Konzultační linka:

Po–Pá 07:00–15:30 (St 9:00 - 10:00 firemní porada)
Zákaznická zóna
Zákaznická zóna

Odstupné při skončení pracovního poměru

Odstupné se zaměstnanci poskytuje v souladu s ustanovením § 67 zákoníku práce při skončení pracovního poměru výpovědí ze strany zaměstnavatele nebo dohodou, a to pro organizační důvody uvedené v § 52 písm. a) až c) zákoníku práce, tj.

  • ruší-li se zaměstnavatel nebo jeho část,
  • přemísťuje-li se zaměstnavatel nebo jeho část,
  • stane-li se zaměstnanec nadbytečným vzhledem k rozhodnutí zaměstnavatele nebo příslušného orgánu o změně jeho úkolů, technického vybavení, o snížení stavu zaměstnanců za účelem zvýšení efektivnosti práce nebo o jiných organizačních změnách).

Nárok na odstupné má zaměstnanec ve výši nejméně:

  • 1násobku průměrného měsíčního výdělku, trval-li pracovní poměr necelý rok
  • 2násobku průměrného měsíčního výdělku, trval-li pracovní poměr alespoň 1 rok, avšak méně než 2 roky
  • 3násobku průměrného měsíčního výdělku, trval-li pracovní poměr alespoň 2 roky.

Za dobu trvání pracovního poměru se považuje i doba trvání předchozího pracovního poměru u stejného zaměstnavatele, pokud doba od jeho skončení do vzniku dalšího pracovního poměru nepřesáhla dobu 6 měsíců.

Zaměstnanci, u něhož dochází k rozvázání pracovního poměru výpovědí danou zaměstnavatelem z důvodů uvedených v § 52 odst. d) zákoníku práce nebo dohodou ze stejných důvodů (tj. nesmí-li zaměstnanec podle lékařského posudku vydaného poskytovatelem pracovnělékařských služeb nebo rozhodnutí příslušného správního orgánu, který lékařský posudek přezkoumává, dále konat dosavadní práci pro pracovní úraz, onemocnění nemocí z povolání nebo pro ohrožení touto nemocí, anebo dosáhl-li na pracovišti určeném rozhodnutím příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví nejvyšší přípustné expozice), přísluší odstupné ve výši nejméně 12násobku průměrného měsíčního výdělku.

Odstupné se vyplácí po skončení pracovního poměru v nejbližším výplatním termínu určeném pro výplatu mzdy nebo platu, pokud se zaměstnavatel se zaměstnancem nedohodli na výplatě odstupného v den skončení pracovního poměru nebo naopak na pozdějším termínu výplaty (viz § 67 odst. 4 zákoníku práce).

Jestliže bude zaměstnanec po skončení pracovního poměru pro dosavadního zaměstnavatele konat práci (v pracovním poměru nebo na základě dohody o pracovní činnosti, nikoliv na základě dohody o provedení práce) před uplynutím doby určené podle počtu násobků průměrných výdělků, z nichž byla odvozena výše odstupného, je povinen tomuto zaměstnavateli odstupné nebo jeho poměrnou část vrátit (viz § 68 zákoníku práce).

Uchazeči o zaměstnání, kterému bylo z posledního zaměstnání vyplaceno odstupné, se podpora v nezaměstnanosti poskytne až po uplynutí doby, která se určí podle počtu násobků průměrného výdělku, ze kterých byla odvozena minimální výše odstupného (§ 44a zákona o zaměstnanosti).

Pokud zaměstnavatel zaměstnanci odstupné nevyplatí a zaměstnanec se na Úřadu práce ČR přihlásí jako uchazeč o zaměstnání, poskytne mu Úřad práce v souladu s ustanovením § 44b zákona o zaměstnanosti kompenzaci odstupného za dobu od zařazení do evidence do uplynutí doby dané počtem násobků průměrného výdělku odstupného.

Z odstupného se zdravotní pojištění neodvádí (viz § 3 odst. 2 písm. b) zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění). Totéž platí i pro sociální pojištění (viz § 5 odst. 2 písm. b) zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti). Naopak zdanění odstupné podléhá.

Pro účely výpočtu výše srážek ze mzdy se k jednorázově poskytnutému odstupnému přistupuje jako k předem poskytnutým dílčím výplatám příjmu nahrazujícího odměnu za práci v následujících měsících po skončení pracovního poměru, tj. jako ke mzdě vyplácené výjimečně předem za delší období (viz § 286 a § 299 odst. 4 občanského soudního řádu a rozsudek Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 21 Cdo 853/2016).

Program AVENSIO SW

Odstupné se v tomto mzdovém a personálním programu zadává zpravidla uživatelským mzdovým kódem 699, případně jiným – důležité je, aby u něj byl nastaven systémový kód 463. Při pořízení mzdové položky je třeba zadat správný počet násobků průměrného měsíčního výdělku do pole „Sazba“. Výši průměrného měsíčního výdělku program automaticky doplní do pole „Množství“.

Výše průměrného měsíčního výdělku je vidět jednak na kartě zaměstnance – záložka Pracovní poměry – Náhrady v poli „Měsíční hrubý“ a dále v sestavě 981110_Průměrný měsíční hrubý a čistý výdělek (Hlavní nabídka – Zpracování – Průměrné výdělky). Program v kontrole dat upozorní, že prostředky na odstupné budou čerpány z ostatních osobních nákladů (nejedná se o chybu).

Pokud budete potřebovat zaměstnanci vytisknout potvrzení pro Úřad práce o vyplacení odstupného pro účely poskytování podpory v nezaměstnanosti, pak zvolte sestavu 610111_O Zaměstnání (Hlavní nabídka – Tiskové sestavy – Potvrzení a výkazy) a v jejím zadávacím okně zatrhněte podmínku „Včetně potvrzení o vyplacení odstupného“.

V případě, že je vyplaceno odstupné zaměstnanci s exekucemi, program do zápočtového listu (sestava 610111_O Zaměstnání) vygeneruje informaci o rozdělení odstupného na srážky a o počtu měsíců, na které bylo odstupné vyplaceno.

Sdílet příspěvek
Facebook
Twitter
LinkedIn

Nová telefonní čísla

Vážení uživatelé,

rádi bychom Vás informovali, že od 12. 6. 2024 nás zastihnete výhradně na nových telefonních číslech a to:

226 400 400 hotline ke mzdovému programu AVENSIO SW
226 400 404 hotline k docházkovému programu ATTENDO SW
724 155 596 požadavky týkající se objednávek školení a konferencí AKADEMIE MEZD
226 400 402 RECEPCE
775 991 021 OBCHODNÍ ODDĚLENÍ

Případně nám prosím zasílejte své dotazy písemně na e-mail:

hotline@avensio.cz  pro mzdový program 
hotline@attendo.cz  pro docházkový program
info@akademiemezd.cz pro školení a konference 

Více o novém systému fungování zákaznické linky se dočtete v článku ZDE.

Děkujeme za pozornost a přejeme Vám krásný den.

Váš AVENSIO Tým