sledujeme, abychom ihned po jeho zveřejnění ve Sbírce zákonů mohli vystavit novou verzi, která bude výpočet izolačky obsahovat. Již nyní však všem uživatelům doporučujeme, aby u zaměstnanců s karanténou/izolací nařízenou od 1.11.2021 a později zaškrtli v nemocenském dokladu podmínku „Karanténa/izolace COVID (s mimořádným příspěvkem)“. Současná verze programu sice izolačku nevypočítá, ale uživatelé alespoň budou mít data připravená pro vyplacení příspěvku novou verzí.

Zdravotní pojištění v roce 2022

V oblasti zdravotního pojištění se od 1.1.2022 mění pro všechny skupiny plátců jak vyměřovací základy, tak pojistné. Změna se tedy týká osob samostatně výdělečně činných (dále jen „OSVČ“), osob bez zdanitelných příjmů (dále jen „OBZP“), zaměstnanců, zaměstnavatelů i státu.

Minimální záloha OSVČ je navázaná na průměrnou mzdu v národním hospodářství, která se každoročně zvyšuje (pro rok 2021 činí 38.911,– Kč, a to na základě nařízení vlády č. 356/2021 Sb., kterým se stanovila výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 2020 na 36 119 Kč a výše přepočítacího koeficientu na 1,0773). Proto se od 1.1.2022 zvyšuje i minimální záloha, a to z 2.393,– Kč na 2.627,– Kč.

Jelikož se od 1. 1. 2022 zvyšuje také minimální mzda z dosavadních 15.200,– Kč na 16.200,– Kč, zvyšuje se i pojistné OBZP a minimální pojistné zaměstnanců. Místo dosavadních 2.052,– Kč budou počínaje lednovou platbou odvádět 2.187,– Kč. Pro úplnost uvádím, že pokud nemá pojištěnec po celý kalendářní měsíc příjmy ze zaměstnání, ze samostatné výdělečné činnosti a není za něj plátcem pojistného stát, stává se OBZP, která je povinna si platit sama zdravotní pojištění v zákonem stanovené výši.

Po roce se opět mění také výše pojistného, které za pojištěnce platí stát, a to z částky 1.767,– Kč na 1.967,– Kč (viz nařízení vlády č. 253/2021 Sb.). Nárok na platbu pojistného státem mají nezaopatřené děti, důchodci, příjemci rodičovského příspěvku, ženy na mateřské nebo osoby na rodičovské dovolené, osoby pobírající peněžitou pomoc v mateřství, uchazeči o zaměstnání a další. Při souběhu kategorie státní pojištěnec se zaměstnáním nebo podnikáním nemá dotyčná osoba povinnost dodržet minimální vyměřovací základ.

Dopady zvýšení minimální mzdy od ledna 2022

Jak jsem již informovala v blogovém článku ze dne 8.11.2021, dojde od ledna příštího roku ke zvýšení minimální a zaručené mzdy, a to na základě nařízení vlády ze dne 5.11.2021, kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí.

Základní sazba minimální mzdy bude činit 16 200 Kč/měsíc a 96,40 Kč/hodinu a ovlivní, mimo jiné, zejména:

Výpočet a odvod zdravotního pojištění:

Minimální mzda je totiž podle ustanovení § 3 odst. 6 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, minimálním vyměřovacím základem pro zaměstnance a také pro osoby bez zdanitelných příjmů (13,5% z 16 200 Kč = 2 187 Kč).

Zařazení a vedení občana v evidenci uchazečů o zaměstnání:

Podle ustanovení § 25 odst. 3 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti nebrání zařazení a vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání

a) výkon činnosti na základě pracovního nebo služebního poměru, pokud měsíční výdělek nepřesáhne polovinu minimální mzdy (tj. nepřesáhne 8 100 Kč), nebo

b) výkon činnosti na základě dohody o pracovní činnosti, pokud měsíční odměna nebo odměna připadající na 1 měsíc za období, za které přísluší, nepřesáhne polovinu minimální mzdy (tj. nepřesáhne 8 100 Kč).

Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí:

Podle ustanovení § 117 zákoníku práce (podnikatelská sféra) totiž činí výše příplatku nejméně 10% základní sazby minimální mzdy, tj. nejméně 9,64 Kč při 40 hodinové týdenní pracovní době (96,40 Kč x 10%). Podle ustanovení § 128 zákoníku práce (státní sféra) činí výše příplatku nejméně 5% základní sazby minimální mzdy za měsíc, tj. nejméně 810 Kč (16 200 Kč x 5%).

Daňový bonus:

Podle ustanovení § 35c odst. 4 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů může daňový bonus uplatnit poplatník, který měl ve zdaňovacím období příjem alespoň ve výši šestinásobku minimální mzdy stanovené pro zaměstnance odměňovaného měsíční mzdou k počátku příslušného zdaňovacího období – tj. 97 200 Kč (6x 16 200 Kč). Dále je v ustanovení § 35d odst. 4 zákona o daních z příjmů stanoveno, že plátce daně je povinen vyplatit poplatníkovi měsíční daňový bonus při výplatě příjmů ze závislé činnosti, jestliže jejich úhrn vyplacený nebo zúčtovaný tímto plátcem za příslušný kalendářní měsíc dosahuje u poplatníka alespoň výše poloviny minimální mzdy, zaokrouhlené na celé koruny dolů – tj. 8 100 Kč.

Slevu za umístění dítěte:

Podle ustanovení § 35ba odst. 1 písm. g) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů mohou poplatníci daně z příjmů fyzických osob uplatnit „roční“ slevu na dani za umístění dítěte (tzv. školkovné). Podle ustanovení § 35bb odst. 4 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů lze za každé vyživované dítě uplatnit slevu maximálně do výše minimální mzdy, tj. za zdaňovací období roku 2022 maximálně do výše 16 200 Kč.

Limit pro osvobození důchodu od daně z příjmů:

Podle ustanovení § 4 odst. 1 písm. h) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů je od daně z příjmů osvobozen příjem ve formě pravidelně vypláceného důchodu nebo penze, nejvýše však v částce ve výši 36násobku minimální mzdy, tj. 583 200 Kč (36x 16 200 Kč).

Program ALFA MZDY AVENSIO

Seznam zaměstnanců, jejichž mzda nedosahuje výše minimální a (nebo) zaručené mzdy vytisknete pomocí sestavy 011200_Minimální a zaručená mzda uložené v menu Hlavní nabídka – Sestavy – Rekapitulace. Důležité je tisknout sestavu až po zadání veškerých měsíčních složek mzdy.

Pro doplatek do minimální / zaručené mzdy u pracovního poměru zaměstnance se používá na mzdových položkách kód 701 – DOPL. MIN. MZDA, případně jiný uživatelem zadaný kód, důležité je, aby takový uživatelský kód měl nastaven systémový kód 30.

Pro doplatek do minimální (zaručené) mzdy u DPČ a DPP se používá na mzdových položkách kód 7010 – DOPL. MIN. MZDA OON, případně jiný uživatelem zadaný kód, důležité je, aby takový uživatelský kód měl nastaven systémový kód 31.

Více informací získají všichni uživatelé programu ALFA MZDY AVENSIO v dokumentu „Minimální a zaručená mzda“ – viz menu Soubory nápovědy – Základní činnosti v programu.

Daňová e-Konference – online 14.12.2021 a 18.1.2022

14.12.2021 9.0018.1.2022 12.15

 

Vážení zákazníci,
zveme Vás na konferenci zaměřenou na správné postupy při vyúčtování zálohové a srážkové daně organizace a při ročním zúčtování daně zaměstnanců. Dozvíte se legislativní souvislosti i novinky v oblasti daní a zjistíte, jak správně využívat program ALFA MZDY AVENSIO.

Daňová e-Konference se uskutečnila ve dvou samostaných dnech formou online živých vysílání. s možností V průběhu přímého přenosu kladou účastníci lektorům otázky prostřednictvím chatu.

Účastníci konference mohou sledovat záznamy obou konferenčních dnů až do 30. 4. 2022.


Program Daňové e-Konference

 

Den první: Online úterý 14. 12. 2021 9:00 – 12:15 hod.

V podání osvědčeného lektora Ing. Hanuše Kytlera se dozvíte novinky v daních a všechna související legislativní pravidla z oblastí vyúčtování zálohové a srážkové daně organizace za rok 2021 + z oblasti ročního zúčtování daní zaměstnanců za rok 2021.

Obsah přednášky
Roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za rok 2021
– vyúčtování k dani ze závislé činnosti
– vyúčtování k dani vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně
– vypořádání daňových povinností poplatníků po skončení roku
– zaměstnanci s povinností podat daňové přiznání
– zaměstnanci splňující podmínky ročního zúčtování
– uplatnění slev na dani – na manžela, za umístění dítěte, dodatečné uplatnění slev
– daňový bonus na děti
– uplatnění nezdanitelných částek ze základu daně – úroky z úvěrů, bezúplatná plnění, penzijní a životní pojištění
– přeplatky, nedoplatky z ročního zúčtování
– aktuální informace k přednášené problematice
 

Den druhý: Online úterý 18. 1. 2022 9:00 – cca 12:15 hod.

Lektoři ALFA Týmu pod vedením Ing. Vladimíra Kozáka Vám řeknou vše o tom, jak v programu ALFA MZDY AVENSIO na vyúčtování zálohové a srážkové daně a jak na roční zúčtování daní za rok 2021.


Živé vysílání dvou konferenčních dnů s možností chatu a sledování záznamu konference bez omezení počtu zhlédnutí nabízíme za 2.500,- Kč bez DPH. Přihlášky zasílejte pomocí tohoto objednávkového formuláře.

OBJEDNAT Daňovou e-Konferenci

 

Potvrzení objednávky s proforma fakturou obdržíte ihned na e-mail, který do objednávky uvedete. Pokud potvrzení objednávky neobdržíte, napište nám na skola@alfasoftware.cz a my zjistíme, kde to vázne :-).


PRAKTICKÁ DOPORUČENÍ:
1. Pokud jste některé naše online školení či konferenci již objednávali, při vyplňování kontaktních údajů prosím použijte stejnou e-mailovou adresu jako v předešlé objednávce. Proč? Použijete-li jiný e-mail, systém Vás zařadí jako nového člena ALFA Školy, zašle nové přístupové údaje vázané k této mailové adrese a budete si muset pamatovat z kterého účtu ALFA Školy máte přístup k jednotlivým přednáškám. Je tedy lepší pro objednání školení a konferencí používat vždy jen jednu e-mailovou adresu a mít v ALFA Škole jen jeden účet = jedny přístupové údaje, které si lze jednoduše uložit ve svém prohlížeči.

2. Co potřebujete ke sledování přednášek? Zařízení (PC, tablet, mobil) se stabilním internetovým připojením, reproduktory nebo sluchátky a klidný kout.

3. Pro sledování přednášek doporučujeme používat internetový prohlížeč Google Chrome.

4. V předstihu si u svého IT specialisty ověřte, zda máte povolený přístup na webové stránky vimeo.com.


Děkujeme za pozornost a těšíme se na online setkání v ALFA Škole!
Váš ALFA Tým


 

Nové vzory daňových tiskopisů za 2021 a na 2022

Finanční správa upozornila v minulých dnech na svých nových webových stránkách na nové vzory tiskopisů ohledně daně z příjmů ze závislé činnosti a daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2021 a pro zdaňovací období 2022.

Tiskopis „Vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti (MFin 25 5459 vzor č. 24) a pokyny k jeho vyplnění (MFin 25 5459/1 vzor č. 26) se použije pro podání vyúčtování za zdaňovací období 2021. Povinnou přílohou tohoto tiskopisu je pro plátce daně dle § 38j zákona o daních z příjmů tiskopis Příloha č. 1 „Počet zaměstnanců k 1.12.2021“ (MFin 25 5490/1 vzor č. 21). 

Tiskopisy „Žádost o poukázání chybějící částky vyplacené plátcem daně poplatníkům na měsíčních daňových bonusech“ (MFin 25 5241 vzor č. 12) a „Žádost o poukázání chybějící částky vyplacené plátcem daně poplatníkům na doplatku na daňovém bonusu z ročního zúčtování záloh“ (MFin 25 5246 vzor č. 12se použijí v průběhu roku 2022. Stávající vzory č. 11 s ohledem na změnu § 155 daňového řádu nelze v roce 2022 používat.

Tiskopis „Žádost o roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění“ (MFin 25 5457/B vzor č. 2) je určen pro poplatníky, kteří žádají o roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za zdaňovací období 2021.

Za zdaňovací období 2021 je nutné s ohledem na zrušení superhrubé mzdy použít tiskopis „Výpočet daně a daňového zvýhodnění za zdaňovací období 2021“ (MFin 25 5460/1 vzor č. 26). 

Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti, sražených zálohách na daň a daňovém zvýhodnění za zdaňovací období 2022 (MFin 25 5460 vzor č. 30).

Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a o sražené dani vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za kalendářní rok 2022 (MFin 25 5460/A vzor č. 9). 

Program ALFA MZDY AVENSIO

Všichni uživatelé tohoto mzdového a personálního programu budou mít nové vzory daňových tiskopisů k dispozici v jeho další, tj. prosincové verzi číslo 3.2.4.

Zvýšení minimální a zaručené mzdy od 1.1.2022

Vláda ČR schválila dne 5.11.2021 zvýšení minimální mzdy od ledna 2022, a to ze současných 15.200,– Kč o 1.000,– Kč na 16.200,- Kč.

Zároveň s tím vzrostou i úrovně zaručené mzdy. Nejnižší úrovně zaručené mzdy se uplatňují u zaměstnanců, jejichž mzdy nejsou sjednány v kolektivních smlouvách a u zaměstnanců ve veřejných službách a správě a stanovují nejnižší cenu práce odstupňovaně podle její složitosti, odpovědnosti a namáhavosti. Pro tyto účely se práce zařazují do 8 skupin a pro každou z nich je stanovena příslušná nejnižší úroveň zaručené mzdy v hodinovém a měsíčním vyjádření.

Nejnižší úrovně zaručené mzdy pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin od příštího roku ve srovnání s rokem letošním jsou uvedeny v této tabulce:

akce „Milostivé léto“

Přesně před týdnem (tj. 28.10.2021) začala akce „Milostivé léto“, která končí 28.01.2022. O co jde? V uvedeném období mají dlužníci příležitost vypořádat se s některými svými dluhy téměř bezbolestně. Akce se totiž týká těch, kteří mají soudní exekuci a oprávněným je veřejnoprávní subjekt nebo firma většinově vlastněna veřejnoprávní institucí. Vztahuje se například na dluhy u dopravních podniků, nemocnic, ČEZu, České televize, Českého rozhlasu, obcí a měst.

Stačí, aby dlužníci zaplatili původní pohledávku a k tomu poplatek určený na náklady exekuce 908,– Kč (750,– Kč + DPH). Vyhnou se tak vysokým exekučním poplatkům, sankcím a úrokům, které většinou původní dluh velmi výrazně navýšily a zkomplikovaly tak jeho splácení. Jinými slovy, pokud bude v období 28.10.2021 – 28.01.2022 plně uhrazena jistina a zmíněná částka nákladů, bude zbytek dluhu odpuštěn.

Této akce může využít ten, kdo má dluž vůči veřejné instituci již vymáhaný exekuční cestou a zároveň nesmí být v insolvenci.

Na správní nebo daňové exekuce, které jsou nejčastěji vymáhané celní správou, finanční správou nebo okresní správou sociálního zabezpečení, se akce „Milostivé léto“ nevztahuje.

Další důležité informace získáte například zde:

https://www.jakprezitdluhy.cz/

https://nedluzimstatu.cz/milostive-leto/

https://www.ochrance.cz/letaky/exekuce-zmeny-2021/exekuce-zmeny-2021.pdf

Legislativně akci „Milostivé léto“ upravuje zákon č. 286/2021 Sb. ze dne 7.7.2021 ve svém článku IV. bodu 25.

Prodloužení Režimu A programu Antivirus do konce roku 2021

Vláda ČR rozhodla na svém jednání dne 25.10.2021 o prodloužení Režimu A programu Antivirus do konce letošního roku. Vztahuje se na případy, kdy je zaměstnancům nařízena karanténa nebo izolace z důvodu onemocnění COVID-19. Výše příspěvku činí 80 % uznatelných nákladů, maximálně však na jednoho zaměstnance za jeden měsíc 39.000,– Kč.

Podrobnosti jsou k dispozici zde.

Archiv

Jak vybrat mzdový program

Napište si o krátkou příručku, jak snadno vybrat mzdový systém do Vaší firmy! Zadejte svůj e-mail a příručku ihned odesíláme.

Rychlý kontakt

Alfa Software, s.r.o.
Pražská 22
Klatovy mapa

Tel.: 376 709 890
Napište nám

Seznam obchodních zástupců

 

Používáním této stránky souhlasíte s používáním cookies. Více informací

Nastavení cookies na této webové stránce jsou na "Povolit cookies", abychom Vám mohli umožnit nejlepší možné procházení stránek. Pokud budete pokračovat v používání tohoto webu beze změny nastavení souborů cookies v prohlížeči nebo kliknete na tlačítko "Souhlasím" pak souhlasíte s používáním cookies.

Zavřít