Blog

 

Novinky v ONZ

Jistě jste zaznamenali, že od 1.4.2022 došlo k úpravě Oznámení o nástupu/skončení zaměstnance (ONZ). Úprava souvisí s novelou zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, která byla provedena zákonem č. 248/2021 Sb, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Zákon č. 248/2021 Sb. byl zveřejněn 30.6.2021, částce 106 Sbírky zákonů.

Úprava se týká údajů poskytovaných Úřadu práce, které jsou rozhodné pro poskytnutí podpory v nezaměstnanosti při skončení zaměstnání. Do ONZ byly přidány následující údaje:

 • Druh zaměstnání
 • Doba trvání zaměstnání
 • Doba důchodového pojištění
 • Výše průměrného nebo pravděpodobného měsíčního čistého výdělku
 • Výše nároku na odstupné/odchodné/odbytné
 • Informace, zda odstupné/odchodné/odbytné bylo vyplaceno
 • Způsob skončení zaměstnání
 • Důvod skončení zaměstnání

 

Program ALFA MZDY AVENSIO

Předmětná úprava je součástí programu ALFA MZDY AVENSIO od verze 3.2.5. Důležité je při skončení pracovního poměru zaměstnance správně zvolit důvod ukončení na záložce Pracovní poměr (Karta zaměstnance – Pracovní poměry – Pracovní poměr – pole Ukončení). Ke způsobům ukončení pracovního poměru byl přidán sloupec ONZ – důvod ukončení. Proto při ukončení pracovního poměru zaměstnance zvolte ten důvod, u kterého je vyplněna číslice ve sloupci ONZ – důvod ukončení. Je to z toho důvodu, abyste měli správně vyplněn nový formulář ONZ platný od 1.4.2022.

Formulář ONZ najdete v menu programu Hlavní nabídka – Tiskové sestavy – Nemocenské a sociální pojištění – Oznámení o nástupu/skončení zaměstnání. Byl rozdělen na jednotlivé záložky, přičemž záložka týkající se údajů pro Úřad práce, tedy nových změn, je záložka Podpora v nezaměstnanosti.

V rámci této záložky se doplňují následující údaje:

Důvod neposkytnutí podkladů – toto políčko se vyplní automaticky v případě úmrtí pojištěnce a v případě starobního důchodu. Pokud se jedná o funkci soudce, zastupitele, poslance, senátora, člena vlády nebo prezidenta, je nutné toto políčko vyplnit ručně.

Druh zaměstnání – automaticky se ze zadání na pracovním poměru vyplní, zda se jednalo o pracovněprávní vztah nebo o služební poměr podle zákona č. 234/2014 Sb.

Důvod ukončení pracovněprávního vztahu – pole se vyplní automaticky na základě zadání důvodu ukončení pracovního poměru v poli Ukončení na záložce Pracovní poměr (Karta zaměstnance – Pracovní poměry – Pracovní poměr). Je důležité mít vyplněný ten důvod, který má ve sloupci ONZ – důvod ukončení číslici.

Průměrný čistý měsíční výdělek – pokud program zná průměrný měsíční čistý výdělek, doplní ho automaticky, pokud ne, je nutné ho spočítat a doplnit ručně

Důvod ukončení služebního poměru – pole se vyplní automaticky na základě zadání důvodu ukončení služebního poměru v poli Ukončení na záložce Pracovní poměr (Karta zaměstnance – Pracovní poměry – Pracovní poměr). Je důležité mít vyplněný ten důvod, který má ve sloupci ONZ – důvod ukončení číslici.

Doba důchodového pojištění – v tomto okně se zobrazují doby pojištění (maximálně však 12 období)

Odchodné/odbytné/odstupné:

 • „zatržítko“ k poli Náleží se vyplní v případě, že je jako důvod ukončení PP uvedeno ukončení s odstupným. V opačném případě se musí „zatržítko“ vyplnit ručně.
 • pokud bylo odstupné/odchodné/odbytné vyplaceno, bude toto políčko zatrženo, pokud ne, je třeba zatržení tohoto políčka zrušit
 • pole Druh – vyplní se automaticky, podle toho, co bylo vyplaceno na mzdových položkách
 • pole Násobek příjmu – program automaticky toto pole vyplní, podle toho, za kolik měsíců bylo odstupné/odchodné/odbytné vyplaceno. Doplní se automaticky podle toho, co je vyplněno na mzdových položkách u kódu v poli Sazba

 

Zdroje:

www.cssz.cz

Chcete mít důležité informace vždy po ruce? Napište si o našeho Rádce pro mzdové účetní.

Mám zájem o Rádce

 

Zaměstnávání Ukrajinců – obecná úprava od 21.3.2022 a dočasná ochrana

Dne 21.3.2022 byly ve Sbírce zákonů zveřejněny zákony související s přílivem uprchlíků z Ukrajiny a upravující jejich zaměstnávání. Jsou to zákony č. 65/2022 Sb., o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace a zákon č. 66/2022 Sb., o opatřeních v oblasti zaměstnanosti a oblasti sociálního zabezpečení v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace. Zákon č. 65/2022 Sb. nabývá účinnosti podle § 9 odst. 1 tohoto zákona dnem jeho vyhlášení, což bylo 21.3.2022. Platnosti pozbývá na základě § 9 odst. 2 tohoto zákona dne 31.3.2023.

Na základě § 2 zákona č. 65 /2022 Sb. je občanům Ukrajiny, kteří prchají před válkou, od 31.3.2022 udělována dočasná ochrana. Dočasnou ochranou je myšleno oprávnění k pobytu na území České republiky podle zákona o dočasné ochraně cizinců za účelem poskytnutí dočasné ochrany na území České republiky. Dočasnou ochranu cizincům udělují Policie České republiky nebo Ministerstvo vnitra.

Žádost o dočasnou ochranu je nutné podat osobně. Nesmí být podána cizincem, který o dočasnou ochranu požádal v jiném členském státě Evropské unie nebo pokud mu dočasná ochrana byla udělena v jiném členském státě Evropské unie. Pokud je žadateli udělena dočasná ochrana, je mu v cestovním dokladu vyznačená vízovým štítkem. Žadatel je povinen předložit cestovní doklad a na vyžádání fotografii. V případě, že cizinec, který je poživatelem dočasné ochrany, nemá platný cestovní doklad, Policie České republiky nebo Ministerstvo vnitra mu vydá cestovní průkaz totožnosti podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky.

Na základě § 4 odst. 4 zákona č. 65/2022 Sb. se občan, kterému je udělena dočasná ochrana, považuje pro účely zákona o pobytu cizinců na území České republiky za držitele víza k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území České republiky podle § 33 odst. 1 písm. a) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky.

Podle přechodných ustanovení zákona č. 65/2022 Sb. se cizinec, jemuž bylo v období od 24. února 2022 do 20. března 2022 uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území České republiky podle § 33 odst. 1 písm. a) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, považuje za cizince, jemuž byla udělena dočasná ochrana podle zákona č. 65/2022 Sb.

Pokud byli cizinci v období 30 dnů přede dnem udělení dočasné ochrany poskytnuty zdravotní služby na základě § 7 odst. 1 zákona č. 65/2022 Sb., pak se takový cizinec pro účely úhrady poskytnutých zdravotních služeb považuje podle § 2 odst. 1 písm. b) bod 5. zákona č. 48/1997 Sb. za osobu, která nemá trvalý pobyt na území České republiky a bylo jí uděleno oprávnění k pobytu za účelem dočasné ochrany na území České republiky na základě zákona o dočasné ochraně cizinců nebo podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky. Za stejnou osobu je považován i cizinec, kterému již byla udělena dočasná ochrana. Za tutéž osobu je považováno i dítě, které se narodilo cizinci, kterému již byla poskytnuta dočasná ochrana nebo cizinci v období 30 dnů přede dnem poskytnutí dočasné ochrany a to po dobu nejdéle 60 dnů ode dne narození. Za stejné osoby se považují rovněž cizinci, kterým byly v období od 24.2.2022 poskytnuty zdravotní služby na území České republiky a následně jim bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dní za účelem strpění pobytu na území České republiky podle § 33 odst. 1 písm. a) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky nebo kterým byla následně udělena dočasná ochrana podle zákona č. 65/2022 Sb.

Poslední skupinou, která se pro účely úhrady poskytnutých zdravotních služeb považuje podle § 2 odst. 1 písm. b) bod 5. zákona č. 48/1997 Sb. za osobu, která nemá trvalý pobyt na území České republiky a bylo jí uděleno oprávnění k pobytu za účelem dočasné ochrany na území České republiky na základě zákona o dočasné ochraně cizinců nebo podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky je dítě, které se narodilo na území České republiky v období od 24.2.2022 do 20.3.2022 cizinci s uděleným vízem nebo vízem za účelem dočasné ochrany, a to nejdéle po dobu 60 dnů ode dne narození.

Zdroje:

Zákon č. 65/2022 Sb., o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace a zákon č. 66/2022 Sb., o opatřeních v oblasti zaměstnanosti a oblasti sociálního zabezpečení v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace

Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky

Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů

Chcete mít důležité informace vždy po ruce? Napište si o našeho Rádce pro mzdové účetní.

Mám zájem o Rádce

 

Zvýšení nezabavitelné částky

Dne 31.3.2022 vyšlo ve Sbírce zákonů, částce 42, nařízení vlády č. 75/2022 Sb., o zvýšení částek životního minima a existenčního minima.  Na základě tohoto nařízení se s účinností od 1.4.2022 zvyšuje životní minimum jednotlivce na částku 4.250 Kč. Tato veličina má vliv na výši nezabavitelné částky.

Nezabavitelná částka se vypočte jako ¾ součtu částek životního minima jednotlivce a normativních nákladů na bydlení pro bydlení v bytech užívaných na základě nájemní nebo podnájemní smlouvy v obci s 50.000 – 99.999 obyvateli. Způsob výpočtu nezabavitelné částky stanovuje nařízení vlády č. 595/2006 Sb., o způsobu výpočtu základní částky, která nesmí být sražena povinnému z měsíční mzdy při výkonu rozhodnutí, a o stanovení částky, nad kterou je mzda postižitelná srážkami bez omezení (nařízení o nezabavitelných částkách).

Částka životního minima jednotlivce je od 1.4.2022 ve výši 4.250 Kč a částka normativních nákladů na bydlení pro rok 2022 činí 6.815 Kč. Součet těchto částek je 11.065 Kč, to znamená, že ¾ z této částky, tedy výše nezabavitelné částky je 8.298,75 Kč. Nezabavitelná částka na vyživovanou osobu se rovná 1/3 nezabavitelné částky, což je 2.766,25 Kč (1/3 z částky 8.298,25 Kč). Částka, nad kterou se sráží bez omezení, je rovna dvojnásobku součtu částky životního minima jednotlivce a normativních nákladů na bydlení. V současnosti je to částka 22.130 Kč.

Od druhé poloviny ledna se také řešila otázka, zda se bude výše nezabavitelné částky zvyšovat v souvislosti s nařízením vlády č. 17/2022 Sb. ze dne 28.1.2022, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře. Do zákona č. 117/1995 Sb. byl přidán § 26a, kterým se navyšují normativní náklady na bydlení. Jak je však v § 26a odst. 1 tohoto zákona uvedeno, jedná se o navýšení normativních nákladů na bydlení pro účely stanovení nároku na příspěvek na bydlení. Jelikož je současná právní úprava nejednoznačná a výklady Ministerstva práce a sociálních věcí
a Ministerstva spravedlnosti jsou právně nezávazné, částku navýšení normativních nákladů na bydlení podle § 26a zákona č. 117/1995 Sb., tedy částku 1.120 Kč, do výpočtu nezabavitelné částky nezahrnujeme. Dalším důvodem je nařízení vlády č. 595/2006 Sb. o způsobu výpočtu základní částky, která nesmí být sražena povinnému z měsíční mzdy při výkonu rozhodnutí, a o stanovení částky, nad kterou je mzda postižitelná srážkami bez omezení (nařízení o nezabavitelných částkách), ve kterém o započítávání částky podle § 26a vůbec není pojednáváno.

Výši nezabavitelné částky ovlivňuje i počet vyživovaných osob.

Program ALFA MZDY AVENSIO

Nezabavitelná částka se v programu ALFA MZDY AVENSIO nachází na záložce Srážky (Karta zaměstnance – Srážky).

Výši nezabavitelné částky je možné ručně upravit a to tak, že se na záložce Srážky, vedle pole Nezabavitelná částka rozklikne tlačítko se třemi tečkami. Otevře se okno Nezabavitelná částka
a vložením „zatržítka“ před políčko s nezabavitelnou částkou se toto pole zpřístupní pro editaci uživatelem.

Zadání vyživovaných osob

Pokud je zaměstnanec ženatý/zaměstnankyně vdaná nebo žije v registrovaném partnerství, to znamená, že manžel/manželka nebo registrovaný partner/partnerka je vyživovanou osobou, program se dívá na záložku Osobní údajeZaměstnanec – oblast Obecné údaje – pole Rodinný stav.

Ostatní osoby, které mohou být z pohledu nezabavitelné částky považovány za vyživované, se zadávají na záložce Osobní údaje – Rodinní příslušníci. Přes PTM zvolíte možnost Nový rodinný příslušník a otevře se okno Rodinný příslušník. V tomto okně vyplníte údaje k vyživované osobě a vložíte „zatržítko“ k poli Vyživovaná osoba.

 

Chcete mít důležité informace vždy po ruce? Napište si o našeho Rádce pro mzdové účetní.

Mám zájem o Rádce

Zaměstnávání Ukrajinců – Povolávací rozkazy a dobrovolný odchod občanů Ukrajiny

V souvislosti s válkou na Ukrajině mnoho zaměstnavatelů řeší odchod zaměstnanců, kteří jsou občany Ukrajiny, do války na základě povolávacích rozkazů. Další skupinou byli ti občané Ukrajiny, kteří povolávací rozkaz neobdrželi, ale rozhodli se odejít dobrovolně pomáhat ve své zemi. Samozřejmě s tím souvisí otázky, jak tuto situaci řešit z pohledu zaměstnavatele.

V případě, že zaměstnanec, občan Ukrajiny, odejde do války na základě povolávacího rozkazu, jedná se o jinou překážku v práci na straně zaměstnance na základě § 199 zákoníku práce. Je důležité, aby tento zaměstnanec zaměstnavateli předložil povolávací rozkaz, to znamená, aby doložil překážku na straně zaměstnance. Za tuto překážku v práci zaměstnanci nenáleží náhrada mzdy nebo platu. Jedná se o omluvenou nepřítomnost po dobu trvání překážky na straně zaměstnance, v tomto případě po dobu, kdy bude tento zaměstnanec na základě povolávacího rozkazu ve válce
na Ukrajině. Zaměstnavatel nemůže s takovýmto zaměstnancem rozvázat pracovní poměr, pokud o to zaměstnanec nepožádá sám. V případě, že takový zaměstnanec měl u zaměstnavatele pracovní poměr na dobu určitou, končí tento pracovní poměr uplynutím sjednané doby.

Z pohledu nároku na dovolenou se jedná o nepřítomnost započtenou do limitu 20násobku týdenní pracovní doby (kratší týdenní pracovní doby) na základě § 216 odst. 2 písm. d) zákoníku práce.

Co se týče zdravotního pojištění, platí si zaměstnanec ZP ze skutečně dosaženého příjmu, to znamená, nebude mu prováděn dopočet do MVZ na ZP.

Pokud se zaměstnanec rozhodne odejít do války dobrovolně, musí si se svým zaměstnavatelem dohodnout neplacené volno nebo čerpat řádnou dovolenou.

 

Program ALFA MZDY AVENSIO

V programu ALFA MZDY AVENSIO nepřítomnost zaměstnance na základě povolávacího rozkazu zadáte jako vynětí na Kartě zaměstnance – záložka Pracovní poměryPracovní poměr. V okně Přehled vynětí/Zařazení mimo výkon služby zaměstnance zadáte Nový záznam (přes PTM zvolením možnosti Nový záznam nebo přes tlačítko s plusem) a zvolíte druh vynětí 9 – Nepl. volno bez ZP. Je to jediný způsob zadání, abyste měli tuto nepřítomnost správně započtenou z pohledu dovolené, nebyl dopočet do minimálního vyměřovacího základu na ZP a byl správně vyhotoven ELDP.

V případě dobrovolného odchodu do války si zaměstnanec čerpá řádnou dovolenou, jejíž čerpání zadáte na záložce Náhrady (Karta zaměstnance – Pracovní poměry – Náhrady). V případě čerpání neplaceného volna zadáváte kódem pro neplaceného volno, který bude odpovídat podmínkám, stanoveným v dohodě mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem.

 

Zdroje:

Školení PhDr. Dagmar Kučerové

Odborný dvouměsíčník Praktická personalistika, Válka na Ukrajině a její dopady na české zaměstnavatele, Mgr. Lukáš Gebouský a Mgr. Michal Vrajík, Anag, 2022

www.mvcr.cz

Všeobecná zdravotní pojišťovna

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

Chcete mít důležité informace vždy po ruce? Napište si o našeho Rádce pro mzdové účetní.

Mám zájem o Rádce

Konec čerpání krizového ošetřovného

Čerpání krizového ošetřovného bylo upraveno zákonem č. 520/2021 Sb., o dalších úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii onemocnění COVID-19. Nárok na krizové ošetřovné na základě tohoto zákona trval od 1.11.2021 do 28.2.2022.

Znamená to, že zaměstnanci mohli čerpat krizové ošetřovné za podmínek stanovených v § 1 zákona
č. 520/2021 Sb. pouze v době trvání mimořádného opatření při epidemii, nejpozději však do 28.2.2022.

V případě, že k potřebě čerpání ošetřovného za podmínek stanovených zákonem č. 520/2021 Sb. došlo ještě před 1.3.2022, do 28.2. 2022 je možné čerpat krizové ošetřovné ve výši 80 % denního vyměřovacího základu. Od 1.3.2022 je možné čerpání ošetřovného ve výši 60 % denního vyměřovacího základu za každý kalendářní den.

Čerpání ošetřovného je od 1.3.2022 možné za podmínek stanovených zákonem č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění. Ošetřovné je upraveno v zákoně č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění § 39, § 40 a § 41.

V případě vzniku potřeby ošetřování na základě zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění si zaměstnanec uplatňuje nárok na dávku nemocenského pojištění – ošetřovné na tiskopisu Rozhodnutí o potřebě ošetřování (péče). Tento tiskopis vystavuje ošetřující lékař osoby, která je nemocná nebo potřebuje ošetřování. Zaměstnavatel na tomto tiskopisu vyplní část „Záznamy zaměstnavatele“ a spolu s Přílohou k žádosti o nemocenskou dávku zasílá na správu sociálního zabezpečení.

Program ALFA MZDY AVENSIO

Pro krizové ošetřovné byl v programu ALFA MZDY AVENSIO vytvořen mzdový kód 6563 – KRIZOVÉ OŠETŘOVNÉ se systémovým kódem 717 – KRIZOVÉ OŠETŘOVNÉ. Tento kód můžete v programu ALFA MZDY AVENSIO použít pro potřeby ošetřování, které vznikly do 28.2.2022 včetně na základě podmínek stanovených v § 1 zákona č. 520/2021 Sb.. Více o poskytování krizového ošetřovného najdete v blogovém článku, který jsme zveřejnili dne 31.12.2021 na našich webových stránkách.

Krizové ošetřovné, které zasahuje do měsíce března (ta část ošetřovného, která zasahuje do března) nebo potřeba ošetřování, která začala 1.3.2022 a později se řídí zákonem č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, tudíž toto ošetřovné již budete zadávat mzdovými kódy 656 – OSETR. – OCR podp.  se systémovým kódem 705 – OŠETŘ. – OČR PODP. (pro ošetřovné s podporou) nebo 6561 – OSETR. – OCR bez se systémovým kódem 706 – OŠETŘ. – OČR BEZ (pro ošetřovné bez podpory) za podmínek stanovených v tomto zákoně.

Ošetřovné zadáte na záložce Nemocenské (Karta zaměstnance – Pracovní poměry – Nemocenské). Stisknutím pravého tlačítka myši se zobrazí nabídka, ve které zvolíte možnost Nová nemocenská dávka. Vyplníte pole Č. rozhodnutí DPN, Druh dávky, Od, Do a Potvrzení DPN do. Uložíte tlačítkem OK. Znovu rozkliknete řádek s dokladem ošetřovného a ve spodní části okna (Podklady pro ČSSZ) je tlačítko Příloha se šipkou, pomocí které si rozbalíte nabídku a zvolíte možnost Vytvořit přílohu…. Otevře se okno Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění, ve kterém si zkontrolujete veškeré náležitosti a pro elektronické odeslání vložíte „zatržítko“ do žlutého „čtverečku“. Přejdete do menu programu Hlavní nabídka – Tiskové sestavy – Nemocenské a sociální pojištění – Nemocenské dávky – Přílohy k žádostem o dávky. U připravené přílohy máte vložené „zatržítko“ a můžete ji vyexportovat do *.xml souboru pomocí zeleného tlačítka Export NEMPRI20, který poté odešlete datovou schránkou, případně nahrajete na portál správy sociálního  zabezpečení. Druhou možností je využití přímého e-podání na ČSSZ. K tomu slouží tlačítko E-podání na ČSSZ. Pro tento způsob odesílání Přílohy k žádosti o nemocenskou dávku je nutné mít zřízení podpisový certifikát pro daný typ e-podání.

 

Zdroje:

Zákon č. 520/2021 Sb., o dalších úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii onemocnění COVID-19

Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění

www.cssz.cz

 

 

Účty u Sberbank

Vzhledem k situaci, která v posledních dnech nastala v souvislosti s válečným konfliktem na Ukrajině, můžete řešit změnu účtů u zaměstnanců, kteří měli dosud účet u Sberbank. Tuto situaci mohou řešit i  ty organizace, které mají (měly) svůj firemní účet u Sberbank. Z výše uvedeného vyplývá, že v současné chvíli někteří z vás budete zadávat nová čísla účtů u svých zaměstnanců, případně nové číslo firemního účtu organizace, ze kterého jsou vypláceny výplaty a odvody.

Na tuto situaci zareagovala i ČSSZ, která pozastavila výplatu dávek z nemocenského a důchodového pojištění klientům Sberbank. ČSSZ zveřejnila zprávu, kde najdou klienti Sberbank informace jak postupovat, jestliže jim přicházela výplata dávek nemocenského nebo sociálního pojištění na účet u Sberbank. Zprávu najdete v tomto odkaze.

 

Program ALFA MZDY AVENSIO

Změna čísla účtu u zaměstnance

Změnu čísla účtu u zaměstnance provedete na záložce Srážky (Karta zaměstnance – Srážky). Rozkliknete si druh srážky Doplatek a v polích Účet a Banka zadáte nové číslo účtu kód banky. Podle zadání na záložce Srážky se toto číslo načte do odvodů.

Změna čísla firemního účtu, ze kterého odcházejí výplaty a odvody

Změnu čísla firemního účtu, ze kterého odesíláte výplaty svým zaměstnancům a odvody daní a pojistného, případně další (např. exekuce atd.) provedete v nastavení odvodu. V menu programu Hlavní nabídka – Tiskové sestavy – Odvody si rozkliknete ten příkaz, ve kterém chcete měnit číslo účtu, ze kterého platby odcházejí. Klikněte na záložku Definice v levé části zadávacího okna příkazu. Klikněte 2x levým tlačítkem myši na první řádek příkazu a otevře se okno Hlavička odvodu. V tomto okně změníte číslo účtu v poli (Peněžní ústav) z účtu, dále změníte název banky v poli Název a pobočku v poli Pobočka. Potvrdíte tlačítkem OK. Po zadání těchto údajů přejdete zpět na záložku Zadání a ve spodní části okna je nutné vybrat formát výstupního souboru. Správný formát výstupního souboru nastavíte přes tlačítko Vybrat definici formátu. Otevře se okno, ve kterém je soubor možných formátů, ze kterého zvolíte ten, který podporuje vaše banka.

Zdroje:

www.cssz.cz

www.mpsv.cz

Otazníky kolem výše nezabavitelné částky

V posledních dnech řeší mnoho z vás otázku, jaká je správná výše nezabavitelné částky. Novelou zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, provedenou zákonem č. 17/2022 Sb., ze dne 28.1.2022 byl za § 26 vložen nový § 26a (Částky navýšení měsíčních normativních nákladů na bydlení pro rok 2022), který vnesl do stanovení výše nezabavitelné částky nejasnosti. Odborná veřejnost je rozdělena na dva tábory, kdy jedni se přiklánějí k tomu, že se částka uvedená v § 26a odst. 2 (jedná se o částku 1.120 Kč) přičítá k normativním nákladům na bydlení při výpočtu nezabavitelné částky. Druhá strana se přiklání k tomu, že se tato částka přičítat nemá.

Výpočet nezabavitelné částky se řídí nařízením vlády č. 595/2006 Sb. V tomto nařízení je uvedeno, že výše nezabavitelné částky je rovna úhrnu ¾ součtu částky životního minima jednotlivce (na základě § 2 zákona č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu) a částky normativních nákladů na bydlení pro jednu osobu podle zvláštního právního předpisu. Částka normativních nákladů na bydlení pro jednu osobu se podle § 1 nařízení vlády č. 595/2006 Sb. stanoví pro byt užívaný na základě nájemní smlouvy v obci do 50 000 do 99 999 obyvatel. Vazba na konkrétní částku je uvedena § 1 v odkaze na poznámku pod čarou. V této poznámce je uveden odkaz pouze na § 26 odst. 1 písm. a) zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře. Výše zmíněná poznámka nebyla novelizována. O tom, zda k normativním nákladům na bydlení přičítat i částku 1.120 Kč na základě § 26a zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře ve zmíněném nařízení vlády č. 595/2006 Sb. nic uvedeno není.

Z výše uvedených důvodů čekáme na závazný výklad ohledně výpočtu nezabavitelné částky a momentálně je v programu ALFA MZDY AVENSIO nastavená nezabavitelná částka ve výši 8.006,25 Kč (zaokrouhleno na 8.007 Kč). Znamená to, že program při výpočtu nezabavitelné částky nenavyšuje normativní náklady na bydlení o částku 1.120 Kč na základě § 26a zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře. Jakmile budeme mít závazný výklad, provedeme případnou úpravu nezabavitelné částky v programu ALFA MZDY AVENSIO a o této úpravě vás budeme informovat! Pokud se přikláníte k jinému výkladu způsobu výpočtu, můžete si nezabavitelnou částku v programu upravit ručně.

Připomínám, že výpočet nezabavitelné částky (bez přičtení částky 1.120 Kč k normativním nákladům na bydlení podle § 26a zákona č. 117/1995 Sb.) je následující:

¾ součtu životního minima jednotlivce (3.860 Kč) a normativních nákladů na bydlení (6.815 Kč) = ¾ z částky 10.675 Kč = 8.006,25 Kč.

 

Program ALFA MZDY AVENSIO

Nezabavitelnou částku najdete v programu ALFA MZDY AVENSIO na záložce Srážky (Karta zaměstnance – záložka Srážky). Rozkliknutím tlačítka se třemi tečkami vedle pole Nezabavitelná částka otevřete okno Nezabavitelná částka. V tomto okně je možné změnit výši nezabavitelné částky zaměstnance a to tak, že vložíte „zatržítko“ do políčka k nezabavitelné částce. V té chvíli se pole s nezabavitelnou částkou zpřístupní pro editaci a nezabavitelnou částku je možné upravit ručně.

Výši nezabavitelné částky ovlivňuje počet vyživovaných osob zaměstnance. Pokud má zaměstnanec na záložce Zaměstnanec, v oblasti Obecné údaje (Karta zaměstnance – Osobní údaje) uveden rodinný stav ženatý (vdaná) nebo registrovaný partner, pak program s manželem/manželkou  nebo registrovaným partnerem/registrovanou partnerkou počítá jako s osobou vyživovanou. Ostatní vyživované osoby zadáte na záložce Rodinní příslušníci (Karta zaměstnance – Osobní údaje), kde je nutné v okně Rodinný příslušník zatrhnout políčko Vyživovaná osoba.

 

Zdroje:

Zákon č. 17/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře

Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu

Nařízení vlády č. 595/2006 Sb., o způsobu výpočtu základní částky, která nesmí být sražena povinnému z měsíční mzdy při výkonu rozhodnutí, a o stanovení částky, nad kterou je mzda postižitelná srážkami bez omezení (nařízení o nezabavitelných částkách)

Roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za rok 2021

Roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za rok 2021

Požádal Vás Váš zaměstnanec o roční zúčtování daní? Termín pro podání žádosti o roční zúčtování daní na tiskopisu „Žádost o roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění“ (MFin 25 5457/B vzor č. 2) včetně dokladů pro uplatnění slev na dani a nezdanitelných částek měli zaměstnanci do 15.února 2022. Zaměstnancům, kteří si požádali, musí plátce daně (tedy zaměstnavatel), provést roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění nejpozději do 31. března 2022. Komu můžete provést RZD?

 • Zaměstnancům, kteří jsou s poslednímu dni zdaňovacího období (tedy k 31.12.2021) u Vás zaměstnáni a učinili daňové prohlášení na zdaňovací období roku 2021

nebo

 • bývalým zaměstnancům, pro které jste byli ve zdaňovacím období 2021 posledním plátcem daně a měli učiněné daňové prohlášení na zdaňovací období roku 2021

a zároveň tito zaměstnanci nemají povinnost si podat daňové přiznání.

U zaměstnanců, kteří k vám nastoupili během zdaňovacího období roku 2021, učinili daňové prohlášení a požádali vás o roční zúčtování daní, je nutné, aby doložili doklady o zúčtované a vyplacené mzdě u předchozího plátce daně (případně plátců), o sražených zálohách na daň z těchto příjmů, o poskytnuté měsíční slevě a vyplacených měsíčních daňových bonusech.

Nezdanitelné části základu daně

Hodnota darů – upravuje § 15 odst. 1 ZDP. Hodnota daru za podmínek stanovených v ZDP přesáhne za zdaňovací období 2 % ze základu daně, nebo činí alespoň 1.000 Kč. Nejvýše je však možné odečíst
30 % základu daně.

Roční úrok z úvěrů – upravuje § 15 odst. 3 a 4 ZDP. U bytové potřeby, která byla obstaraná před 1.1.2021 je maximální výše odpočtu 300.000 Kč. U bytové potřeby obstarané po 1.1.2021 je maximální výše odpočtu 150.000 Kč.

Penzijní připojištění se státním příspěvkem, penzijní pojištění, doplňkové penzijní spoření – upravuje § 15 odst. 5 ZDP. Lze odečíst maximálně 24.000 Kč.

Životní pojištění – upravuje § 15 odst. 6 ZDP. Maximálně lze odečíst 24.000 Kč.

Zaplacené členské příspěvky člena odborové organizace – upravuje § 15 odst. 7 ZDP. Lze odečíst částku do výše 1,5 % zdanitelných příjmů, maximálně však 3.000 Kč.

Vzdělání – upravuje § 15 odst. 8 ZDP. Jedná se o úhrady za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání (podle zákona č. 179/2006 Sb.). U poplatníka lze odečíst maximálně 10.000 Kč, u poplatníka se zdravotním postižením lze odečíst 13.000 Kč a u poplatníka s těžším zdravotním postižením lze odečíst až 15.000 Kč.

Slevy na dani

Základní sleva na poplatníka – výše slevy je 27.840 Kč za rok (2.320 Kč měsíčně). Upravuje § 35ba odst. 1 písm. a) ZDP.

Sleva na manžela/manželku – výše slevy je 24.840 Kč za rok (2.070 Kč měsíčně). Podmínkou pro uplatnění slevy je, aby vlastní příjem osoby, na kterou si slevu poplatník uplatňuje, nepřesáhl 68.000 Kč za zdaňovací období. Pokud je manžel/manželka osobou vlastnící průkaz ZTP/P, pak je sleva na dani ve dvojnásobné výši. Co se nezahrnuje do vlastního příjmu manžela/manželky je uvedeno v § 35ba odst. 1 písm. b) ZDP. Pokud by došlo ke sňatku manželů v průběhu zdaňovacího období, pak je nárok na slevu na dani za každý měsíc, na jehož začátku byla uplatňovaná osoba manželem/manželkou poplatníka.

Sleva na invaliditu 1. a 2. stupně (základní sleva na invaliditu) – výše slevy je 2.520 Kč za rok (210 Kč měsíčně). Upravuje § 35ba odst. 1 písm. c) ZDP.

Sleva na invaliditu 3. stupně (rozšířená sleva na invaliditu) – výše slevy je 5.040 Kč za rok (420 Kč měsíčně). Upraveno § 35ba odst. 1 písm. d) ZDP.

Sleva na držitele průkazu ZTP/P  – výše slevy je 16.140 Kč za rok (1.345 Kč měsíčně). Upraveno § 35ba odst. 1 písm. e) ZDP.

Sleva na studenta – výše slevy na studenta je 4.020 Kč za rok (335 Kč měsíčně). Nárok na slevu na studenta je do 26 let věku, u doktorského studijního programu do 28 let věku. Upravuje § 35ba odst. 1 písm. f) ZDP.

Sleva za umístění dítěte (tzv. školkovné) – výše slevy je ve výši prokazatelně vynaložených nákladů za umístění dítěte v předškolním zařízení, maximálně však ve výši minimální mzdy za 1 dítě, to znamená za zdaňovací období roku 2021 je to maximálně 15.200 Kč za 1 dítě. Podmínkou pro uplatnění slevy je, aby vyživované dítě žilo s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti. Upraveno § 35bb ZDP.

Daňové zvýhodnění na vyživované dítě

Začátkem roku 2021 došlo ke zvýšení daňového zvýhodnění na druhé, třetí a každé další vyživované dítě. Toto „zvýšené“ daňové zvýhodnění však nebylo uplatňováno v průběhu roku 2021 v jednotlivých měsících, ale bude vyrovnáno během ročního zúčtování daně za zdaňovací období 2021. Na druhé vyživované dítě se zvýšilo daňové zvýhodnění na 1.860 Kč a na třetí a každé další vyživované dítě se zvýšilo na 2.320 Kč. Uplatňované částky během roku 2021 však byly na druhé vyživované dítě 1.617 Kč a na třetí a každé další vyživované dítě 2.017 Kč.

 

Program ALFA MZDY AVENSIO

Ohledně zpracování ročního zúčtování daní a souvisejících sestav v programu ALFA MZDY AVENSIO byl aktualizován dokument (nápověda k programu) Roční zúčtování daní, který je aktuálně uložen na zákaznické zóně MOJE ALFA, v sekci Stahování verzí. Tento dokument máte možnost si stáhnout v *.pdf formátu a vytisknout.

Zdroje:

zákon č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů

Daňové zvýhodnění na vyživované dítě pro rok 2022

Daňové zvýhodnění na vyživované dítě si podle § 35c zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů mohou uplatňovat poplatníci uvedení v § 2 ZDP. Pro rok 2022 je daňové zvýhodnění na vyživované dítě ve výši:

 • 15.204 Kč ročně na jedno dítě (1.267 Kč měsíčně)
 • 22.320 Kč ročně na druhé dítě (1.860 Kč měsíčně)
 • 27.840 Kč ročně na třetí a každé další vyživované dítě (2.320 Kč).

Pokud vyživované dítě má průkaz ZPT/P je daňové zvýhodnění ve dvojnásobné výši, to znamená:

 • 30.408 Kč ročně na jedno dítě s průkazem ZTP/P (2.534 Kč měsíčně)
 • 44.640 Kč ročně na druhé dítě s průkazem ZTP/P (3.720 Kč měsíčně)
 • 55.380 Kč ročně na třetí a každé další vyživované dítě s průkazem ZTP/P (4. 640 Kč měsíčně)

Vyživuje-li dítě více poplatníků ve společně hospodařící domácnosti, může si daňové zvýhodnění ve zdaňovacím období nebo v tomtéž kalendářním měsíci uplatnit pouze jeden z poplatníků. Tento poplatník by měl prokázat, že druhý z poplatníků ve společně hospodařící domácnosti neuplatňuje daňové zvýhodnění pomocí tiskopisu Potvrzení zaměstnavatele druhého z poplatníků pro uplatnění nároku na daňové zvýhodnění.

Daňové zvýhodnění je možné si uplatnit již v měsíci, ve kterém se dítě narodilo, v měsíci, ve kterém dítě začíná soustavnou přípravu dítěte na budoucí povolání nebo v měsíci, ve kterém bylo dítě osvojeno nebo převzato do péče, která nahrazuje péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu.

Pokud je nárok na daňové zvýhodnění vyšší než daň vypočtená podle § 16 ponížená o slevy na dani podle § 35 a § 35ba, pak je tento rozdíl daňovým bonusem, který si zaměstnanec může uplatnit v případě, že je bonus ve výši alespoň 100 Kč za rok (50 Kč za měsíc). Od roku 2022 je maximální limit měsíčního daňového bonusu zrušen.

Aby zaměstnanci vznikl nárok na daňové zvýhodnění, musí splnit dvě podmínky:

 • výše jeho příjmů v kalendářním měsíci musí být alespoň ve výši poloviny minimální mzdy, to znamená v roce 2022 je to 8.100 Kč
 • příjem během zdaňovacího období musí být alespoň 97.200 Kč, což je 6násobek minimální mzdy v roce 2022

Program ALFA MZDY AVENSIO

Daňové zvýhodnění na vyživované dítě nastavíte přes Kartu zaměstnance – Osobní údaje – záložka Rodinní příslušníci nebo přes Kartu zaměstnance – Osobní údaje – Zaměstnanec – oblast Daň. Přes PTM, zvolením možnosti Nový rodinný příslušník nebo pomocí funkční klávesy F6 si otevřete okno Rodinný příslušník. V řádku Typ nastavíte Dítě započtené pro daňové zvýhodnění (případně Dítě s průkazem ZTP/P 2x započtené pro daňové zvýhodnění, Dítě nevlastní započtené pro daňové zvýhodnění nebo Dítě nevlastní s průkazem ZTP/P 2x započtené pro daňové zvýhodnění).  Do řádku Nárok na daňové zvýhodnění vyplníte, v jakém pořadí zaměstnanec uplatňuje daňové zvýhodnění na vyživované dítě.

Pokud zaměstnanec neuplatňuje daňové zvýhodnění na vyživované dítě, ale dítě s ním žijící ve společně hospodařící domácnosti je z pohledu nároku na daňové zvýhodnění považováno za vyživované, pak u zaměstnance nastavíte v řádku Typ Dítě započtené pro daňové zvýhodnění a řádku Nárok na daňové zvýhodnění Neuplatňuje.

Daňové zvýhodnění na vyživované dítě a případný bonus můžete vidět na Mzdovém lístku (Karta zaměstnance – Mzdový lístek) v řádcích Zvýhodnění a Sleva/Bonus.

Pokud byste potřebovali provést opravu daňového zvýhodnění na vyživované dítě v průběhu roku, využijete k tomu záložku Přehled daně (Karta zaměstnance – Přehled daně). Kliknete-li 2x LTM do tabulky Průběžné zúčtování daně v roce 2022, otevře se okno Průběžné zúčtování daně. Ve spodní části tohoto okna můžete změnit uplatnění dítěte (dětí) pro daňové zvýhodnění. Změna se promítne do horní tabulky a zatržením políčka ve sloupci Zúčtovat rozdíly v měsících, kterých se změna týká, program vygeneruje opravné mzdové položky na záložku Mzdové položky (Karta zaměstnance – Pracovní poměry – Mzdové položky).

Tiskopis Potvrzení zaměstnavatele druhého z poplatníků pro uplatnění nároku na daňové zvýhodnění najdete v programu ALFA MZDY AVENSIO jako sestavu 611211 – Daňové zvýhodnění na vyživované dítě.  Sestava se nachází v menu programu Hlavní nabídka – Tiskové sestavy – Potvrzení a výkazy nebo si ji můžete vytisknout přes záložku Přehled daně (tlačítko Sestavy).

Zdroje:

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů

 

 

Krizové ošetřovné při mimořádném ředitelském volnu nebo mimořádné distanční výuce

Dne 6.2.2022 vyšel ve Sbírce zákonů, částce 15, zákon č. 26/2022 Sb., o mimořádném ředitelském volnu a mimořádném vzdělávání distančním způsobem pro období epidemie onemocnění COVID-19 a o změně zákona č. 520/2021 Sb., o dalších úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii COVID-19.

Na základě tohoto zákona, s účinností od 7.2.2022, mají zaměstnanci nárok na krizové ošetřovné i v případě, kdy je ve škole vyhlášeno mimořádné ředitelské volno nebo probíhá mimořádné vzdělávání distančním způsobem pro období epidemie onemocnění COVID-19 (§ 6 zák. č. 26/2022 Sb.).  Tento nárok na základě § 1 odst. 3 zákona č. 520/2021 Sb. platí v době trvání mimořádného opatření při epidemii, nejdéle však do 28.2.2022.

Program ALFA MZDY AVENSIO

Do programu se krizové ošetřovné zadává kódem 6563 – KRIZOVÉ OŠETŘOVNÉ, se systémovým kódem 717 – KRIZOVÉ OŠETŘOVNÉ. Více informací k zadávání krizového ošetřovného najdete v blogovém článku zde.

Zdroje:

zákon č. 26/2022 Sb.

zákon č. 520/2021 Sb.

Zvýšení základní slevy na poplatníka od 1.1.2022

Od 1.1.2022 se zvyšuje základní sleva na poplatníka daně z příjmu fyzických osob. Zatímco v roce 2021 byla sleva na poplatníka ve výši 2.320 Kč měsíčně (27.840 Kč za rok), v roce 2022 je základní sleva na poplatníka o 250 Kč měsíčně vyšší, to znamená 2.570 Kč za měsíc (30.840 Kč za rok). Základní slevu na poplatníka upravuje § 35ba odst. 1 písm. a) ZDP.

Aby si zaměstnanec mohl uplatnit základní slevu na poplatníka, je nutné, aby u svého zaměstnavatele měl učiněné daňové prohlášení. Daňové prohlášení je nutné učinit každý rok do 15. února. V případě, že zaměstnanec nastoupí do zaměstnání, je lhůta pro učinění daňového prohlášení 30 dnů od nástupu.

Program ALFA MZDY AVENSIO

To, že zaměstnanec učinil daňové prohlášení a uplatňuje si základní slevu na poplatníka, nastavíte přes Karta zaměstnance – Osobní údaje – Zaměstnanec – oblast Daň. V poli Prohlášení nastavíte Učiněné daňové prohlášení a zaškrtnete pole Poplatník.

Pole Slevy uplatnit od: se vztahuje k uplatnění měsíčních slev. Buď necháte v tomto poli nastaveno „prázdný“ nebo vyplníte 1. den v měsíci, za který mají být uplatněny měsíční slevy. Pokud byste nastavili jiný než 1. den v měsíci, sleva by se uplatnila až následující kalendářní měsíc. Na toto je nutné dávat pozor zejména v případě, že k vám zaměstnanec nastupuje v průběhu měsíce.

Tiskopis Prohlášení poplatníka daně z příjmu fyzických osob si můžete vytisknout přímo z programu ALFA MZDY AVENSIO. Jedná se o sestavu č. 982210 – Prohlášení poplatníka daně, kterou najdete v menu programu Hlavní nabídka – Tiskové sestavy – Daně – Roční zaměstnance – Prohlášení poplatníka daně.

Uplatnění základní slevy na poplatníka si můžete v programu ALFA MZDY AVENSIO zkontrolovat na záložce Mzdový lístek (Karta zaměstnance – Mzdový lístek) v poli Zvýhodnění a Sleva/Bonus, na záložce Přehled daně (Karta zaměstnance – Přehled daně) ve sloupci Zákl. sleva a dále na záložce Roční zúčtování daně (Karta zaměstnance – Roční zúčtování daně) ve sloupci Zákl. sleva (za předchozí zdaňovací období).

Pozastavení programu Antivirus B od 1.1.2022

Na základě usnesení vlády č. 1208 ze dne 29. prosince 2021 dochází s účinností od 1.1.2022 k pozastavení programu Antivirus režim B. Za měsíc prosinec 2021 na příspěvek zaměstnavatelé nárok mají. Důvodem pro pozastavení je analýza nastavení programu a posouzení jeho efektivity.

Připomínám, že program Antivirus B je určen zaměstnavatelům, kteří mají hospodářské potíže kvůli překážkám v práci na straně zaměstnavatele, vzniklých z těchto důvodů:

 • významná část zaměstnanců je na ošetřovném či v karanténě
 • kvůli pandemii se snížila poptávka po jejich produktech či službách
 • mají omezené vstupy nutné k jejich činnosti

Příspěvek je vyplácen zaměstnavatelům ve výši 60 % vyplacené náhrady mzdy včetně pojistného, maximálně však ve výši 29.000 Kč na zaměstnance za kalendářní měsíc.

 

Program ALFA MZDY AVENSIO

Jako podklad pro žádost o příspěvek slouží v programu ALFA MZDY AVENSIO export č. 140109 – Program Antivirus režim B. Ten najdete v menu programu Hlavní nabídka – Zpracování – Exporty – Program Antivirus režim B.

Do exportu program vygeneruje náhrady mzdy z důvodu překážek v práci na straně zaměstnavatele podle § 207 ZP, § 208 ZP a § 209 ZP. Tyto překážky zadáte pomocí uživatelských mzdových kódů se systémovými kódy 383 a 385 (§ 207 ZP), 384 a 389 (§ 208 ZP), 388 a 387 (§ 209 ZP). Správné nastavení mzdových kódů si můžete zkontrolovat v Tabulce mezd (Hlavní nabídka – Číselníky – Tabulka mezd).

Důležité je, aby si uživatelé zkontrolovali správnost údajů ve vygenerovaných *.csv souborech a použití správných mzdových kódů.

Zdroje:

www.mpsv.cz

Usnesení vlády č. 1208 ze dne 29.12.2021

Otcovská od 1.1.2022

Na základě zákona č. 330/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, dochází s účinností od 1.1.2022 ke změně v otcovské.

Nárok na dávku otcovské poporodní péče má pojištěnec pečující o dítě, kterého je otcem nebo pojištěnec, který převzal dítě do péče, nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu (§ 38a odst.1 zákona č. 187/2006 Sb.).

Od 1.1.2022 se prodlužuje podpůrčí doba u otcovské na dva týdny (14 kalendářních dnů). Otcovskou s prodlouženou podpůrčí dobou na dva týdny je možné uplatnit i v případě, že se dítě narodilo 6 týdnů přede dnem, kdy zákon č. 330/2021 Sb. nabyl účinnosti, tedy od 21.11.2021. Otcovská zaměstnanci náleží, pokud na ni nastoupí v období 6 týdnů ode dne narození dítěte nebo převzetí dítěte do péče. Tato doba se však prodlužuje o kalendářní dny, kdy je dítě hospitalizováno ze zdravotních důvodů na straně dítěte nebo jeho matky a dny hospitalizace spadaly do období 6 týdnů od narození dítěte.

Výše otcovské je 70 % denního vyměřovacího základu za 1 kalendářní den.

Pokud si Váš zaměstnanec u dítěte narozeného 6 týdnů přede dnem účinnosti zákona, to znamená narozeného 21.11.2021 a později, vyčerpal již jeden týden otcovské, má nárok si zažádat ještě o druhý týden (na základě právní úpravy účinné od 1.1.2022).

Program ALFA MZDY AVENSIO

Otcovskou dovolenou zadáte na Karta zaměstnance – Pracovní poměry – Pracovní poměr – Vynětí ze stavu přes tlačítko se třemi tečkami. Otevře se tabulka Přehled vynětí/zařazení mimo výkon služby zaměstnance, kde přes PTM a zvolení možnosti Nový záznam nebo přes tlačítko s plusem můžete zadat typ vynětí. V programu ALFA MZDY AVENSIO jsou pro otcovskou dva typy vynětí: 11- Otcovská + rodičovská dovolená nebo 12 – Otcovská + neplacené volno.

Vynětí 11 – Otcovská + rodičovská dovolená použijete v případě, že zaměstnanec u svého zaměstnavatele čerpá rodičovskou dovolenou po dobu, kdy čerpá dávku nemocenského pojištění, která se nazývá otcovská poporodní péče. Zadáním toho typu vynětí se na záložku Nemocenské vygeneruje doklad 662 – OTCOVSKÁ + RODIČOVSKÁ (systémový kód
713 – OTCOVSKÁ + RODIČOVSKÁ) a 666 – NEMOC OSSZ (systémový kód – 712 – NEMOC OSSZ). Z dokladu 662 – OTCOVSKÁ + RODIČOVSKÁ vytvoříte Přílohu k žádosti o nemocenskou dávku. Vzhledem k tomu, že zaměstnanec v tomto období čerpá u zaměstnavatele rodičovskou dovolenou, je za něho po tuto dobu plátcem pojistného stát. Program automaticky vygeneruje Hromadné oznámení zaměstnavatele s kódy M (nástup na rodičovskou dovolenou) a U (ukončení rodičovské dovolené).

Vynětí 12 – Otcovská + neplacené volno použijete pro zadání neplaceného volna, které souvisí s čerpáním dávky nemocenského pojištění otcovská. V takovém případě program hlídá minimální vyměřovací základ na zdravotní pojištění.

Program provádí kontrolu délky čerpání otcovské. U otcovské zadané od 21.11.2021 a později dovolí zadat interval čerpání v délce 14 kalendářních dnů. Pokud by se stalo, že zadáte interval delší než 14 kalendářních dnů, program začne hlásit závažnou chybu, že délka otcovské překračuje zákonem stanovený limit a je nutné délku otcovské opravit. U otcovské zadané před datem 21.11.2021 to byl interval 7 kalendářních dnů.

Zdroje:

Zákon č. 330/2021 Sb., který se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění

Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění

www.cssz.cz

Mimořádný příspěvek při karanténě/izolaci

Dne 23. prosince nabyl účinnosti zákon č. 518/2021 Sb., o mimořádném příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě. Tento zákon byl zveřejněn 23. prosince 2021 v částce 226 Sbírky zákonů.

Na základě tohoto zákona náleží zaměstnancům při nařízené karanténě/izolaci za dobu prvních 14 kalendářních dnů mimořádný příspěvek ve výši 370 Kč/kalendářní den. Pokud by však součet náhrady příjmu a mimořádného příspěvku překročil 90 % průměrného výdělku za počet zameškaných hodin, bude na základě § 3 odst. 2 zákona č.  518/2021 Sb. mimořádný příspěvek o tento rozdíl ponížen. Příspěvek vyplácí zaměstnavatel za příslušné období společně s náhradou příjmu za toto období.

Příspěvek náleží zaměstnancům, jejichž karanténa/izolace začala po 30.11.2021 a trvala v den nabytí účinnosti zákona č. 518/2021 Sb., to znamená, pokud ještě trvala dne 23.12.2021. Pokud nejsou splněny tyto podmínky, nárok na mimořádný příspěvek zaměstnanci nenáleží. Nárok na tento příspěvek trvá až do 28.2.2022.

V případě, že na karanténu bezprostředně navazuje izolace, jedná se o jednu sociální událost.

Mimořádný příspěvek při karanténě nebo izolaci náleží zaměstnancům, kterým vzniká při nařízené karanténě nebo izolaci nárok na náhradu mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr, tedy těm, kteří jsou účastni nemocenského pojištění. Tento příspěvek nelze postihnout exekucí ani výkonem rozhodnutí a je osvobozen od daně z příjmu fyzických osob.

Program ALFA MZDY AVENSIO

Karanténa se v programu ALFA MZDY AVENSIO eviduje na Karta zaměstnance – Pracovní poměry – Nemocenské pomocí uživatelského mzdového kódu 655 – KARANTENA, se systémovým kódem 704 – KARANTÉNA. Izolaci evidujete v programu ALFA MZDY AVENSIO pomocí uživatelského mzdového kódu 651 – NEMOC, se systémovým kódem 700 – NEMOC. V obou případech je nutné mít zaškrtnutou možnost Karanténa/izolace COVID (s mimořádným příspěvkem).

Pokud karanténa nebo izolace začala po 30.11.2021, tedy 1.12.2021 a později a trvala alespoň v den nabytí účinnosti zákona, to znamená 23.12.2021, má zaměstnanec nárok na mimořádný příspěvek při karanténě/izolaci. Ten je automaticky vyplacen na mzdových položkách uživatelským mzdovým kódem 6551 – MIMOŘÁDNÝ PŘÍSPĚVEK PŘI KARANTÉNĚ, se systémovým kódem 718 – MIMOŘÁDNÝ PŘÍSPĚVEK PŘI KARANTÉNĚ.

Výjimku tvoří uvolnění zastupitelé, u kterých je nutné mimořádný příspěvek ručně vypočítat a zadat na mzdové položky.

Na mzdovém lístku je mimořádný příspěvek v poli Nedaněno.

Zdroj:

zákon č. 518/2021 Sb., o mimořádném příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě

Krizové ošetřovné

Dne 23. prosince 2021 byl zveřejněn ve Sbírce zákonů, v Částce 226, zákon číslo 520/2021 Sb., o dalších úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii onemocnění COVID-19.

Nárok na krizové ošetřovné mají zaměstnanci pečující o dítě do 10 let věku, které nemůže navštěvovat školu nebo zařízení, které je uzavřené z důvodu onemocnění COVID-19 nebo kterému byla nařízena karanténa v souvislosti s nemocí COVID-19 a dále zaměstnanci pečující na základě § 3 odst. 1 zákona č. 520/2021 Sb. o:

 • nezaopatřené dítě, které je závislé na pomoci jiné osoby aspoň ve stupni I (lehká závislost) podle zákona o sociálních službách a nemůže navštěvovat školu z důvodu mimořádného opatření při epidemii (nezaopatřenost dítěte se posuzuje podle zákona o důchodovém pojištění)
 • dítě nad 10 let věku, které je umístěné v zařízení uvedeném v § 2 odst. 2 tohoto zákona, ale toto zařízení nemůže navštěvovat z důvodu mimořádného opatření při epidemii
 • nezaopatřené dítě se speciálními vzdělávacími potřebami podle školského zákona, které nemůže navštěvovat školu z důvodu mimořádného opatření při epidemii

Nárok na toto ošetřovné se nevztahuje na dny školních prázdnin a dny, kdy ředitel školy vyhlásí ředitelské volno.

Podle § 3 odst. 7 zákona č. 520/2021 Sb. nemusí být splněna podmínka společné domácnosti v případě ošetřování příbuzného v přímé linii (§ 772 občanského zákoníku).

Krizové ošetřovné náleží zaměstnancům v pracovním a služebním poměru, kteří jsou účastni nemocenského pojištění. Dále zaměstnancům činným na DPČ a DPP v případě, že jsou účastni nemocenského pojištění v měsíci, kdy vznikla potřeba ošetřování, případně v posledních třech měsících, které bezprostředně předcházely měsíci, ve kterém vznikla potřeba ošetřování. V případě skončení zaměstnání nárok na ošetřovné zaniká.

Výše ošetřovného činí v období od 1.11.2021 do 28.2.2022 80 % denního vyměřovacího základu a vztahuje se na všechny typy ošetřovného. Zaměstnancům v pracovním nebo služebním poměru náleží ošetřovné z důvodu mimořádného opatření při epidemii nejméně ve výši 400 Kč za kalendářní den. V případě zkráceného úvazku se tato částka úměrně krátí (400 Kč x koeficient zkrácené pracovní nebo služební doby). Tato podmínka se ale nevztahuje na dohody a tzv. „běžné ošetřovné“.

Zaměstnanec žádá o ošetřovné formou tiskopisu Žádost o ošetřovné při péči o dítě/ jinou osobu / za kalendářní měsíc při mimořádných opatřeních při epidemii (krizové ošetřovné). Tento tiskopis je dostupný zde. Vyplněný tiskopis zaměstnanec předá svému zaměstnavateli. Zaměstnavatel podklady pro výplatu ošetřovného předkládá příslušné Okresní správě sociálního zabezpečení. Na e-portálu ČSSZ je dostupný tiskopis Záznamy zaměstnavatele k žádosti o krizové ošetřovné.

Program ALFA MZDY AVENSIO

Krizové ošetřovné se zadává kódem 6563 – KRIZOVÉ OŠETŘOVNÉ, se systémovým kódem 717 – KRIZOVÉ OŠETŘOVNÉ. Tento mzdový kód použijete pro situace, kdy Váš zaměstnanec čerpal v období od 1.11.2021 ošetřovné na dítě z důvodu uzavření školy nebo zařízení v souvislosti s onemocněním COVID-19 nebo z důvodu, že byla dítěti nařízena karanténa v souvislosti s onemocněním COVID-19. Důvodem pro použití tohoto kódu je, že celá podpůrčí doba krizového ošetřovného je započtena do vyloučených dnů i vyloučených dob.

Krizové ošetřovné se v programu ALFA MZDY AVENSIO eviduje na záložce Nemocenské (Karta zaměstnance – Pracovní poměry – záložka Nemocenské). Stisknutím pravého tlačítka myši zvolíte buď možnost Nová nemocenská dávka, nebo možnost Nové přerušované OČR.

Při zvolení možnosti Nová nemocenská dávka vyplníte do řádku Č. rozhodnutí DPN číslo žádosti vygenerované na formuláři Žádost o ošetřovné při péči o dítě / jinou osobu / za kalendářní měsíc při mimořádných opatřeních při epidemii (krizové ošetřovné). Do pole Druh dávky vyplníte kód 6563 – KRIZOVÉ OŠETŘOVNÉ. Vyplníte pole OD, DO a Potvrzení DPN do.

Upozorňuji, že pokud zaměstnanec čerpá ošetřovné přerušovaně a vy si zvolíte tento způsob zadávání, na každý interval ošetřovného musí být zvlášť zadán doklad Nemocenské.

Druhou možností je Nové přerušované OČR, což je způsob zadání, který byl v programu vytvořen speciálně pro zadávání přerušovaného OČR. Tento způsob je snazší a rychlejší zejména v případě, že zaměstnanec čerpá během kalendářního měsíce ošetřovné v několika časových intervalech. Do pole Doklad vyplníte interní číslo dokladu, což není povinný údaj. Slouží pouze pro vaši interní evidenci. Do pole Č. rozhodnutí DPN se vyplní vygenerované číslo žádosti z formuláře Žádost o ošetřovné při péči o dítě / jinou osobu / za kalendářní měsíc při mimořádných opatřeních při epidemii (krizové ošetřovné). Automaticky je předvyplněn kód 6563 – KRIZOVÉ OŠETŘOVNÉ. V oblasti Dny OČR zaškrtnutím jednotlivých políček vyznačíte dny, kdy zaměstnanec čerpal ošetřovné. Pokud čerpal zaměstnanec ošetřovné po celý kalendářní měsíc, postačí levým tlačítkem myši kliknout na tlačítko Vše a označí se všechny dny v kalendářním měsíci. Pokud se jedná o měsíc, který nemá 31 dnů, ale méně, pak zůstanou tyto políčka nezaškrtnuta. Stisknutím tlačítka Nic se naopak všechny vyznačené dny odznačí.

Stisknutím tlačítka Obrátit se všechny označené dny změní na neoznačené a všechny neoznačené dny na označené.

Stisknutím tlačítka OK program oznámí, že na jednotlivé intervaly budou vytvořeny doklady a zeptá se, zda si přejete pokračovat. Kliknutím na tlačítko Ano se na každý interval ošetřovného vytvoří samostatný doklad, to znamená, pokud zaměstnanec během kalendářního měsíce čerpal ošetřovné v několika časových intervalech, vytvoří se všechny doklady ošetřovného najednou a nemusíte zadávat každý doklad ošetřovného zvlášť.

U krizového ošetřovného při uzavření školy nebo zařízení se zpracovává Příloha k žádosti o nemocenskou dávku pouze z prvního dokladu (první měsíc čerpání ošetřovného). Pokud zaměstnanec čerpá ošetřovné i v následujících měsících, již se Příloha k žádosti o nemocenskou dávku nevytváří.

Přílohu k žádosti o nemocenskou dávku vytvoříte z prvního mateřského dokladu v části Podklady pro ČSSZ. Zde si kliknutím na šipku u tlačítka Příloha rozbalíte nabídku a zvolíte možnost Vytvořit přílohu. Tuto přílohu po zkontrolování označíte k elektronickému odeslání a přes menu programu Hlavní nabídka – Tiskové sestavy – Nemocenské a sociální pojištění – Nemocenské dávky – Příloha k žádosti o nemocenskou dávku přílohu zpracujete. Přílohu můžete odeslat buď přímým e-podáním nebo vyexportováním *.xml souboru a nahráním na e-Portál či odesláním datovou schránkou.

V měsících následujících, kdy se Příloha k žádosti o nemocenskou dávku již neodesílá, v části Podklady pro ČSSZ zvolíte přes šipku u tlačítka Příloha možnost Bez přílohy. Je to z toho důvodu, aby vás program neupozorňoval na to, že nemáte vytvořenou Přílohu k žádosti o nemocenskou dávku.

Zdroje:

Zákon č. 520/2021 Sb., o dalších úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii onemocnění COVID-19

Tisková zpráva ČSSZ z 21.12.2021

Více se dočtete také na webu Ministerstva práce a sociálních věcí

Archiv

Jak vybrat mzdový program

Napište si o krátkou příručku, jak snadno vybrat mzdový systém do Vaší firmy! Zadejte svůj e-mail a příručku ihned odesíláme.

Rychlý kontakt

Alfa Software, s.r.o.
Pražská 22
Klatovy mapa

Tel.: 376 709 890
Napište nám

Seznam obchodních zástupců

 

Používáním této stránky souhlasíte s používáním cookies. Více informací

Nastavení cookies na této webové stránce jsou na "Povolit cookies", abychom Vám mohli umožnit nejlepší možné procházení stránek. Pokud budete pokračovat v používání tohoto webu beze změny nastavení souborů cookies v prohlížeči nebo kliknete na tlačítko "Souhlasím" pak souhlasíte s používáním cookies.

Zavřít