Konzultační linka:

Po–Pá 07:00–15:30 (St 9:00 - 10:00 firemní porada)

Zákaznická zóna

MOJE ALFA

Zákaznická zóna

MOJE ALFA

Náhradní výživné od 7/2021

Již za měsíc, tj. od 1. července 2021 bude možné žádat u Úřadu práce o novou sociální dávku, tzv. náhradní výživné. Podmínky poskytování náhradního výživného pro nezaopatřené dítě v případě, že fyzická osoba, která má k nezaopatřenému dítěti vyživovací povinnost, tuto svou povinnost neplní, upravuje zákon č. 588/2020 Sb.

Dávka náleží nezaopatřenému dítěti s trvalým pobytem na území ČR. Nezaopatřeným dítětem je dítě do skončení povinné školní docházky a poté, nejdéle do 26. roku věku, pokud:

  • se soustavně připravuje na budoucí povolání,
  • se nemůže soustavně připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost pro nemoc, úraz či z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu (nemůže však pobírat invalidního důchod třetího stupně),
  • je po skončení povinné školní docházky vedeno v evidenci Úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání a nemá nárok na podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci (v tomto případě je dítě považováno za nezaopatřené jen do 18. roku věku).

Dalšími podmínkami pro přiznání dávky jsou existence pravomocného soudního rozhodnutí o výši výživného, neplnění nebo částečné neplnění povinnosti ze strany povinného rodiče, existence zahájeného exekučního řízení (případně zastaveného pro nemajetnost dlužníka). Žádost podává oprávněná osoba, tj. dítě, v případě nezletilého dítěte pak jeho zákonný zástupce, tedy nejčastěji rodič, kterému je dítě svěřené do péče.

K žádosti (bude existovat předepsaný formulář, zatím není vzor tiskopisu na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí zveřejněn) je třeba přiložit exekuční titul a doklad o nezaopatřenosti dítěte.

Náhradní výživné je vypláceno po dobu 4 měsíců ve výši stanovené exekučním titulem, maximálně však do výše 3 000 Kč měsíčně. Pokud druhý rodič výživné částečně platí, vyplatí se náhradní výživné ve výši rozdílu mezi soudem určenou a rodičem hrazenou částkou. Například je-li soudem určeno výživné ve výši 2 800 Kč a povinný rodič platí 1 000 Kč, bude vypláceno náhradní výživné ve výši 1 800 Kč měsíčně. Určí-li soud výživné ve výši 4 000 Kč a povinný rodič neplatí nic, náhradní výživné bude činit 3 000 Kč měsíčně.

Výše náhradního výživného bude vždy vypočtena na 4 kalendářní měsíce dopředu a při výpočtu se bude vycházet z předcházejících 4 měsíců s tím, že první dávka bude vyplacena nejprve za kalendářní měsíc, v němž bude žádost podána. Po 4 měsících bude nutné nárok znovu prokazovat a znovu se tak bude celá situace posuzovat.

Náhradní výživné bude možné čerpat maximálně po dobu 24 měsíců. Nárok také zanikne skončením nezaopatřenosti dítěte.

Po zániku nároku na náhradní výživné, tj. po 24 výplatách náhradního výživného nebo po skončení nezaopatřenosti dítěte, případně dříve, pokud lze důvodně předpokládat, že již nebude náhradní výživné vypláceno, přejde pohledávka na výživné na stát, který sám bude vymáhat poskytnuté částky náhradního výživného od povinné osoby prostřednictvím výkonu rozhodnutí. Bude se jednat o přednostní pohledávku – viz § 279 odst. 2 písm. l) občanského soudního řádu. Postup při výpočtu srážek ze mzdy od 1. července 2021 je upraven v § 280 občanského soudního řádu.

Sdílet příspěvek
Facebook
Twitter
LinkedIn