Blog

 

Stravenkový paušál

Tzv. stravenkový paušál je součástí daňového balíčku (viz sněmovní tisk 910), který je aktuálně projednáván a pokud bude schválen, měl by platit již příští rok. Doplnil by dosavadní dvě možnosti daňově zvýhodněného stravování, tj. stravenky na nákup jídla a zajištění stravy v závodní jídelně, které zůstanou zachovány v plném dosavadním rozsahu.

Peněžní příspěvek bude na straně zaměstnance osvobozen od daně z příjmů, nebude se z něj ani platit zdravotní a sociální pojištění. Nebude podléhat soudnímu výkonu rozhodnutí nebo exekuci.

Podle dosavadních pravidel si může zaměstnavatel uplatnit jako daňově uznatelný náklad až 55 % ceny jídla nebo poskytnuté stravenky. Zbylých 45 % doplácí zaměstnanec. Například na stravenku v hodnotě 100 Kč přispívá zaměstnavatel 55 Kč, které platí stravenkové firmě, a tento náklad si pak odečte z daňového základu. Toto daňové zvýhodnění u stravenkového paušálu zůstane s tím rozdílem, že zaměstnavatel vyplatí oněch 55 Kč přímo svému zaměstnanci.

Daňově uznatelná část příspěvku na stravování se nevypočítává z libovolné ceny jídla. Stejně jako u stravenek se i u stravenkového paušálu maximální částka, kterou si zaměstnavatel bude moct odečíst na daních za podporu stravování, vypočítá jako 70 % z hodnoty stravného na pracovních cestách stanoveného vyhláškou Ministerstva práce a sociálních věcí.

Zaměstnavateli, který se pro příspěvek na stravování v peněžní formě rozhodne, se sníží administrativa a odpadnou mu náklady na poplatky a provize, které jsou se stravenkami spojené.

Samozřejmě zaměstnavatelé, kteří jsou s dosavadním modelem zvýhodněného stravování spokojeni, u něj mohou zůstat a nic se pro ně od nového roku měnit nebude.

Více informací si můžete přečíst v tiskové zprávě Ministerstva financí ČR.

Odměny členů volebních komisí a zákonné odvody z nich

Jelikož se blíží termín voleb do zastupitelstev krajů a do Senátu (2. a 3. října 2020, druhé kolo voleb do Senátu 9. a 10. října 2020 – viz rozhodnutí prezidenta republiky č. 169/2020 Sb. ze dne 9.4.2020), přináším v tomto článku přehled nároků členů okrskových volebních komisí.

Úvodem připomínám, že:

 • volby do zastupitelstev krajů upravuje zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů; prováděcím předpisem tohoto zákona je vyhláška č. 59/2002 Sb.
 • volby do Senátu upravuje zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky; prováděcím předpisem tohoto zákona je vyhláška č. 233/2000 Sb.

Zároveň byl v srpnu letošního roku přijat zákon č. 350/2020 Sb., o zvláštních způsobech hlasování ve volbách do zastupitelstev krajů a do Senátu v roce 2020.

Nároky členů okrskových volebních komisí (dále jen „OVK“) upravují jednotlivé volební zákony. Na základě těchto zákonů mají členové OVK nárok na zvláštní odměnu za výkon funkce. Člen OVK, který je v pracovním nebo služebním poměru, má nárok na pracovní nebo služební volno v nezbytně nutném rozsahu a na náhradu mzdy, platu, služebního příjmu nebo odměny ve výši průměrného výdělku od uvolňujícího zaměstnavatele.

Zaměstnavatel, který svému zaměstnanci vykonávajícímu funkci člena OVK poskytl pracovní (služební) volno a náhradu mzdy (platu, služebního příjmu, odměny) ve výši průměrného výdělku, se může následně obrátit na příslušný obecní úřad a požádat o refundaci náhrady mzdy (platu, služebního příjmu, odměny), která mu bude vyplacena, neboť se jedná o výdaj související s volbami podle čl. I odst. 2 písm. k) směrnice Ministerstva financí č.j. MF-62 970/2013/12-1204, který je možno uhradit z prostředků státního rozpočtu poskytovaných územním samosprávným celkům na úhradu volebních výdajů.

V prováděcích vyhláškách jednotlivých volebních zákonů je výše zvláštní odměny shodně upravena tak, že za výkon funkce v OVK náleží:

členovi OVK ve výši 1 800 Kč,

místopředsedovi a zapisovateli OVK ve výši 2 100 Kč

předsedovi OVK ve výši 2 200 Kč.

Konají-li se volby v souběhu s jinými volbami, zvyšuje se odměna za výkon funkce o 400 Kč.

V případě konání dalšího kola senátních voleb se zvyšuje odměna o dalších 700 Kč pro řadové členy, resp. o 1 000 Kč pro zapisovatele, předsedu a místopředsedu.

V ustanovení § 24 odst. 5 zákona č. 350/2020 Sb., o zvláštních způsobech hlasování ve volbách do zastupitelstev krajů a do Senátu v roce 2020 je stanoveno, že pro tyto volby se zvyšuje zvláštní odměna za výkon funkce člena OVK podle příslušných volebních zákonů o 500 Kč.

 Přehled odměn členů OVK v podzimních volbách 2020:

Člen OVK, který není v pracovním poměru ani v poměru obdobném pracovnímu poměru, avšak je výdělečně činný, má kromě zvláštní odměny za výkon funkce člena OVK nárok také na náhradu ušlého výdělku za dobu výkonu funkce člena OVK ve výši 43 Kč za hodinu, nejvýše však 340 Kč za jeden den. Takový nárok je však třeba u obecního úřadu uplatnit a výdělečnou činnost prokázat např. živnostenským listem, zápisem v obchodním rejstříku nebo jiným dokumentem.

Podle příslušných ustanovení volebních vyhlášek platí, že v případě, kdy se člen OVK všech jednání OVK nezúčastňuje, obecní úřad celkovou výši odměny poměrně krátí, a to podle evidence o jeho účasti na jednáních OVK. Takovýto postup se uplatní mj. i v případě, kdy se člen OVK neúčastní třeba jen prvního jednání okrskové volební komise, kde dochází ke složení slibu a k losování předsedy a místopředsedy OVK. Důvody neúčasti přitom nejsou rozhodné, ani to, zda účast je omluvená či neomluvená.

V případě dvoukolových voleb, kdy se zvláštní odměna členům OVK navyšuje o dalších 700 Kč, resp. 1 000 Kč, není možné tento příplatek vnímat odděleně a chápat ho jako samostatnou část odměny pouze za druhé kolo voleb. Stejně jako první a druhé kolo tvoří v celku jedny volby, je příplatek 700 Kč, resp. 1 000 Kč za druhé kolo pouze součástí celkové odměny za jedny dvoukolové volby. Z uvedeného vyplývá, že pokud by se některý člen OVK účastnil pouze druhého kola voleb do Senátu, neznamená to, že by mu náležela pouze částka 700 Kč, resp. 1 000 Kč, ale poměrná část z celé odměny podle času stráveného výkonem funkce v OVK.

Zvláštní odměnu a paušální náhradu ušlého výdělku pro členy OVK vyplatí do 30 dnů po ukončení činnosti OVK obecní úřad. Činnost OVK je ukončena patnáctým dnem po vyhlášení celkových výsledků voleb Státní volební komisí.

Odměna člena OVK se v souvislosti s jejím zdaněním posuzuje jako příjem ze závislé činnosti podle ustanovení § 6 odst. 1 písm. a) bod 2 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. To, zda odměna bude podléhat zálohové či srážkové dani závisí na tom, zda zaměstnanec učinil daňové prohlášení a na výši příjmu. Postupuje se totiž podle ustanovení § 6 odst. 4 tohoto zákona.

Odměny členů OVK nepodléhají odvodu ZP, a to na základě ustanovení § 5 písm. a) bod 7. zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, v platném znění.

Co se týče sociálního pojištění, pak již od 1.1.2014 jsou podle zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, poplatníky pojistného všichni, jejichž příjem je daněn podle příslušných ustanovení o daních z příjmů. Účastni pojištění mohou tedy být i členové OVK, a to v měsících, kdy dosáhnou rozhodného příjmu 3.000,– Kč. Je to stejné jako u zaměstnání malého rozsahu. V případě, že existují 2 (nebo více) zaměstnání malého rozsahu u téhož zaměstnavatele – příjmy se sčítají (viz ustanovení § 7 odst. 4 zákona o nemocenském pojištění).

Z odměn členů OVK se tedy bude pojistné na sociální zabezpečení odvádět za podmínky, že jejich odměna v jednom měsíci dosáhne alespoň rozhodného příjmu 3.000,– Kč, anebo tohoto rozhodného příjmu dosáhne součet příjmů, pokud bude člen OVK u zaměstnavatele vykonávat více činností malého rozsahu.

Zdroj informací: www.mvcr.cz

Náklady na povinné testy zaměstnanců na COVID-19 a jejich daňová uznatelnost

Náklady na povinný test zaměstnanců na COVID-19 jsou povinným výdajem zaměstnavatele podle ustanovení § 102 zákoníku práce (zákon č. 262/2006 Sb.). Jedná se tedy o daňový výdaj podle § 24 odst. 2 písm. p) zákona o daních z příjmů (zákon č. 586/1992 Sb.).

Na straně zaměstnanců jde o příjem ve formě povinného plnění zaměstnavatele na vytváření
a dodržování pracovních podmínek pro výkon práce stanovených právním předpisem, který není podle ustanovení § 6 odst. 7 písm. e) zákona o daních z příjmů předmětem daně.

zdroj informací: www.financnisprava.cz

Servis zajištěn i v době karantény!

Od 8.9.2020 je náš alfí tým v karanténě. SERVIS V PLNÉM ROZSAHU však i nadále zajišťujeme prostřednictvím telefonů a e-mailu!

Kontakty na jednotlivé pracovníky firmy, naleznete v záhlaví pod stránkou KONTAKTY.

PRACUJEME Z DOMOVA a předem se omlouváme všem, kteří marně klepou na dveře našich kanceláří na Pražské 22 :-).

Elektronická knihovna legislativního procesu pro veřejnost

Elektronická knihovna legislativního procesu pro veřejnost zpřístupňuje veřejnosti vládní dokumenty legislativní povahy, které se nacházejí ve schvalovacím procesu a jsou určeny pro jednání vlády.

Veřejnosti je tak umožněno procházet veškerou existující připravovanou vládní legislativu, která nepodléhá režimu utajení. Jedná se zejména o tyto návrhy legislativních dokumentů:

 • návrhy věcných záměrů zákonů
 • návrhy zákonů
 • návrhy zákonných opatření Senátu
 • návrhy nařízení vlády
 • návrhy vyhlášek.

Veřejnost může v elektronické knihovně sledovat životní cyklus jednotlivých materiálů od jejich tvorby až ke schválení nebo zamítnutí. Aktuálně lze například sledovat proces projednávání návrhu zákona o jednorázovém příspěvku důchodci v roce 2020, který byl 2.9.2020 schválen.

Nejnovější materiály v připomínkovém řízení zobrazíte pomocí tohoto odkazu.

Pokud chcete dokumenty prohledávat, přejděte na Vyhledávání ve VeKLEP.

Nápovědu pro aplikaci elektronické knihovny naleznete zde.

Prodloužení programu Antivirus A a B do konce října 2020

Vláda ČR schválila svým usnesením č. 876 ze dne 24.8.2020 prodloužení režimů A a B programu Antivirus, který má pomoci udržet zaměstnance ve firmách a chránit je před propuštěním, a to do 31.10.2020. Program platí od 12. března a měl původně skončit 31.8.2020.

Příspěvkem v režimu A stát dorovnává zaměstnavateli 80% vyplacené náhrady mzdy včetně odvodů v případě:

 • karantény, kdy zaměstnanec pobírá náhradu mzdy ve výši 60 % průměrného redukovaného výdělku;
 • uzavření provozu, kdy zaměstnanec pobírá náhradu mzdy ve výši 100 % průměrného výdělku.

Maximální měsíční výše příspěvku na jednoho zaměstnance činí 39 000,- Kč.

Příspěvkem v režimu B stát dorovnává zaměstnavateli 60% z vyplacené náhrady mzdy včetně odvodů v případech překážek v práci na straně zaměstnavatele v důsledku souvisejících hospodářských potíží z důvodu šíření koronaviru, kdy zaměstnanec pobírá náhradu mzdy dle druhu překážky ve výši 60-100 % průměrného výdělku:

 • překážky v práci na straně zaměstnavatele z důvodu nařízení karantény či péče o dítě u významné části zaměstnanců (30 % a více) – zaměstnanec pobírá náhradu mzdy ve výši 100 % průměrného výdělku;
 • omezení dostupnosti vstupů (surovin, výrobků, služeb) nezbytných k činnosti – zaměstnanec pobírá náhradu mzdy ve výši 80 % průměrného výdělku;
 • omezení poptávky po službách, výrobcích a jiných produktech firmy – zaměstnanec pobírá náhradu mzdy ve výši 60 % průměrného výdělku.

Maximální měsíční výše příspěvku na jednoho zaměstnance činí 29 000,- Kč.

Pro úplnost uvádím, že režim C programu Antivirus, který se týká firem do 50 zaměstnanců, prodloužen nebyl, tzn. odpuštění platby odvodů na sociálním pojištění bude možné naposledy za měsíc srpen 2020.

Mzdový a personální systém AVENSIO Software

Uživatelé mzdového a personálního systému AVENSIO Software mohou jako podklad pro vyúčtování náhrad v režimu A a B programu Antivirus využít exporty 140108_Program Antivirus režim A a 140109_Program Antivirus režim B – oba uložené v menu Hlavní nabídka – Zpracování – Exporty.

Podrobnosti ke zpracování exportů jsou uvedeny v dopise k verzi 3.1.5.19 (viz Zákaznická zóna MOJE ALFA nebo v programu Nápověda – Dopisy k verzím).

Více informací ke zpracování podkladů vám také sdělí pracovníci konzultační linky společnosti Alfa Software s.r.o. každý pracovní den v době od 7:00 hod. do 15:30 hod.

Novinky v doručování písemností

V letošním roce 2020 je velkým tématem novela zákoníku práce (zákon č. 262/2006 Sb.). První část novely nabyla účinnosti od 30.7.2020. K tomuto datu se vztahuje účinnost na změnu týkající se doručování písemností (např. výpověď z pracovního poměru, odvolání z místa vedoucího zaměstnance, mzdový nebo platový výměr nebo záznam o porušení režimu dočasně práce neschopného pojištěnce). Zaměstnavatel doručuje zaměstnanci písemnosti do vlastních rukou na pracovišti. V případě, že tento způsob doručení není z jakéhokoliv důvodu možný, může zaměstnavatel podle § 334 odst. 2 doručit písemnost:

 • kdekoliv bude zaměstnanec zastižen
 • prostřednictvím provozovatele poštovních služeb
 • prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací
 • prostřednictvím datové schránky,

přičemž všechny tyto způsoby doručení jsou na stejné úrovni, to znamená, že zaměstnavatel si může vybrat, jaký způsob doručení zvolí.

Co se týče doručování písemností prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, tak podle § 336 odst. 1 zákoníku práce již zaměstnavatel nedoručuje písemnost na poslední adresu, která mu je známa, ale na poslední adresu, kterou mu zaměstnanec písemně sdělil. Zároveň se podle § 336 odst. 3 mění i lhůta pro vyzvednutí písemnosti v provozovně provozovatele poštovních služeb. Pokud není písemnost úspěšně doručena, vyzve se zaměstnanec písemným oznámením, aby si písemnost do 15 kalendářních dnů vyzvedl (dřívější lhůta byla do 10 pracovních dnů). Pokud tak zaměstnanec neučiní, považuje se na základě § 336 odst. 4 písemnost za doručenou posledním dnem této lhůty. Zaměstnanec musí být poučen doručovatelem o možných následcích, pokud odmítne písemnost převzít. O tomto poučení však již nemusí být proveden písemný záznam.

Změny se týkají i § 337 v doručování písemností zaměstnancem zaměstnavateli. Na základě § 337 odst. 3 je doručení písemnosti zaměstnavateli splněno ve chvíli, jakmile ji zaměstnavatel od zaměstnance převezme. Pokud ale zaměstnavatel odmítne převzít písemnost, neposkytne součinnost, případně znemožní doručení písemnosti v místě sídla nebo v místě podnikání zaměstnavatele, považuje se písemnost za doručenou dnem, kdy k takové skutečnosti došlo. Zaměstnanec má kromě jiných způsobů doručení také možnost na základě § 337 odst. 6 se souhlasem zaměstnavatele doručit písemnost i prostřednictvím datové schránky. Taková písemnost je doručena dnem dodání písemnosti do datové schránky.

Zdroj: zákon č. 262/2006 Sb. Zákon zákoník práce – znění dle 285/2020 Sb.

Antivirus C – nejčastější dotazy

Ministerstvo práce a sociálních věcí zveřejnilo na svých webových stránkách deset nejčastějších dotazů k promíjení pojistného na sociální zabezpečení zaměstnavatelům do 50 zaměstnanců a odpovědi na ně – viz tento odkaz.

Z těchto dotazů vybíráme např. dotaz č. 9 a odpověď na něj:

Zaměstnavatel zaslal OSSZ přehled o výši pojistného za červen dne 2. července na dosavadním tiskopise. Snížení pojistného neuplatnil, ačkoliv podmínky pro snížení pojistného splňuje. Může podat nový přehled, aby si mohl snížit odvod pojistného?

Do 20. července může zaměstnavatel podat nový přehled a uplatnit na něm prominutí pojistného. Přehled podaný před koncem lhůty pro jeho podání (za červen od 1. do 20. července) lze do konce této lhůty nahradit novým přehledem. Dalším přehledem podaným ve lhůtě pro jeho podání (do 20. následujícího měsíce) se ruší předchozí podaný přehled; poslední přehled podaný v této lhůtě je platný. Bude-li další přehled podán až po lhůtě pro jeho předložení, tj. za červen až po 20. červenci, nelze na něm dodatečně uplatnit prominutí pojistného nebo dodatečně uplatnit snížení vyměřovacího základu za některé zaměstnance. 

Dotazy a odpovědi může MPSV průběžně doplňovat, proto doporučujeme uvedené webové stránky pečlivě sledovat.

Důležité upozornění:

Dne 15.7.2020 jsme požádali MPSV o odpověď na dotaz:

„Bude se zaměstnanec se 2 pracovními poměry, které zakládají účast na nemocenském pojištění, posuzovat ve vztahu k § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 300/2020 Sb. jako 1 nebo jako 2 zaměstnanci?“

Obdrželi jsme obratem tuto odpověď:

Každý pracovní vztah se posuzuje samostatně. U osoby se 2 pracovními poměry oznámil zaměstnavatel OSSZ nástup zaměstnance do zaměstnaní z každého pracovního poměru zvlášť, zaměstnavatel má 2 zaměstnance. Započítávají se proto 2 zaměstnanci, pokud z obou zaměstnání v pracovním poměru je tato osoba účastna nemocenského pojištění.

Jste-li uživatelem mzdového a personálního programu AVENSIO Software a máte-li nárok na uplatnění programu Antivirus C, pak je postup velmi jednoduchý:

 1. Pomocí kontrolní sestavy 070903_Sociální pojištění – posouzení nároku na Antivirus C (Hlavní nabídka – Tiskové sestavy – Nemocenské a Sociální pojištění) program vyhodnotí, zda se počet zaměstnanců v pracovním poměru (tj. ne DPP, DPČ atd.!) účastných nemocenského pojištění zjištěný ke konci měsíce v porovnání se stavem takových zaměstnanců k 31. 3. 2020 nesnížil o více než 10 % a dále, že úhrn vyměřovacích základů zaměstnanců v pracovním poměru (tj. ne DPP, DPČ, atd.!) za daný měsíc se v porovnání s úhrnem vyměřovacích základů takových zaměstnanců v březnu 2020 nesnížil o více než 10 %. Kontrolní sestavu tiskněte až po zpracování mezd za příslušný měsíc! Ostatní podmínky pro uplatnění nároku musíte posoudit sami!
 2. Zapněte systémový parametr č. 66 (Parametry – Systémové – Výpočty – Sociální pojistné). Upozorňujeme, že se tento parametr po závěrce měsíce automaticky vypne, neboť je na vás, abyste v dalším měsíci znovu posoudili, zda nárok na prominutí pojistného je či není.  Po zapnutí parametru program provede automaticky přepočet dat a sám vyhodnotí, u kterých zaměstnanců spočítá snížený vyměřovací základ (VZ) zaměstnavatele a z něj pojistné 24,8 %. Může se totiž stát, že zaměstnanec bude mít vyšší VZ než 52 253 Kč, pak z částky nad pojistné 24,8 % odvede.
 3. Vytiskněte sestavu 070902_Sociální pojištění – souhrnný přehled – Antivirus C (Hlavní nabídka – Tiskové sestavy – Nemocenské a Sociální pojištění), ke je vidět snížený VZ a z něj vypočtené pojistné 24,8 %.
 4. Správné hodnoty se samozřejmě také vyplní do Přehledu o výši pojistného (sestava 070400_Hlášení OSSZ – viz Hlavní nabídka – Tiskové sestavy – Nemocenské a Sociální pojištění). Připomínáme, že se přehled od 1.7.2020 odevzdává výhradně v elektronické podobě (datový soubor PVPOJ20).
 5. Příslušnou položku v příkazu k úhradě pro odvod SP ručně upravovat nemusíte, program SP ze sníženého VZ zohlední sám.
 6. Ve všech ostatních sestavách, tj. např. v rekapitulaci úplné, rekapitulaci sociálního pojištění atd. se snížený VZ netiskne. Proto je vhodné, abyste si pro založení k těmto sestavám vytiskli výše zmiňovanou sestavu 070902_Sociální pojištění – souhrnný přehled – Antivirus C. Toto se týká i výstupu do účetnictví.

Zápočtový list pro zaměstnance na DPP od 30.7.2020

S účinností od 30.7.2020 se na základě novely zákoníku práce provedené zákonem č. 285/2020 Sb. mění, mimo jiné, ustanovení § 313 odst. 1, které se týká vydání potvrzení o zaměstnání, tj. tzv. zápočtového listu v případě ukončení dohody o provedení práce. Nově bude mít zaměstnavatel povinnost vydat zápočtový list zaměstnanci činnému na základě dohody o provedení práce pouze v případě, že dohoda zakládala účast na nemocenském pojištění podle § 7a zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění a dále, pokud byl z odměny z této DPP prováděn výkon rozhodnutí nebo exekuce srážkami ze mzdy. Tím má dojít ke snížení administrativní zátěže zaměstnavatelů.

Povinnost vydat zápočtový list při skončení pracovního poměru nebo dohody o pracovní činnosti zůstává po předmětné novele zákoníku práce beze změn, tj. zápočtový list vystaví zaměstnavatel vždy, bez ohledu, zda takové pracovněprávní vztahy byly nemocensky pojištěné či zda podléhaly exekučním srážkám.

Mzdový a personální systém AVENSIO Software

Zápočtový list v programu AVENSIO vytisknete v menu: Hlavní nabídka – Tiskové sestavy – Potvrzení a výkazy pomocí sestavy 610111_O zaměstnání. Podrobnosti jak na to, se dočtete v dokumentu „Potvrzení a výkazy“ – viz Nápověda – Soubory nápovědy – Sestavy, případně zavolejte svému obchodnímu zástupci nebo pracovníkům konzultační linky. Rádi vám pomohou!

 

Kompenzační bonus pro dohodáře

Na konci června (29.6.2020) vláda schválila novelu zákona č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2. Nově by na kompenzační bonus (státní podporu) měli mít nárok i zaměstnanci pracující na DPČ nebo DPP, pokud byli účastni nemocenského pojištění, tzn. jednalo se o tzv. pojištěné dohody a kvůli koronaviru jim bylo znemožněno pracovat.

Částka kompenzační bonusu bude činit 350 Kč za 1 kalendářní den a bude náležet za období 12. března až 8. června 2020. Podmínkou nároku však mimo jiné bude, že dohodář pracoval na pojištěnou dohodu alespoň 4 z 6 měsíců před koronavirovou krizí, tj. v období od 1.10.2019 do 31.3.2020.

Peníze budou vyplácet finanční úřady, které začnou žádosti přijímat neprodleně po nabytí účinnosti novely zákona. K žádosti bude nutné doložit kopie příslušné dohody a mzdové listy, případně jiné odpovídající potvrzení zaměstnavatele. Projednání úpravy se předpokládá na mimořádném zasedání Poslanecké sněmovny zítra, tj. 10.7.2020, a to ve zrychleném legislativním procesu.

Více podrobností se dočtete v této tiskové zprávě Ministerstva financí ČR.

Archiv

Jak vybrat mzdový program

Napište si o krátkou příručku, jak snadno vybrat mzdový systém do Vaší firmy! Zadejte svůj e-mail a příručku ihned odesíláme.

Rychlý kontakt

ALFA SOFTWARE, s.r.o.
Pražská 22
Klatovy mapa

Tel.: 376 709 890
Napište nám

Seznam obchodních zástupců

 

Používáním této stránky souhlasíte s používáním cookies. Více informací

Nastavení cookies na této webové stránce jsou na "Povolit cookies", abychom Vám mohli umožnit nejlepší možné procházení stránek. Pokud budete pokračovat v používání tohoto webu beze změny nastavení souborů cookies v prohlížeči nebo kliknete na tlačítko "Souhlasím" pak souhlasíte s používáním cookies.

Zavřít