Archív roku: 2014

 

Novinky a změny pro rok 2015

Nový rok 2015 přinese změny v oblasti práce, daní, pojištění a sociálních věcí. Seznamte se s některými z nich v tomto blogovém článku:

Minimální mzda

Zvyšuje se základní sazba minimální mzdy – pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin bude činit 9 200 Kč za měsíc (dosud 8 500 Kč) nebo 55 Kč za hodinu (dosud 50,60 Kč). Sazba minimální mzdy pro zaměstnance s invalidním důchodem při jejich omezeném pracovním uplatnění se nemění – to znamená, že nadále bude činit 8 000 Kč za měsíc nebo 48,10 Kč za hodinu pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin.

 

Sazby stravného

Pro účely poskytování cestovních náhrad při tuzemských pracovních cestách zaměstnanců platí pro rok 2015 tyto sazby:

trvá-li pracovní cesta 5 – 12 hod. – v podnikatelské sféře 69 Kč, ve státní správě 69 Kč až 82 Kč,

trvá-li pracovní cesta 12 – 18 hod. – v podnikatelské sféře 104 Kč, ve státní správě 104 Kč až 125 Kč,

trvá-li pracovní cesta nad 18 hod. – v podnikatelské sféře 163 Kč, ve státní správě 163 Kč až 195 Kč.

 

Nemocenské pojištění

Redukční hranice (RH) týkající se denního vyměřovacího základu, na základě kterého se vypočítá například nemocenské, jsou pro rok 2015 následující:

 1. RH činí 888 Kč (v roce 2014 = 865 Kč),
 2. RH činí 1 331 Kč (v roce 2014 = 1 298 Kč),
 3. RH činí 2 662 Kč (v roce 2014 = 2 595 Kč).

 

Pojistné na sociální zabezpečení

Částka průměrné mzdy pro účely pojistného je 26 611 Kč (dosud 25 942 Kč),

Maximální vyměřovací základ pro placení pojistného je 1 277 328 Kč (v roce 2014 = 1 245 216 Kč),

Rozhodná částka (daňový základ) zakládající účast na důchodovém pojištění OSVČ, která vykonává vedlejší činnost v roce 2015, je 63 865 Kč (v roce 2014 = 62 261 Kč),

Minimální měsíční základ pro placení záloh na pojistné pro OSVČ vykonávající hlavní činnost za kalendářní měsíc, ve kterém byl (měl být) podán Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2014 a za následující kalendářní měsíce, je 6 653 Kč – z toho minimální záloha na pojistné činí

– 1 943 Kč, není-li OSVČ účastna důchodového spoření,

– 1 744 Kč, je-li OSVČ účastna důchodového spoření

Minimální měsíční vyměřovací základ pro OSVČ vykonávající vedlejší výdělečnou činnost za kalendářní měsíc, ve kterém byl (měl být) podán Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2014 a za následující kalendářní měsíce je 2 662 Kč – z toho minimální záloha na pojistné činí

– 778 Kč, není-li OSVČ účastna důchodového spoření,

– 698 Kč, je-li OSVČ účastna důchodového spoření.

 

Porodné

Na porodné bude mít nárok širší okruh rodin, neboť koeficient nároku na výplatu porodného se zvýší se současných 2,4 násobku životního minima na jeho 2,7 násobek. Porodné bude i na druhé narozené dítě, a to ve výši 10 000 Kč, u prvního dítěte zůstává částka porodného 13 000 Kč.

 

Důchody

Základní výměra starobních, invalidních, vdovských, vdoveckých a sirotčích důchodů přiznaných před 1. lednem 2015 se zvyšuje o 60 Kč na 2 400 Kč a procentní výměra se zvyšuje o 1,6 %.

 

Zrušení povinné elektronické komunikace s ČSSZ

Novelou zákona o daních z příjmů se elektronická komunikace mezi úřadem a zaměstnavateli, osobami samostatně výdělečně činnými a lékaři stává v oblasti sociálního zabezpečení dobrovolnou. To znamená, že ti, kteří zatím nedokáží elektronické podávání tiskopisů zajistit, budou od 1. 1. 2015 dál moci zasílat papírové tiskopisy. ČSSZ však nadále preferuje elektronické zasílání tiskopisů a jejím cílem je podporovat elektronizaci u těch klientů, kteří ji zatím nevyužívají. K tomuto tématu více informací – viz blogový článek uveřejněný na webových stránkách firmy Alfa Software, spol s r.o. dne 10.11.2014.

 

Průkazy TP, ZTP a ZTP/P

Držitelé uvedených průkazů si je budou moci od ledna vyměnit bez administrativních průtahů a správního řízení, které by znovu posuzovalo jejich zdravotní stav. Nárok na příspěvek na mobilitu bude  nově vázán přímo na nárok na průkaz osoby se zdravotním postižením ZTP nebo ZTP/P.

 

Předčasný výběr pojistného na životní pojištění

Daňové zvýhodnění u soukromého životního pojištění bude umožněno těm poplatníkům, kteří ke stávající smlouvě s pojišťovnou doloží, že v průběhu trvání smlouvy nejsou umožněny výběry, a to až do věku 60 let klienta při současném splnění podmínky trvání smlouvy min. 60 měsíců. V případě nesplnění této podmínky nebude od daně osvobozen příspěvek zaměstnavatele a poplatník si nebude moci snižovat daňový základ až o 12 000 Kč.

 

Paušální výdaje pro osoby s příjmy ze samostatné činnosti

Nově se omezuje maximální výše paušálních výdajů takto:

 • paušální výdaj 80% podle § 7 odst. 7 písm. a) zákona o daních z příjmů – maximální odpočet 1,6 mil. Kč (= 80% z mezního příjmu stanoveného ve výši 2 mil. Kč)
 • paušální výdaj 60% podle § 7 odst. 7 písm. b) zákona o daních z příjmů – maximální odpočet 1,2 mil. Kč (= 60% z mezního příjmu stanoveného ve výši 2 mil. Kč)

 

Slevy na dani

Starobní důchodci

Od roku 2015 si mohou základní slevu na dani opět uplatnit i osoby pobírající starobní důchod (na základě nálezů Ústavního soudu vráceno uplatnění slevy již za roky 2013 a 2014 – více např. také blogový článek uveřejněný na webových stránkách firmy Alfa Software, spol s r.o. dne 05.08.2014). Opět tedy také dochází k povinnosti zdanit pravidelně vyplácené důchody v případě, kdy součet příjmů poživatele pravidelně vypláceného důchodu, příjmů ze závislé činnosti, samostatné činnosti a příjmů z nájmu (s výjimkou příjmů od daně osvobozených a příjmů, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně) přesáhne ve zdaňovacím období částku 840 000 Kč.

 

Sleva za umístění dítěte

Zavádí se nová sleva na dani za umístění dítěte v zařízení péče o děti předškolního věku – tzv. školkovné (viz § 35ba odst. 1 písm. g) zákona o daních příjmů). Podmínky této slevy jsou blíže specifikovány v § 35bb stejného zákona. Slevu lze poprvé uplatnit již za rok 2014 (u zaměstnavatele v rámci ročního zúčtování záloh příp. v rámci daňového přiznání), a to na to samé vyživované dítě pouze jedním z poplatníků v rámci jedné společně hospodařící domácnosti a až do výše prokázaných výdajů (mimo stravného), maximálně však do výše minimální mzdy – tj. za rok 2014 do výše 8 500 Kč.

 

Daňové zvýhodnění

Došlo také ke zvýšení daňového zvýhodnění na druhé, třetí a další vyživované dítě. Od roku 2015 bude tedy daňové zvýhodnění činit:

– na jedno dítě 13 404 Kč ročně / 1 117 Kč měsíčně – na druhé dítě 15 804 Kč ročně / 1 317 Kč měsíčně – na třetí a další dítě 17 004 Kč ročně / 1 417 Kč měsíčně.

 

Povinnost podat daňové přiznání

V ustanovení § 38g odst. 4 zákona o daních z příjmů dochází ke změně v povinnosti podat přiznání k dani z příjmů fyzických osob v případě solidárního zvýšení daně u zálohy na daň podle § 38ha tohoto zákona. Daňové přiznání, a to již za zdaňovací období 2014 není povinen podat poplatník, u kterého byly zálohy/záloha na daň zvýšena o solidární zvýšení daně podle ustanovení § 38ha, avšak jeho daň se nezvyšuje o solidární zvýšení daně podle ustanovení § 16a. Tomuto poplatníkovi je možné provést roční zúčtování záloh.

 

Lhůty spojené s ročním zúčtováním záloh z příjmů ze závislé činnosti

Lhůty spojené s ročním zúčtováním záloh a daňového zvýhodnění se oproti zdaňovacímu období 2013 nemění (to znamená, že znění v zákoně pro zdaňovací období 2014 se nepoužije), z toho je zřejmé, že roční zúčtování záloh plátce daně provede za zdaňovací období 2014 v termínu do 31. 3. 2015, přeplatky z ročního zúčtování záloh a doplatky na daňovém bonusu vrátí (vyplatí) spolu se mzdou za březen 2015.

 

Daň z přidané hodnoty

S účinností od 1.1.2015 se zavádí vedle dosavadní (první) snížené sazby DPH ve výši 15 % také druhá snížená sazba DPH ve výši 10 %. Seznam zboží podléhajícího druhé snížené sazbě daně tvoří přílohu č. 3a k zákonu o dani z přidané hodnoty (kojenecká výživa, léky, knihy).

 

Zdravotní pojištění

Maximální vyměřovací základ

Od 1. ledna 2015 přestává platit ve zdravotním pojištění pojem maximální vyměřovací základ – o velkou změnu nejde, neboť pro roky 2013 až 2015 se ustanovení o maximálním vyměřovacím základu nepoužívají.

Minimální měsíční záloha

Pro všechny měsíce roku 2015 se zvyšuje minimální měsíční záloha na pojistné OSVČ na 1 797 Kč (v roce 2014 = 1 752 Kč).

Mění se i minimální částky pojistného u zaměstnanců a výše platby pojistného za osoby bez zdanitelných příjmů: Minimální vyměřovací základ zaměstnanců, resp. zaměstnavatelů je navázán na minimální mzdu. Jak již bylo shora uvedeno, dochází od 1. ledna 2015 ke zvýšení minimální mzdy z částky 8 500 Kč na 9 200 Kč. Pojistné z tohoto vyměřovacího základu tedy činí 1 242 Kč (v roce 2014 = 1 148 Kč). Stejná částka pojistného platí i pro osoby bez zdanitelných příjmů.

Vyměřovacím základem pro platbu pojistného státem je (a to již od 1. srpna 2014) částka ve výši 6 259 Kč. Z tohoto vyměřovacího základu platí stát za osoby, za které je plátcem pojistného, pojistné ve výši 845 Kč měsíčně.

  

zdroj: www.mpsv.cz , www.cssz.cz, www.financnisprava.cz, www.vzp.cz,

 

 

 

 

 

 

 

Seminář v Hradci Králové

29.1.2015

Zveme Vás na jednodenní SEMINÁŘ zaměřený na postupy ročního zúčtování daně a novinky v. legislativě z oblasti zpracování mezd a jejich návaznost na program AVENSIO Software.

Seminář se koná ve čvrtek 29. 1. v HRADCI KRÁLOVÉ v Kongresovém centru ALDIS, Eliščino nábřeží 375. Pořádá jej náš obchodní zástupce firma Algo spol. s r.o. Hradec Králové. Přednáší Ing. Vladimír Kozák.

Bližší informace najdete na stránce Algo spol. s r.o. V případě vašeho zájmu kontaktujte prosím pana Martina. Šrámka na tel. 608 273 285 a 495 514 695 nebo e-mailem na: mzdy@algo-hk.cz .

Seminář Karlovy Vary

22.1.2015

Zveme Vás na jednodenní SEMINÁŘ zaměřený na postupy ročního zúčtování daně a novinky v legislativě z oblasti zpracování mezd a jejich návaznost na program AVENSIO SOFTWARE.
Seminář se koná 22. ledna 2015 v Krajské knihovně v Karlových Varech.
Lektorem bude pan Ing. Vladimír Kozák,
hlavní programátor Alfa Software, s.r.o.
Podrobnosti se dozvíte v přiloženém programu.

Poplatek za seminář činí 1 452 Kč vč. DPH (tj. 1 200,- Kč bez DPH) na osobu.

Před vyplněním závazné přihlášky si prosím přečtěte obchodní podmínky semináře.
Poté můžete přistoupit k vyplnění elektronické přihlášky a to nejpozději do 15. 1. 2015.
Do 3 pracovních dnů Vám e-mailem potvrdíme přijetí Vaší přihlášky. Pokud se tak nestane, kontaktujte paní Bc. Jitku Hejlovou na telefonu 376 709 887.

Těšíme se na Vás v Klatovech.
Kolektiv zaměstnanců ALFA SOFTWARE, s.r.o.

Obchodní podmínky semináře
PŘIHLÁŠKA

Seminář Klatovy

20.1.2015

Zveme Vás na jednodenní SEMINÁŘ zaměřený na postupy ročního zúčtování daně a novinky v legislativě z oblasti zpracování mezd a jejich návaznost na program AVENSIO SOFTWARE.
Seminář se koná 20. ledna 2015 v KLATOVECH, 8-14h a lektorem bude pan Ing. Vladimír Kozák,
hlavní programátor Alfa Software, s.r.o. Podrobnosti se dozvíte v přiloženém programu.

Poplatek za seminář činí 1 452 Kč vč. DPH (tj. 1 200,- Kč bez DPH) na osobu.

Před vyplněním závazné přihlášky si prosím přečtěte obchodní podmínky semináře.
Poté můžete přistoupit k vyplnění elektronické přihlášky a to nejpozději do 12. 1. 2015.
Do 3 pracovních dnů Vám e-mailem potvrdíme přijetí Vaší přihlášky. Pokud se tak nestane, kontaktujte paní Bc. Jitku Hejlovou na telefonu 376 709 887.

Těšíme se na Vás v Klatovech.
Kolektiv zaměstnanců ALFA SOFTWARE, s.r.o.

Obchodní podmínky semináře
PŘIHLÁŠKA

Seminář Přerov

15.1.2015

Zveme Vás na jednodenní SEMINÁŘ zaměřený na postupy ročního zúčtování daně a novinky v legislativě z oblasti zpracování mezd a jejich návaznost na program AVENSIO SOFTWARE.
Seminář se koná 15. ledna 2015 v PŘEROVĚ (Hotel na Jižní, v blízkosti vlak. a autobus. nádraží).
Lektorem bude pan Ing. Vladimír Kozák, hlavní programátor Alfa Software, s.r.o.
Podrobnosti se dozvíte v přiloženém programu.

Poplatek za seminář činí 1 452 Kč vč. DPH (tj. 1 200,- Kč bez DPH) na osobu.

Před vyplněním závazné přihlášky si prosím přečtěte obchodní podmínky semináře.
Poté můžete přistoupit k vyplnění elektronické přihlášky a to nejpozději do 8. 1. 2015.
Do 3 pracovních dnů Vám e-mailem potvrdíme přijetí Vaší přihlášky. Pokud se tak nestane, kontaktujte paní Bc. Jitku Hejlovou na telefonu 376 709 887.

Těšíme se na Vás v Přerově.
Kolektiv zaměstnanců ALFA SOFTWARE, s.r.o.

Obchodní podmínky semináře
PŘIHLÁŠKA

Bezplatné využívání motorového vozidla zaměstnancem

V tomto článku Vám přináším základní informace k bezplatnému využívání motorového vozidla poskytovaného zaměstnavatelem svým zaměstnancům pro služební i soukromé účely.

Podle ustanovení § 6 odst. 6 zákona o daních z příjmů, poskytuje-li zaměstnavatel zaměstnanci bezplatně motorové vozidlo k používání pro služební i soukromé účely, považuje se za příjem zaměstnance částka ve výši 1% vstupní ceny vozidla za každý i započatý kalendářní měsíc poskytnutí vozidla.

Je-li tato částka (tj. 1% vstupní ceny vozidla) nižší než 1000 Kč, považuje se za příjem zaměstnance částka ve výši 1000 Kč.

Pro účely výpočtu 1% se musí do vstupní ceny vozidla zahrnout i DPH.

Pojem „vstupní cena“ je upraven ustanovením § 29 zákona o daních z příjmů. Je-li tedy vozidlo pořízeno úplatně, je vstupní cenou jeho pořizovací cena.

Poskytuje-li zaměstnavatel zaměstnanci bezplatně v průběhu kalendářního měsíce:

 • postupně za sebou více motorových vozidel, považuje se za příjem zaměstnance částka ve výši 1 % z nejvyšší vstupní ceny motorového vozidla.
 • více motorových vozidel současně, považuje se za příjem zaměstnance částka ve výši 1 % z úhrnu vstupních cen všech motorových vozidel používaných pro služební i soukromé účely.

Příjem zaměstnance ve výši 1% vstupní ceny vozidla za každý i započatý kalendářní měsíc poskytnutí vozidla podléhá zdanění a odvodu zdravotního a sociálního pojištění!

 

Program AVENSIO Software

Pro zadání částky ve výši 1% vstupní ceny vozidla vč. DPH ve mzdovém a personálním programu AVENSIO Software se používá mzdový kód 394, případně jiný, který si uživatel sám vytvoří, důležité je, aby u takového mzdového kódu byl uložen systémový kód 568. Toto lze ověřit v menu programu Hlavní nabídka – Tiskové sestavy – Číselníky – Tabulka mezd.

Takový mzdový kód lze zadávat každý měsíc na mzdových položkách, je však možné jej také uložit na stálých složkách mezd (tzv. paušálech), pak se bude na mzdové položky a na mzdový lístek zaměstnance každý měsíc generovat automaticky.

 

 

Neomluvená absence a odvod ZP

Výpočet zdravotního pojištění při neomluvené nepřítomnosti zaměstnance v práci, resp. stanovení vyměřovacího základu upravuje ustanovení § 3 odst. 5 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na zdravotní pojištění.

Z hlediska placení pojistného a stanovení vyměřovacího základu zaměstnance je důležité, jak dlouho taková neomluvená absence trvá:

Neomluvená absence po celý kalendářní měsíc

Vyměřovacím základem pro placení pojistného na ZP je minimální mzda zaměstnanců v pracovním poměru odměňovaných měsíční mzdou, která platí k prvnímu dni kalendářního měsíce, ve kterém se pojistné platí (do 31.12.2014 = 8500 Kč, od 1.1.2015 = 9200 Kč) .

Neomluvená absence po část kalendářního měsíce

Při neomluvené absenci, která trvá kratší dobu, než celý kalendářní měsíc, se vždy při odvodu zdravotního pojištění připočítá poměrná část minimální mzdy, a to za každý kalendářní den, ve kterém tato absence trvala.

U neomluvené absence neplatí úlevy pro některé osoby jako u neplaceného pracovního volna (viz blogový článek Neplacené pracovní volno a odvod zdravotního pojištění ze dne 4.11.2014).

Způsob placení pojistného za dny neomluvené absence vychází z ustanovení § 9 odst. 3 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění. Zaměstnanec je povinen zaplatit zaměstnavateli celou částku odpovídající pojistnému, které zaměstnavatel za zaměstnance, za dobu jeho neomluvené nepřítomnosti v práci, uhradil.

Program AVENSIO Software

V programu AVENSIO Software se neomluvená absence zadává na kartě zaměstnance – záložka Náhrady zpravidla kódem 677, případně jiným, který si uživatel sám vytvořil – důležité je, aby u něj byl nastaven systémový kód 419. Toto lze ověřit v menu Hlavní nabídka – Číselníky – Tabulka mezd.

 

 

 

Zrušení povinné elektronické komunikace s ČSSZ

Z tiskové zprávy ČSSZ uveřejněné na jejích webových stránkách dne 07.11.2014 vyplývá, že novelou zákona o daních z příjmů se elektronická komunikace mezi úřadem a zaměstnavateli, OSVČ a lékaři stává v oblasti sociálního zabezpečení dobrovolnou.

To znamená, že ti, kteří zatím nedokáží elektronické podávání tiskopisů zajistit, budou od 1. 1. 2015 dál moci zasílat papírové tiskopisy.

ČSSZ však nadále preferuje elektronické zasílání tiskopisů a jejím cílem je podporovat elektronizaci u těch klientů, kteří ji zatím nevyužívají.

Připomeňme si, že povinnost elektronické komunikace s ČSSZ byla schválena zákonem č. 470/2011 Sb., a to pro všechny zaměstnavatele, OSVČ a ošetřující lékaře včetně zdravotnických zařízení. V druhé polovině roku 2013 rozhodl ústřední ředitel ČSSZ o udělení výjimky z povinné elektronické komunikace všem uvedeným skupinám pro rok 2014 a v případě lékařů i pro rok 2015.

Celou tiskovou zprávu si můžete přečíst zde.

Způsoby elektronického podání pro zaměstnavatele ve vztahu k ČSSZ naleznete zde.

Program AVENSIO Software je samozřejmě na elektronickou komunikaci nejen s ČSSZ, ale také se zdravotními pojišťovnami a Finanční správou ČR již několik let připraven a umožňuje níže uvedená podání zaměstnavatele uložit do souboru v odpovídajícím formátu a s potřebnou strukturou.

Uživatelé uvedeného mzdového a personálního programu tedy mohou elektronicky odesílat:

České správě sociálního zabezpečení:

 • Přehled o výši pojistného,
 • Oznámení o nástupu (skončení) do zaměstnání,
 • Evidenční list důchodového pojištění,
 • Přílohu k žádosti o dávku nemocenského pojištění.

Jednotlivým zdravotním pojišťovnám:

 • Přehled o platbě pojistného zaměstnavatele,
 • Hromadné oznámení zaměstnavatele

Finanční správě ČR:

 • Vyúčtování zálohové daně,
 • Vyúčtování srážkové daně,
 • Hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření,
 • Následné hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření,
 • Vyúčtování pojistného na důchodové spoření.

Možnosti vyexportování dat do výstupních souborů jednotlivých podání jsou pro uživatele programu AVENSIO Software k dispozici v dokumentu „Elektronická podání“ uloženém v menu Nápověda – Soubory nápovědy – Speciální činnosti v programu.

 

 

 

Neplacené pracovní volno a odvod zdravotního pojištění

Výpočet zdravotního pojištění při pracovním volnu bez náhrady příjmu, resp. stanovení vyměřovacího základu upravuje ustanovení § 3 odst. 5 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na zdravotní pojištění.

Neplacené volno po celý kalendářní měsíc (případně po dobu delší)

Vyměřovacím základem pro placení pojistného na ZP je minimální mzda zaměstnanců v pracovním poměru odměňovaných měsíční mzdou, která platí k prvnímu dni kalendářního měsíce, ve kterém se pojistné platí (do 31.12.2014 = 8500 Kč, od 1.1.2015 = 9200 Kč) .

Pokud bude neplacené volno trvat delší dobu (více jak 1 měsíc), doporučujeme v programu AVENSIO Software evidovat jej ve vynětí na pracovním poměru zaměstnance.

Neplacené volno po část kalendářního měsíce

Je-li zaměstnanci poskytnuto pracovní volno bez náhrady příjmu kratší dobu, než celý kalendářní měsíc, připočte se k úhrnu příjmů započitatelných do vyměřovacího základu za každý kalendářní den, ve kterém toto neplacené volno trvalo, poměrná část minimální mzdy připadající na jeden kalendářní den v daném měsíci.

Bude-li neplacené volno trvat v řádu několika dní, pak se v programu AVENSIO Software eviduje na kartě zaměstnance – záložka Náhrady.

Neplacené volno kratší než jeden den

Za neplacené volno, trvající kratší dobu než jeden celý kalendářní den, se pojistné neodvádí, tyto části dnů se nesčítají.

V programu AVENSIO Software se takové volno zadává na mzdových položkách zpravidla kódem 673, případně jiným, který si uživatel sám vytvořil – důležité je, aby u něj byl nastaven systémový kód 415. Ověřit lze v menu Hlavní nabídka – Číselníky – Tabulka mezd.

Kdy se pojistné z neplaceného volna neplatí?

Za dobu neplaceného volna se zdravotní pojištění neplatí, pokud bylo takové volno poskytnuto zaměstnanci, který:

 1. vykonává v tomto období veřejnou funkci nebo práci pro jiného zaměstnavatele a doloží, že subjekt, pro který je v té době činný, za něj odvádí pojistné vypočtené alespoň z minimálního vyměřovacího základu;
 2. se dlouhodobě zdržuje v cizině, je v cizině zdravotně pojištěn a učinil před odjezdem písemné prohlášení u zdravotní pojišťovny;
 3. patří mezi pojištěnce, kteří nemají určen minimální vyměřovací základ – viz ustanovení § 3 odst. 8 a odst. 9 písm. c) zákona o pojistném na zdravotní pojištění. Podle těchto ustanovení:

         „Minimální vyměřovací základ neplatí pro osobu:

a) s těžkým tělesným, smyslovým nebo mentálním postižením, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P podle zvláštního právního předpisu;

b) která dosáhla věku potřebného pro nárok na starobní důchod, avšak nesplňuje další podmínky pro jeho přiznání;

c) která celodenně osobně a řádně pečuje alespoň o jedno dítě do sedmi let věku nebo nejméně o dvě děti do 15 let věku. Podmínka celodenní péče se považuje za splněnou, je-li dítě předškolního věku umístěno v jeslích (mateřské škole), popřípadě v obdobném zařízení na dobu, která nepřevyšuje čtyři hodiny denně, a jde-li o dítě plnící povinnou školní docházku, po dobu návštěvy školy, s výjimkou umístění v zařízení s týdenním či celoročním pobytem. Za takovou osobu se považuje vždy pouze jedna osoba, a to buď otec nebo matka dítěte, nebo osoba, která převzala dítě do trvalé péče nahrazující péči rodičů;

d) která současně vedle zaměstnání vykonává samostatnou výdělečnou činnost a odvádí zálohy na pojistné vypočtené alespoň z minimálního vyměřovacího základu stanoveného pro osoby samostatně výdělečně činné,

e) za kterou je plátcem pojistného stát (§ 3c),

pokud tyto skutečnosti trvají po celé rozhodné období. Vyměřovacím základem u těchto zaměstnanců je jejich skutečný příjem.

Minimální vyměřovací základ zaměstnance se snižuje na poměrnou část odpovídající počtu kalendářních dnů, pokud

a) zaměstnání netrvalo po celé rozhodné období,

b) zaměstnanci bylo poskytnuto pracovní volno pro důležité osobní překážky v práci,

c) zaměstnanec se stal v průběhu rozhodného období osobou, za kterou platí pojistné i stát, nebo osobou uvedenou v odstavci 8 písm. a) až c).“

Způsob placení pojistného

Způsob placení pojistného za dny neplaceného volna vychází z ustanovení § 9 odst. 3 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění. Zaměstnanec hradí jednu třetinu (4,5%) a zaměstnavatel dvě třetiny (9%) z celkové částky pojistného vypočteného za celé kalendářní dny neplaceného volna. Zaměstnanec se může písemnou smlouvou mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem zavázat zaplatit zaměstnavateli (zcela nebo zčásti) částku odpovídající pojistnému, které za zaměstnance má zaměstnavatel povinnost hradit v době, kdy zaměstnanci poskytl pracovní volno bez náhrady příjmu.

Příklad odvodu zdravotního pojištění z poskytnutého neplaceného volna, nejedná-li se o zaměstnance, pro kterého platí shora uvedená výjimka:

V měsíci říjnu 2014 byl zaměstnanci zúčtován příjem 12400 Kč a současně mu bylo poskytnuto neplacené volno v rozsahu 3 kalendářních dnů.

1) Zaměstnanec nemá se zaměstnavatelem uzavřenou písemnou smlouvu o úhradě části pojistného placeného zaměstnavatelem:

Vyměřovací základ = 12400 + 822,58 (8500 / 31 x 3)

Pojistné = 12400 * 0,135 + 822,58 * 0,135

Celková výše pojistného 1786 Kč

Platba zaměstnance 596 Kč

Platba zaměstnavatele 1190 Kč

V programu AVENSIO Software zadáte neplaceného volno na záložce Náhrady mzdovým kódem 670, případně jiným – důležité je, aby takový kód měl nastavený systémový kód 411. Ověřit lze v menu Hlavní nabídka – Číselníky – Tabulka mezd.

2) Zaměstnanec má se zaměstnavatelem uzavřenou písemnou smlouvu o úhradě veškerého pojistného placeného zaměstnavatelem z titulu neplaceného volna:

Celková výše pojistného 1786 Kč

Platba zaměstnance 670 Kč

Platba zaměstnavatele 1116 Kč

V programu AVENSIO Software zadáte neplaceného volno na záložce Náhrady mzdovým kódem 675, případně jiným – důležité je, aby takový kód měl nastavený systémový kód 413. Ověřit lze v menu Hlavní nabídka – Číselníky – Tabulka mezd.

Pro úplnost uvádím, že během čerpání neplaceného volna se pojistné na sociální pojištění a ani daň z příjmů fyzických osob neplatí.

Seminář v Praze

12.1.2015

Zveme Vás na jednodenní SEMINÁŘ zaměřený na postupy ROČNÍHO ZÚČTOVÁNÍ DANĚ v souvislosti s NOVINKAMI v LEGISLATIVĚ z oblasti zpracování mezd a jejich návaznost na program AVENSIO Software.

KDY A KDE?
Tato akce se koná dne 12. LEDNA V PRAZE, 9-15h, ve velké aule Vysoké školy mezinárodních a veřejných vztahů, ulice U Santošky 17, Praha 5. mapa

LEKTOŘI
Ing. Marie Hajšmanová, znalkyně v oboru daní a mezd
Ing. Vladimír Kozák, jeden z autorů programu AVENSIO Software.

PROGRAM a další podrobnosti naleznete ZDE.
CENA je stanovana na 1 452 Kč vč. DPH (tj. 1 200,- Kč bez DPH) na osobu.

JAK SE PŘIHLÁSIT?
Uzávěrka přihlášek je 5. 1. 2015.
Máte-li další dotazy ohledně lednového semináře, pište na hejlova@alfasoftware.cz.

Děkujeme za spolupráci a těšíme se na setkání 12. 1. v Praze.
Kolektiv zaměstnanců ALFA SOFTWARE, s.r.o.

Obchodní podmínky semináře
PŘIHLÁŠKA

Jak vybrat mzdový program

Napište si o krátkou příručku, jak snadno vybrat mzdový systém do Vaší firmy! Zadejte svůj e-mail a příručku ihned odesíláme.

Rychlý kontakt

ALFA SOFTWARE, s.r.o.
Pražská 22
Klatovy mapa

Tel.: 376 709 890
Napište nám

Seznam obchodních zástupců

 

Používáním této stránky souhlasíte s používáním cookies. Více informací

Nastavení cookies na této webové stránce jsou na "Povolit cookies", abychom Vám mohli umožnit nejlepší možné procházení stránek. Pokud budete pokračovat v používání tohoto webu beze změny nastavení souborů cookies v prohlížeči nebo kliknete na tlačítko "Souhlasím" pak souhlasíte s používáním cookies.

Zavřít