Archiv měsíce: Prosinec 2021

 

Krizové ošetřovné

Dne 23. prosince 2021 byl zveřejněn ve Sbírce zákonů, v Částce 226, zákon číslo 520/2021 Sb., o dalších úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii onemocnění COVID-19.

Nárok na krizové ošetřovné mají zaměstnanci pečující o dítě do 10 let věku, které nemůže navštěvovat školu nebo zařízení, které je uzavřené z důvodu onemocnění COVID-19 nebo kterému byla nařízena karanténa v souvislosti s nemocí COVID-19 a dále zaměstnanci pečující na základě § 3 odst. 1 zákona č. 520/2021 Sb. o:

  • nezaopatřené dítě, které je závislé na pomoci jiné osoby aspoň ve stupni I (lehká závislost) podle zákona o sociálních službách a nemůže navštěvovat školu z důvodu mimořádného opatření při epidemii (nezaopatřenost dítěte se posuzuje podle zákona o důchodovém pojištění)
  • dítě nad 10 let věku, které je umístěné v zařízení uvedeném v § 2 odst. 2 tohoto zákona, ale toto zařízení nemůže navštěvovat z důvodu mimořádného opatření při epidemii
  • nezaopatřené dítě se speciálními vzdělávacími potřebami podle školského zákona, které nemůže navštěvovat školu z důvodu mimořádného opatření při epidemii

Nárok na toto ošetřovné se nevztahuje na dny školních prázdnin a dny, kdy ředitel školy vyhlásí ředitelské volno.

Podle § 3 odst. 7 zákona č. 520/2021 Sb. nemusí být splněna podmínka společné domácnosti v případě ošetřování příbuzného v přímé linii (§ 772 občanského zákoníku).

Krizové ošetřovné náleží zaměstnancům v pracovním a služebním poměru, kteří jsou účastni nemocenského pojištění. Dále zaměstnancům činným na DPČ a DPP v případě, že jsou účastni nemocenského pojištění v měsíci, kdy vznikla potřeba ošetřování, případně v posledních třech měsících, které bezprostředně předcházely měsíci, ve kterém vznikla potřeba ošetřování. V případě skončení zaměstnání nárok na ošetřovné zaniká.

Výše ošetřovného činí v období od 1.11.2021 do 28.2.2022 80 % denního vyměřovacího základu a vztahuje se na všechny typy ošetřovného. Zaměstnancům v pracovním nebo služebním poměru náleží ošetřovné z důvodu mimořádného opatření při epidemii nejméně ve výši 400 Kč za kalendářní den. V případě zkráceného úvazku se tato částka úměrně krátí (400 Kč x koeficient zkrácené pracovní nebo služební doby). Tato podmínka se ale nevztahuje na dohody a tzv. „běžné ošetřovné“.

Zaměstnanec žádá o ošetřovné formou tiskopisu Žádost o ošetřovné při péči o dítě/ jinou osobu / za kalendářní měsíc při mimořádných opatřeních při epidemii (krizové ošetřovné). Tento tiskopis je dostupný zde. Vyplněný tiskopis zaměstnanec předá svému zaměstnavateli. Zaměstnavatel podklady pro výplatu ošetřovného předkládá příslušné Okresní správě sociálního zabezpečení. Na e-portálu ČSSZ je dostupný tiskopis Záznamy zaměstnavatele k žádosti o krizové ošetřovné.

Program ALFA MZDY AVENSIO

Krizové ošetřovné se zadává kódem 6563 – KRIZOVÉ OŠETŘOVNÉ, se systémovým kódem 717 – KRIZOVÉ OŠETŘOVNÉ. Tento mzdový kód použijete pro situace, kdy Váš zaměstnanec čerpal v období od 1.11.2021 ošetřovné na dítě z důvodu uzavření školy nebo zařízení v souvislosti s onemocněním COVID-19 nebo z důvodu, že byla dítěti nařízena karanténa v souvislosti s onemocněním COVID-19. Důvodem pro použití tohoto kódu je, že celá podpůrčí doba krizového ošetřovného je započtena do vyloučených dnů i vyloučených dob.

Krizové ošetřovné se v programu ALFA MZDY AVENSIO eviduje na záložce Nemocenské (Karta zaměstnance – Pracovní poměry – záložka Nemocenské). Stisknutím pravého tlačítka myši zvolíte buď možnost Nová nemocenská dávka, nebo možnost Nové přerušované OČR.

Při zvolení možnosti Nová nemocenská dávka vyplníte do řádku Č. rozhodnutí DPN číslo žádosti vygenerované na formuláři Žádost o ošetřovné při péči o dítě / jinou osobu / za kalendářní měsíc při mimořádných opatřeních při epidemii (krizové ošetřovné). Do pole Druh dávky vyplníte kód 6563 – KRIZOVÉ OŠETŘOVNÉ. Vyplníte pole OD, DO a Potvrzení DPN do.

Upozorňuji, že pokud zaměstnanec čerpá ošetřovné přerušovaně a vy si zvolíte tento způsob zadávání, na každý interval ošetřovného musí být zvlášť zadán doklad Nemocenské.

Druhou možností je Nové přerušované OČR, což je způsob zadání, který byl v programu vytvořen speciálně pro zadávání přerušovaného OČR. Tento způsob je snazší a rychlejší zejména v případě, že zaměstnanec čerpá během kalendářního měsíce ošetřovné v několika časových intervalech. Do pole Doklad vyplníte interní číslo dokladu, což není povinný údaj. Slouží pouze pro vaši interní evidenci. Do pole Č. rozhodnutí DPN se vyplní vygenerované číslo žádosti z formuláře Žádost o ošetřovné při péči o dítě / jinou osobu / za kalendářní měsíc při mimořádných opatřeních při epidemii (krizové ošetřovné). Automaticky je předvyplněn kód 6563 – KRIZOVÉ OŠETŘOVNÉ. V oblasti Dny OČR zaškrtnutím jednotlivých políček vyznačíte dny, kdy zaměstnanec čerpal ošetřovné. Pokud čerpal zaměstnanec ošetřovné po celý kalendářní měsíc, postačí levým tlačítkem myši kliknout na tlačítko Vše a označí se všechny dny v kalendářním měsíci. Pokud se jedná o měsíc, který nemá 31 dnů, ale méně, pak zůstanou tyto políčka nezaškrtnuta. Stisknutím tlačítka Nic se naopak všechny vyznačené dny odznačí.

Stisknutím tlačítka Obrátit se všechny označené dny změní na neoznačené a všechny neoznačené dny na označené.

Stisknutím tlačítka OK program oznámí, že na jednotlivé intervaly budou vytvořeny doklady a zeptá se, zda si přejete pokračovat. Kliknutím na tlačítko Ano se na každý interval ošetřovného vytvoří samostatný doklad, to znamená, pokud zaměstnanec během kalendářního měsíce čerpal ošetřovné v několika časových intervalech, vytvoří se všechny doklady ošetřovného najednou a nemusíte zadávat každý doklad ošetřovného zvlášť.

U krizového ošetřovného při uzavření školy nebo zařízení se zpracovává Příloha k žádosti o nemocenskou dávku pouze z prvního dokladu (první měsíc čerpání ošetřovného). Pokud zaměstnanec čerpá ošetřovné i v následujících měsících, již se Příloha k žádosti o nemocenskou dávku nevytváří.

Přílohu k žádosti o nemocenskou dávku vytvoříte z prvního mateřského dokladu v části Podklady pro ČSSZ. Zde si kliknutím na šipku u tlačítka Příloha rozbalíte nabídku a zvolíte možnost Vytvořit přílohu. Tuto přílohu po zkontrolování označíte k elektronickému odeslání a přes menu programu Hlavní nabídka – Tiskové sestavy – Nemocenské a sociální pojištění – Nemocenské dávky – Příloha k žádosti o nemocenskou dávku přílohu zpracujete. Přílohu můžete odeslat buď přímým e-podáním nebo vyexportováním *.xml souboru a nahráním na e-Portál či odesláním datovou schránkou.

V měsících následujících, kdy se Příloha k žádosti o nemocenskou dávku již neodesílá, v části Podklady pro ČSSZ zvolíte přes šipku u tlačítka Příloha možnost Bez přílohy. Je to z toho důvodu, aby vás program neupozorňoval na to, že nemáte vytvořenou Přílohu k žádosti o nemocenskou dávku.

Zdroje:

Zákon č. 520/2021 Sb., o dalších úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii onemocnění COVID-19

Tisková zpráva ČSSZ z 21.12.2021

Více se dočtete také na webu Ministerstva práce a sociálních věcí

Cestovní náhrady v roce 2022

Vyhláškou č. 511/2021 Sb. ze dne 15.12.2021 stanovilo Ministerstvo práce a sociálních věcí (dále jen „MPSV“) podle ustanovení § 189 odst. 1 zákoníku práce s účinností od 1.1.2022:

 

Sazbu základní náhrady za používání silničních motorových vozidel, která za 1 km jízdy podle § 157 odst. 4 zákoníku práce činí nejméně u

a) jednostopých vozidel a tříkolek 1,30 Kč (v roce 2021 = 1,20 Kč),

b) osobních silničních motorových vozidel 4,70 Kč (v roce 2021 = 4,40 Kč).

 

Stravné, které za každý kalendářní den pracovní cesty přísluší zaměstnanci (v podnikatelské sféře) podle § 163 odst. 1 zákoníku práce nejméně ve výši

a) 99 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin (v roce 2021 = 91 Kč),

b) 151 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin (v roce 2021 = 138 Kč),

c) 237 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin (v roce 2021 = 217 Kč).

 

Stravné, které za každý kalendářní den pracovní cesty přísluší zaměstnanci (ve státní a příspěvkové sféře) podle § 176 odst. 1 zákoníku práce ve výši

a) 99 Kč až 118 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12hodin (v roce 2021 = 91 Kč až 108 Kč),

b) 151 Kč až 182 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin (v roce 2021 = 138 Kč až 167 Kč),

c) 237 Kč až 283 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin (v roce 2021 = 217 Kč až 259 Kč).

 

Průměrnou cenu pohonných hmot, která podle § 158 odst. 3 věty třetí zákoníku práce činí

a) 37,10 Kč za 1 litr u benzinu automobilového 95 oktanů (v roce 2021 = 27,80 Kč, resp. od 19.10.2021 33,80 Kč),

b) 40,50 Kč za 1 litr u benzinu automobilového 98 oktanů (v roce 2021 = 31,50 Kč),

c) 36,10 Kč za 1 litr u motorové nafty (v roce 2021 = 27,20 Kč),

d) 4,10 Kč za 1 kilowatthodinu elektřiny (v roce 2021 = 5 Kč).

 

Poznámka:

Pro rok 2021 platila vyhláška MPSV č. 589/2020 Sb., resp. 375/2021 Sb.

Základní sazby zahraničního stravného pro rok 2022 stanoví vyhláška Ministerstva financí č. 462/2021 Sb. – viz blogový článek z 17.12.2021

Zahraniční stravné 2022

Ve Sbírce zákonů (částka 208) byla dne 10.12.2021 zveřejněna vyhláška Ministerstva financí č. 462/2021 Sb. ze dne 3.12.2021, o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2022.

Základní sazby zahraničního stravného v cizí měně pro příští rok jsou stanoveny přílohou vyhlášky – viz tento odkaz.

Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2022 a zároveň zrušuje vyhlášku č. 510/2020 Sb., o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2021.

Zvýšení základní sazby v roce 2022 se týká 9 zemí – viz následující srovnávací tabulka:

Ostatní země, v tabulce neuvedené, jsou beze změny.

Další důležité informace k zahraničnímu stravnému naleznete např. v Příručce pro personální agendu a odměňování zaměstnanců zveřejněné na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí.

Online školení Začínáme s programem ALFA MZDY AVENSIO

25.1.2022
9.0015.30

Srdečně Vás zveme na online školení Začínáme s programem ALFA MZDY AVENSIO.

Chystáte-li se na Vaše první online školení, nemusíte mít obavy! Potřebujete pouze stabilní připojení k internetu, počítač s reproduktory nebo sluchátky (kamera není potřeba) a klidný kout. Na počítači, ze kterého budete sledovat školení, není nutné mít nainstalovaný program ALFA MZDY AVENSIO. Školení tedy lze sledovat i z pohodlí domova, kde Vás nebude nikdo rušit.


OBJEDNAT ŠKOLENÍ ZAČÁTEČNÍKŮ 25. 1. 2022


Odešlu přihlášku a CO BUDE DÁL? V den připsání školného na účet Alfa Software, s.r.o. obdržíte přihlašovací údaje do členské sekce ALFA Škola, což jsou webové stránky, na kterých budete přímý přenos školení sledovat. Jsou zde k dispozci také studijní materiály k vytištění. Během výkladu budete s lektorkou komunikovat písemně pomocí tzv. chatu. K přihlášení na web ALFA Škola a pro sledování školení DOPORUČUJEME použít internetový prohlížeč Google Chrome.


KDY ŠKOLENÍ PROBĚHNE? V úterý 25. 1. 2022 od 9:00 do cca 15:30 hodin
CENA: 2.500 Kč bez DPH, tj. 3.025 Kč včetně DPH
(v ceně jsou studijní MATERIÁLY a možnost sledovat celé školení či jeho části znovu ze ZÁZNAMU, a to po dobu 14 dní od uskutečnění jeho online přenosu)


KOMU JE ŠKOLENÍ URČENO?
Všem mzdovým účetním, které ve mzdovém a personálním systému ALFA MZDY AVENSIO začínají i těm, kteří v něm již pracují, ale nejsou si jistí, zda vše dělají správně a efektivně.

CO SE DOZVÍTE?
Jak program ALFA MZDY AVENSIO vypadá a co vše umí
Jak se program ALFA MZDY AVENSIO ovládá + klávesové zkratky
Jak se přihlásit do databáze a jak si změnit heslo
Jak zadat nového zaměstnance
Jak zadat pracovní poměr nebo více pracovních poměrů zaměstnance
Jak zadat praxi u zaměstnanců
Jak zadávat jednotlivé složky mzdy
Jaké tiskové sestavy program nabízí
Jak vytisknout povinné sestavy, mzdové lístky, evidenční listy
Jak provést odvody
Jak provést zálohu databáze a nastavit automatické zálohování
Jak zpracovat závěrku měsíce
Jak hledat v nápovědě a kde najít dokumentaci k programu a mnoho dalšího.


Přihláškový formulář – školení 25. 1. 2022


DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Po odeslání objednávkového formuláře obratem obdržíte na Váš e-mail uvedený v objednávce proforma fakturu. Pokud se tak nestane, napište nám na e-mail skola@alfasoftware.cz a my zjistíme, co se nepovedlo. Na školení je potřeba se přihlásit a provést úhradu školného tak, aby nejpozději 24 hodin před zahájením výuky byla připsána na náš účet! Jen tak Vám budeme moci včas zpřístupnit stránku na webu ALFA Škola, kde online školení probíhá. Děkujeme za pozornost.
Váš ALFA Tým.

Průměrná mzda a podíl OZP za 2021

Český statistický úřad vyhlásil dne 6.12.2021 průměrnou mzdu za 1. až 3. čtvrtletí 2021 ve výši 37.047,– Kč (viz tento odkaz). Tato částka se tedy použije pro výpočet povinného podílu osob se zdravotním postižením za rok 2021.

Více informací k zaměstnávání osob se zdravotním postižením, k plnění povinného podílu, k právům a povinnostem zaměstnavatelů naleznete například zde. Formulář „Ohlášení plnění povinného podílu osob se zdravotním postižením na celkovém počtu zaměstnanců za rok 2021“ zatím na webových stránkách úřadu práce k dispozici není.

Mzdový a personální program ALFA MZDY AVENSIO:

Průměrná mzda za rok 2021 bude zahrnuta do příslušné sestavy 011300_Podíl osob se ZP (Hlavní nabídka – Tiskové sestavy – Rekapitulace) v prosincové aktualizaci programu. Je však možné již nyní doplnit předmětnou částku do zadávacího okna sestavy ručně.

Archiv

Jak vybrat mzdový program

Napište si o krátkou příručku, jak snadno vybrat mzdový systém do Vaší firmy! Zadejte svůj e-mail a příručku ihned odesíláme.

Rychlý kontakt

Alfa Software, s.r.o.
Pražská 22
Klatovy mapa

Tel.: 376 709 890
Napište nám

Seznam obchodních zástupců

 

Používáním této stránky souhlasíte s používáním cookies. Více informací

Nastavení cookies na této webové stránce jsou na "Povolit cookies", abychom Vám mohli umožnit nejlepší možné procházení stránek. Pokud budete pokračovat v používání tohoto webu beze změny nastavení souborů cookies v prohlížeči nebo kliknete na tlačítko "Souhlasím" pak souhlasíte s používáním cookies.

Zavřít