Konzultační linka:

Po–Pá 07:00–15:30 (St 9:00 - 10:00 firemní porada)
Zákaznická zóna
Zákaznická zóna

Potvrzení zaměstnavatele k žádosti zaměstnance o důchod

Žádost o přiznání dávky důchodového pojištění sepisuje s občanem okresní správa sociálního zabezpečení (dále jen „OSSZ“) příslušná podle místa jeho pobytu (§ 82 odst. 1 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení).

Následně OSSZ vyzve zaměstnavatele, aby do 8 dnů ode dne obdržení výzvy písemně potvrdil některé skutečnosti nezbytné pro rozhodnutí o nároku na důchod a jeho výplatu (§ 83 odst. 2 zákona č. 582/1991 Sb.).

Konkrétně se jedná o tyto údaje:

  • zda zaměstnavatel provádí z příjmu zaměstnance srážky na základě nařízeného soudního nebo správního výkonu rozhodnutí, konkursu, nebo dohody o srážkách z příjmu uzavřené podle občanského zákoníku, označení toho, kdo toto rozhodnutí vydal, a číslo jednací tohoto rozhodnutí, a jde-li o srážky na výživné, zda se jedná o běžné nebo dlužné výživné a jaká je jeho výše,
  • zda trvá pracovněprávní vztah zaměstnance ke dni, od něhož žádá o přiznání tohoto důchodu,
  • zda k datu požadovaného přiznání výplaty důchodu (nebo po tomto datu) trvá u zaměstnance období prvních 14 kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti (karantény), při níž zaměstnanci náleží náhrada mzdy, platu nebo odměny, popř. snížený plat (snížená odměna).

Ke sdělení požadovaných informací se používá tiskopis „Potvrzení zaměstnavatele při podání žádosti o důchod jeho zaměstnance“.

Je-li podávána žádost o invalidní nebo starobní důchod, v bodu 3. části C. potvrzení se uvádí údaje o období prvních 14ti kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény, za které náleží podle § 192 zákoníku práce náhrada mzdy, platu nebo odměny nebo snížený plat (snížená odměna), a které trvalo (trvá) ke dni (po dni), od něhož je požadována výplata důchodu. Přichází-li u zpětného přiznání důchodu v úvahu více takových období, uvedou se všechna. Je–li žádost sepisována s časovým předstihem, je zaměstnavatel povinen v souladu s ustanovením § 35a odst. 3 zákona č. 582/1991 Sb. případnou dočasnou pracovní neschopnost vzniklou následně (po odeslání potvrzení), která trvá k požadovanému datu přiznání výplaty dávky, nahlásit OSSZ dodatečně, a to do 8 dnů ode dne, kdy se dozví o jejím vzniku.

Bod 4. části C. potvrzení se vyplňuje (a ELDP se odesílá) jen, je-li potvrzení vyhotovováno na základě výzvy OSSZ. Vystavuje-li zaměstnavatel potvrzení bez této výzvy (pouze na žádost zaměstnance), bod 4. se nevyplňuje a ELDP se odesílá až poté, co je sepsání žádosti potvrzeno příslušnou OSSZ, popř. ve lhůtě stanovené ustanovením § 38 odst. 4 zákona č. 582/1991 Sb. (tj. za uplynulý kalendářní rok).

 Doporučuje se, aby zaměstnavatel, který je seznámen s úmyslem zaměstnance podat žádost o přiznání starobního důchodu, nečekal na výzvu OSSZ, ale sám již zaměstnance vyplněným potvrzením předem vybavil.

Jde-li o žádost o vdovský / vdovecký důchod, platí totéž; postačí však vyplnit pouze bod 1. části C. týkající se exekučních srážek. Tímto postupem zaměstnavatel přispěje ke zjednodušení i zkrácení vlastního řízení o přiznání důchodu.

Jedná-li o žádost o plný / částečný invalidní důchod, není vhodné zaměstnance tímto potvrzením předem vybavovat, neboť OSSZ jej vyžaduje pouze v případě, že žadatel je uznán invalidním.

Program AVENSIO SW

Všichni uživatelé mzdového a personálního programu AVENSIO SW mohou pohodlně předmětné potvrzení zaměstnavatele při podání žádosti o důchod jeho zaměstnance podle § 83 zákona č. 582/1991 Sb. vytisknout pomocí sestavy 611109_Potvrzení k žádosti o důchod uložené v menu Hlavní nabídka – Tiskové sestavy – Potvrzení a výkazy.

Sdílet příspěvek
Facebook
Twitter
LinkedIn