Konzultační linka:

Po–Pá 07:00–15:30 (St 9:00 - 10:00 firemní porada)
Zákaznická zóna
Zákaznická zóna

Nové informační povinnosti zaměstnavatele

Nové informační povinnosti zaměstnavatele

Jednou ze změn, kterou přináší novela zákoníku práce č. 281/2023 Sb., je změna v informování o obsahu pracovního poměru a informování zaměstnanců vysílaných na území jiného státu. Tato povinnost platí již od 1. října 2023.  

Informování o obsahu pracovního poměru

V § 37 zákoníku práce jsou vyjmenované údaje, o kterých je zaměstnavatel povinen zaměstnance písemně informovat.

Jedná se o tyto údaje:

 • název a sídlo zaměstnavatele, je-li právnickou osobou nebo jméno, příjmení a adresa zaměstnavatele, je-li fyzickou osobou
 • bližší označení druhu a místa výkonu práce
 • výměra dovolené a způsob určování délky dovolené
 • doba trvání a podmínky zkušební doby, je-li sjednána
 • postup, který je zaměstnavatel a zaměstnanec povinen dodržet při rozvazování pracovního poměru a o běhu a délce výpovědní doby
 • informace o odborném rozvoji, pokud jej zaměstnavatel zabezpečuje
 • stanovená týdenní pracovní dobazpůsob rozvržení pracovní doby včetně délky vyrovnávacího období, pokud je uplatněno nerovnoměrné rozvržení, rozsah práce přesčas
 • o rozsahu minimálního nepřetržitého denního odpočinku a nepřetržitého odpočinku v týdnu, o poskytování přestávky v práci na jídlo a oddech nebo přiměřené doby na jídlo a oddech
 • o mzdě nebo platu a způsobu odměňování, splatnosti mzdy nebo platu, termínu výplaty mzdy nebo platu, místu a způsobu vyplácení mzdy nebo platu
 • o kolektivních smlouvách, které upravují pracovní podmínky zaměstnance a označení smluvních stran těchto kolektivních smluv
 • o orgánu sociálního zabezpečení, kterému zaměstnavatel odvádí pojistné na sociální zabezpečení v souvislosti s pracovním poměrem zaměstnance

 

Pokud informace neobsahuje pracovní smlouva, je zaměstnavatel o výše uvedených údajích zaměstnance písemně informovat a to ve lhůtě 7 dnů od vzniku pracovního poměru. Informace, které jsou v zákoníku práce uvedeny v § 37 odst. 1 písm. c) až i) a k), mohou být nahrazeny odkazem na příslušný právní předpis, kolektivní smlouvu nebo vnitřní předpis.

Pokud dojde ke změně výše vyjmenovaných údajů, je zaměstnavatel zaměstnance povinen písemně informovat a to nejpozději v den, kdy změna nabývá účinnosti. Tato povinnost neplatí v případě, že dochází ke změně v právních předpisech, kolektivní smlouvě nebo vnitřním předpise.

Tip: Na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí jsou již nyní zveřejněny vzory, které mohou zaměstnavatelé použít pro splnění výše popsané informační povinnosti. Najdete je na stránkách Ministerstva pod tímto odkazem.

Informování zaměstnanců vysílaných na území jiného státu

Informace, o kterých je zaměstnavatel povinen zaměstnance písemně informovat v případě, že je zaměstnanec vyslán na území jiného státu jsou uvedeny v § 37a zákona č. 262/2006 Sb., ve znění účinném od 1. října 2023.

V případě, že následující informace nejsou obsaženy v pracovní smlouvě, je zaměstnavatel povinen zaměstnance o nich informovat. Jedná se o tyto údaje:

 • stát, v němž má být práce vykonávána
 • předpokládanou dobu vyslání na území jiného státu
 • měna, ve které bude vyplácena mzda nebo plat
 • peněžité nebo věcné plnění poskytovaném zaměstnavatelem v souvislosti s výkonem práce
 • zda a za jakých podmínek je zajištěn návrat zaměstnance

 

Pokud je zaměstnanec vyslán k výkonu práce do jiného členského státu Evropské unie v rámci nadnárodního poskytování služeb, je zaměstnavatel povinen zaměstnance písemně informovat o:

 • odměně za práci, na níž má zaměstnanec podle právních předpisů hostitelského státu nárok
 • podmínkách poskytování cestovních náhrad v souvislosti s výkonem práce a dalších plněních poskytovaných zaměstnavatelem v souvislosti s vysláním
 • odkazu na oficiální celostátní internetovou adresu zřízenou hostitelským členským státem

 

Tip: V případě, že doba vyslání nepřesahuje dobu 4 týdnů po sobě jdoucích, není zaměstnavatel povinen zaměstnanci písemně sdělovat výše uvedené informace.

Sdílet příspěvek
Facebook
Twitter
LinkedIn