Konzultační linka:

Po–Pá 07:00–15:30 (St 9:00 - 10:00 firemní porada)

Zákaznická zóna

MOJE ALFA

Zákaznická zóna

MOJE ALFA

Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele

Zákonné pojištění vzniká dnem vzniku prvního pracovněprávního vztahu u zaměstnavatele, jinými slovy tímto pojištěním jsou pojištěni všichni zaměstnavatelé, kteří zaměstnávají alespoň jednoho zaměstnance.  Pojištění vzniká ze zákona, neuzavírá se pojistná smlouva.

Pojištění se vztahuje na odpovědnost za škodu způsobenou zaměstnanci pracovním úrazem nebo nemocí z povolání. Zaměstnavatel má právo, aby za něho příslušná pojišťovna nahradila škodu, která vznikla zaměstnanci při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, a to v rozsahu, v jakém za ni zaměstnavatel odpovídá podle zákoníku práce.

U České pojišťovny, a.s. jsou pojištěni ti zaměstnavatelé, kteří měli odpovědnostní pojištění sjednáno s touto pojišťovnou smluvně do 31. 12. 1992. Ostatní zaměstnavatelé jsou pojištěni u Kooperativy pojišťovny, a.s., Vienna Insurance Group.

Podmínky a sazby pro odvod pojistného jsou upraveny vyhláškou Ministerstva financí ČR č. 125/1993 Sb.

Pojistné si vypočítává zaměstnavatel ze základu stanoveného shodně s postupem pro určení vyměřovacího základu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti podle ustanovení § 5 zákona č. 589/1992 Sb. Do vyměřovacího základu pro odvod zákonného pojištění se započítává také vyměřovací základ pojistného na sociální pojištění nad stanovenou hranici maximálního vyměřovacího základu (pro rok 2013 1.242.432,– Kč), tj. na výpočet pojistného na zákonné pojištění se ustanovení § 15a zákona č. 589/1992 Sb. nevztahuje.

Základem pro výpočet pojistného je souhrn vyměřovacích základů za uplynulé kalendářní čtvrtletí všech zaměstnanců, které zaměstnavatel v tomto období zaměstnával.

K výpočtu se použije sazba uvedená v příloze č. 2 vyhlášky č. 125/1993 Sb. pro příslušnou kategorii určenou podle převažující činnosti vykonávající zaměstnavatelem.

Pojistné za I. čtvrtletí každého kalendářního roku je splatné do 31. ledna, za II. čtvrtletí do 30. dubna, za III. čtvrtletí do 31. července a za IV. čtvrtletí do 31. října.

Minimální pojistné za kalendářní čtvrtletí je 100,– Kč.

Nezaplatí-li zaměstnavatel pojistné řádně a včas, zvyšuje se o 10 % dlužné částky za každý započatý měsíc.

Při pojistné události vzniklé z důvodu pracovního úrazu nebo nemoci z povolání je povinností zaměstnavatele oznámit tuto skutečnost příslušné pojišťovně a v součinnosti s ní se podílet na včasném a řádném odškodnění.

Zákonné pojištění se vztahuje na pracovní úrazy a nemoci z povolání zaměstnanců, kteří jsou u zaměstnavatele v pracovním poměru na základě pracovní smlouvy, nebo kteří pro něj vykonávají činnost na základě dohody o pracovní činnosti nebo dohody o provedení práce.

V případě, že má zaměstnavatel zaměstnance pouze na DPP (nepřekročí VZ 10.000,– Kč) hradí minimální pojistné ve výši 100,– Kč (neomezený počet DPP). Pokud zaměstnanec na DPP vstoupí do odvodu sociálního pojištění, musí být prováděn výpočet zákonného pojištění shodně s postupem podle ustanovení §12 odst. 2 vyhlášky č. 125/1993 Sb.

Jak již bylo shora uvedeno, vyhláška č. 125/1993 Sb. se vztahuje pouze na zaměstnance, kteří mají se zaměstnavatel uzavřen právní vztah podle zákoníku práce. Z tohoto důvodu se pojistné neodvádí z odměn uvolněných zastupitelů, z odměn jednatelů, společníků, členů statutárních orgánů, dozorčích rad apod., kteří nemají uzavřen pracovněprávní vztah na základě zákoníku práce, a to i přes tu skutečnost, že od 01.01. 2012 je za tyto osoby odváděno sociální pojištění (pokud je jejich příjem 2.500,– Kč nebo vyšší). Pokud nastane situace, kdy budou mít jmenovaní u zaměstnavatele ještě pracovněprávní vztah, je zapotřebí z tohoto vztahu zákonné pojištění odvést.

Více informací lze dohledat na webových stránkách Kooperativy pojišťovny, a.s., Vienna Insurance Group – viz tento odkaz: http://www.koop.cz/nase-produkty/zakonne-pojisteni-odpovednosti-zamestnavatele/ nebo České pojišťovny, a.s. – viz tento odkaz: http://www.ceskapojistovna.cz/p?pojisteni-odpovednosti-zamestnavatele

Sdílet příspěvek
Facebook
Twitter
LinkedIn