Konzultační linka:

Po–Pá 07:00–15:30 (St 9:00 - 10:00 firemní porada)

Zákaznická zóna

MOJE ALFA

Zákaznická zóna

MOJE ALFA

Odchodné u zastupitelů obcí

Odchodné poskytne obec v souladu s ustanovením § 77 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, neuvolněnému členovi zastupitelstva obce, který vykonává funkci starosty nebo místostarosty a uvolněnému členovi zastupitelstva obce, jimž zanikl mandát člena zastupitelstva obce, pokud jim ke dni zániku mandátu náležela odměna.

Odchodné dále poskytne obec v souladu s ustanovením § 77 odst. 2 zákona o obcích neuvolněnému členovi zastupitelstva obce, který vykonává funkci starosty nebo místostarosty a uvolněnému členovi zastupitelstva obce, kteří byli v průběhu funkčního období odvoláni nebo se vzdali funkce, pokud jim ke dni odvolání nebo ke dni vzdání se funkce náležela odměna.

Jak již bylo výše uvedeno, nárok na odchodné se týká neuvolněného starosty a místostarosty obce a všech uvolněných členů zastupitelstva obce (tedy jak uvolněných starostů, místostarostů, radních, předsedů nebo členů výborů, komisí apod.).

Konkrétní podmínky vzniku nároku jsou uvedeny v § 77 odst. 3 až 7 zákona o obcích.

Odchodné se stanoví ve výši odměny, která členovi zastupitelstva obce náležela za měsíc ke dni zániku mandátu člena zastupitelstva obce nebo ke dni odvolání nebo vzdání se funkce, k níž se přičte násobek této částky a počtu celých ukončených po sobě jdoucích let výkonu funkce, nejvíce však 3 ukončených let výkonu funkce (§ 78 odst. 1 zákona o obcích).

Odchodné se vyplácí jednorázově v nejbližším výplatním termínu (§ 78 zákona o obcích). Zásadní podmínkou výplaty odchodného je předložení čestného prohlášení člena zastupitelstva obce, že nebyl v průběhu výkonu funkce pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin nebo pro nedbalostní trestný čin spáchaný v souvislosti s výkonem funkce člena zastupitelstva obce, jeho trestní stíhání pro takový trestný čin bylo podmíněně zastaveno nebo bylo rozhodnuto o schválení narovnání a zastavení trestního stíhání.

Z odchodného se zdravotní pojištění neodvádí (viz § 3 odst. 2 písm. b) zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění). Totéž platí i pro sociální pojištění (viz § 5 odst. 2 písm. b) zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti). Naopak zdanění odchodné podléhá.

Pro účely výpočtu výše srážek ze mzdy se k jednorázově poskytnutému odchodnému přistupuje jako k předem poskytnutým dílčím výplatám příjmu nahrazujícího odměnu za práci v následujících měsících, tj. jako ke „mzdě“ vyplácené výjimečně předem za delší období (viz § 286 a § 299 odst. 4 občanského soudního řádu).

Více informací k odchodnému naleznete v Metodickém doporučení k činnosti územních samosprávných celků odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra ČR „Odměňování a ostatní související nároky a peněžitá plnění členů zastupitelstva obce“ č. 5.5 – viz tento odkaz.

Program ALFA MZDY AVENSIO

Odchodné se v tomto mzdovém a personálním programu zadává zpravidla uživatelským mzdovým kódem 865, případně jiným – důležité je, aby u něj byl nastaven systémový kód 485.

Sdílet příspěvek
Facebook
Twitter
LinkedIn