Archiv měsíce: Březen 2021

 

Náhradní doby započtené do limitu z pohledu nároku na dovolenou

Nepřítomnosti započtené do limitu z pohledu nároku na dovolenou (§ 216 odst. 2 ZP) jsou druhou skupinou náhradních dob, kdy zaměstnanec nevykonává práci, přesto jsou mu tyto nepřítomnosti započteny jako výkon práce při posuzování nároku na dovolenou. Doby započtené do limitu jsou z pohledu nároku na dovolenou považovány jako doba odpracovaná pouze do výše 20násobku týdenní pracovní doby (kratší týdenní pracovní doby) a to za podmínky, že zaměstnanec si odpracuje alespoň 12násobek týdenní pracovní doby (kratší týdenní pracovní doby). Do zmíněného 12násobku jsou započteny doba odpracovaná + plánovaná i doby započtené plně z pohledu nároku na dovolenou. Výčet dob započtených plně naleznete v blogovém článku zde.

Náhradní doby započtené do limitu z pohledu nároku na dovolenou jsou:

 • Dočasná pracovní neschopnost (s výjimkou DPN způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, která se započítává plně)
 • Rodičovská dovolená (s výjimkou RD místo mateřské dovolené u muže, který čerpá rodičovskou dovolenou po dobu, kdy je zaměstnankyně oprávněna čerpat mateřskou dovolenou – ta je z pohledu nároku na dovolenou započtena plně jako doba odpracovaná)
 • Karanténa
 • Jiné důležité osobní překážky v práci podle § 199 ZP, které nejsou uvedeny v nařízení vlády č. 590/2006 Sb.

Program ALFA MZDY AVENSIO

Co se týče započítávání náhradních dob do limitu, program se dívá na zadání výše zmíněných důvodů nepřítomností:

 • Na záložku Nemocenské (Karta zaměstnance – Pracovní poměry – Nemocenské) u dočasné pracovní neschopnosti, dočasné pracovní neschopnosti způsobené nepracovním úrazem a karantény.

 • Na Vynětí ze stavu (Karta zaměstnance – Pracovní poměry – Pracovní poměr – řádek Vynětí ze stavu – otevřeme přes tlačítko se třemi tečkami) u rodičovské dovolené (vynětí č. 3 – Rodičovská dovolená). Dále ještě na následující důvody vynětí, týkající se jiných překážek v práci:
  • č. 9 – Nepl. volno bez ZP
  • č. 10 – Nepl. volno s rodičovským příspěvkem
  • č. 11 – Otcovská + rodičovská dovolená
  • č. 12 – Otcovská + nepl. volno
  • č. 91 – Nepl. volno ZP prac.
  • č. 92 – Nepl. volno ZP prac./org.
  • č. 93 – Nepl. volno ZP org.
 • Na záložku Náhrady (Karta zaměstnance – Pracovní poměry – Náhrady) u jiných důležitých osobních překážek v práci zadaných následujícími mzdovými kódy:

Na záložce Náhrady vidíte započtení do limitu v okně Nárok a zůstatky dovolené, které otevřeme pomocí tlačítka se třemi tečkami na záložce Náhrad ve spodní části okna, která se jmenuje Zůstatky dovolené, průměry. Nepřítomnosti započtené do limitu máte na řádku č. 3 Nepřítomnosti – do limitu (§216 odst. 2). Na tomto řádku je uveden počet hodin všech nepřítomností, které se započítávají do limitu 20násobku. Na řádku č. 4 Nepřítomnosti…z toho započteno je počet hodin, kolik je skutečně započteno hodiny nepřítomností spadající do této skupiny.

Příklad: Zaměstnanec pracující v pětidenním rozvrhu od pondělí do pátku, jehož týdenní pracovní doba je 40 hodin (ve dnech pondělí až pátek pracuje každý den 8 hodin), čerpá od 1. února 2021 do 10. února 2021 řádnou dovolenou, což je 64 hodin, které se považují za dobu odpracovanou. Od 5. března 2021 do 19. března 2021 je zaměstnanec v karanténě. Zamešká 88 hodin. Těchto 88 hodin je mu započteno jako odpracovaných z pohledu nároku na dovolenou, protože tyto hodiny jsou v rámci 20násobku týdenní pracovní doby a zaměstnanec zároveň splnil podmínku odpracování 12násobku týdenní pracovní doby (doba skutečně odpracovaná + doba plně započtená + doba plánovaná).

To, kolik hodin tvoří 12násobek a 20násobek týdenní pracovní doby vidíte v okně Nárok a zůstatky dovolené, v části Průměrná týdenní pracovní doba, pole x12 a x20.

Tabulce mezd (Hlavní nabídka – Číselníky) jsou tyto doby značeny příznakem „L“ v části zápočty, ve třetím sloupci (pole „D“- Dovolená).

Náhradní doby započtené plně z pohledu nároku na dovolenou

Co se týče započítávání náhradních dob z pohledu nároku na dovolenou, máme tři způsoby:

 • Doby započtené plně jako výkon práce z pohledu nároku na dovolenou
 • Doby započtené do výše 20násobku týdenní pracovní doby
 • Doby nezapočtené jako výkon práce

Náhradní doby započtené plně z pohledu nároku na dovolenou jsou doby, kdy zaměstnanec nepracuje z níže uvedených důvodů, a přesto je mu tato doba započtená plně jako doba odpracovaná z pohledu nároku na dovolenou (§ 348 odst. 1 ZP). Jsou to následující náhradní doby:

 • Čerpání dovolené (jedná se o čerpání řádné dovolené i dodatkové dovolené)
 • Svátek – zaměstnanec v tento den nepracuje z toho důvodu, že je státní svátek, ale jeho plat nebo mzda se mu za tento den nekrátí nebo je mu za takto neodpracovaný den poskytnuta náhrada mzdy
 • Náhradní volno čerpané za práci ve svátek nebo za práci přesčas
 • Dočasná pracovní neschopnost způsobená následkem pracovního úrazu nebo nemoci z povolání
 • Mateřská dovolená
 • Rodičovská dovolená místo mateřské dovolené – je to doba, kdy muž čerpá rodičovskou dovolenou v době, kdy by zaměstnankyně (matka dítěte) měla nárok čerpat mateřskou dovolenou
 • Samostudium – týká se pedagogických pracovníků (na základě zákona č. 563/2004 Sb.,o pedagogických pracovnících)
 • Ošetřování dítěte do 10 let věku nebo jiného člena domácnosti podle § 39 zákona o nemocenském pojištění
 • Poskytování dlouhodobé péče podle § 191 zákoníku práce (dále jen ZP)
 • Překážky v práci na straně zaměstnance (stanovené nařízením vlády č. 590/2006 Sb.) nebo na straně zaměstnavatele (vyjma překážek v práci způsobených povětrnostními vlivy)
 • Výkon veřejné funkce (§ 201 ZP)
 • Výkon občanské povinnosti (§ 202 ZP)
 • Jiné úkony v obecném zájmu (§ 203 ZP)
 • Pracovní volno související s branou povinnosti (§ 204 ZP)
 • Překážky v práci z důvodu školení, jiné formy přípravy nebo studia (§ 205 ZP)

Mezi překážky v práci na straně zaměstnavatele, které jsou plně započteny jako výkon práce z pohledu nároku na dovolenou jsou:

 • Prostoj (§ 207 písm. a) ZP)
 • Jiné překážky na straně zaměstnavatele (§ 208 ZP)
 • Částečná nezaměstnanost (§ 209 ZP)

Důležitými osobními překážkami stanovenými nařízením vlády č. 590/2006 Sb. jsou:

 • Lékařské vyšetření nebo ošetření
 • Pracovnělékařská prohlídka
 • Přerušení dopravního provozu nebo zpoždění dopravních prostředků
 • Znemožnění cesty do zaměstnání
 • Svatba
 • Narození dítěte
 • Úmrtí člena rodiny
 • Doprovod
 • Pohřeb spoluzaměstnance
 • Přestěhování
 • Vyhledání nového zaměstnání

 

Program ALFA MZDY AVENSIO

Co se týče započítávání náhradních dob, program se dívá na zadání výše zmíněných důvodů nepřítomností:

 • Na Vynětí ze stavu (Karta zaměstnance – Pracovní poměry – záložka Pracovní poměr – Vynětí ze stavu) :
  • např. u mateřské dovolené (typ vynětí č.2 – Mateřská dovolená)
  • u rodičovské dovolené místo mateřské dovolené (typ vynětí č. 13 – Rodičovská místo mateřské).
 • Na záložku Náhrady (Karta zaměstnance – Pracovní poměry – záložka Náhrady) na:
  • Čerpání řádné i dodatkové dovolené
  • Samostudium
  • Školení
  • Překážky na straně organizace (zaměstnavatele)
  • Překážky na straně zaměstnance
  • Pracovní volno s náhradou na akci pro děti a mládež a pracovní volno bez náhrady na akci pro děti a mládež
  • Výkon veřejné funkce
  • Refundace

 • Na záložku Mzdové položky (Karta zaměstnance – Pracovní poměry – záložka Mzdové položky) na:
  • Překážky na straně organizace (zaměstnavatele) hodinové
  • Překážky na straně zaměstnance hodinové

 • Na záložku Nemocenské (Karta zaměstnance – Pracovní poměry – záložka Nemocenské), což se týká:
  • Dočasné pracovní neschopnosti způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání
  • Ošetřování dítěte do 10 let věku nebo jiného člena domácnosti podle § 39 zákona o nemocenském pojištění
  • Ošetřování dítěte při uzavření školy
  • Dlouhodobého ošetřovného

Poznámka: Nepřítomnosti zadané uživatelskými mzdovými kódy s výše zmíněnými systémovými kódy se budou započítávat vždy jako doba odpracovaná z pohledu nároku na dovolenou.

Náhradní doby plně započtené z pohledu nároku na dovolenou můžete vidět v okně Nárok a zůstatky dovolené, řádek Nepřítomnosti – plně započtené (2) (Karta zaměstnance – Pracovní poměr – záložka Náhrady – okno Nárok a zůstatky dovolené (otevřené přes tlačítko se třemi tečkami)).

V tabulce mezd je u mzdových kódů, které patří do kategorie dob plně započtených z pohledu nároku na dovolenou, příznak „P“ v části zápočty, ve třetím sloupci (pole „D“ – Dovolená).

Příklad:

Zaměstnanec pracuje v pětidenním rozvrhu od pondělí do pátku. Jeho týdenní pracovní doba je 40 hodin (od pondělí do pátku každý den 8 hodin). V únoru si vyčerpá řádnou dovolenou od 1.2.2021 do 5.2.2021, což je v jeho případě pět pracovních dní po osmi hodinách, tedy 40 hodin. Od 17.2.2021 do 24.2.2021 čerpá ošetřovné na dítě do deseti let věku. To je pro něho 8 kalendářních dní, ale 6 pracovních, což je 48 hodin. Na konci tohoto účetního období 02/2021 má tento zaměstnanec plně započteno 88 hodin jako odpracovaných z pohledu nároku na dovolenou (40 hodin dovolená + 48 hodin ošetřovné).

ELDP za rok 2020

Vedení evidenčních listů důchodového pojištění (dále jen „ELDP“) je jednou z povinností zaměstnavatelů uloženou jim zákonem č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení.

Zaměstnavatel vyhotovuje ELDP pro každou osobu účastnou důchodového pojištění (i pro všechny poživatele starobního důchodu) vždy za každý kalendářní rok nejpozději do 30. dubna následujícího kalendářního roku. Došlo-li ke skončení účasti na důchodovém pojištění před 31.12. daného kalendářního roku, pak je třeba ELDP vyplnit do 1 měsíce po konečném vyúčtování příjmů zaměstnance, nejpozději do 31.1. následujícího kalendářního roku.

Zaměstnavatel je povinen vyhotovit dva stejnopisy ELDP s tím, že jeden předloží zaměstnanci k podpisu a následně ho založí do své evidence po dobu tří kalendářních roků po roce, kterého se týká. Druhý stejnopis opatřený podpisem a razítkem vydá zaměstnanci, a to nejpozději v den, kdy ELDP předloží České správě sociálního zabezpečení (dále jen „ČSSZ“).

Co se týče předložení ELDP ČSSZ činí lhůta do 30 dnů ode dne zápisu údajů do ELDP. ELDP se podávají pouze elektronicky. Pokud zaměstnavatel nemůže z prokazatelných objektivních technických důvodů předložit ELDP v elektronické podobě, může ho předložit v papírové podobě na předepsaném tiskopisu vydaném ČSSZ s tím, že je povinen uvést důvod tohoto postupu.

Aktuální všeobecné zásady pro vyplňování ELDP si můžete otevřít pomocí tohoto odkazu, metodickou pomůcku pak máte k dispozici zde.

Ve mzdovém a personálním programu ALFA MZDY AVENSIO zpracujete ELDP velmi snadno, a to v okně hlavní nabídky: Tiskové sestavy – Mzdový list – Evidenční list – ELDP.

Nejprve je nutné ELDP vygenerovat

a poté samozřejmě zkontrolovat, např. se sestavou mzdového listu (Hlavní nabídka – Tiskové sestavy – Mzdový list – 350111_Mzdový list – úplný (s. 1+2)).

Pro vytvoření datového *.xml souboru zvolte tlačítko „Export“. Tento soubor můžete následně odeslat např. přes e-Portál ČSSZ nebo datovou schránkou.

Pro odeslání ELDP přímo z programu zvolte tlačítko „E-podání na ČSSZ“ – musíte však vlastnit osobní podpisový kvalifikovaný certifikát.

Více informací ke zpracování ELDP v programu ALFA MZDY AVENSIO se dočtete v dokumentu „Mzdový a evidenční list“ (Nápověda – Soubory nápovědy – Sestavy), u svého obchodního zástupce nebo na konzultační lince společnosti Alfa Software, s.r.o., která je v provozu každý pracovní den v době 7:00 – 15:30 hodin.

 

Online školení pro pokročilé uživatele programu ALFA MZDY AVENSIO

29.4.2021
9.0015.30

Srdečně Vás zveme na ONLINE školení pro pokročilé uživatele programu ALFA MZDY AVENSIO.
Chystáte-li se na Vaše první online školení, nemusíte mít obavy!
POTŘEBUJETE POUZE stabilní připojení k internetu, počítač s reproduktory nebo sluchátky (kamera není potřeba) a klidný kout. Na počítači, ze kterého budete sledovat školení, není nutné mít nainstalovaný program ALFA MZDY AVENSIO. Školení tedy lze sledovat i z pohodlí domova, kde Vás nebude nikdo rušit.

Přejít na přihláškový formulář

 
Odešlu přihlášku a CO BUDE DÁL? V den připsání školného na účet Alfa Software, s.r.o. Vám bude zpřístupněna webová stránka ALFA Školy, na které budete přímý přenos sledovat a obdržíte přihlašovací údaje na web ALFA Škola (pokud je již nemáte z předchozích školicích akcí).
Na stránce školení najdete také studijní materiály k vytištění. Během výkladu můžete s lektorkou komunikovat písemně pomocí tzv. chatu. K přihlášení na web ALFA Škola a pro sledování školení DOPORUČUJEME použít internetový prohlížeč Google Chrome.

KDY ŠKOLENÍ PROBĚHNE? Ve čtvrtek 29. 4. 2021 od 9:00 do cca 15:30 hodin
CENA: 2.500 Kč bez DPH, tj. 3.025 Kč včetně DPH
(v ceně jsou studijní MATERIÁLY a možnost sledovat celé školení či jeho části znovu ze ZÁZNAMU, a to po dobu 14 dní od uskutečnění jeho online přenosu)

KOMU JE ŠKOLENÍ URČENO?
Všem mzdovým účetním, které/kteří chtějí možnosti mzdového a personálního programu ALFA MZDY AVENSIO naplno využívat a ulehčit si tak svou práci.

CO SE DOZVÍTE?

 • Jak upravovat údaje v číselnících
 • Jak rozúčtovat mzdové položky
 • Dávkové pořizování dat
 • Jaký je rozdíl mezi nákladovou a úplnou rekapitulací
 • Jak generovat a úspěšně zpracovat statistické výkazy
 • Jak upravovat formuláře smluv, platových výměrů
 • Jak správně zadat exekuci/insolvenci zaměstnance
 • Elektronické zpracování výstupů pro ČSSZ, ZP a FS
 • Odpovědi na Vaše otázky k programu
 • NOVINKA! S ohledem na časté dotazy našich uživatelů na konzultační lince jsme se rozhodli do osnovy tohoto školení mimořádně zařadit také téma ELDP, hodinové dovolené, mimořádného příspěvku při nařízené karanténě/izolaci a další důležité informace související s legislativními změnami z poslední doby :-).

   

  Přihláškový formulář – školení 29. 4. 2021

   
  Po odeslání objednávkového formuláře obratem obdržíte na e-mail zadaný v objednávce proforma fakturu. Pokud se tak nestane, napište nám na e-mail skola@alfasoftware.cz a my zjistíme, co se nepovedlo. Důležité upozornění: Na školení je potřeba se přihlásit a uhradit školné nejpozději 24 hodin před zahájením výuky! Jen tak Vám budeme moci poslat včas přihlašovací údaje do členské sekce ALFA Škola. Děkujeme za pochopení. Váš ALFA Tým.

  ALFASOFTWARE LOGOS

  Online školení Začínáme s programem ALFA MZDY AVENSIO

  27.4.2021
  9.0015.30

  Srdečně Vás zveme na online školení Začínáme s programem ALFA MZDY AVENSIO.
  Chystáte-li se na Vaše první online školení, nemusíte mít obavy!
  POTŘEBUJETE POUZE stabilní připojení k internetu, počítač s reproduktory nebo sluchátky (kamera není potřeba) a klidný kout. Na počítači, ze kterého budete sledovat školení, není nutné mít nainstalovaný program ALFA MZDY AVENSIO. Školení tedy lze sledovat i z pohodlí domova, kde Vás nebude nikdo rušit.

  Přejít na přihláškový formulář

   
  Odešlu přihlášku a CO BUDE DÁL? V den připsání školného na účet Alfa Software, s.r.o. obdržíte přihlašovací údaje do členské sekce ALFA Škola, což jsou webové stránky, na kterých budete přímý přenos školení sledovat. Jsou zde k dispozci také studijní materiály k vytištění. Během výkladu můžete s lektorkou komunikovat písemně pomocí tzv. chatu. K přihlášení na web ALFA Škola a pro sledování školení DOPORUČUJEME použít internetový prohlížeč Google Chrome.

  KDY ŠKOLENÍ PROBĚHNE? V úterý 27. 4. 2021 od 9:00 do cca 15:30 hodin
  CENA: 2.000 Kč bez DPH, tj. 2.420 Kč včetně DPH
  (v ceně jsou studijní MATERIÁLY a možnost sledovat celé školení či jeho části znovu ze ZÁZNAMU, a to po dobu 14 dní od uskutečnění jeho online přenosu)

  KOMU JE ŠKOLENÍ URČENO?
  Všem mzdovým účetním, které ve mzdovém a personálním systému ALFA MZDY AVENSIO začínají i těm, kteří v něm již pracují, ale nejsou si jistí, zda vše dělají správně a efektivně.

  CO SE DOZVÍTE?
  Jak program ALFA MZDY AVENSIO vypadá a co vše umí
  Jak se program ALFA MZDY AVENSIO ovládá + klávesové zkratky
  Jak se přihlásit do databáze a jak si změnit heslo
  Jak zadat nového zaměstnance
  Jak zadat pracovní poměr nebo více pracovních poměrů zaměstnance
  Jak zadat praxi u zaměstnanců
  Jak zadávat jednotlivé složky mzdy
  Jaké tiskové sestavy program nabízí
  Jak vytisknout povinné sestavy, mzdové lístky, evidenční listy
  Jak provést odvody
  Jak provést zálohu databáze a nastavit automatické zálohování
  Jak zpracovat závěrku měsíce
  Jak hledat v nápovědě a kde najít dokumentaci k programu a mnoho dalšího.
   

  Přihláškový formulář – školení 27. 4. 2021

   
  Po odeslání objednávkového formuláře obratem obdržíte na Váš e-mail uvedený v objednávce proforma fakturu. Pokud se tak nestane, napište nám na e-mail skola@alfasoftware.cz a my zjistíme, co se nepovedlo. DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Na školení je potřeba se přihlásit a provést úhradu školného v takovém termínu, aby nejpozději 24 hodin před zahájením výuky bylo připsáno na náš účet! Jen tak Vám budeme moci zpřístupnit stránku na webu ALFA Škola, kde online školení probíhá. Děkujeme za pozornost. Váš ALFA Tým.

  ALFASOFTWARE LOGOS

  Nové termíny pro daňové přiznání k dani z příjmů FO za rok 2020

  Konec března je standardně obdobím, kdy se odevzdávají daňová přiznání (DaP) k dani z příjmů fyzických osob za minulý rok. Na základě rozhodnutí ministryně financí je letos možné kvůli covidové epidemii bez jakýchkoliv sankcí podat přiznání a zaplatit daň (pokud vám v daňovém přiznání vyjde povinnost daň zaplatit) později – viz tato tabulka s přehledem termínů podle formy/způsobu podání DaP:

  Informace vztahující se k dani z příjmů, včetně formulářů a pokynů k jejich vyplnění jsou k dispozici na webových stránkách Finanční správy ČR – viz tento odkaz.

  Aktuální seznam nejčastějších otázek a odpovědí k dani z příjmů fyzických osob a příjmů ze závislé činnosti si můžete otevřít zde.

   

  Jarní e-Konference 2021

  21.4.2021 9.0022.4.2021 12.15

  Vážení zákazníci,
  srdečně Vás zveme na tradiční dvoudenní Jarní e-Konferenci pro mzdové účetní a personalisty zaměřenou na aktuality v našem oboru a příklady z praxe.

  Bohužel se s Vámi ještě nemůžeme setkat v Klatovech, proto konference proběhne opět online, a to v přímém přenosu ve dnech 21. 4. a 22. 4. 2021. Nemůžete-li se v tyto dny zúčastnit, nevadí – až budete mít čas, jednoduše si přehrajete přednášky ze záznamu!
  Výhodou přímého přenosu je samozřejmě možnost zasílat dotazy prostřednictvím chatu.
   
  Jaké lektory a jaká témata jsme pro Vás tentokrát vybrali? Představí se nám ti nejlepší a seznámí nás s aktuálními novinkami:

 • 21. 4. (09:00–12:15) MZDOVÁ ÚČETNÍ V ROCE 2021 – Ing. Růžena Klímová – shrnutí změn ve mzdové účtárně – výklad a praktické příklady
 • 21. 4. (13:15–16:30) HOME OFFICE A SICK DAYS – Mgr. Tomáš Liškutín
 • 22. 4. (09:00–12:15) COVID-19 a PRACOVNÍ PRÁVO – JUDr. Jakub Tomšej, Ph.D.
 •  
  NĚCO NAVÍC!
  Všichni účastníci Jarní e-Konference, kteří objednají balíček všech 3 přednášek Jarní e-Konference obdrží BONUS v podobě praktických ukázek v programu ALFA MZDY AVENSIO navazujících na přednášku Ing. Klímové MZDOVÁ ÚČETNÍ V ROCE 2021.
   
  Chcete vědět víc? Stáhněte si PODROBNÝ OBSAH PŘEDNÁŠEK.
   
  Objednávat můžete buď jednotlivé přednášky za 1500 Kč/1 (bez DPH) nebo za výhodnější cenu 3900 Kč (bez DPH) balíček všech tří přednášek Jarní e-Konference.
   

  Přejít na objednávkový formulář

   
  Potvrzení objednávky s proforma fakturou obdržíte IHNED na e-mail, který do objednávky uvedete. Proto prosíme o pozornost a správné vyplnění Vaší e-mailové adresy! Pokud od nás obratem potvrzení objednávky neobdržíte, napište nám na e-mail skola@alfasoftware.cz a my zjistíme, kde to vázne :-).
   
  PRAKTICKÉ DOPORUČENÍ: Pokud jste některé naše online školení či konferenci již objednávali, při vyplňování kontaktních údajů prosím použijte stejnou e-mailovou adresu jako v předešlé objednávce. Proč? Použijete-li jiný e-mail, systém Vás zařadí jako nového člena ALFA Školy, zašle nové přístupové údaje vázané k této mailové adrese a budete si muset pamatovat z kterého účtu ALFA Školy máte přístup k jednotlivým přednáškám. Je tedy lepší pro objednání školení a konferencí používat vždy jen jednu e-mailovou adresu a mít v ALFA Škole jen jeden účet = jedny přístupové údaje, které si lze jednoduše uložit ve svém prohlížeči.

  Děkujeme za pozornost a těšíme se na jarní online setkání!
  Váš ALFA Tým

  ALFASOFTWARE LOGOS

  Daňové slevy na invaliditu

  Je-li poplatníkovi přiznán invalidní důchod, má nárok na uplatnění měsíční či roční daňové slevy na invaliditu.

  Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění rozlišuje v závislosti na zjištěném stupni invalidity:

  • invalidní důchod pro invaliditu prvního stupně, jestliže pracovní schopnost pojištěnce poklesla nejméně o 35%, nejvíce však o 49%
  • invalidní důchod pro invaliditu druhého stupně, jestliže pracovní schopnost pojištěnce poklesla nejméně o 50%, nejvíce však o 69%
  • invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně, jestliže pracovní schopnost pojištěnce poklesla nejméně o 70%.

  Pracovní schopností se rozumí schopnost pojištěnce vykonávat výdělečnou činnost odpovídající jeho tělesným, smyslovým a duševním schopnostem, s přihlédnutím k dosaženému vzdělání, zkušenostem a znalostem a předchozím výdělečným činnostem. Poklesem pracovní schopnosti se rozumí pokles schopnosti vykonávat výdělečnou činnost v důsledku omezení tělesných, smyslových a duševních schopností ve srovnání se stavem, který byl u pojištěnce před vznikem dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu.

  V prvních dvou shora uvedených případech přiznává zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů tzv. základní slevu na invaliditu ve výši 210,– Kč měsíčně / 2.520,– Kč ročně (§ 35ba odst. 1 písm. c).

  Ve třetím případě se jedná o tzv. rozšířenou slevu na invaliditu ve výši 420,– Kč měsíčně / 5.040,– Kč ročně (§ 35ba odst. 1 písm. d).

  Nárok na poskytnutí slevy zaměstnanec uplatňuje a prokazuje zaměstnavateli v souladu s § 38l odst. 2 zákona o daních z příjmů:

  • daňovým prohlášením
  • rozhodnutím o přiznání invalidního důchodu
  • každoročně dokladem (potvrzením) o výplatě důchodu

  Nárok na základní nebo rozšířenou slevu na invaliditu může uplatnit také poplatník, jehož nárok na invalidní důchod zanikl z důvodu souběhu nároku na výplatu tohoto invalidního důchodu a starobního důchodu, resp. jeho žádost o invalidní důchod třetího stupně byla zamítnuta z jiných důvodů než proto, že poplatník není invalidní ve třetím stupni.

  V tomto případě zaměstnanec prokazuje nárok na poskytnutí základní nebo rozšířené slevy na invaliditu potvrzením místně příslušného finančního úřadu (podle místa bydliště) o splnění podmínek pro uznání slevy na dani – viz tiskopis MFin 5458 (§ 38l odst. 2 písm. c) zákona o daních z příjmů).

  Izolačka

  Senát podpořil dne 5.3.2021 vyplácení mimořádného příspěvku až 370 Kč za den pro lidi, kteří se ocitli v karanténě nebo izolaci z důvodu infekčního onemocnění (Covid-19 nebo jiné). Takzvaná „izolačka“ bude platit zpětně od 1. března do 30. dubna. Mimořádnou podporu musí ještě podepsat prezident republiky. Text návrhu zákona o zvýšení náhrady příjmu při nařízené karanténě schváleného Poslaneckou sněmovnou si můžete přečíst zde.

  Zaměstnanci v karanténě nebo izolaci se tak už nemusí obávat výpadku příjmů, pokud zůstanou doma. Zaměstnavatel bude zaměstnanci vyplácet nad rámec běžné náhrady příjmu bonus ve výši až 370,– Kč za každý kalendářní den po dobu 14 dnů. Na tento příspěvek budou mít nárok i zaměstnanci pracující na dohodu o provedení práce nebo dohodu o pracovní činnosti, a to pokud jsou účastni nemocenského pojištění (při příjmu nad 10.000,– Kč u DPP a od 3.500,– Kč u DPČ).

  Příspěvek je osvobozen od daně z příjmů fyzických osob. Nebude se tedy zahrnovat ani do vyměřovacího základu pro placení sociálního a zdravotního pojištění. Také ho nelze postihnout výkonem rozhodnutí ani exekucí. Nebude se zahrnovat do příjmů při posuzování nároku na sociální dávky.

  Izolačka se nevztahuje na zaměstnance, kterému byla nařízena karanténa nebo izolace do 5 dnů po návratu ze zahraničí, s výjimkou pracovní cesty.

  Zaměstnavatel nebude žádat o žádné refundace, neboť poskytnutý příspěvek k náhradě příjmu si sám odečte od povinného odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Tento odečet bude moct provést do 3 kalendářních měsíců od ukončení karantény nebo izolace zaměstnance. Informace o vystavení a ukončení karantény nebo izolace zaměstnance získá zaměstnavatel prostřednictvím eNeschopenky.

  Ministerstvo práce a sociálních věcí připravilo pro snadnější výpočet náhrady příjmu včetně tzv. izolačky kalkulačku. Odkaz na její stažení najdete na těchto stránkách.

  Pro úplnost uvádím, že MPSV dříve předložilo návrh i na 100% „nemocenskou“ (viz blogový článek Zvýšení náhrady příjmu při nařízené karanténě z 2.3.2021), tu ale poslanci nepodpořili a do Senátu poslali obdobnou verzi „izolačky“ jakou MPSV představilo před několika týdny (viz blogový článek Mimořádný příspěvek při karanténě a izolaci z 18.2.2021).

  Mzdový a personální systém ALFA MZDY AVENSIO

  Jakmile bude zákon o zvýšení náhrady příjmu při nařízené karanténě zveřejněn ve Sbírce zákonů a bude k dispozici ze strany ČSSZ upravený tiskopis přehledu o výši pojistného a datová věta PVPOJ, připravíme pro všechny uživatele systému ALFA MZDY AVENSIO novou verzi, která bude veškeré potřebné změny obsahovat.

  Zvýšení náhrady příjmu při nařízené karanténě

  Aktuální informace z 5.3.2021 k původnímu blogovému článku z 2.3.2021 –  Návrh MPSV na 100% „nemocenskou“ poslanci nepodpořili a do Senátu poslali obdobnou verzi „izolačky“ jakou MPSV představilo před několika týdny. Senát dne 4.3.2021 vyplácení mimořádného příspěvku podpořil – čeká se na podpis prezident republiky. Podrobnosti viz blogový článek „Izolačka“ ze dne 5.3.2021.

  Vláda ČR schválila na svém včerejším jednání (1.3.2021) návrh ministryně práce a sociálních věcí na zvýšení náhrady příjmu zaměstnanců v karanténě či izolaci z důvodu infekčního onemocnění. V takovém případě bude zaměstnavatel vyplácet zaměstnanci náhradu mzdy, platu, nebo odměny z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (tj. z dohody o provedení práce nebo z dohody o pracovní činnosti) ve výši 100% průměrného redukovaného výdělku. Zaměstnanec tedy dostane 90% své hrubé mzdy.

  Podle stávající právní úpravy (viz § 192 až 194 zákoníku práce) přísluší zaměstnancům v základním pracovněprávním vztahu v prvních 14ti kalendářních dnech trvání nařízené karantény náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohody, pokud tito zaměstnanci splňují podmínky stanovené zákonem o nemocenském pojištění, a to ve výši 60% průměrného redukovaného výdělku za pracovní dny a tzv. placené svátky.

  Podle jiných právních předpisů přísluší dalším skupinám zaměstnanců, kteří jsou účastni nemocenského pojištění, namísto náhrady mzdy nebo platu za dobu prvních 14ti kalendářních dnů nařízené karantény plat nebo odměna ve snížené výši 60% (§ 128 zákona o státní službě, § 34 odst. 4 zákona o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, § 72 odst. 7 zákona o obcích, § 47 odst. 7 zákona o krajích a § 53 odst. 7 zákona o hlavním městě Praze).

  Naopak vojákům z povolání náleží v době karantény služební plat (§ 68k odst. 2 zákona o vojácích z povolání) a příslušníkům bezpečnostních sborů služební příjem (§ 124 odst. 5 zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů), tj. výše jejich příjmu není dotčena.

  Vládní návrh zákona o zvýšení náhrady příjmu při nařízené karanténě (viz tento odkaz) nyní zamíří k rychlému projednání v Poslanecké sněmovně a Senátu.

  Zvýšení náhrady příjmu nebude náležet zaměstnanci, pokud mu byla nařízena karanténa v období do 5 dnů od dne návratu ze zahraničí, s výjimkou pracovní nebo služební cesty. Nebude mu tedy náležet, pokud byla nařízena karanténa z důvodu soukromého pobytu zaměstnance v zahraničí.

  Nárok na zvýšenou náhradu příjmu by měl platit od 1.3.2021 do 30.4.2021. Zvýšená náhrada příjmu bude příslušet zaměstnanci při karanténě/izolaci nařízené po 28.02.2021.

  Zvýšená náhrada příjmu bude osvobozena od daně z příjmů fyzických osob, a tudíž se ani nebude zahrnovat do vyměřovacího základu pro placení sociálního a zdravotního pojištění.

  Zaměstnavatel náhradu příjmu (celou částku, tj. plnou výši) odečte z částky pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to za podmínky, že náhradu příjmu podle zákona o zvýšení náhrady příjmu při nařízené karanténě vyplatil nejpozději do konce druhého kalendářního měsíce po kalendářním měsíci, ve kterém si náhradu příjmu odečetl od pojistného.

  Nárok na odečet lze uplatnit nejpozději do 3 kalendářních měsíců po skončení karantény.

  Odečet si zaměstnavatel uplatní na předepsaném tiskopisu (jeho podobu určí pro tyto účely ČSSZ), na kterém zároveň uvede údaj o počtu zaměstnanců, za které tento odečet uplatňuje a úhrn náhrady příjmu, který od pojistného odečítá.

  Bude-li částka, kterou v kalendářním měsíci zaměstnavatel odečítá z částky pojistného vyšší než pojistné za tento kalendářní měsíc, považuje se tento rozdíl za přeplatek na pojistném. Podání předmětného tiskopisu se bude považovat za žádost o vrácení přeplatku pojistného, které bude OSSZ povinna vrátit. Taková situace může nastat zejména u malých zaměstnavatelů, kdy by většině zaměstnanců byla nařízena karanténa a úhrn částek vyplacených na náhradě příjmu při karanténě by převýšil povinnou platbu pojistného za daný měsíc.

  Mzdový a personální systém ALFA MZDY AVENSIO

  Jakmile bude zákon o zvýšení náhrady příjmu při nařízené karanténě zveřejněn ve Sbírce zákonů a bude k dispozici ze strany ČSSZ výše uvedený předepsaný tiskopis, připravíme pro všechny uživatele systému ALFA MZDY AVENSIO novou verzi, která bude veškeré potřebné změny obsahovat.

  Dovolená od roku 2021 a její aplikace v programu ALFA MZDY AVENSIO – záznam

  1.3.2021 9.0030.6.2021 23.59

  Vážení zákazníci,
  nestačili jste shlédnout přímý přenos specializovaného školení Dovolená od roku 2021 a její aplikace v programu ALFA MZDY AVENSIO? Nevadí! Je Vám k dispozici jeho záznam v podobě výukového videa a sledovat jej můžete až do 30. 6. 2021. Jak jej získáte?
   
  Potřebujete pouze objednat školení, vyhradit si volný půlden a mít během sledování stabilní připojení k internetu. Na počítači, ze kterého budete výukové video spouštět, není nutné mít nainstalovaný program ALFA MZDY AVENSIO. Školení lze tedy sledovat i z pohodlí domova, kde nebudete vyrušováni kolegy. Pro lepší soustředění doporučujeme použít sluchátka!
   
  Odešlu přihlášku a co bude dál? V den připsání školného na náš účet obdržíte přihlašovací údaje do členské sekce ALFA Škola, což jsou webové stránky, na kterých budete školení sledovat. Jsou zde  k  dispozci také studijní materiály. Pokud jste již některou vzdělávací akci v ALFA Škole absolvovali, přihlašovací údaje máte z dřívějška. Pro přihlášení na web ALFA Škola a sledování školení doporučujeme používat internetový prohlížeč Google Chrome.
   
  KOMU JE ŠKOLENÍ URČENO?
  Všem uživatelům programu ALFA MZDY AVENSIO, kteří mají potřebu si ujasnit veškeré podrobnosti týkající se nově zavedené hodinové dovolené. První část výkladu je věnována především tématům: Druhy dovolené (dovolená za kalendářní rok a jeho poměrnou část, dodatková dovolená), výměra dovolené, dovolená při změně týdenní pracovní doby, stanovení nároku na dovolenou atd. V druhé části se dozvíte více na téma doby započtené, započtené do limitu, nezapočtené, dovolená mezi mateřskou a rodičovskou dovolenou, dovolená u navazujících PP, krácení dovolené, čerpání dovolené, dovolená ve svátek, proplacení dovolené a další. Samozřejmě zazní také odpovědi na časté otázky, které nám ohledně hodinové dovolené kladete na konzultační lince.
   
  LEKTOR: Iveta Lišková, konzultantka programu ALFA MZDY AVENSIO
  CENA: 1.500 Kč bez DPH, tj. 1.815 Kč včetně DPH
  (v ceně jsou též studijní materiály)

  Přejít na objednávkový formulář

   
  Po odeslání objednávkového formuláře obratem obdržíte na Váš e-mail uvedený v objednávce proforma fakturu. Pokud se tak nestane, napište nám na e-mail skola@alfasoftware.cz a my zjistíme, co se nepovedlo. Děkujeme za spoupráci! Váš ALFA Tým.

  ALFASOFTWARE LOGOS

  Příplatek za rozdělenou směnu

  V dnešním blogovém článku se dozvíte, za jakých okolností a v jaké výši náleží zaměstnanci příplatek za rozdělenou směnu a jak jej zaměstnanci zadat v programu ALFA MZDY AVENSIO.

  Příplatkem za rozdělenou směnu se zaměstnanci kompenzují ztěžující vlivy vyplývající ze specifik pracovního režimu, neboť rozdělení směny do více částí znamená pro zaměstnance větší zásah do jeho soukromého života.

  Jeho poskytování upravuje ustanovení § 130 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce.

  Zaměstnanci, kterému zaměstnavatel rozvrhl směny rozdělené na 2 nebo více částí, přísluší příplatek ve výši 30 % průměrného hodinového výdělku, a to za každou takto rozdělenou směnu. Rozdělenou směnou se pro tyto účely rozumí směna, ve které souvislé přerušení práce nebo jejich souhrn činí alespoň 2 hodiny.

  Z uvedeného vyplývá, že nelze za rozdělenou směnu považovat nahodilé přerušení práce z jakýchkoliv důvodů. Novela zákoníku práce provedená zákonem č. 285/2020 Sb. účinná od 30.07.2020 výslovně stanovila, že příplatek za rozdělenou směnu přísluší zaměstnanci pouze v případě, že pracuje ve směnách, jejichž rozdělení na 2 nebo více částí rozvrhl zaměstnavatel. Příplatek tak není poskytován zaměstnancům, kteří si sami mohou rozvrhovat pracovní dobu nebo její část, např. při pružném rozvržení pracovní doby.

  Ustanovení § 130 zákoníku práce se vztahuje výhradně na zaměstnance z tzv. rozpočtové a příspěvkové sféry, tedy na zaměstnance zaměstnavatelů, kteří jsou vyjmenováni v ustanovení § 109 odst. 3 zákoníku práce.

  Zaměstnavatel ze soukromé sféry může podmínky poskytování příplatku za rozdělenou směnu sjednat se zaměstnanci nebo stanovit sám ve vnitřním mzdovém předpisu.

  Ve mzdovém a personálním programu ALFA MZDY AVENSIO se příplatek za rozdělenou směnu zadává zpravidla mzdovým kódem 451, případně jiným, který si každý uživatel může vytvořit v Tabulce mzdových kódů (Hlavní nabídka – Číselníky – Tabulka mezd).

  Požadujete-li příplatek počítat ve výši 30% průměrného hodinového výdělku, pak je důležité, aby u uživatelského mzdového kódu byl uložen systémový kód 188 a vyplněna sazba 1 = 30. Při zadání mzdové položky se počet rozdělených směn zadává do dnů, program automaticky vyplní množství, vypočítá sazbu a celkovou výši příplatku.

  V případě potřeby výpočtu příplatku pevně danou částkou v Kč, je nutné u uživatelského mzdového kódu uložit systémový kód 187 a částku za 1 rozdělenou směnu vyplnit do sazby 1 stonásobkem (např. příplatek ve výši 50,– Kč za 1 rozdělenou směnu → sazba 1 = 5000).

  Při zadání mzdové položky se počet rozdělených směn zadává do dnů, program automaticky vyplní množství, doplní sazbu a vypočítá celkovou výši příplatku.

  Archiv

  Jak vybrat mzdový program

  Napište si o krátkou příručku, jak snadno vybrat mzdový systém do Vaší firmy! Zadejte svůj e-mail a příručku ihned odesíláme.

  Rychlý kontakt

  Alfa Software, s.r.o.
  Pražská 22
  Klatovy mapa

  Tel.: 376 709 890
  Napište nám

  Seznam obchodních zástupců

   

  Používáním této stránky souhlasíte s používáním cookies. Více informací

  Nastavení cookies na této webové stránce jsou na "Povolit cookies", abychom Vám mohli umožnit nejlepší možné procházení stránek. Pokud budete pokračovat v používání tohoto webu beze změny nastavení souborů cookies v prohlížeči nebo kliknete na tlačítko "Souhlasím" pak souhlasíte s používáním cookies.

  Zavřít