Blog

 

Průměrná mzda a podíl OZP za 2021

Český statistický úřad vyhlásil dne 6.12.2021 průměrnou mzdu za 1. až 3. čtvrtletí 2021 ve výši 37.047,– Kč (viz tento odkaz). Tato částka se tedy použije pro výpočet povinného podílu osob se zdravotním postižením za rok 2021.

Více informací k zaměstnávání osob se zdravotním postižením, k plnění povinného podílu, k právům a povinnostem zaměstnavatelů naleznete například zde. Formulář „Ohlášení plnění povinného podílu osob se zdravotním postižením na celkovém počtu zaměstnanců za rok 2021“ zatím na webových stránkách úřadu práce k dispozici není.

Mzdový a personální program ALFA MZDY AVENSIO:

Průměrná mzda za rok 2021 bude zahrnuta do příslušné sestavy 011300_Podíl osob se ZP (Hlavní nabídka – Tiskové sestavy – Rekapitulace) v prosincové aktualizaci programu. Je však možné již nyní doplnit předmětnou částku do zadávacího okna sestavy ručně.

Znovuzavedení izolačky

Vláda ČR schválila na svém jednání dne 19.11.2021 návrh MPSV na opětovné zavedení mimořádného příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě nebo izolaci, tzv. izolačku. Návrh zákona pak dne 22.11.2021 předala Poslanecké sněmovně k projednávání – viz Sněmovní tisk 50.

Zaměstnanci, kterému vznikl z důvodu nařízené karantény/izolace nárok na náhradu příjmu, bude za každý kalendářní den náležet příspěvek ve výši 370 Kč, avšak nejdéle po dobu prvních 14 kalendářních dnů trvání nařízené karantény/izolace. Pokud ale součet příspěvku a náhrady příjmu přesáhne 90 % průměrného výdělku zaměstnance, dojde ke snížení příspěvku. Příspěvek bude vyplácet zaměstnavatel, který si ho poté bude moct odečíst z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

Počítá se s účinností předmětného zákona již dnem jeho vyhlášení s tím, že podle navrhovaných přechodných ustanovení bude příspěvek příslušet i za kalendářní dny přede dnem nabytí účinnosti zákona, pokud byla karanténa/izolace nařízena po 31.10.2021, tedy nejdříve od 1.11.2021 a bude trvat aspoň v den nabytí účinnosti tohoto zákona, aby na ni bylo nahlíženo jako na jeden celek. S vyplácením příspěvku se počítá nejdéle do 30.6.2022.

Pro všechny uživatele mzdového a personálního programu ALFA MZDY AVENSIO legislativní proces schvalování předmětného zákona pozorně sledujeme, abychom ihned po jeho zveřejnění ve Sbírce zákonů mohli vystavit novou verzi, která bude výpočet izolačky obsahovat. Již nyní však všem uživatelům doporučujeme, aby u zaměstnanců s karanténou/izolací nařízenou od 1.11.2021 a později zaškrtli v nemocenském dokladu podmínku „Karanténa/izolace COVID (s mimořádným příspěvkem)“. Současná verze programu sice izolačku nevypočítá, ale uživatelé alespoň budou mít data připravená pro vyplacení příspěvku novou verzí.

Zdravotní pojištění v roce 2022

V oblasti zdravotního pojištění se od 1.1.2022 mění pro všechny skupiny plátců jak vyměřovací základy, tak pojistné. Změna se tedy týká osob samostatně výdělečně činných (dále jen „OSVČ“), osob bez zdanitelných příjmů (dále jen „OBZP“), zaměstnanců, zaměstnavatelů i státu.

Minimální záloha OSVČ je navázaná na průměrnou mzdu v národním hospodářství, která se každoročně zvyšuje (pro rok 2021 činí 38.911,– Kč, a to na základě nařízení vlády č. 356/2021 Sb., kterým se stanovila výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 2020 na 36 119 Kč a výše přepočítacího koeficientu na 1,0773). Proto se od 1.1.2022 zvyšuje i minimální záloha, a to z 2.393,– Kč na 2.627,– Kč.

Jelikož se od 1. 1. 2022 zvyšuje také minimální mzda z dosavadních 15.200,– Kč na 16.200,– Kč, zvyšuje se i pojistné OBZP a minimální pojistné zaměstnanců. Místo dosavadních 2.052,– Kč budou počínaje lednovou platbou odvádět 2.187,– Kč. Pro úplnost uvádím, že pokud nemá pojištěnec po celý kalendářní měsíc příjmy ze zaměstnání, ze samostatné výdělečné činnosti a není za něj plátcem pojistného stát, stává se OBZP, která je povinna si platit sama zdravotní pojištění v zákonem stanovené výši.

Po roce se opět mění také výše pojistného, které za pojištěnce platí stát, a to z částky 1.767,– Kč na 1.967,– Kč (viz nařízení vlády č. 253/2021 Sb.). Nárok na platbu pojistného státem mají nezaopatřené děti, důchodci, příjemci rodičovského příspěvku, ženy na mateřské nebo osoby na rodičovské dovolené, osoby pobírající peněžitou pomoc v mateřství, uchazeči o zaměstnání a další. Při souběhu kategorie státní pojištěnec se zaměstnáním nebo podnikáním nemá dotyčná osoba povinnost dodržet minimální vyměřovací základ.

Dopady zvýšení minimální mzdy od ledna 2022

Jak jsem již informovala v blogovém článku ze dne 8.11.2021, dojde od ledna příštího roku ke zvýšení minimální a zaručené mzdy, a to na základě nařízení vlády ze dne 5.11.2021, kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí.

Základní sazba minimální mzdy bude činit 16 200 Kč/měsíc a 96,40 Kč/hodinu a ovlivní, mimo jiné, zejména:

Výpočet a odvod zdravotního pojištění:

Minimální mzda je totiž podle ustanovení § 3 odst. 6 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, minimálním vyměřovacím základem pro zaměstnance a také pro osoby bez zdanitelných příjmů (13,5% z 16 200 Kč = 2 187 Kč).

Zařazení a vedení občana v evidenci uchazečů o zaměstnání:

Podle ustanovení § 25 odst. 3 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti nebrání zařazení a vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání

a) výkon činnosti na základě pracovního nebo služebního poměru, pokud měsíční výdělek nepřesáhne polovinu minimální mzdy (tj. nepřesáhne 8 100 Kč), nebo

b) výkon činnosti na základě dohody o pracovní činnosti, pokud měsíční odměna nebo odměna připadající na 1 měsíc za období, za které přísluší, nepřesáhne polovinu minimální mzdy (tj. nepřesáhne 8 100 Kč).

Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí:

Podle ustanovení § 117 zákoníku práce (podnikatelská sféra) totiž činí výše příplatku nejméně 10% základní sazby minimální mzdy, tj. nejméně 9,64 Kč při 40 hodinové týdenní pracovní době (96,40 Kč x 10%). Podle ustanovení § 128 zákoníku práce (státní sféra) činí výše příplatku nejméně 5% základní sazby minimální mzdy za měsíc, tj. nejméně 810 Kč (16 200 Kč x 5%).

Daňový bonus:

Podle ustanovení § 35c odst. 4 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů může daňový bonus uplatnit poplatník, který měl ve zdaňovacím období příjem alespoň ve výši šestinásobku minimální mzdy stanovené pro zaměstnance odměňovaného měsíční mzdou k počátku příslušného zdaňovacího období – tj. 97 200 Kč (6x 16 200 Kč). Dále je v ustanovení § 35d odst. 4 zákona o daních z příjmů stanoveno, že plátce daně je povinen vyplatit poplatníkovi měsíční daňový bonus při výplatě příjmů ze závislé činnosti, jestliže jejich úhrn vyplacený nebo zúčtovaný tímto plátcem za příslušný kalendářní měsíc dosahuje u poplatníka alespoň výše poloviny minimální mzdy, zaokrouhlené na celé koruny dolů – tj. 8 100 Kč.

Slevu za umístění dítěte:

Podle ustanovení § 35ba odst. 1 písm. g) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů mohou poplatníci daně z příjmů fyzických osob uplatnit „roční“ slevu na dani za umístění dítěte (tzv. školkovné). Podle ustanovení § 35bb odst. 4 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů lze za každé vyživované dítě uplatnit slevu maximálně do výše minimální mzdy, tj. za zdaňovací období roku 2022 maximálně do výše 16 200 Kč.

Limit pro osvobození důchodu od daně z příjmů:

Podle ustanovení § 4 odst. 1 písm. h) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů je od daně z příjmů osvobozen příjem ve formě pravidelně vypláceného důchodu nebo penze, nejvýše však v částce ve výši 36násobku minimální mzdy, tj. 583 200 Kč (36x 16 200 Kč).

Program ALFA MZDY AVENSIO

Seznam zaměstnanců, jejichž mzda nedosahuje výše minimální a (nebo) zaručené mzdy vytisknete pomocí sestavy 011200_Minimální a zaručená mzda uložené v menu Hlavní nabídka – Sestavy – Rekapitulace. Důležité je tisknout sestavu až po zadání veškerých měsíčních složek mzdy.

Pro doplatek do minimální / zaručené mzdy u pracovního poměru zaměstnance se používá na mzdových položkách kód 701 – DOPL. MIN. MZDA, případně jiný uživatelem zadaný kód, důležité je, aby takový uživatelský kód měl nastaven systémový kód 30.

Pro doplatek do minimální (zaručené) mzdy u DPČ a DPP se používá na mzdových položkách kód 7010 – DOPL. MIN. MZDA OON, případně jiný uživatelem zadaný kód, důležité je, aby takový uživatelský kód měl nastaven systémový kód 31.

Více informací získají všichni uživatelé programu ALFA MZDY AVENSIO v dokumentu „Minimální a zaručená mzda“ – viz menu Soubory nápovědy – Základní činnosti v programu.

Nové vzory daňových tiskopisů za 2021 a na 2022

Finanční správa upozornila v minulých dnech na svých nových webových stránkách na nové vzory tiskopisů ohledně daně z příjmů ze závislé činnosti a daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2021 a pro zdaňovací období 2022.

Tiskopis „Vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti (MFin 25 5459 vzor č. 24) a pokyny k jeho vyplnění (MFin 25 5459/1 vzor č. 26) se použije pro podání vyúčtování za zdaňovací období 2021. Povinnou přílohou tohoto tiskopisu je pro plátce daně dle § 38j zákona o daních z příjmů tiskopis Příloha č. 1 „Počet zaměstnanců k 1.12.2021“ (MFin 25 5490/1 vzor č. 21). 

Tiskopisy „Žádost o poukázání chybějící částky vyplacené plátcem daně poplatníkům na měsíčních daňových bonusech“ (MFin 25 5241 vzor č. 12) a „Žádost o poukázání chybějící částky vyplacené plátcem daně poplatníkům na doplatku na daňovém bonusu z ročního zúčtování záloh“ (MFin 25 5246 vzor č. 12se použijí v průběhu roku 2022. Stávající vzory č. 11 s ohledem na změnu § 155 daňového řádu nelze v roce 2022 používat.

Tiskopis „Žádost o roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění“ (MFin 25 5457/B vzor č. 2) je určen pro poplatníky, kteří žádají o roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za zdaňovací období 2021.

Za zdaňovací období 2021 je nutné s ohledem na zrušení superhrubé mzdy použít tiskopis „Výpočet daně a daňového zvýhodnění za zdaňovací období 2021“ (MFin 25 5460/1 vzor č. 26). 

Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti, sražených zálohách na daň a daňovém zvýhodnění za zdaňovací období 2022 (MFin 25 5460 vzor č. 30).

Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a o sražené dani vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za kalendářní rok 2022 (MFin 25 5460/A vzor č. 9). 

Program ALFA MZDY AVENSIO

Všichni uživatelé tohoto mzdového a personálního programu budou mít nové vzory daňových tiskopisů k dispozici v jeho další, tj. prosincové verzi číslo 3.2.4.

Zvýšení minimální a zaručené mzdy od 1.1.2022

Vláda ČR schválila dne 5.11.2021 zvýšení minimální mzdy od ledna 2022, a to ze současných 15.200,– Kč o 1.000,– Kč na 16.200,- Kč.

Zároveň s tím vzrostou i úrovně zaručené mzdy. Nejnižší úrovně zaručené mzdy se uplatňují u zaměstnanců, jejichž mzdy nejsou sjednány v kolektivních smlouvách a u zaměstnanců ve veřejných službách a správě a stanovují nejnižší cenu práce odstupňovaně podle její složitosti, odpovědnosti a namáhavosti. Pro tyto účely se práce zařazují do 8 skupin a pro každou z nich je stanovena příslušná nejnižší úroveň zaručené mzdy v hodinovém a měsíčním vyjádření.

Nejnižší úrovně zaručené mzdy pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin od příštího roku ve srovnání s rokem letošním jsou uvedeny v této tabulce:

akce „Milostivé léto“

Přesně před týdnem (tj. 28.10.2021) začala akce „Milostivé léto“, která končí 28.01.2022. O co jde? V uvedeném období mají dlužníci příležitost vypořádat se s některými svými dluhy téměř bezbolestně. Akce se totiž týká těch, kteří mají soudní exekuci a oprávněným je veřejnoprávní subjekt nebo firma většinově vlastněna veřejnoprávní institucí. Vztahuje se například na dluhy u dopravních podniků, nemocnic, ČEZu, České televize, Českého rozhlasu, obcí a měst.

Stačí, aby dlužníci zaplatili původní pohledávku a k tomu poplatek určený na náklady exekuce 908,– Kč (750,– Kč + DPH). Vyhnou se tak vysokým exekučním poplatkům, sankcím a úrokům, které většinou původní dluh velmi výrazně navýšily a zkomplikovaly tak jeho splácení. Jinými slovy, pokud bude v období 28.10.2021 – 28.01.2022 plně uhrazena jistina a zmíněná částka nákladů, bude zbytek dluhu odpuštěn.

Této akce může využít ten, kdo má dluž vůči veřejné instituci již vymáhaný exekuční cestou a zároveň nesmí být v insolvenci.

Na správní nebo daňové exekuce, které jsou nejčastěji vymáhané celní správou, finanční správou nebo okresní správou sociálního zabezpečení, se akce „Milostivé léto“ nevztahuje.

Další důležité informace získáte například zde:

https://www.jakprezitdluhy.cz/

https://nedluzimstatu.cz/milostive-leto/

https://www.ochrance.cz/letaky/exekuce-zmeny-2021/exekuce-zmeny-2021.pdf

Legislativně akci „Milostivé léto“ upravuje zákon č. 286/2021 Sb. ze dne 7.7.2021 ve svém článku IV. bodu 25.

Prodloužení Režimu A programu Antivirus do konce roku 2021

Vláda ČR rozhodla na svém jednání dne 25.10.2021 o prodloužení Režimu A programu Antivirus do konce letošního roku. Vztahuje se na případy, kdy je zaměstnancům nařízena karanténa nebo izolace z důvodu onemocnění COVID-19. Výše příspěvku činí 80 % uznatelných nákladů, maximálně však na jednoho zaměstnance za jeden měsíc 39.000,– Kč.

Podrobnosti jsou k dispozici zde.

Ošetřovné v době podzimních prázdnin a ředitelského volna

V dnešním blogovém článku si vysvětlíme, jak je to s nárokem na ošetřovné v souvislosti s blížícími se podzimními prázdninami, případně ředitelským volnem.

Za dny ředitelského volna nebo prázdnin nárok na ošetřovné není, protože ten vzniká zaměstnanci v případě, kdy musí pečovat o zdravé dítě mladší 10 let z toho důvodu, že školské nebo dětské zařízení bylo uzavřeno nařízením příslušného orgánu (z důvodu havárie, epidemie nebo jiné nepředvídané události).

Ředitelské volno nebo školní prázdniny nevylučují nárok na ošetřovné jen v případě, že ho uplatňuje zaměstnanec, který nemůže pracovat, protože ošetřuje nemocné dítě (nebo dítě, kterému byla nařízena individuální karanténa) mladší 10 let nebo jiného člena domácnosti, jenž nezbytně potřebuje ošetřování jinou osobou.

Zdroj informací: tisková zpráva ČSSZ z 22.10.2021

Více se dočtete také na webu České správy sociálního zabezpečení

Cestovní náhrady – zvýšení průměrné ceny benzinu 95

Na základě vyhlášky č. 375/2021 Sb. se zvyšuje průměrná cena automobilového benzinu 95 oktanů z 27,80 Kč na 33,80 Kč. Účinnost této vyhlášky je od 19.10.2021, proto se zvýšená sazba použije při pracovních cestách od tohoto dne.

Kalkulačky MPSV pro rok 2022

Ministerstvo práce a sociální věcí (dále jen „MPSV“) zveřejnilo na svých internetových stránkách:

V roce 2022 bude činit 1. redukční hranice (RH) 1 298 Kč, 2. RH 1 946 Kč a 3. RH 3 892 Kč. Pro srovnání uvádím, že v letošním roce 2021 činí 1. RH 1 182 Kč, 2. RH 1 773 Kč a 3. RH 3 545 Kč, a v loňském roce 2020 činila 1. RH 1 162 Kč, 2. RH 1 742 Kč a 3. RH 3 484 Kč.

Výše nemocenského činí 60 % redukovaného denního vyměřovacího základu (DVZ) od 15. do 30. kalendářního dne trvání DPN, 66 % redukovaného DVZ od 31. do 60. dne trvání DPN a 72 % redukovaného DVZ od 61. dne trvání DPN.

Výše peněžité pomoci v mateřství a otcovské činí 70 % redukovaného DVZ za kalendářní den.

Výše dlouhodobého ošetřovného a ošetřovného činí 60 % redukovaného DVZ za kalendářní den.

Další informace k nemocenskému pojištění získáte například zde nebo na adrese https://www.cssz.cz/web/cz.

Poznámka na závěr: Na webových stránkách MPSV je samozřejmě stále k dispozici výpočtová kalkulačka jak pro náhradu mzdy, tak pro nemocenské dávky v roce 2021.

Zvýšení náhrady mzdy a nemocenských dávek pro rok 2022 – nové redukční hranice

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (dále jen „MPSV“) vyhlásilo pro účely nemocenského pojištění výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu (dále jen „DVZ“) platných v roce 2022.

Na základě sdělení MPSV ze dne 11.10.2021 vydaného pod č. 380/2021 Sb. v částce 167 Sbírky zákonů dne 18.10.2021 bude v roce 2022 činit:

 • první redukční hranice pro úpravu DVZ 1 298 Kč,
 • druhá redukční hranice pro úpravu DVZ 1 946 Kč,
 • třetí redukční hranice pro úpravu DVZ 3 892 Kč.

Tyto redukční hranice budou mít vliv na výpočet dávek nemocenského pojištění (nemocenského, otcovské, peněžité pomoci v mateřství, ošetřovného, dlouhodobého ošetřovného a vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a v mateřství).Z uvedených redukčních hranic se také vychází při stanovení redukčních hranic pro výpočet náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnosti a karanténě zaměstnanců, kterou jim poskytuje zaměstnavatel po dobu prvních 14 kalendářních dnů. Příslušná redukční hranice, stanovená pro účely nemocenského pojištění, se vynásobí koeficientem 0,175 a poté zaokrouhlí na haléře směrem nahoru. Z toho vyplývají tyto redukční hranice pro náhradu mzdy v roce 2022:

 • první redukční hranice = 227,15 Kč (0,175 x 1 298 Kč),
 • druhá redukční hranice = 340,55 Kč (0,175 x 1 946 Kč),
 • třetí redukční hranice = 681,10 Kč (0,175 x 3 892 Kč).

Přehled redukčních hranic v letech 2015 až 2022 – viz tato tabulka (ND = nemocenské dávky, NM = náhrada mzdy):

Pro úplnost uvádím, že redukční hranice jsou odvozovány ze všeobecného vyměřovacího základu, stanoveného podle zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění (za kalendářní rok, který o 2 roky předchází kalendářnímu roku, pro který se výše redukčních hranic stanoví, tj. pro rok 2022 jde o vyměřovací základ za rok 2020) a tzv. přepočítacího koeficientu (stanoveného taktéž pro každý rok). Všeobecný vyměřovací základ a přepočítací koeficient stanovuje vláda svým nařízením. Tyto hodnoty byly pro rok 2022 stanoveny nařízením vlády č. 356/2021 Sb. ze dne 27.09.2021 zveřejněným v částce 157 Sbírky zákonů: výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 2020 činí 36 119 Kč a výše přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2020 činí 1,0773.

Maximální VZ pro odvod SP v roce 2022

Maximálním ročním vyměřovacím základem (dále jen „maximální VZ“) pro placení pojistného na sociální zabezpečení je částka rovnající se 48násobku „průměrné mzdy“, tj. pro rok 2022 částka 1.867.728,– Kč (48 x 38.911,– Kč). „Průměrná mzda“ se počítá jako násobek všeobecného vyměřovacího základu za kalendářní rok, který o 2 roky předchází kalendářnímu roku, pro který se průměrná mzda zjišťuje a přepočítávacího koeficientu, tj. VVZ za rok 2020 = 36.119,– Kč x koeficient pro přepočet = 1,0773 (viz nařízení vlády č. 356/2021 Sb. ze dne 27.09.2021).

Maximální VZ zaměstnance je tvořen součtem jeho vyměřovacích základů v kalendářním roce, za který se maximální vyměřovací základ zjišťuje.

Přesáhne-li v kalendářním roce úhrn vyměřovacích základů zaměstnance maximální VZ a zaměstnanec je v tomto roce zaměstnán:

 • pouze u jednoho zaměstnavatele, neplatí zaměstnanec v tomto kalendářním roce pojistné z částky, která přesahuje tento maximální VZ; to platí i v případě více zaměstnání v kalendářním roce, avšak u téhož zaměstnavatele. Do vyměřovacího základu zaměstnavatele se pak nezahrnuje částka, která přesahuje maximální vyměřovací základ zaměstnance a z níž zaměstnanec neplatí v kalendářním roce pojistné. Tzn., že z částky přesahující maximální VZ pak zaměstnavatel neodvádí ani pojistné za zaměstnance (6,5 %), ani za sebe (24,8%).
 • u více zaměstnavatelů, považuje se pojistné zaplacené zaměstnancem z úhrnu jeho vyměřovacích základů ze všech zaměstnání, který přesahuje tento maximální VZ, za přeplatek na pojistném; tento přeplatek však nemůže být vyšší než částka, která byla zaměstnanci z jeho příjmů sražena na pojistném. O vrácení přeplatku na pojistném v tomto případě žádá zaměstnanec písemnou žádostí doloženou potvrzeními svých zaměstnavatelů o úhrnu vyměřovacích základů za kalendářní rok, z nichž bylo sraženo pojistné (viz níže). Dotčeným zaměstnavatelům se však částka pojistného, které odváděli za sebe (24,8 %), nevrací.

Zaměstnavatel je povinen podle ustanovení § 15a odst. 3 zákona č. 589/1992 Sb., písemně zaměstnanci na jeho žádost potvrdit úhrn vyměřovacích základů za kalendářní rok, z nichž bylo sraženo pojistné, a to do 8 dnů ode dne obdržení žádosti. Potvrzeními jednotlivých zaměstnavatelů následně zaměstnanec doloží svoji písemnou žádost o vrácení přeplatku na pojistném podle § 17 odst. 3 téhož zákona. Tiskopis potvrzení zaměstnavatele

 • k tisku a ručnímu vyplnění je k dispozici zde,
 • k vyplnění na PC otevřete pomocí tohoto odkazu.

Všichni uživatelé mzdového a personálního programu ALFA MZDY AVENSIO mohou pro své zaměstnance potvrzení vytisknout pomocí sestavy 611111_Příjmy pro ČSSZ, OSSZ formulář uložené v menu Hlavní nabídka – Tiskové sestavy – Potvrzení a výkazy.

Pro úplnost připomínám, že do evidenčního listu důchodového pojištění se vyměřovací základ uvádí v plné výši bez ohledu na tu skutečnost, že odvodu pojistného podléhá pouze maximální VZ (více viz aktuálně platné Všeobecné zásady pro vyplňování ELDP a Metodická pomůcka pro vyplňování ELDP).

Pro úplnost přikládám tabulku s přehledem maximálních VZ od roku 2018:

 

Odměňování členů volebních komisí – volby do PS 2021

Nároky

Nároky členů okrskových volebních komisí (dále jen „OVK“) upravují jednotlivé volební předpisy, tj. zákon č. 247/1995 Sb., vyhláška č. 233/2000 Sb. a zákon č. 296/2021 Sb.

Členové OVK mají nárok na

 • zvláštní odměnu za výkon funkce (viz dále)
 • pracovní nebo služební volno v nezbytně nutném rozsahu a na náhradu mzdy (platu, služebního příjmu, odměny) ve výši průměrného výdělku od uvolňujícího zaměstnavatele, nebo paušální náhradu ušlého výdělku za dobu výkonu funkce u členů, kteří jsou samostatně výdělečně činní (výše paušální náhrady činí 43 Kč za hodinu, nejvýše však 340 Kč za jeden den).

Zaměstnavatel, který svému zaměstnanci poskytl pracovní (služební) volno a náhradu mzdy (platu, služebního příjmu, odměny) ve výši průměrného výdělku, se může následně obrátit na příslušný obecní/městský úřad a požádat o refundaci náhrady mzdy (platu, služebního příjmu, odměny), která mu bude vyplacena.

Nárok na náhradu ušlého výdělku je třeba uplatnit u obecního/městského úřadu a výdělečnou činnost prokázat např. živnostenským listem, zápisem v obchodním rejstříku nebo jiným dokumentem.

Výše odměny

Za výkon funkce v OVK náleží zvláštní odměna

 • řadovému členovi 1 800 Kč,
 • místopředsedovi a zapisovateli 2 100 Kč a
 • předsedovi 2 200 Kč.

Tato odměna se na základě ustanovení § 24 odst. 5 zákona č. 296/2021 Sb. zvyšuje o 500,– Kč.

Výplata odměny

Zvláštní odměnu a paušální náhradu ušlého výdělku vyplatí členům obecní/městský úřad, pod který OVK spadala, a to do 30 dnů po ukončení její činnosti. V této souvislosti uvádím, že činnost OVK je ukončena patnáctým dnem po vyhlášení celkových výsledků voleb Státní volební komisí. Ta výsledky vyhlašuje zpravidla nejbližší úterý po volbách.

Krácení odměny

Obecní/městský úřad celkovou výši odměny poměrně krátí, a to pokud se člen OVK nezúčastňuje všech jednání. Krácení se provede podle evidence o účasti takového člena OVK na jednáních. Tento postup se uplatní mj. i v případě, kdy se člen neúčastní třeba jen prvního jednání komise, kde dochází ke složení slibu a k losování předsedy a místopředsedy. Důvody neúčasti přitom nejsou rozhodné, ani to, zda je neúčast omluvená či neomluvená.

Všichni zapisovatelé, předsedové a místopředsedové okrskových volebních komisí jsou povinni se účastnit školení k zásadám hlasování a k systému zjišťování a zpracování výsledků hlasování, jež organizuje pověřený obecní/městský úřad ve spolupráci s Českým statistickým úřadem.

Předseda, místopředseda a zapisovatel, který nesplnil svou povinnost účastnit se školení, nemá nárok na vyšší zvláštní odměnu a náleží mu pouze odměna řadového člena. Jeho postavení předsedy, místopředsedy či zapisovatele tím ovšem není dotčeno.

V případě, že je zapisovatel jmenován nebo předseda či místopředseda vylosován až v době, kdy již nebylo možné účast na školení zajistit, uplatní se zákonná výjimka a zvláštní odměna se nesnižuje.

Zdravotní pojištění

Odměny členů OVK nepodléhají odvodu ZP, a to na základě ustanovení § 5 písm. a) bod 7. zákona č. 48/1997 Sb.

Sociální pojištění

Účastni nemocenského pojištění mohou být členové OVK, a to v měsících, kdy dosáhnou rozhodného příjmu (pro rok 2021 je rozhodný příjem 3.500,– Kč). Je to stejné jako u zaměstnání malého rozsahu. V případě, že existují 2 (nebo více) zaměstnání malého rozsahu u téhož zaměstnavatele – příjmy se sčítají (viz ustanovení § 7 odst. 4 zákona č. 187/2006 Sb.).

Z odměn členů OVK se tedy bude pojistné na sociální zabezpečení odvádět za podmínky, že v jednom měsíci dosáhne jejich odměna v součtu s příjmem z jiného zaměstnání malého rozsahu u stejného zaměstnavatele alespoň rozhodného příjmu 3.500,– Kč.

Daň

Odměna člena OVK se v souvislosti s jejím zdaněním posuzuje jako příjem ze závislé činnosti podle ustanovení § 6 odst. 1 písm. a) bod 2 zákona č. 586/1992 Sb.

Aktuálně se z odměny člena OVK v úhrnné výši do 3 500 Kč u poplatníka, který u plátce daně neučiní, tj. nepodepíše daňové prohlášení, srazí srážková daň zvláštní sazbou uvedenou v § 36 odst. 2 zákona č. 586/1992 Sb.

Samozřejmě, bude-li členem OVK osoba, která nemá nikde jinde podepsané daňové prohlášení, může jej podepsat u obecního/městského úřadu a uplatnit daňovou slevu na poplatníka, pak nebude platit daň žádnou.

Program ALFA MZDY AVENSIO

Jak zadat nároky a odměny členů OVK v tomto mzdovém a personálním systému se všichni jeho uživatelé dozví v dokumentu „Volby 2021“ uloženém v Souborech nápovědy – skupina Speciální činnosti v programu.

Ošetřovné v novém školním roce z důvodu nařízené karantény nebo uzavření školy

Zajímá vás, jak je to s nárokem na ošetřovné v případě výskytu onemocnění covid-19 ve škole – nařízení karantény dítěti či uzavření školského zařízení?

Odpověď naleznete v dnešním blogovém článku:

Ošetřovné při ošetřování nemocného dítěte anebo při péči o dítě mladší 10 let z důvodu nařízené karantény nebo uzavření školského zařízení upravuje zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění.

Na ošetřovné má nárok zaměstnanec, který nemůže pracovat, protože

 • ošetřuje dítě mladší 10 let nebo jiného člena domácnosti, jenž nezbytně potřebuje ošetřování jinou osobou,
 • musí pečovat o zdravé dítě mladší 10 let proto, že bylo uzavřeno školské nebo dětské zařízení (z důvodu havárie, epidemie, jiné nepředvídané události), dítěti byla nařízena karanténa, nebo když osoba, která jinak o dítě pečuje, onemocněla a nemůže o ně pečovat.

Ošetřovaný člen domácnosti nebo dítě, které zaměstnanec ošetřuje nebo o něj pečuje, musí prokazatelně žít se zaměstnancem ve společné domácnosti. V případě ošetřování nebo péče o dítě mladší 10 let rodičem se v předchozí větě uvedená podmínka neuplatňuje.

Další podmínkou je, že zaměstnanec, který ošetřuje nebo pečuje, má účast na nemocenském pojištění.

Ošetřovné náleží od prvního kalendářního dne a jeho výše činí 60 % redukovaného denního vyměřovacího základu. Orientační částku si můžete spočítat pomocí kalkulačky MPSV – viz tento odkaz.

Poskytuje se po dobu 9 kalendářních dnů, u samoživitelů (pokud se starají o dítě mladší 16 let, které ještě nedokončilo povinnou školní docházku) až 16 kalendářních dnů.

O potřebě ošetřování či péče rozhoduje ošetřující lékař osoby, u které je dána potřeba ošetřování nebo péče, a to vystavením Rozhodnutí o potřebě ošetřování (péče) pro nemoc nebo nařízení karantény. Ošetřující/pečující zaměstnanec předá vystavený tiskopis neprodleně svému zaměstnavateli, které poté veškeré podklady pro výplatu ošetřovného postoupí příslušné OSSZ.

Při uzavření školského zařízení potvrdí příslušné dětské zařízení tuto skutečnost na formuláři Žádost o ošetřovné při péči o dítě z důvodu uzavření školského / dětského zařízení (školy), který předá rodiči dítěte. Také v tomto případě zaměstnanec, který o dítě bude pečovat, neprodleně odevzdá vystavený tiskopis svému zaměstnavateli, který pak podklady pro výplatu ošetřovného doručí příslušné OSSZ.

Zdroj informací: tisková zpráva ČSSZ z 10.9.2021

Podrobnější informace k ošetřovnému naleznete zde.

 

Archiv

Jak vybrat mzdový program

Napište si o krátkou příručku, jak snadno vybrat mzdový systém do Vaší firmy! Zadejte svůj e-mail a příručku ihned odesíláme.

Rychlý kontakt

Alfa Software, s.r.o.
Pražská 22
Klatovy mapa

Tel.: 376 709 890
Napište nám

Seznam obchodních zástupců

 

Používáním této stránky souhlasíte s používáním cookies. Více informací

Nastavení cookies na této webové stránce jsou na "Povolit cookies", abychom Vám mohli umožnit nejlepší možné procházení stránek. Pokud budete pokračovat v používání tohoto webu beze změny nastavení souborů cookies v prohlížeči nebo kliknete na tlačítko "Souhlasím" pak souhlasíte s používáním cookies.

Zavřít