Konzultační linka:

Po–Pá 07:00–15:30 (St 9:00 - 10:00 firemní porada)
Zákaznická zóna
Zákaznická zóna

Odměny členů maturitních komisí a hodnotitelů písemných prací v roce 2014 a zákonné odvody z těchto odměn

Podle ustanovení § 184 odst. 2 školského zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění, náleží odměna za výkon funkce:

  • předsedy zkušební komise pro závěrečné zkoušky, pro absolutorium v konzervatoři a absolutorium,
  • předsedy zkušební maturitní komise,
  • komisaře a
  • hodnotitele písemné práce odměna.

Odměnu s výjimkou odměny komisaře a hodnotitele písemné práce z cizího jazyka poskytuje právnická osoba vykonávající činnost školy. V případě komisaře a hodnotitele písemné práce z cizího jazyka totiž poskytuje odměnu Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (dále jen „CZVV“), a to na základě ustanovení § 80 odst. 3 písm. h) školského zákona.

Výši odměny a pravidla jejího poskytování stanoví ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhláškou č. 177/2009 Sb.

Odměna za výkon funkce předsedy zkušební maturitní komise, komisaře a hodnotitele písemné práce se vyplácí na základě nepojmenované smlouvy uzavřené podle ustanovení § 1746 odst. 2 občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.).

Školy, v nichž se maturitní zkoušky konají, poskytují odměnu:

a) předsedům zkušebních komisí,

b) hodnotitelům maturitních písemných prací z českého jazyka a literatury.

Předseda zkušební maturitní komise je jmenován krajským úřadem (viz ustanovení § 80 odst. 4 školského zákona) a nesmí být v pracovněprávním nebo jiném obdobném vztahu ke škole, v níž bude funkci vykonávat, tj. není pedagogickým pracovníkem této školy.

Předsedovi zkušební komise náleží odměna ve výši 130,– Kč za každou započatou hodinu výkonu činnosti předsedy, a to podle ustanovení § 47 odst. 1 vyhlášky č. 177/2009 Sb.

Hodnotitel maturitních písemných prací z českého jazyka a literatury je jmenován ředitelem školy, v níž se dílčí zkouška z českého jazyka a literatury formou písemné práce koná (viz ustanovení § 80 odst. 5 písm. b) školského zákona). Hodnotiteli náleží podle ustanovení § 47 odst. 3 vyhlášky č. 177/2009 Sb., odměna ve výši 100,– Kč za jednu opravenou písemnou práci.

CZVV jmenuje a odměňuje na základě nepojmenované smlouvy:

a)  školní maturitní komisaře,

b)  hodnotitele maturitních písemných prací z cizího jazyka.   

Komisaři náleží podle ustanovení § 47 odst. 2 vyhlášky č. 177/2009 Sb. odměna ve výši 130,– Kč za každou započatou hodinu výkonu činnosti komisaře.

Hodnotitel maturitních písemných prací z cizího jazyka nesmí hodnotit písemné práce z cizího jazyka žáků školy, v níž je pedagogickým pracovníkem (viz ustanovení § 80a odst. 5 školského zákona). Hodnotiteli náleží odměna ve výši 100,– Kč za jednu opravenou písemnou práci, a to podle ustanovení § 47 odst. 3 vyhlášky č. 177/2009 Sb. 

Zákonné odvody z odměn:

Daň z příjmů

Zdravotní pojištění

Sociální pojištění

Důležité je v této souvislosti posoudit, zda se jedná o zaměstnání malého rozsahu či nikoliv.

Lze-li z nepojmenované smlouvy nepochybně dovodit započitatelný příjem za kalendářní měsíc a tento příjem je vyšší než rozhodná částka podle ustanovení § 6 odst. 2 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění (tj. pro rok 2014 vyšší než 2.500,– Kč), pak se nejedná o zaměstnání malého rozsahu a pojistné se odvádí i z částky příjmu, která nedosahuje rozhodného příjmu.

Nelze-li z nepojmenované smlouvy nepochybně dovodit započitatelný příjem za kalendářní měsíc, pak se jedná o zaměstnání malého rozsahu podle ustanovení § 7 zákona č. 187/2006 Sb. Jinými slovy, při zaměstnání malého rozsahu je sjednaná částka započitatelného příjmu nižší než 2.500,– Kč nebo započitatelný příjem není sjednán vůbec.

Účast na nemocenském pojištění při výkonu zaměstnání malého rozsahu se sleduje zvlášť v každém jednotlivém kalendářním měsíci. Zaměstnanec je účasten nemocenského pojištění jen v tom kalendářním měsíci, do něhož mu byl zúčtován započitatelný příjem ve výši alespoň 2.500,– Kč. Trvá-li v kalendářním měsíci více zaměstnání malého rozsahu u téhož zaměstnavatele, je zaměstnanec účasten nemocenského pojištění ze všech těchto zaměstnání, jestliže úhrn započitatelných příjmů ze všech takových zaměstnání činí alespoň 2.500,– Kč.

V případě, že byl započitatelný příjem zúčtován po skončení zaměstnání malého rozsahu, zahrne se do kalendářního měsíce, v němž toto zaměstnání skončilo. V měsíci, ve kterém zaměstnanci nevznikla účast na pojištění z důvodu, že mu byl zúčtován započitatelný příjem nižší než rozhodný příjem, nevzniká zaměstnanci účast na pojištění a z takového příjmu se pojistné neodvádí.

U zaměstnání malého rozsahu má zaměstnavatel povinnost podat oznámení o nástupu do zaměstnání do 20. kalendářního dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž tomuto zaměstnanci vznikla účast na pojištění.

Sdílet příspěvek
Facebook
Twitter
LinkedIn