Konzultační linka:

Po–Pá 07:00–15:30 (St 9:00 - 10:00 firemní porada)

Zákaznická zóna

MOJE ALFA

Zákaznická zóna

MOJE ALFA

Odpovídající kvalifikace pedagogů

Odpovídající kvalifikace pedagogů

Školská zařízení zaměstnávají jak plně kvalifikované pedagogy, tak i takové, kteří potřebnou kvalifikaci nesplňují.

Podle § 3 odst. 1, písmeno b) zákona 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících v platném znění, který hovoří o předpokladech pro výkon činnosti pedagogického pracovníka, může být pedagogickým pracovníkem ten, kdo splňuje odbornou kvalifikaci pro přímou pedagogickou činnost, kterou vykonává.

Dle ustanovení § 32 odst. 1 písm. a), b) zákona  563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících v platném znění platí, že:

 (1) Fyzická osoba, která nesplňuje předpoklad podle § 3 odst. 1 písm. b), může vykonávat přímou pedagogickou činnost po dni nabytí účinnosti tohoto zákona

a) pokud ke dni účinnosti tohoto zákona dosáhla 50 let věku a dlouhodobým výkonem přímé pedagogické činnosti na příslušném druhu nebo typu školy nejméně po dobu 15 let prokázala schopnost výkonu požadované činnosti,

b) nejdéle po dobu deseti let, pokud v této době nezahájí studium, kterým potřebný předpoklad získá, a toto studium úspěšně ukončí.

ad b) Pokud zaměstnance na tento nedostatek upozorníte /písemně/ a on do deseti let nezahájí studium ke zvýšení své kvalifikace, může toto být důvodem k rozvázání pracovního poměru bez nároku na odstupné ze strany organizace dle § 52 písm. f), zákoníku práce v platném znění:

§ 52 písm. f) zákona 262/2006 Sb. Zákoník práce = nesplňuje-li zaměstnanec předpoklady stanovené právními předpisy pro výkon sjednané práce nebo nesplňuje-li bez zavinění zaměstnavatele požadavky pro řádný výkon této práce; spočívá-li nesplňování těchto požadavků v neuspokojivých pracovních výsledcích, je možné zaměstnanci z tohoto důvodu dát výpověď, jen jestliže byl zaměstnavatelem v době posledních 12 měsíců písemně vyzván k jejich odstranění a zaměstnanec je v přiměřené době neodstranil.

Tento výpovědní důvod se týká nesplňování předpokladů stanovených právními předpisy pro výkon sjednané práce nebo nesplňování požadavků pro výkon sjednané práce bez zavinění zaměstnavatele. Předpoklady pro výkon některých prací jsou dány obecně závaznými předpisy, zatímco požadavky pro výkon určitých prací si stanoví zaměstnavatel sám. Písemná výzva k odstranění nedostatků musí být natolik konkrétní, aby zaměstnanec přesně věděl, co se od něho přesně požaduje a v čem zaměstnavatel spatřuje jeho neuspokojivé výsledky. Přiměřenost lhůty k odstranění nedostatků ponechává zákoník práce na zaměstnavateli, a to podle posouzení každého konkrétního případu. Kdyby zaměstnavatel stanovil lhůtu příliš krátkou nebo žádnou nebo upozornil zaměstnance pouze ústně, nesplnil by hmotněprávní podmínku pro platnost výpovědi.

Sdílet příspěvek
Facebook
Twitter
LinkedIn