Blog

 

Prodloužení programu Antivirus

Po prodloužení režimu B programu Antivirus, rozhodla Vláda ČR na své schůzi dne 8.6.2020 o prodloužení také programu Antivirus A, který zmírňuje přímé dopady nákazy COVID-19, a to až do 31. srpna letošního roku. Jedná se o kompenzaci nákladů zaměstnavatelům, jejichž zaměstnancům byla nařízena karanténa, nebo museli částečně či úplně omezit svůj provoz. Důvodem tohoto prodloužení je zejména stávající epidemiologická situace a dosud trvající mimořádná vládní opatření, v jejichž důsledku některá pracovní odvětví stále stagnují.

Do konce srpna jsou tak prodloužené oba stávající režimy programu, A i B.

Další informace naleznete zde.

Mzdový a personální systém AVENSIO Software

Uživatelé mzdového a personálního systému AVENSIO Software mohou jako podklad pro vyúčtování náhrad v režimu A a B programu Antivirus využít exporty 140108_Program Antivirus režim A a 140109_Program Antivirus režim B – oba uložené v menu Hlavní nabídka – Zpracování – Exporty.

Podrobnosti ke zpracování exportů jsou uvedeny v dopise k verzi 3.1.5.19 (viz Zákaznická zóna MOJE ALFA nebo v programu Nápověda – Dopisy k verzím).

Ošetřovné a nový výkaz péče o dítě

Česká správa sociálního zabezpečení zveřejnila na svých webových stránkách zaktualizovaný tiskopis „Výkaz péče o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení“. Je určen pro rodiče dětí, kteří se rozhodli dítě z objektivních důvodu do školy či školky po jejich znovuotevření neumístit. Tyto důvody je nutné do formuláře vyplnit.

Nárok na ošetřovné zůstává až do 30.6.2020, a to ve výši 80% denního vyměřovacího základu za kalendářní den. Proto již nyní, po skončení měsíce května, budou pečující osoby za tento měsíc vykazovat dobu péče již na upraveném formuláři.

Důvody, pro které dítě nenavštěvuje výchovné zařízení, mohou být následující:

I. Zdravotní – možnost ohrožení zdraví dítěte či jiných členů domácnosti. Ministerstvo zdravotnictví ČR stanovilo následující rizikové faktory:

 1. věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami
 2. chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale)
  s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou
 3. onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou, např. hypertenze
 4. porucha imunitního systému, např.

– při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.)

– při protinádorové léčbě

– po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně

 1. těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2)
 2. farmakologicky léčený diabetes mellitus
 3. chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýzu)
 4. onemocnění jater (primární nebo sekundární).

II. Kapacitní – zařízení nemůže vzhledem k mimořádným opatřením přijmout všechny děti.

III. Režimová opatření – například dítě není z psychologického hlediska schopno dodržovat povinnost nosit roušku celý den.

IV. Provozní – provozní dobu zařízení nelze skloubit s pracovní dobou rodičů, rodič není schopen zajistit, aby dítě nezůstalo před zahájením docházky nebo po jejím ukončení bez odpovídajícího dohledu.

V. Jiné závažné

Správně a úplně vyplněný tiskopis předá zaměstnanec svému zaměstnavateli, který jej po doplnění příslušných údajů předá na místně příslušnou okresní správu sociálního zabezpečení.

 

Nová výše mzdových nároků zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele 2020 -2021

Ochranu zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele upravuje zákon č. 118/2000 Sb. Ochrana spočívá v přiznání mzdových nároků Úřadem práce ČR zaměstnanci, které mu nebyly vyplaceny zaměstnavatelem v platební neschopnosti.

Mzdovými nároky se rozumějí mzda (plat), její náhrady a odstupné, které zaměstnanci náležejí z pracovního poměru, nebo odměna, popřípadě její náhrada, která zaměstnanci náleží podle dohody o provedení práce za podmínek stanovených zákonem o nemocenském pojištění nebo dohody o pracovní činnosti, jejichž výplatu neprovedl zaměstnavatel, který je v platební neschopnosti.

Zaměstnanec může uplatnit mzdové nároky písemně u kteréhokoliv pracoviště Úřadu práce ČR. K tomuto účelu slouží tiskopisy „Žádost o uspokojení mzdových nároků“ a „Doložení mzdových nároků zaměstnance“.

Celková výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci, nesmí překročit za 1 měsíc jeden a půl násobek rozhodné částky. Rozhodnou částku vyhlašuje a zveřejňuje MPSV ve Sbírce zákonů vždy s účinností od 1. května kalendářního roku na dobu 12 kalendářních měsíců, a to ve výši průměrné mzdy v národním hospodářství za předchozí kalendářní rok. Vychází se z rozhodné částky platné v den vyhlášení moratoria před zahájením insolvenčního řízení nebo v den podání insolvenčního návrhu.

Rozhodnou částku pro výpočet nároků v období od 1.5.2020 do 30.4.2021 vyhlásilo MPSV sdělením č. 171/2020 Sb., a to 34 125 Kč. Celková výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci nesmí tedy v uvedeném období překročit za jeden měsíc částku 51 187 Kč (1,5 x 34 125).

Kdo se rozumí zaměstnancem podle zákona č. 118/2000 Sb., kdy je zaměstnavatel v platební neschopnosti, jaká je lhůta pro uplatnění mzdových nároků, jejich rozsah a další důležité informace se dozvíte na webových stránkách Úřadu práce ČR – viz tento odkaz. Pomocí vyhledávacího formuláře je možné zjistit zaměstnavatele, na které bylo vyhlášeno moratorium před zahájením insolvenčního řízení nebo byl podán insolvenční návrh a nevypršela u nich lhůta pro uplatňování mzdových nároků.

Příjmy za práci učňů a odvody

Podle § 6 odst. 9 písm. l) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů jsou příjmy za práci žáků a studentů z praktického vyučování a praktické přípravy osvobozeny od daně z příjmů ze závislé činnosti. Toto osvobození od daně z příjmů však nelze využít u studentů vysokých škol vykonávajících odbornou praxi – viz zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 28.5.2015.

Tyto příjmy ani nepodléhají odvodům sociálního pojištění, neboť žáci a studenti nespadají do kategorie zaměstnanců podle § 3 odst. 1 písm. b) zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

Totéž platí pro odvod zdravotního pojištění – viz § 5 písm. a) zákona č 48/1997 Sb.,
o veřejném zdravotním pojištění.

Příjmy za práci žáků a studentů z praktického vyučování a praktické přípravy se musí uvádět do příjmů pro účely stanovení rozhodného příjmu a posouzení nároku na dávky státní sociální podpory (§ 5 odst. 1 písm. b) bod 9. zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře), a to i přes tu skutečnost, že jsou osvobozeny od daně z příjmů.

Program AVENSIO Software

Ve mzdovém a personálním programu AVENSIO Software se učni evidují s typem vztahu 10-2. Pro zaúčtování odměny z OON (= ostatní osobní náklady) se používá uživatelský kód se systémovým kódem 445 až 448 (záleží na způsobu zadání a výpočtu odměny), pro zaúčtování odměny z MP (= mzdové prostředky) se používá uživatelský kód se systémovým kódem 286.

Doklad o výši čtvrtletního příjmu za účelem posouzení nároku na dávky státní sociální podpory se tiskne pomocí sestavy 610611 – viz Hlavní nabídka – Tiskové sestavy – Potvrzení a výkazy.

ZP – zvýšení platby a odpočet u osob, za které platí pojistné stát od 1.6.2020 a 1.1.2021

Novelou zákona č. 592/1992 Sb. provedenou zákonem č. 231/2020 Sb. je s účinností od 1. 6. 2020 stanoven vyměřovací základ pro platbu pojistného státem na 11 607 Kč (pojistné z této částky činí 1 567 Kč), s účinností od 1. 1. 2021 pak na 13 088 Kč (pojistné z této částky činí 1 767 Kč).

Tyto nové částky budou mít také vliv na stanovení vyměřovacího základu pro výpočet pojistného na veřejné zdravotní pojištění u zaměstnance, kterému byl přiznán invalidní důchod ve smyslu ustanovení § 38 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, je-li zaměstnancem zaměstnavatele zaměstnávajícího více než 50% osob se zdravotním postižením z celkového průměrného přepočteného počtu svých zaměstnanců. Vyměřovacím základem je totiž v takovém případě částka přesahující částku, která je vyměřovacím základem u osoby, za kterou je plátcem pojistného stát – viz ustanovení § 3 odst. 7 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění.

Nárok na uvedený odpočet nemají žádné jiné osoby jako zaměstnanci, za které platí pojistné stát a ani osoby samostatně výdělečně činné. Osoby, za které je plátcem pojistného na zdravotní pojištění stát, určuje ustanovení § 7 odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění.

Pro všechny uživatele mzdového a personálního programu AVENSIO Software, kterých se uvedená legislativní změna týká a mají v programu nastaven správně systémový parametr č. 74, bude změna zahrnuta do nejbližší aktualizace.

Přehled vyměřovacích základů státu podle období:

Ošetřovné – zvýšení, nárok i pro dohodáře

Dne 6.5.2020 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn zákon č. 230/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 133/2020 Sb., o některých úpravách v sociálním zabezpečení v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020.

Na základě této novely dochází ke zvýšení ošetřovného za kalendářní den z 60% na 80% denního vyměřovacího základu (DVZ). Toto se týká nejen ošetřovného poskytovaného z důvodu uzavření školských a dětských zařízení, ale také např. z důvodu ošetřování nemocného člena rodiny. Zvýšení této nemocenské dávky platí pro období od 1.4.2020 do 30.6.2020, z čehož vyplývá, že zvýšení se projeví automaticky u dávky vyplacené poprvé za měsíc 4/2020.

Další novinkou je, že na ošetřovné poskytované z důvodu uzavření školských a dětských zařízení (nebo z důvodu péče o dítě, které v péči takového zařízení nemůže být pro nařízenou karanténu) mají nárok také zaměstnanci, kteří pracují na dohodu o pracovní činnosti nebo dohodu o provedení práce, a to po dobu trvání těchto dohod. Další podmínky u dohodářů pro nárok na ošetřovné jsou, že:

 • potřeba péče vznikla v období od 11.3.2020 do 30.6.2020,
 • příslušná dohoda byla uzavřena před 11.3.2020 a
 • zaměstnanec je účasten nemocenského pojištění, postačí přitom účast na pojištění v měsíci únoru nebo březnu 2020.

Nárok dohodáři uplatňují stejně jako ostatní zaměstnanci po skončení příslušného kalendářního měsíce. O ošetřovné lze žádat zpětně od doby trvání mimořádných opatření. Do 31.3.2020 bude poskytnuto ve výši 60% (DVZ), od 1.4.2020 ve výši 80% DVZ.

Podrobné informace jsou uvedeny na webových stránkách České správy sociálního zabezpečení a Ministerstva práce a sociálních věcí.

Nový školský výkaz P1d-01 v r. 2020

Jedná se o nový výkaz o změnách v počtu hodin přímé pedagogické činnosti pedagogických pracovníků ve škole a školní družině podle předpokládaného stavu k 30. 9. 2020. Vzor formuláře si můžete otevřít pomocí tohoto odkazu.

Vyplnění výkazu se týká jen právnických osob, které vyplácejí plat podle ustanovení § 109 odst. 3 zákoníku práce (zákon č. 262/2006 Sb.), a které vykonávají činnost mateřské školy, základní školy, střední školy, konzervatoře nebo školní družiny zřizované pouze krajem, obcí nebo svazkem obcí a jsou zapsané v rejstříku škol a školských zařízení (dále jen „organizace“).

Organizace budou výkaz odesílat v období od 31.5.2020 nejpozději do 10.6.2020 s údaji o předpokládaném stavu ke dni 30.9.2020 v elektronické podobě přes Internet na server určený pokyny MŠMT. Údaje se vyplňují ručně přímo v pořizovacím programu výkazu P1d-01 v Informačním systému školské statistiky (https://sberdat.uiv.cz/login). Povinnost předávat údaje je stanovena ustanovením § 161c odst. 2 školského zákona (zákon č. 561/2004 Sb.).

Každá organizace vyplňuje jeden formulář P1d-01 s těmito údaji:

sl. a kódy druhů činnosti škol a školských zařízení (viz číselník Metodického pokynu k výkazu P1-04):

11 mateřská škola, 21 základní škola, 34 střední škola, 42 konzervatoř, 51 mateřská škola dle § 16 odst. 9 školského zákona, 52 základní škola dle § 16 odst. 9 školského zákona,

53 konzervatoř dle § 16 odst. 9 školského zákona, 56 střední škola dle § 16 odst. 9 školského zákona, 61 mateřská škola při zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy,

62 mateřská škola při zdravotnickém zařízení, 63 lesní mateřská škola, 64 základní škola při zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy, 65 základní škola při zdravotnickém zařízení, 66 střední škola při zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy, 81 školní družina

sl. b – kódy skupin profesí pedagogických pracovníků:

1 Učitelé (kromě učitelů pod kódem 9)

2 Vychovatelé

3 Učitelé odborného výcviku (kromě učitelů s kódem 9)

5 Speciální pedagogové (nezapočítávají se učitelé se speciálně pedagogickou kvalifikací)

7 Ostatní pedagogičtí pracovníci

8 Trenéři

0 Asistenti pedagoga podle § 16 odst. 9 školského zákona

sl. c – kód zdroje financování = 11 (tj. jen státní rozpočet, kromě podpůrných opatření a ESF)

sl. 1 výchozí stav PPČ k 30.9.2019, tj. týdenní počet hodin přímé pedagogické činnosti pro konkrétní kombinaci druhu činnosti a skupiny profesí pedagogických pracovníků, který organizace vykázala ve výkaze P1c-01 ke dni 30. 9. 2019.

Údaje ve všech výše uvedených sloupcích, tj. ve sloupcích a, b, c a 1 jsou v internetovém výkazu pro každou organizaci automaticky předvyplněny z dat výkazu P1c-01 odevzdaného touto organizací k datu 30.9.2019. Ve sl. 1 je uveden součet odpovídajících hodnot z oddílů IVb., IVc. a VIII. výkazu P1c-01. Tento údaj může organizace změnit pouze v případě, pokud mezi 30.9.2019 a 30.9.2020 došlo, resp. dojde, k takové změně organizačního uspořádání právnické osoby, která by měla významný vliv na údaje vykázané ve výkaze P 1c-01 k 30.9.2019 (např. sloučení, splynutí, rozdělení právních subjektů). V případě změny předvyplněného údaje ve sl. 1 vyžaduje pořizovací program komentář, ve kterém musí organizace blíže vysvětlit důvody takové úpravy.

Není v žádném případě přípustné měnit data ve sl. 1 z jiných důvodů, např. za účelem opravy nebo doplnění chybně vykázaných dat z roku 2019.

sl. 2 – uvádí se předpokládaná změna v průměrném týdenním počtu hodin přímé pedagogické činnosti pro konkrétní kombinaci druhu činnosti a skupiny profesí pedagogických pracovníků (u základních škol, středních škol a konzervatoří pouze povinných a povinně volitelných předmětů) k datu 30.9.2020, zajišťované jak v rámci pracovních smluv tak dohod konaných mimo pracovní poměr dohromady, které jsou financovány pouze ze státního rozpočtu s kódem zdroje financování 11 (tedy kromě podpůrných opatření a ESF). Změna předpokládaného stavu k 30.9.2020 se určuje vzhledem k počtu hodin přímé pedagogické činnosti, který byl vykázán souhrnně v oddílech IVb., IVc. a VIII. výkazu P 1c-01 ke dni 30.9.2019 a nyní je uveden, příp. upraven, ve sloupci 1 výkazu P 1d-01. V případě zvýšení se uvádí ve sloupci 2 změna s plusovým znaménkem, v případě snížení s minusovým znaménkem, stav beze změny – uvádí se „0“.

sl.e – je dopočítán automaticky z výchozího stavu (sl. 1) a vykázané předpokládané změny (sl. 2). Jedná se o předpokládaný stav v počtu hodin přímé pedagogické činnosti k 30.9.2020 a slouží pouze pro kontrolu.

Pro předpoklad vzniku nového druhu činnosti anebo nové profese pedagogického pracovníka, které nebyly uvedeny ve výkazu P1c-01 k 30.9.2019, bude v internetovém výkazu P1d-01 možnost nového zadání odpovídající kombinace druhu činnosti a skupiny profesí pedagogických pracovníků.

Údaje o týdenním počtu hodin přímé pedagogické činnosti se uvádějí s přesností na 2 desetinná místa.

Opravy výkazu po odeslání je nutné předem oznámit zpracovatelskému místu a po opravě celý výkaz znovu po provedení kontrol odeslat.

Více informací včetně kontrolních vazeb a příkladů se dozvíte v metodickém pokynu k výkazu P1d-01.

Koronavirus – pracovněprávní desatero a AVENSIO

Ministerstvo práce a sociálních věcí (dále jen jako „MPSV“) připravilo „Pracovněprávní desatero boje s koronavirem“, tedy praktický návod na řešení jednotlivých situací, které mohou ve vztahu „zaměstnavatel – zaměstnanec“ nastat během současných mimořádných opatřeních proti šíření koronaviru. Například se v něm dozvíte, jak je zaměstnanec hmotně zabezpečen během nařízené karantény, na co má zaměstnanec nárok, pokud musí pečovat o dítě z důvodu zavření školského zařízení, jaká náhrada mzdy/platu přísluší zaměstnanci, když mu zaměstnavatel nepřiděluje práci v důsledku výpadku dodávky surovin a služeb a mnoho dalších užitečných informací.

Jelikož svým zákazníkům naše firma poskytuje vždy o kousek víc, doplnili jsme předmětné desatero MPSV návodem, jak jednotlivé situace řešit v Avensiu – viz tento odkaz: Pracovněprávní desatero boje s koronavirem a Avensio.

Český statistický úřad – výkazy podle IČO

Český statistický úřad (ČSÚ) vydává každoročně v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě tzv. „Program statistických zjišťování“ na další kalendářní rok (po předchozím schválení Parlamentem ČR). Vyhláška, kterou je tento program stanoven se zveřejňuje ve Sbírce zákonů. Konkrétně Program statistických zjišťování na rok 2020 byl zveřejněn ve vyhlášce č. 293/2019 Sb. ze dne 6.11.2019 (viz částka 125 Sbírky zákonů).

V tomto Programu je pro každé statistické zjišťování uveden mimo jiné okruh zpravodajských jednotek, kterých se vyplnění a předložení konkrétních výkazů týká. Kritériem pro to, které výkazy bude zpravodajská jednotka předkládat, je její zařazení podle CZ-NACE (tj. Klasifikace ekonomických činností) a dále pak, zda je konkrétní zjišťování plošné nebo výběrové.

První informaci o zpravodajské povinnosti a o tom, jaké výkazy má zpravodajská jednotka vyplnit, se dozví z dopisu s Oznámením o zpravodajské povinnosti, který ČSÚ posílá respondentům začátkem kalendářního roku.

Jaké výkazy musí vaše organizace vyplnit v daném roce (včetně termínů na jejich vyplnění a kontaktů na příslušné zaměstnance ČSÚ), zjistíte také v aplikaciVýkazy podle IČO“, která je dostupná na adrese www.czso.cz/vykazypodleico. Po zadání IČO se zobrazí aktuální seznam požadovaných výkazů. Upozorňuji, že informace jsou v této aplikaci průběžně aktualizovány a že určující pro zpravodajskou povinnost je již výše zmiňované Oznámením o zpravodajské povinnosti vůči ČSÚ.

ČSÚ umožňuje většinu statistických výkazů vyplnit elektronicky prostřednictvím on-line aplikace DANTE WEB nebo interaktivního PDF formuláře. Podrobněji jsou možné způsoby vyplnění výkazu popsány zde.

zdroj informací: www.czso.cz

ELDP za rok 2019

Nezapomněli jste na zpracování evidenčních listů důchodového pojištění vašich zaměstnanců za rok 2019? Pokud ano, tak připomínám, že je nejvyšší čas, neboť termín jejich vyplnění je do 30.4.2020! Předložit ELDP České správě sociálního zabezpečení prostřednictvím příslušné okresní správy je nutné do 30ti dnů ode dne zápisů údajů do ELDP.

Zaměstnavatel je povinen vyhotovit dva stejnopisy ELDP. Jeden, s podpisem pojištěnce, si ponechá ve své evidenci po dobu tří kalendářních roků po roce, kterého se týká. Druhý stejnopis, opatřený podpisem pověřeného zaměstnance nebo jiného oprávněného zástupce zaměstnavatele a jeho razítkem, je povinen vydat zaměstnanci, a to nejpozději v den, kdy předkládá ELDP orgánu sociálního zabezpečení.

Aktuální všeobecné zásady pro vyplňování ELDP si můžete otevřít pomocí tohoto odkazu, metodickou pomůcku pak máte k dispozici zde.

programu AVENSIO Software zpracujete ELDP velmi snadno, a to v okně hlavní nabídky: Tiskové sestavy – Mzdový list – Evidenční list – ELDP. Nejprve je nutné ELDP vygenerovat:

a poté samozřejmě zkontrolovat, např. se sestavou mzdového listu (Hlavní nabídka – Tiskové sestavy – Mzdový list – 350111_Mzdový list – úplný (s. 1+2)).

Budete-li na OSSZ předávat ELDP elektronicky, pak máte dvě možnosti:

 1. Pro vytvoření datového *.xml souboru zvolte tlačítko „Export“. Tento soubor můžete následně odeslat např. přes e-Portál ČSSZ nebo datovou schránkou.
 2. Pro odeslání ELDP přímo z programu zvolte tlačítko „E-podání na ČSSZ“ – musíte však být k tomuto typu e-podání na ČSSZ zaregistrováni a musíte vlastnit osobní podpisový kvalifikovaný certifikát.

Více informací se všichni uživatelé AVENSIA dozví z dokumentu „Mzdový a evidenční list“ (viz Nápověda – Soubory nápovědy – Sestavy), u svého obchodního zástupce nebo na konzultační lince společnosti Alfa Software, s.r.o., která je v provozu každý pracovní den od 7:00 do 15:30 hodin.

 

Archiv

Jak vybrat mzdový program

Napište si o krátkou příručku, jak snadno vybrat mzdový systém do Vaší firmy! Zadejte svůj e-mail a příručku ihned odesíláme.

Rychlý kontakt

ALFA SOFTWARE, s.r.o.
Pražská 22
Klatovy mapa

Tel.: 376 709 890
Napište nám

Seznam obchodních zástupců

 

Používáním této stránky souhlasíte s používáním cookies. Více informací

Nastavení cookies na této webové stránce jsou na "Povolit cookies", abychom Vám mohli umožnit nejlepší možné procházení stránek. Pokud budete pokračovat v používání tohoto webu beze změny nastavení souborů cookies v prohlížeči nebo kliknete na tlačítko "Souhlasím" pak souhlasíte s používáním cookies.

Zavřít