Archiv měsíce: Duben 2021

 

Pracovnělékařské prohlídky po skončení nouzového stavu od 12. dubna 2021

V nouzovém stavu, který byl usnesením vlády č. 196 v České republice vyhlášen pro období od 27. února 2021 na dobu 30 dnů, poté na základě usnesení vlády č. 314 prodloužen do 11. dubna 2021, mohla být vstupní nebo periodická lékařská prohlídka dočasně nahrazena čestným prohlášením.

Dlužno podotknout, že opatření vlády výše uvedené lékařské prohlídky nezakázalo, takže bylo možné je i v době nouzového stavu provádět.

Dále je třeba připomenout, že v době od 1. do 18. ledna 2021 nebylo možné u osob, ucházejících se
o zaměstnání, použít čestné prohlášení
nahrazující dočasně vstupní lékařskou prohlídku. Usnesením vlády č. 1291 (publikované pod č. 512/2020 Sb.) bylo možno na čestné prohlášení nahrazující dočasně vstupní lékařskou prohlídku pohlížet jen do 31. prosince 2020. Dalším usnesením vlády č. 54 (publikované pod č. 17/2021 Sb.) byla tato možnost opětovně stanovena až od 19. ledna 2021.

Ode dne 12. dubna 2021 se začíná počítat lhůta 90, resp. 30 dnů pro provedení vstupních
i periodických pracovnělékařských prohlídek
.

Do 90 dnů po skončení nouzového stavu, tedy v termínu nejpozději do 10.7.2021, musí pracovnělékařské vstupní prohlídky absolvovat ti zaměstnanci, kteří uzavřeli pracovněprávní vztah ode dne vyhlášení usnesení vlády č. 54 (publikované pod č. 17/2021 Sb. ze dne 18. ledna 2021),
tj. od 19. ledna 2021 do ukončení nouzového stavu, kdy nebylo třeba provádět vstupní lékařské prohlídky a bylo možné je nahradit čestným prohlášením. Tato možnost však platila jen pro práce zařazené do kategorie první nebo druhé (podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví), pokud není součástí této práce činnost, pro jejíž výkon jsou podmínky zdravotní způsobilosti stanoveny jiným právním předpisem.

Nutno poznamenat, že vstupní prohlídky musely být i nadále řádně konány, pokud se řídí jiným právním předpisem, nebo jsou uvedeny  v příloze č. 2 části II. vyhlášky č. 79/2013 Sb., a to v bodech 3 (např. obsluha stavebních stojů), 6 (např. obsluha řídících center), 7 (např. práce na elektrických zařízeních), 8 (práce v hlubinných dolech), 9 (práce ve výškách), 10 (práce záchranářů – výjimka platí pro zdravotnické záchranáře), 11 (práce v klimaticky a epidemiologicky náročných oblastech v zahraničí), 12 (hlasová zátěž), případně 14 (další práce stanovené zaměstnavatelem spolu s poskytovatelem pracovnělékařských služeb).

Čestným prohlášením bylo možné nahradit také zdravotní průkaz u osob, u nichž vznikl pracovněprávní vztah od 19. ledna 2021 do ukončení nouzového stavu, a které vykonávají činnosti epidemiologicky závažné. Také v tomto případě platí čestné prohlášení nejdéle do uplynutí 90 dnů
ode dne následujícího po dni ukončení nouzového stavu.

Pokud se týká periodických zdravotních prohlídek zaměstnanců (podle vyhlášky č. 79/2013 Sb.), během nouzového stavu je rovněž nebylo třeba provádět. Jestliže by se však jednalo o periodické prohlídky prováděné podle jiných právních předpisů, potom tato výjimka neplatí a musely být nadále podle platných lhůt prováděny (např. řidiči z povolání, zaměstnanci dráhy, příslušníci bezpečnostních sborů, vojáci z povolání, atd.)

Do 30 dnů po skončení nouzového stavu, tedy nejpozději do 11. května 2021, je nutné provést lékařský posudek u osob, u nichž závěr předchozího lékařského posudku říká, že je způsobilý s podmínkou.

Zdroje informací:

Vyjádření Ministerstva zdravotnictví z 11.4.2021

Článek JUDr. Bořivoje Šubrta v měsíčníku Mzdová účetní 02/2021

Zvýšení krizového ošetřovného a výplata jeho doplatků

Ošetřovné v souvislosti s mimořádnými opatření při epidemii Covid-19 vzroste ze 70% na 80% redukovaného denního vyměřovacího základu zpětně již od 1.3.2021, a to na základě zákona č. 173/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 438/2020 Sb., o úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatření při epidemii a o změně zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění. Zákon č. 173/2021 Sb. byl zveřejněn ve Sbírce zákonů dne 23.4.2021 – viz tento odkaz.

Ošetřovné vyplacené pouze ve výši 70% DVZ bude doplaceno bez žádosti, a to stejným způsobem, jakým bylo vyplaceno ošetřovné, které je dopláceno. Jak vyplývá z tiskové zprávy České správy sociálního zabezpečení ze dne 22.4.2021, doplatky by měli příjemci obdržet v průběhu prvních dvou květnových týdnů, a to v závislosti na zvoleném způsobu výplaty, i když právní úprava stanoví pro zpracování doplatků delší termín, a to sice konec druhého kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, za které ošetřovné náleží (tedy ošetřovné za měsíc březen 2021 má být dopláceno v termínu do konce května 2021). Při bezhotovostní výplatě je převod prostředků rychlejší, při výplatě v hotovosti poštovní složenkou je termín odvislý od doručení složenky ze strany České pošty, s.p. konkrétnímu příjemci.

Doplatky nenáleží v situaci, kdy díky stanovené minimální výši ošetřovného za kalendářní den (400,– Kč, případně se krátí, pokud nejde o plný úvazek) již byla dávka ošetřovného poskytnuta tak, že sama o sobě dosahuje výše 80 % redukovaného denního vyměřovacího základu či ji přesahuje.

Více informací se dočtete v tiskové zprávě ČSSZ ze dne 22.4.2021 a na webových stránkách ČSSZ, s tím, že předpokládám, že informace tam zveřejněné budou ještě v souvislosti s přijetím zákona č. 173/2021 Sb. aktualizovány.

Mzdový a personální program ALFA MZDY AVENSIO

V programu ALFA MZDY AVENSIO se krizové ošetřovné eviduje na kartě zaměstnance pod záložkou Pracovní poměry – Nemocenské. Pro zadání použijte mzdový kód 6563 (případně jiný, u kterého je uložený systémový kód 717), který zapíšete do pole „Druh dávky“. Také je možné v záložce nemocenských dokladů zvolit přes pravé tlačítko myši „Nové přerušované OČR“ a v oblasti „Dny OČR“ zatrhnout dny, ve kterých zaměstnanec čerpal ošetřovné. Pokud je takových časových intervalů v rámci měsíce více, program vytvoří na každý interval samostatný doklad. Pokud byste zadávali ošetřovné přes pravé tlačítko myši volbou „Nová nemocenská dávka“, je třeba každý interval ošetřování uložit zadat zvlášť. Přílohu k žádosti o ošetřovné (NEMPRI) zkontrolujete na kartě zaměstnance (doklad ošetřovného – tlačítko „Příloha“) a odešlete z okna „Příloha k žádostem o dávku nemocenského pojištění“ (Hlavní nabídka – Tiskové sestavy – Nemocenské a Sociální pojištění – Nemocenské dávky – Přílohy k žádostem o dávky). Pokud zaměstnanec žádá o ošetřovné navazující na předchozí měsíc, NEMPRI již neposíláte a v dokladu ošetřovného zvolíte u tlačítka „Příloha“ možnost „Bez přílohy“.

Nebudete-li si se zadáním ošetřovného a zpracováním NEMPRI v programu ALFA MZDY AVENSIO vědět rady, kontaktujte pracovnice konzultační linky společnosti Alfa Software, s.r.o. Hotlina je v provozu každý pracovní den v době od 7:00 do 15:30 hod.

Novinka! Izolačka do konce 6/2021

Dne 21.4.2021 schválili poslanci ve stavu legislativní nouze vládní návrh na prodloužení doby, po kterou bude mít zaměstnanec nárok na mimořádný příspěvek při nařízené karanténě nebo izolaci, a to až do 30.6.2021.

Tento příspěvek se začal proplácet od začátku března, zaměstnanec jej získává automaticky, pokud má od lékaře vystavenou eNeschopenku na karanténu či správnou diagnózu nemoci, ze které vyplývá izolace.

Příspěvek vyplácí zaměstnavatel za prvních 14 kalendářních dnů trvání nařízené karantény nebo izolace spolu s náhradou mzdy a odečítá si ho od pojistného na sociální pojištění.

Schválený návrh novely zákona č. 121/2021 Sb., o mimořádném příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě postoupila Poslanecká sněmovna do Senátu – vývoj legislativního procesu můžete sledovat zde.

Více informací se dočtete v tiskové zprávě Ministerstva práce a sociálních věcí z 21.4.2021, na webových stránkách zprávě České správy sociální zabezpečení nebo Ministerstva práce a sociálních věcí.

Pro všechny uživatele mzdového a personálního programu ALFA MZDY AVENSIO připravujeme novou verzi, která bude mimo jiné obsahovat jednak prodloužení izolačky a dále její výpočet v případech, kdy karanténa/izolace zaměstnance přechází z měsíce března do dubna.

Z aktuálně zveřejněných informací na webu ČSSZ totiž vyplývá, že je vždy třeba posuzovat celkovou výši příspěvku za celou dobu trvání karantény/izolace, resp. za dobu prvních 14 kalendářních dnů jejího trvání, tzn. za březnové i dubnové dny karantény/izolace, ve vztahu k celkové částce 90% průměrného výdělku za odpovídající počet zameškaných hodin za stejné období.

Verzi vystavíme v zákaznické zóně poslední dubnový týden. Podrobnosti budou uvedeny v dopisu k verzi.

 

 

Online školení Personální agenda v programu ALFA MZDY AVENSIO

27.5.2021
9.0015.30

Srdečně Vás zveme na online školení Personální agenda v programu ALFA MZDY AVENSIO.
Chystáte-li se na Vaše první online školení, nemusíte mít obavy!
POTŘEBUJETE POUZE stabilní připojení k internetu, počítač s reproduktory nebo sluchátky (kamera není potřeba) a klidný kout. Na počítači, ze kterého budete sledovat školení, není nutné mít nainstalovaný program ALFA MZDY AVENSIO. Školení tedy lze sledovat i z pohodlí domova, kde Vás nebude nikdo rušit.

Přejít na přihláškový formulář

 
Odešlu přihlášku a CO BUDE DÁL? V den připsání školného na účet Alfa Software, s.r.o. obdržíte přihlašovací údaje do členské sekce ALFA Škola, což jsou webové stránky, na kterých budete přímý přenos školení sledovat. Jsou zde k dispozci také studijní materiály k vytištění. Během výkladu můžete s lektorkou komunikovat písemně pomocí tzv. chatu. K přihlášení na web ALFA Škola a pro sledování školení DOPORUČUJEME použít internetový prohlížeč Google Chrome.

KDY ŠKOLENÍ PROBĚHNE? Ve čtvrtek 27. 5. 2021 od 9:00 do cca 15:30 hodin
CENA: 2.500 Kč bez DPH, tj. 3.025 Kč včetně DPH
(v ceně jsou studijní MATERIÁLY a možnost sledovat celé školení či jeho části znovu ze ZÁZNAMU, a to po dobu 14 dní od uskutečnění jeho online přenosu)

CÍL ŠKOLENÍ: Naučit se pomocí programu ALFA MZDY AVENSIO přehledně evidovat veškeré personální údaje a osvojit si další vychytávky programu k ulehčení své práce. Nahlédneme i na úpravy formulářových sestav.

CO SE DOZVÍTE?
Více o Zákaznické zóně MOJE ALFA a nastavení online kontroly licenčního klíče
Jak co nejlépe využít program k evidenci osobních údajů
Co vše program automaticky hlídá
Jak a kde ukládat potřebné dokumenty, potvrzení, posudky, údaje o zdravotní způsobilosti nebo absolvovaných školení.
Vše kolem tisku dokladů související se vznikem a ukončením pracovního poměru
Jak jednoduše zpracovat evidenční a statistické přehledy, potvrzení a předepsané formuláře
Jak evidovat praxi
Jak na automatické provedení platových/mzdových postupů zaměstnanců
Jak evidovat srážky ze mzdy/platu, vést odpracované/neodpracované doby
Jak upravovat formulářové sestavy a mnoho dalších užitečných funkcí
 

Přihláškový formulář – školení 27. 5. 2021

 
Po odeslání objednávkového formuláře obratem obdržíte na Váš e-mail uvedený v objednávce proforma fakturu. Pokud se tak nestane, napište nám na e-mail skola@alfasoftware.cz a my zjistíme, co se nepovedlo. DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Na školení je potřeba se přihlásit a provést úhradu školného v takovém termínu, aby nejpozději 24 hodin před zahájením výuky bylo připsáno na náš účet! Jen tak Vám budeme moci zpřístupnit stránku na webu ALFA Škola, kde online školení probíhá. Děkujeme za pozornost. Váš ALFA Tým.

ALFASOFTWARE LOGOS

Online školení Začínáme s programem ALFA MZDY AVENSIO

18.5.2021
9.0015.30

Srdečně Vás zveme na online školení Začínáme s programem ALFA MZDY AVENSIO.
Chystáte-li se na Vaše první online školení, nemusíte mít obavy!
POTŘEBUJETE POUZE stabilní připojení k internetu, počítač s reproduktory nebo sluchátky (kamera není potřeba) a klidný kout. Na počítači, ze kterého budete sledovat školení, není nutné mít nainstalovaný program ALFA MZDY AVENSIO. Školení tedy lze sledovat i z pohodlí domova, kde Vás nebude nikdo rušit.

Přejít na přihláškový formulář

 
Odešlu přihlášku a CO BUDE DÁL? V den připsání školného na účet Alfa Software, s.r.o. obdržíte přihlašovací údaje do členské sekce ALFA Škola, což jsou webové stránky, na kterých budete přímý přenos školení sledovat. Jsou zde k dispozci také studijní materiály k vytištění. Během výkladu můžete s lektorkou komunikovat písemně pomocí tzv. chatu. K přihlášení na web ALFA Škola a pro sledování školení DOPORUČUJEME použít internetový prohlížeč Google Chrome.

KDY ŠKOLENÍ PROBĚHNE? V úterý 18. 5. 2021 od 9:00 do cca 15:30 hodin
CENA: 2.000 Kč bez DPH, tj. 2.420 Kč včetně DPH
(v ceně jsou studijní MATERIÁLY a možnost sledovat celé školení či jeho části znovu ze ZÁZNAMU, a to po dobu 14 dní od uskutečnění jeho online přenosu)

KOMU JE ŠKOLENÍ URČENO?
Všem mzdovým účetním, které ve mzdovém a personálním systému ALFA MZDY AVENSIO začínají i těm, kteří v něm již pracují, ale nejsou si jistí, zda vše dělají správně a efektivně.

CO SE DOZVÍTE?
Jak program ALFA MZDY AVENSIO vypadá a co vše umí
Jak se program ALFA MZDY AVENSIO ovládá + klávesové zkratky
Jak se přihlásit do databáze a jak si změnit heslo
Jak zadat nového zaměstnance
Jak zadat pracovní poměr nebo více pracovních poměrů zaměstnance
Jak zadat praxi u zaměstnanců
Jak zadávat jednotlivé složky mzdy
Jaké tiskové sestavy program nabízí
Jak vytisknout povinné sestavy, mzdové lístky, evidenční listy
Jak provést odvody
Jak provést zálohu databáze a nastavit automatické zálohování
Jak zpracovat závěrku měsíce
Jak hledat v nápovědě a kde najít dokumentaci k programu a mnoho dalšího.
 

Přihláškový formulář – školení 18. 5. 2021

 
Po odeslání objednávkového formuláře obratem obdržíte na Váš e-mail uvedený v objednávce proforma fakturu. Pokud se tak nestane, napište nám na e-mail skola@alfasoftware.cz a my zjistíme, co se nepovedlo. DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Na školení je potřeba se přihlásit a provést úhradu školného v takovém termínu, aby nejpozději 24 hodin před zahájením výuky bylo připsáno na náš účet! Jen tak Vám budeme moci zpřístupnit stránku na webu ALFA Škola, kde online školení probíhá. Děkujeme za pozornost. Váš ALFA Tým.

ALFASOFTWARE LOGOS

Archiv

Jak vybrat mzdový program

Napište si o krátkou příručku, jak snadno vybrat mzdový systém do Vaší firmy! Zadejte svůj e-mail a příručku ihned odesíláme.

Rychlý kontakt

Alfa Software, s.r.o.
Pražská 22
Klatovy mapa

Tel.: 376 709 890
Napište nám

Seznam obchodních zástupců

 

Používáním této stránky souhlasíte s používáním cookies. Více informací

Nastavení cookies na této webové stránce jsou na "Povolit cookies", abychom Vám mohli umožnit nejlepší možné procházení stránek. Pokud budete pokračovat v používání tohoto webu beze změny nastavení souborů cookies v prohlížeči nebo kliknete na tlačítko "Souhlasím" pak souhlasíte s používáním cookies.

Zavřít