Konzultační linka:

Po–Pá 07:00–15:30 (St 9:00 - 10:00 firemní porada)
Zákaznická zóna
Zákaznická zóna

Rozdíl mezi rodičovskou dovolenou a rodičovským příspěvkem

Víte, jaký je rozdíl mezi rodičovskou dovolenou a rodičovským příspěvkem z pohledu mzdové účetní? Více o těchto pojmech a rozdílech mezi nimi se dozvíte v článku.

Rodičovská dovolená

Rodičovská dovolená je důležitou osobní překážkou v práci na straně zaměstnance upravená podle § 196 a dalších zákoníku práce. Slouží k prohloubení péče o dítě a zaměstnavatel je povinen ji zaměstnanci poskytnout na základě písemné žádosti.

Na rodičovskou dovolenou má nárok matka i otec dítěte. Matce přísluší nárok na rodičovskou dovolenou po skončení mateřské dovolenédo dosažení 3 let věku dítě. Otec může čerpat rodičovskou dovolenou od data narození dítěte do dovršení 3 let věku. Samozřejmě je důležité, o jaký časový rozsah čerpání dovolené si rodiče požádají.

Rodičovskou dovolenou mají právo čerpat nejen biologičtí rodiče dítěte, ale právní úprava umožňuje čerpání rodičovské dovolené i zaměstnancům, kteří převzali dítě do péče nahrazující péči rodičů (§ 197 zákoníku práce). Podmínky a délka čerpání rodičovské dovolené při převzetí dítěte je upravena v § 197 odst. 3 zákoníku práce. Rodičovskou dovolenou mají rodiče dítěte právo čerpat současně.

Nastane-li situace, že je dítě převzato do péče kojeneckého ústavu nebo léčebného zařízení, přeruší se rodičovská dovolená zaměstnance a nevyčerpaná část přísluší ode dne opětovného převzetí dítěte do péče a trvá nejdéle do dovršení 3 let věku dítěte.

Pokud je dítě přijato do rodinné nebo ústavní péče nahrazující péči rodičů, rodičovská dovolená zaměstnanci nepřísluší po dobu, po kterou o dítě nepečuje.

V případě, že v době, kdy je zaměstnanec nebo zaměstnankyně na rodičovské dovolené a dojde k úmrtí dítěte, přísluší rodičovská dovolená ještě po dobu dvou týdnů ode dne úmrtí dítěte, nejpozději však do dne, kdy by dítě dosáhlo věku 1 roku.

Rozhodne-li se rodič čerpat pracovní volno po dovršení 3 let věku dítěte, musí svého zaměstnavatele požádat o neplacené volno, jelikož čerpání rodičovské dovolené je podle zákoníku práce nejdéle do dovršení 3 let věku dítěte. Žádosti zaměstnavatel není povinen vyhovět.

Žádost o čerpání rodičovské dovolené

Pokud zaměstnankyně nebo zaměstnanec chce u svého zaměstnavatele čerpat rodičovskou dovolenou, je zapotřebí svého zaměstnavatele požádat. Zákoník práce však nedefinuje, jakou formou má být o rodičovskou dovolenou požádáno. V § 206 zákoníku práce je pouze uvedeno, že zaměstnankyně nebo zaměstnanec musí svého zaměstnavatele požádat včas o poskytnutí pracovního volna, je-li zaměstnanci překážka předem známá.

Rodičovský příspěvek

Rodičovský příspěvek je sociální dávka pro rodiče, který po celý kalendářní měsíc osobně, celodenně a řádně pečuje o nejmladší dítě v rodině, které nedosáhlo 4 let věku.

Měsíční výši rodičovského příspěvku si volí rodič, přičemž je rozhodující výše denního vyměřovacího základu pro stanovení peněžité pomoci v mateřství nebo nemocenské dávky v souvislosti s porodem nebo převzetím dítěte do péče.

Výši rodičovského příspěvku si rodič, který o příspěvek požádal, může měnit jednou za tři měsíce.

U dětí narozených do 31. prosince 2023 může rodič čerpat rodičovský příspěvek do vyčerpání celkové částky 300.000 Kč nebo nejdéle do 4 let věku dítěte. Pokud nejmladšími členy rodiny, na které chce rodič čerpat rodičovský příspěvek, jsou 2 a více dětí narozených současně, má rodič nárok na vyčerpání částky 450.000 Kč.

Na dítě narozené ode dne 1. ledna 2024 může rodič vyčerpat rodičovský příspěvek v celkové částce 350.000 Kč, nejdéle do dovršení 3 let věku dítěte. Jsou-li nejmladšími členy rodiny 2 a více dětí současně narozených, rodič může vyčerpat rodičovský příspěvek v celkové částce 525.000 Kč.

O rodičovský příspěvek si musí rodič požádat. Chce-li si rodič vyřídit žádost o rodičovský příspěvek elektronicky, může využít Klientské zóny Jenda, zřízenou MPSV. Rodičovský příspěvek je vyplácen prostřednictvím úřadu práce, proto žádost můžete vyřídit zde.

Při čerpání rodičovského příspěvku může zaměstnanec pracovat a jeho výdělek není nijak omezen.

Více informací najde na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí, kde najdete i potřebné tiskopisy nebo na Úřadu práce ČR.

Zaměstnanec pobírající rodičovský příspěvek nebo čerpající rodičovskou dovolenou u jiného zaměstnavatele

Pracuje-li ve Vaší organizaci zaměstnankyně/zaměstnanec pobírající rodičovský příspěvek nebo čerpající rodičovskou dovolenou u jiného zaměstnavatele, jedná se z pohledu zdravotního pojištění o osobu, za kterou je plátcem pojistného i stát a v případě, že tato osoba nedosáhne alespoň minimálního vyměřovacího základu na zdravotní pojištění, nebude jí prováděn dopočet do minimálního vyměřovacího základu na zdravotní pojištění.


Program AVENSIO SW

Rodičovskou dovolenou zaměstnankyně/zaměstnance zadáte v programu AVENSIO SW jako vynětí (Karta zaměstnance – Pracovní poměry – Pracovní poměr – Vynětí ze stavu) kódem č. 3 – Rodičovská dovolená.

Pokud zaměstnankyně/zaměstnanec čerpá se souhlasem zaměstnavatele volno po dovršení 3 let věku dítěte, zadáte toto volno také jako vynětí ze stavu pod kódem č. 10 – Nepl. Volno s rodičovským příspěvkem.   

U zaměstnance, který pobírá rodičovský příspěvek nebo čerpá rodičovskou dovolenou u jiného zaměstnavatele nastavíte v oblasti Zdravotní pojištění (Karta zaměstnance – Osobní údaje – Zaměstnanec) v poli Úleva na ZP možnost Pracovník na MD nebo RD u jiného zaměstnavatele, rodičovský příspěvek.

Sdílet příspěvek
Facebook
Twitter
LinkedIn