Konzultační linka:

Po–Pá 07:00–15:30 (St 9:00 - 10:00 firemní porada)
Zákaznická zóna
Zákaznická zóna

Práce na dálku po novele zákoníku práce

Práce na dálku

Další novinkou, kterou přinesla novela zákoníku práce je úprava práce na dálku. Jedna z úprav se týká také náhrad nákladů spojených s výkonem práce v rámci home office. Jakými způsoby se určují náklady a co dalšího novela v souvislosti s prací na dálku upravuje se dozvíte v článku. 

Práce na dálku od 1. října 2023

Práci na dálku může zaměstnanec vykonávat pouze na základě písemné dohody mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Tato dohoda může být rozvázána dohodou mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem ke sjednanému dni. Je možné dohodu vypovědět z jakéhokoliv důvodu nebo i bez udání důvodu s patnáctidenní výpovědní dobou, pokud si zaměstnavatel a zaměstnanec v dohodě nesjednají jinou délku výpovědní lhůty. Tato lhůta začíná běžet dnem, kdy byla tato výpověď doručena druhé straně. V dohodě může být sjednáno i to, že ani jedna ze smluvních stran nemůže závazek z této dohody vypovědět.

Dohoda o práci na dálku i její rozvázání musí být učiněno písemnou formou.

Nařízená práce na dálku

Nařídit práci na dálku může zaměstnavatel v případě, že tak stanoví opatření orgánu veřejné moci podle jiného zákonu na nezbytně nutnou dobu, pokud to umožňuje povaha vykonávané práce a místo výkonu práce na dálku je pro to způsobilé.

Typickým příkladem je doba pandemie nemoci COVID-19 a s ní spojená krizová opatření.

Pravidla pro práci na dálku v pracovní době

V případě, že se zaměstnanec se svým zaměstnavatelem dohodnou, že bude zaměstnanec vykonávat práci na dálku v pracovní době, platí následující pravidla:

 • délka směny nesmí překročit 12 hodin
 • zaměstnanci nepřísluší náhrada mzdy nebo platu při jiných důležitých překážkách v práci
 • pro účely poskytování náhrady mzdy, platu nebo odměny z dohody a čerpání dovolené se uplatní stanovené rozvržení pracovní doby do směn, které musí zaměstnavatel předem určit
 • úprava rozvržení pracovní doby, prostojů ani přerušení práce způsobené nepříznivými povětrnostními vlivy se nepoužije

Náhrada nákladů při práci na dálku

Náhradu nákladů při výkonu práce na dálku upravuje § 190a zákoníku práce.

Jsou dva způsoby určení nákladů v souvislostí s výkonem práce na dálku:

 • náhrada nákladů, které zaměstnanci v souvislosti s výkonem práce prokazatelně vznikly
 • paušální částka náhrady nákladů

Zaměstnavatel si se zaměstnancem může písemně sjednat, že náhrada nákladů v souvislosti s výkonem práce na dálku zaměstnanci nepřísluší.

Paušální částka náhrady nákladů

Je-li to písemně sjednáno nebo stanoveno vnitřním předpisem, poskytuje zaměstnavatel zaměstnanci paušální částku za každou započatou hodinu práce na dálku. Výše paušální částky se stanovuje podle údajů zveřejněných Českým statistickým úřadem o spotřebě domácností pro model práce na dálku za jednu dospělou osobu v průměrné domácnosti v České republice za jednu hodinu.

Konkrétní výši paušální částky stanovuje Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhláškou vždy v pravidelném termínu od 1. ledna kalendářního roku nebo v mimořádném termínu, pokud dojde ke zvýšení nebo snížení hodnoty uvedené v § 190a odst. 3 nejméně o 20 % v porovnání s paušální částkou naposledy stanovenou vyhláškou MPSV. Paušální částka se zaokrouhluje na desetihaléře nahoru.

Od 1. října 2023 je paušální částka stanovená vyhláškou č. 299/2023 Sb., o stanovení výše paušální částky náhrady nákladů při práci na dálku pro rok 2023 na částku 4,60 Kč za každou započatou hodinu práce na dálku.

Zaměstnancům, kteří jsou odměňováni mzdou, může být poskytována vyšší paušální částka, než stanovuje vyhláška MPSV. U zaměstnanců zaměstnavatelů uvedených v § 109 odst. 3 zákoníku práce (platová sféra), to možné není.

Náhradu nákladů musí zaměstnavatel zaměstnanci uhradit nejpozději v kalendářním měsíci následujícím po měsíci, v němž na ni zaměstnanci vzniklo právo.

Na náhradu nákladů při práci na dálku má nárok i zaměstnanec pracující pro zaměstnavatele na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti, jestliže si toto právo zaměstnavatel se zaměstnancem sjednal.


Program AVENSIO SW

Pro zadání náhrady nákladů práce na dálku byly v programu AVENSIO SW vytvořeny následující kódy, které se zadávají na mzdových položkách (Karta zaměstnance – Pracovní poměry):

 • 2200 (systémový kód 577) – PAUŠÁLNÍ NÁHRADA NÁKLADŮ PŘI HOMEOFFICE
  • sazba daná vyhláškou Ministerstva práce a sociálních věcí – aktuálně 4,60 Kč/hod
  • Zadávají se hodiny do pole Hodiny, které se zaokrouhlí na celé nahoru do pole Množství
  • Neodvádí se daň, ZP ani SP 
 • 2201 (systémový kód 578) – PAUŠÁLNÍ NÁHR. NÁKLADŮ PŘI HOMEOFFICE – NAD LIMIT
  • sazba se zadává ručně u mzdového kódu do pole Sazba
  • hodiny zadané v poli Hodiny se zaokrouhlí na celé nahoru do pole Množství
  • odvádí se daň, ZP i SP 
 • 2202 (systémový kód 579) – NÁHRADA SKUTEČNÝCH NÁKLADŮ PŘI HOMEOFFICE
  • sazba se zadává do pole Sazba, množství do pole Množství, obojí ručně
  • neodvádí se daň, ZP i SP
Sdílet příspěvek
Facebook
Twitter
LinkedIn