Konzultační linka:

Po–Pá 07:00–15:30 (St 9:00 - 10:00 firemní porada)

Zákaznická zóna

MOJE ALFA

Zákaznická zóna

MOJE ALFA

Přehled o platbě pojistného zaměstnavatele pro ZP

Přehled o platbě pojistného na zdravotní pojištění (dále jen „Přehled“) za příslušný kalendářní měsíc je zaměstnavatel povinen podle ustanovení § 25 odst. 3 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na zdravotní pojištění, odevzdat každé zdravotní pojišťovně, u které jsou pojištěni jeho zaměstnanci, a to nejpozději v den splatnosti pojistného, tedy do 20. dne následujícího kalendářního měsíce (bez ohledu na výplatní termín).

Do přehledu se vyplňují tyto údaje (text psaný kurzívou se týká uživatelů mzdového a personálního programu AVENSIO Software, kteří pro zpracování přehledu využívají sestavu 090100_Přehled o platbě pojistného zaměstnavatele uloženou v okně Hlavní nabídky – Tiskové sestavy – Zdravotní pojišťovny):

Typ přehledu: řádný / opravný (automaticky řádný → lze změnit v náhledu sestavy na obrazovce přes tlačítko „Upravit stránku“)

  • Identifikace zaměstnavatele:

Název zaměstnavatele (viz ř. 0 Číselníku údajů subjektu)

Ulice (viz ř. 4 Číselníku údajů subjektu)

Číslo popisné/číslo orientační (viz ř. 5 a 15 Číselníku údajů subjektu)

PSČ (viz ř. 6 Číselníku údajů subjektu)

Obec (viz ř. 3 Číselníku údajů subjektu)

Telefon (viz pole „Telefon“ Číselníku uživatelů)

Číslo plátce pojistného – tvoří jej osmimístné IČ a dvoumístné číslo vnitřní organizační jednotky, je-li přiděleno, např. z důvodu existence více mzdových účtáren. Má-li zaměstnavatel jedinou mzdovou účtárnu, uvede jako dvoumístné číslo vnitřní organizační jednotky „00“ (viz ř. 1 Číselníku údajů subjektu a pole „Var. s.“ u jednotlivých pojišťoven v Číselníku institucí, do kterého se zapisuje číslo vnitřní organizační jednotky, tedy zpravidla „00“).

  • Údaje o platbě:

Období (viz pole „Měsíc od“ v zadávacím okně sestavy 090100)

Počet zaměstnanců pojištěných u ZP (automaticky podle uložených zpracovaných dat). Do počtu zaměstnanců se zahrnují zaměstnanci pojištění u příslušné ZP, kterým plynou nebo by měly plynout příjmy ze závislé činnosti nebo funkčních požitků podle ustanovení § 6 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Do uvedeného počtu zaměstnanců se zahrnují i evidovaní zaměstnanci, kterým nebyl v měsíci, za který se Přehled podává, zúčtován žádný příjem nebo nebyl stanoven vyměřovací základ pro odvod zdravotního pojištění (nemoc, mateřská/rodičovská dovolená apod.) Má-li zaměstnanec u jednoho zaměstnavatele více vztahů, ze kterých mu plynou nebo by měly plynout příjmy ze závislé činnosti nebo funkčních požitků podle uvedeného ustanovení zákona o daních z příjmů, zahrnuje se do počtu jen jedenkrát. Do počtu se však nezahrnují bývalí zaměstnanci, kterým byl v příslušném měsíci zúčtován nějaký příjem.

Úhrn vyměřovacích základů zaměstnanců pojištěných u ZP (automaticky na základě uložených zpracovaných dat). Úhrn vyměřovacích základů je součet jednotlivých vyměřovacích základů za každého zaměstnance, nebo bývalého zaměstnance, pojištěného v daném měsíci u příslušné ZP.

Výše pojistného součet pojistného zaměstnanců pojištěných u ZP (automaticky na základě uložených zpracovaných dat). Výše pojistného je součet jednotlivých částek pojistného za každého zaměstnance, nebo bývalého zaměstnance, pojištěného v daném měsíci u příslušné ZP.

  • Datum vyplnění a podpis zaměstnavatele:

(viz pole „Den vystavení“ v zadávacím okně sestavy 090100 – automaticky je přednastaven systémový datum PC).

 

Pro elektronické podání Přehledu mohou uživatelé programu AVENSIO Software využít v zadávacím okně sestavy 090100 tlačítko „Soubory pro Partnerlink“ nebo „Soubory datového rozhraní ZP“. Pro uložení Přehledu do *.pdf souboru slouží tlačítko „Uložit“ v náhledu sestavy na obrazovce.

Sdílet příspěvek
Facebook
Twitter
LinkedIn