Konzultační linka:

Po–Pá 07:00–15:30 (St 9:00 - 10:00 firemní porada)

Zákaznická zóna

MOJE ALFA

Zákaznická zóna

MOJE ALFA

Chystaná stávka ve školství z pracovněprávního pohledu

Na pondělí 27. listopadu se chystá stávka ve školství. Zavřou se dveře v tento den i ve vaší škole? Jaké jsou důvody stávky a jak je to s účastí na stávce z pohledu pracovněprávního se dozvíte v článku.  

Stávka ve školství

Na pondělí 27. listopadu se chystá stávka ve školství. Zavřou se dveře v tento den i ve Vaší škole?
Jaké jsou důvody stávky a jak je to s účastí na stávce z pohledu pracovněprávního se dozvíte v článku.  

Více finančních prostředků pro školství

Důvodem stávky je to, že odbory žádají více peněz pro školství. Účast ve stávce by měly školské organizace potvrdit nejpozději 3 dny před plánovaným uskutečněním stávky.

Pokud by se do stávky zapojili všichni zaměstnanci školy, zůstanou školy úplně zavřené. V případě, že by se do stávky chtěla zapojit pouze část zaměstnanců, může škola zařídit alespoň částečný provoz.

Co vše vede odbory do stávky je uvedeno ve Stanovisku Rady Asociace ředitelů základních škol ČR, zveřejněné Českomoravským odborovým svazem pracovníků školství. Jsou to následující důvody:

  • Nejistota ve školství
  • Nedostatek finančních prostředků na nepedagogy
  • Neřešení finančních prostředků na neučitelské pedagogické profese
  • Avizované navýšení platů neodpovídající skutečnosti
  • Snížení PHmax
  • Snížení nápočtu finančních prostředků na asistenty pedagoga
  • Snižování ONIV (slouží k pořizování učebnic a pomůcek pro vzdělávání pedagogických pracovníků)

 

TIP: Více podrobných informací k plánované stávce odborů ve školství najdete na stránkách www.skolskeodbory.cz, což jsou oficiální stránky Českomoravského odborového svazu pracovníků školství.

Účast na stávce z pohledu pracovněprávního

Účast na stávce je jinou důležitou osobní překážkou na straně zaměstnance podle § 199 zákoníku práce, za kterou zaměstnanci náhrada mzdy/platu nepřísluší. Zaměstnavatel je povinen poskytnout zaměstnanci pracovní volno ve stanoveném rozsahu. Doba, po kterou se zaměstnanec účastní stávky je považována za výkon práce podle § 348 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce.

Zaměstnanci, který se neúčastní stávky, ale stávka jim zabránila ve výkonu práce, náleží náhrada mzdy/platu ve výši průměrného výdělku pro překážky v práci na straně zaměstnavatele podle § 208 zákoníku práce. Pedagogičtí zaměstnanci, kteří se stávky aktivně neúčastní, mohou vykonávat nepřímou pedagogickou činnost.

Pokud pedagogové budou nahrazovat hodiny neodučené z důvodu stávky v náhradních termínech, jedná se o nadúvazkové hodiny (přímou činnost navíc), za kterou pedagogickým pracovníkům přísluší příplatek. Vyplývá to z § 23 odst. 4 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve kterém je uvedeno následující:

„Za přímou pedagogickou činnost nad rozsah hodin stanovený ředitelem školy nebo zařízením sociálních služeb se považuje vykonaná přímá pedagogická činnost podle odstavce 3 i v případě, že pedagogický pracovník nesplnil ředitelem stanovený týdenní rozsah hodin přímé pedagogické činnosti vyplývající z týdenního rozvrhu přímé pedagogické činnosti, protože v době, která se posuzuje jako výkon práce, přímou pedagogickou činnost nevykonával“.

Příplatek za přímou pedagogickou činnost nad stanovený rozsah upravuje § 132 zákoníku práce.

U pedagogických pracovníků, kteří mají kratší týdenní pracovní dobu, je přímou pedagogickou činností nad stanovený rozsah přímá pedagogická činnost, která přesahuje týdenní rozsah hodin přímé pedagogické činnosti odpovídající stanovené týdenní pracovní době (hodiny nad rámec stanovené týdenní pracovní doby v organizaci).

Pokud by nastala situace, že hrubý příjem zaměstnance z důvodu účasti na stávce nedosáhne výše minimální mzdy, musí zaměstnavatel provést dopočet do minimálního vyměřovacího základu na zdravotní pojištění.

Co je PHmax?

PHmax je maximální počet hodiny výuky financovaný ze státního rozpočtu pro základní školu, střední školu a konzervatoř zřizovanou krajem, obcí nebo svazkem obcí. Upravuje ho nařízení vlády č. 123/2018 Sb. Pravidla pro postup výpočtu PHmax jsou stanoveny v členění, které je uvedeno v příloze č. 1 k tomuto nařízení a to podle:

  • Oborů vzdělání základního a středního vzdělávání na 1 třídu v závislosti na průměrném počtu žáků ve třídě
  • Oborů vzdělání poskytovaných v konzervatoři na 1 ročník v závislosti na průměrném počtu žáků v ročníku

PHmax se stanovuje pro každý druh školy zvlášť.

Součástí nařízení vlády č. 123/2018 Sb. jsou přílohy obsahující údaje pro stanovení PHmax – průměrný počet žáků ve třídě.


Program ALFA MZDY AVENSIO

Zaměstnancům, kteří se stávky účastní, zadáte na záložku Náhrady (Karta zaměstnance – Pracovní poměry) pomocí nastaveného uživatelského kódu se systémovým kódem 368 – NEPLACENÁ PŘEKÁŽKA V PRÁCI.

U zaměstnanců, kteří se stávky nezúčastnínemůžou z důvodu stávky pracovat, zadáte na záložce Náhrady (Karta zaměstnance – Pracovní poměry) překážku na straně organizace pomocí uživatelského mzdového kódu s nastaveným systémovým kódem 384 – PŘEKÁŽKA – ORGAN. Zaměstnanci bude vyplacena náhrada mzdy/platu ve výši průměrného výdělku.

Příplatek za přímou činnost nad stanovený rozsah zadáte na záložce Mzdové položky (Karta zaměstnance – Pracovní poměry) pomocí uživatelského mzdového kódu s nastaveným systémovým kódem 190 – PŘÍMÁ ČINN. NAVÍC.

U zaměstnance se sjednanou kratší týdenní pracovní dobou zadáte hodiny odučené nad rámec jeho sjednané kratší týdenní pracovní doby do limitu stanovené týdenní pracovní doby v organizaci jako doplnění úvazku pomocí uživatelských mzdových se systémovými kódy 16 – DOPLN. ÚVAZKU ZŠ u základní školy, 15 – DOPLN. ÚVAZKU SŠ u střední školy, 17 – DOPLN. ÚVAZKU ZUŠ pro základní umělecké školy.

Zdroj: stránky Českomoravského odborového svazu pracovníků ve školství www.skolskeodbory.cz

Sdílet příspěvek
Facebook
Twitter
LinkedIn