Archiv měsíce: Únor 2021

 

Mimořádný příspěvek při karanténě a izolaci

Aktuální informace z 2.3.2021 k původnímu blogovému článku z 18.2.2021 – Sněmovna zákon nepřijala! Vláda dne 1.3.2021 schválila návrh ministryně práce a sociálních věcí na zvýšení náhrady příjmu zaměstnanců při nařízené karanténě či izolaci na 100% denního vyměřovacího základu, který zamíří k rychlému projednání v Poslanecké sněmovně a Senátu – podrobnosti viz blogový článek „Zvýšení náhrady příjmu při nařízené karanténě“ ze dne 2.3.2021.

Na základě vládního návrhu zákona o mimořádném příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě, který Poslanecká sněmovna schválila dne 11.2.2021 a který se v současné době projednává v Senátu (viz tento odkaz), by měl zaměstnanci za každý kalendářní den po dobu prvních 10 kalendářních dnů trvání nařízené karantény nebo izolace náležet příspěvek ve výši 370 Kč.

Příspěvek bude vyplácet zaměstnavatel společně s náhradou mzdy, platu nebo odměny z dohody o provedení práce nebo z dohody o pracovní činnosti.

Výše příspěvku bude limitována tak, aby součet příspěvku a náhrady příjmu za odpovídající počet zameškaných hodin nepřevýšil 90% průměrného hrubého výdělku podle zákoníku práce.

Příspěvek bude osvobozen od daně z příjmů fyzických osob, a tudíž se ani nebude zahrnovat do vyměřovacího základu pro placení sociálního a zdravotního pojištění. Také ho nelze postihnout výkonem rozhodnutí ani exekucí. Nebude se zahrnovat do příjmů při posuzování nároku na sociální dávky.

Každý pracovněprávní vztah zaměstnance se bude posuzovat samostatně, a to i v případě více souběžných pracovněprávních vztahů u téhož zaměstnavatele.

Nárok na vyplácení příspěvku by měl platit od 1.3.2021 (= navrhovaná účinnost zákona) do 31.5.2021. Příspěvek bude příslušet zaměstnanci při karanténě/izolaci nařízené nejdříve od 1.3.2021. Znamená to, že pokud by byla zaměstnanci nařízena karanténa např. 26.2.2021, příspěvek zaměstnanci by nepříslušel, a to ani od 1.3.2021.

Příspěvek nebude náležet zaměstnanci, pokud mu byla nařízena karanténa v období do 5 dnů od dne návratu ze zahraničí, s výjimkou pracovní nebo služební cesty. Nebude mu tedy náležet, pokud byla nařízena karanténa z důvodu soukromého pobytu zaměstnance v zahraničí.

Zaměstnavatel příspěvek zúčtovaný zaměstnanců odečte z částky pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to za podmínky, že příspěvek vyplatil nejpozději do konce druhého kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém si příspěvek od pojistného odečetl.

Nárok na odečet lze uplatnit nejpozději do 3 kalendářních měsíců po skončení karantény/izolace.

Odečet si zaměstnavatel uplatní na předepsaném tiskopisu (jeho podobu určí pro tyto účely ČSSZ), na kterém zároveň uvede údaj o počtu zaměstnanců, za které odečet uplatňuje a úhrn příspěvků, které od pojistného odečítá.

Bude-li částka, kterou v kalendářním měsíci zaměstnavatel odečítá z částky pojistného vyšší než pojistné za tento kalendářní měsíc, považuje se tento rozdíl za přeplatek na pojistném. Podání předmětného tiskopisu se bude považovat za žádost o vrácení přeplatku pojistného, které bude OSSZ povinna vrátit. Taková situace může nastat zejména u malých zaměstnavatelů, kdy by většině zaměstnanců byla nařízena karanténa a úhrn částek vyplacených na mimořádném příspěvku při karanténě by převýšil povinnou platbu pojistného za daný měsíc.

Více informací se dočtete například v tiskové zprávě MPSV z 8.2.2021 a z 11.2.2021.

Mzdový a personální systém ALFA MZDY AVENSIO

Jakmile bude zákon o mimořádném příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě zveřejněn ve Sbírce zákonů a bude k dispozici ze strany ČSSZ výše uvedený předepsaný tiskopis, připravíme pro všechny uživatele systému ALFA MZDY AVENSIO novou verzi, která bude veškeré potřebné změny obsahovat.

Dar do výše 30% základu daně

Zákonem č. 39/2021 Sb. ze dne 19.1.2021 bylo novelizováno ustanovení § 15 odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Zvyšuje se tak částka, kterou lze uplatnit od základu daně v rámci uplatnění nezdanitelné části základu daně ve formě bezúplatného plnění (daru). Poplatník daně z příjmů fyzických osob si může v úhrnu odečíst od základu daně bezúplatná plnění, pokud přesáhnou 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1.000 Kč ve zdaňovacím období. Maximálně je možné v úhrnu odečíst nejvýše 30 % základu daně, a to za zdaňovací období roku 2020 a 2021. Dříve platila možnost odečtu nejvýše 15 % základu daně.

V této souvislosti vydala dne 5.2.2021 Finanční správa ČR upozornění k tiskopisům daně z příjmů fyzických osob – viz tento odkaz.

Celé aktuálně platné znění § 15 odst. 1 zákona o daních z příjmů:

Od základu daně lze odečíst hodnotu bezúplatného plnění poskytnutého obcím, krajům, organizačním složkám státu, právnickým osobám se sídlem na území České republiky, jakož i právnickým osobám, které jsou pořadateli veřejných sbírek podle zvláštního zákona, a to na vědu a vzdělávání, výzkumné a vývojové účely, kulturu, školství, na policii, na požární ochranu, na podporu a ochranu mládeže, na ochranu zvířat a jejich zdraví, na účely sociální, zdravotnické a ekologické, humanitární, charitativní, náboženské pro registrované církve a náboženské společnosti, tělovýchovné a sportovní, a politickým stranám, politickým hnutím, evropským politickým stranám nebo evropským politickým nadacím na jejich činnost, dále fyzickým osobám s bydlištěm na území České republiky, které jsou poskytovateli zdravotních služeb nebo provozují školy a školská zařízení a zařízení pro péči o toulavá nebo opuštěná zvířata nebo pro péči o jedince ohrožených druhů živočichů, na financování těchto zařízení, dále fyzickým osobám s bydlištěm na území České republiky, které jsou poživateli invalidního důchodu nebo byly poživateli invalidního důchodu ke dni přiznání starobního důchodu nebo jsou nezletilými dětmi závislými na péči jiné osoby podle zvláštního právního předpisu, na zdravotnické prostředky nejvýše do částky nehrazené zdravotními pojišťovnami nebo na zvláštní pomůcky podle zákona upravujícího poskytování dávek osobám se zdravotním postižením nejvýše do částky nehrazené příspěvkem ze státního rozpočtu a na majetek usnadňující těmto osobám vzdělání a zařazení do zaměstnání, pokud úhrnná hodnota bezúplatných plnění ve zdaňovacím období přesáhne 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1000 Kč. Obdobně se postupuje u bezúplatných plnění na financování odstraňování následků živelní pohromy, ke které došlo na území členského státu Evropské unie nebo státu tvořícího Evropský hospodářský prostor. V úhrnu lze odečíst nejvýše 15 % ze základu daně; to neplatí pro zdaňovací období kalendářních let 2020 a 2021, za která lze v úhrnu odečíst vždy nejvýše 30 % základu daně. Jako bezúplatné plnění na zdravotnické účely se hodnota jednoho odběru krve nebo jejích složek dárce, kterému nebyla poskytnuta finanční úhrada výdajů spojených s odběrem krve nebo jejích složek podle zákona upravujícího specifické zdravotní služby, s výjimkou úhrady prokázaných cestovních nákladů spojených s odběrem, oceňuje částkou 3000 Kč, hodnota odběru orgánu od žijícího dárce se oceňuje částkou 20000 Kč a hodnota jednoho odběru krvetvorných buněk, s výjimkou úhrady prokázaných cestovních nákladů spojených s odběrem, se oceňuje částkou 20000 Kč. Ustanovení tohoto odstavce se použije i pro bezúplatné plnění poskytnuté právnickým nebo fyzickým osobám se sídlem nebo bydlištěm na území jiného členského státu Evropské unie nebo státu tvořícího Evropský hospodářský prostor než České republiky, pokud příjemce bezúplatného plnění a účel bezúplatného plnění splňují podmínky stanovené tímto zákonem. Poskytnou-li bezúplatné plnění manželé ze společného jmění manželů, může odpočet uplatnit jeden z nich nebo oba poměrnou částí.

Mzdový a personální program ALFA MZDY AVENSIO:

Předmětná legislativní změna byla pro všechny uživatele programu ALFA MZDY AVENSIO zapracována do jeho verze 3.2.0 z 22.1.2021 (viz str. 12 dopisu k této verzi).

Hodnota darů se při provedení ročního zúčtování záloh a daňového zvýhodnění daní ukládá na kartě zaměstnance – záložka Roční zúčtování daněv oblasti Nezdanitelné částkydo pole Hodnota darů. Program hlídá předmětný limit automaticky.

Podrobné informace jsou k dispozici v návodu k programu pro provedení ročního zúčtování záloh a daňového zvýhodnění – viz Nápověda – Soubory nápovědy – Karta zaměstnance – Roční zúčtování daní.

Online školení Personální agenda v programu ALFA MZDY AVENSIO

25.3.2021
9.0015.30

Srdečně Vás zveme na ONLINE školení Personální agenda v programu ALFA MZDY AVENSIO.
Chystáte-li se na Vaše první online školení, nemusíte mít obavy!
POTŘEBUJETE POUZE stabilní připojení k internetu, počítač s reproduktory nebo sluchátky (kamera není potřeba) a klidný kout. Na počítači, ze kterého budete sledovat školení, není nutné mít nainstalovaný program ALFA MZDY AVENSIO. Školení tedy lze sledovat i z pohodlí domova, kde Vás nebude nikdo rušit.

Přejít na přihláškový formulář

 
Odešlu přihlášku a CO BUDE DÁL? V den připsání školného na účet Alfa Software, s.r.o. obdržíte přihlašovací údaje do členské sekce ALFA Škola, což jsou webové stránky, na kterých budete přímý přenos školení sledovat. Jsou zde k dispozci také studijní materiály k vytištění. Během výkladu můžete s lektorkou komunikovat písemně pomocí tzv. chatu. K přihlášení na web ALFA Škola a pro sledování školení DOPORUČUJEME použít internetový prohlížeč Google Chrome nebo Mozilla Firefox.

KDY ŠKOLENÍ PROBĚHNE? Ve čtvrtek 25. 3. 2021 od 9:00 do 15:30 hodin
CENA: 2.500 Kč bez DPH, tj. 3.025 Kč včetně DPH
(v ceně jsou studijní materiály a možnost sledovat celé školení či jeho části znovu ze záznamu)

CÍL ŠKOLENÍ: Naučit se pomocí programu ALFA MZDY AVENSIO přehledně evidovat veškeré personální údaje a osvojit si další vychytávky programu k ulehčení své práce. Nahlédneme i na úpravy formulářových sestav.

 

Přihlášový formulář – školení 25. 3. 2021

 
Po odeslání objednávkového formuláře obratem obdržíte na e-mail zadaný v objednávce proforma fakturu. Pokud se tak nestane, napište nám na e-mail skola@alfasoftware.cz a my zjistíme, co se nepovedlo. Důležité upozornění: Na školení je potřeba se přihlásit a uhradit školné nejpozději 24 hodin před zahájením výuky! Jen tak Vám budeme moci poslat včas přihlašovací údaje do členské sekce ALFA Škola. Děkujeme za pochopení. Váš ALFA Tým.

ALFASOFTWARE LOGOS

Slevy na dani v roce 2021

V dnešním blogovém článku se dozvíte, jak jsou vysoké slevy na dani podle § 35ba zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (dále jen „ZDP“) pro rok 2021.

 • Základní sleva na poplatníka (§ 35ba odst. 1 písm. a) ZDP): roční = 27.840,– Kč; měsíční = 2.320,– Kč. Pro úplnost uvádím, že na základě zákona č. 609/2020 Sb. došlo ke zvýšení této slevy oproti roku 2020, kdy činila 24.840,– Kč/rok; 2.070,– Kč/měsíc. K dalšímu navýšení dojde v roce 2022, a to na 30.840,– Kč/rok; 2.570,– Kč/měsíc. Základní slevu může uplatnit i zahraniční zaměstnanec, který je daňovým nerezidentem ČR (viz § 2 odst. 3 zákona o daních z příjmů).
 • Sleva na manžela (manželku) (§ 35ba odst. 1 písm. b) ZDP): 24.840,– Kč na manžela (manželku) bez vlastních příjmů nebo s příjmy nepřesahujícími roční limit ve výši 68.000 Kč a jedná-li se o druhého z manželů, kterému byl přiznán nárok na průkaz ZTP/P, v dvojnásobné výši, tj. ve výši 49.680,– Kč. Manželem (manželkou) se pro účely daní z příjmů rozumí také partner podle zákona upravujícího registrované partnerství (viz § 21e ZDP). Více informací se dozvíte v blogovém článku z 2.2.2021.
 • Základní sleva na invaliditu (§ 35ba odst. 1 písm. c) ZDP): roční = 2.520,– Kč; měsíční = 210,– Kč.
 •  Rozšířená sleva na invaliditu (§ 35ba odst. 1 písm. d) ZDP): roční = 5.040,– Kč; měsíční 420,– Kč.
 •  Na držitele průkazu ZTP/P, je-li poplatníkovi přiznán nárok na průkaz ZTP/P (§ 35ba odst. 1 písm. e) ZDP): roční = 16.140,– Kč; měsíční = 1.345,– Kč.
 • Na studenta (§ 35ba odst. 1 písm. f) ZDP): roční = 4.020,– Kč; měsíční = 335,– Kč.
 • Za umístění dítěte (§ 35ba odst. 1 písm. g) ZDP): 15.200,– Kč.

programu ALFA MZDY AVENSIO zadáte uplatnění měsíční daňové slevy na osobní kartě zaměstnance, záložka Osobní údaje / Zaměstnanec, oblast Daň. Lze nastavit základní slevu na poplatníka, základní a rozšířenou slevu na invaliditu, na držitele průkazu ZTP/P a na studenta, a to 2 způsoby:

 • zatržením příslušného pole
 • zadáním záznamu v okně „Slevy na dani“, které otevřete tlačítkem s 3 tečkami. Tímto způsobem můžete zadat platnost slevy a její uplatnění tak omezit časovým intervalem. Takto uložená sleva se na základě časového intervalu promítne automatickým vložením zatržítka k poli s příslušnou slevou. Po uplynutí časového intervalu se již sleva neuplatní, zatržítko program automaticky odebere. Na končící platnost daňové slevy program upozorňuje měsíc předem v kontrole dat (v zápatí karty zaměstnance nebo v okně hlavní nabídky – Zpracování – Provedení kontroly dat).

Roční daňové slevy (sleva na manžela/manželku a za umístění dítěte, tzv. školkovné) se v programu uplatňují při provedení ročního zúčtování daní na kartě zaměstnance – záložka „Roční zúčtování daně“.

Otcovská – již tři roky

Na základě novely zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, mohou již tři roky, tj. od 1. února 2018 tatínkové zůstávat doma s novorozeným dítětem a čerpat z tohoto důvodu zavedenou dávku otcovské poporodní péče.

Jak vyplývá z tiskové zprávy České správy sociálního zabezpečení z 1.2.2021, provedla ČSSZ v uplynulých 3 letech celkem 138707 výplat této dávky ve výši téměř 764 mil. Kč.

Podmínky nároku na otcovskou stanoví § 38a zákona o nemocenském pojištění. Základní podmínkou je účast na nemocenském pojištění. U osob samostatně výdělečně činných (dále jen jako „OSVČ“) musí být pro nárok na otcovskou splněna podmínka dobrovolné účasti na nemocenském pojištění alespoň po dobu 3 měsíců bezprostředně předcházejících dni nástupu na otcovskou.

Další podmínkou je, že otec dítěte musí být zapsán v jeho rodném listě. Rodiče dítěte přitom nemusí být sezdaní. Kromě otců může mít nárok na otcovskou také pojištěnec (muž či žena) pečující o dítě, které převzal do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu, pokud dítě ke dni převzetí do péče nedosáhlo 7 let věku.

Otcovskou lze čerpat 7 kalendářních dní (= podpůrčí doba). Není podmínkou čerpat celých 7 dnů, ale nelze ji rozdělit a čerpat po částech. Jinými slovy, otcovská se musí vyčerpat v jednom kuse. Nastoupit na otcovskou je možné v období šesti týdnů ode dne narození dítěte nebo jeho převzetí do péče, přičemž den nástupu si určí každý sám podle potřeby. Poté nárok na otcovskou zaniká.

Otcovská činí 70 % redukovaného denního vyměřovacího základu za kalendářní den. Kalkulačka MPSV pro orientační výpočet otcovské je k dispozici zde.

O otcovskou si zaměstnanec žádá u svého zaměstnavatele před nástupem na ni. Zaměstnavatel předá žádost o dávku s doplněnými údaji po skončení podpůrčí doby příslušné okresní správě sociálního zabezpečení (dále jen jako „OSSZ“). Současně je potřeba zaměstnavatele požádat o rodičovskou dovolenou.

OSVČ si žádost o otcovskou vyřizuje až následně, po vyčerpání 7 dní, na příslušné OSSZ.

Žádost je třeba podat na příslušném formuláři – viz tento odkaz.

Podrobnější informace se dočtete na webových stránkách ČSSZ.

Mzdový a personální program ALFA MZDY AVENSIO

V programu ALFA MZDY AVENSIO zadáte dobu otcovské spolu s rodičovskou dovolenou v okně pracovního poměru do vynětí pod kódem 11. Zadáte-li délku otcovské v intervalu delším než 7 kalendářních dnů, program do výsledku kontroly dat vygeneruje závažnou chybu a je třeba provést opravu.

Hromadné oznámení zaměstnavatele na příslušnou zdravotní pojišťovnu (s kódem „M“ a „U“) vygenerujete v menu Hlavní nabídka – Tiskové sestavy – Zdravotní pojišťovny.

Přílohu k žádosti o otcovskou pro příslušnou OSSZ vytvoříte na kartě zaměstnance v záložce Pracovní poměry / Nemocenské a poté zpracování NEMPRI (uložení do *.xml souboru, přímé odeslání na ČSSZ, tisk opisu) dokončíte v menu Hlavní nabídka – Tiskové sestavy – Nemocenské a Sociální pojištění – Nemocenské dávky.

Online školení Dovolená od roku 2021 a její aplikace v ALFA MZDY AVENSIO

17.2.2021
9.0014.00

Zveme Vás na specializované školení Dovolená od roku 2021 a její aplikace v programu ALFA MZDY AVENSIO. Tento kurz jsme mimořádně zařadili do plánu školení 2021 vzhledem k potřebě uživatelů ujasnit si veškeré podrobnosti týkající se nově zavedené hodinové dovolené.

Chystáte-li se na Vaše první online školení, nemusíte mít obavy!
POTŘEBUJETE POUZE stabilní připojení k internetu, počítač s reproduktory nebo sluchátky (kamera není potřeba) a klidný kout. Na počítači, ze kterého budete sledovat školení, není nutné mít nainstalovaný program ALFA MZDY AVENSIO. Školení tedy lze sledovat i z pohodlí domova, kde Vás nebude nikdo rušit.

Přejít na přihláškový formulář

 
Odešlu přihlášku a CO BUDE DÁL? V den připsání školného na účet Alfa Software, s.r.o. obdržíte přihlašovací údaje do členské sekce ALFA Škola, což jsou webové stránky, na kterých budete přímý přenos školení sledovat. Jsou zde k dispozci také studijní materiály k vytištění. Během výkladu můžete s lektorkou komunikovat písemně pomocí tzv. chatu. K přihlášení na web ALFA Škola a pro sledování školení DOPORUČUJEME použít internetový prohlížeč Google Chrome.

KDY ŠKOLENÍ PROBĚHNE? Ve středu 17. 2. od 9:00 do 14:00 hodin
KDO PŘEDNÁŠÍ? Iveta Lišková, konzultantka programu ALFA MZDY AVENSIO
CENA: 1.500 Kč bez DPH, tj. 1.815 Kč včetně DPH
(v ceně jsou studijní materiály a možnost sledovat celé školení či jeho části znovu ze záznamu)
 

PROGRAM ŠKOLENÍ

08:45 – 09:00 – Připojení do členské sekce ALFA Škola
09:00 – 10:30 – Prvních 90 minut se budeme věnovat především těmto tématům: Druhy dovolené (dovolená za kalendářní rok a jeho poměrnou část, dodatková dovolená), výměra dovolené, dovolená při změně týdenní pracovní doby, stanovení nároku na dovolenou atd. Případně aktuálně zařadíme další téma dle zaměření Vašich dotazů z chatu
10:30 – 10:45 – Přestávka na kávu
10:45 – 12:15 – Druhých 90 minut probíráme doby započtené, započtené do limitu, nezapočtené, dovolená mezi mateřskou a rodičovskou dovolenou, dovolená u navazujících PP, krácení dovolené, čerpání dovolené, dovolená ve svátek, proplacení dovolené a další související témata
12:15 – 12:45 – Přestávka na oběd
12:45 – 14:00 – Odpovědi na Vaše otázky zaslané prostřednictvím chatu během školení (nebudou-li zodpovězeny během výkladu) a zodpovídání dotazů zaslaných předem e-mailem. Tyto dotazy prosíme zasílejte nejpozději 15. 2. 2021 k rukám lektorky na liskova@alfasoftware.cz

 

Přihláškový formulář – školení 17. 2.

 
Po odeslání objednávkového formuláře obratem obdržíte na Váš e-mail uvedený v objednávce proforma fakturu. Pokud se tak nestane, napište nám na e-mail skola@alfasoftware.cz a my zjistíme, co se nepovedlo. DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Na školení je potřeba se přihlásit a provést úhradu školného v takovém termínu, aby nejpozději 24 hodin před zahájením výuky bylo připsáno na náš účet! Jen tak Vám budeme moci poslat včas přihlašovací údaje do členské sekce ALFA Škola, kde online školení probíhá. Děkujeme za pozornost. Váš ALFA Tým.

ALFASOFTWARE LOGOS

Online školení Začínáme s programem ALFA MZDY AVENSIO

23.3.2021
9.0015.30

Srdečně Vás zveme na online školení Začínáme s programem ALFA MZDY AVENSIO.

Chystáte-li se na Vaše první online školení, nemusíte mít obavy!
POTŘEBUJETE POUZE stabilní připojení k internetu, počítač s reproduktory nebo sluchátky (kamera není potřeba) a klidný kout. Na počítači, ze kterého budete sledovat školení, není nutné mít nainstalovaný program ALFA MZDY AVENSIO. Školení tedy lze sledovat i z pohodlí domova, kde Vás nebude nikdo rušit.

Přejít na přihláškový formulář

 
Odešlu přihlášku a CO BUDE DÁL? V den připsání školného na účet Alfa Software, s.r.o. obdržíte přihlašovací údaje do členské sekce ALFA Škola, což jsou webové stránky, na kterých budete přímý přenos školení sledovat. Jsou zde k dispozci také studijní materiály k vytištění. Během výkladu můžete s lektorkou komunikovat písemně pomocí tzv. chatu. K přihlášení na web ALFA Škola a pro sledování školení DOPORUČUJEME použít internetový prohlížeč Google Chrome nebo Mozilla Firefox.

KDY ŠKOLENÍ PROBĚHNE? V úterý 23. 3. 2021 od 9:00 do 15:30 hodin
CENA: 2.000 Kč bez DPH, tj. 2.420 Kč včetně DPH
(v ceně jsou studijní materiály a možnost sledovat celé školení či jeho části znovu ze záznamu)

KOMU JE ŠKOLENÍ URČENO?
Všem mzdovým účetním, které ve mzdovém a personálním systému ALFA MZDY AVENSIO začínají i těm, kteří v něm již pracují, ale nejsou si jistí, zda vše dělají správně a efektivně.

CO SE DOZVÍTE?
Jak program ALFA MZDY AVENSIO vypadá a co vše umí
Jak se program ALFA MZDY AVENSIO ovládá + klávesové zkratky
Jak se přihlásit do databáze a jak si změnit heslo
Jak zadat nového zaměstnance
Jak zadat pracovní poměr nebo více pracovních poměrů zaměstnance
Jak zadat praxi u zaměstnanců
Jak zadávat jednotlivé složky mzdy
Jaké tiskové sestavy program nabízí
Jak vytisknout povinné sestavy, mzdové lístky, evidenční listy
Jak provést odvody
Jak provést zálohu databáze a nastavit automatické zálohování
Jak zpracovat závěrku měsíce
Jak hledat v nápovědě a kde najít dokumentaci k programu a mnoho dalšího.
 

Přihlášový formulář – školení 23. 3. 2021

 
Po odeslání objednávkového formuláře obratem obdržíte na Váš e-mail uvedený v objednávce proforma fakturu. Pokud se tak nestane, napište nám na e-mail skola@alfasoftware.cz a my zjistíme, co se nepovedlo. DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Na školení je potřeba se přihlásit a provést úhradu školného v takovém termínu, aby nejpozději 24 hodin před zahájením výuky bylo připsáno na náš účet! Jen tak Vám budeme moci poslat včas přihlašovací údaje do členské sekce ALFA Škola, kde online školení probíhá. Děkujeme za pozornost. Váš ALFA Tým.

ALFASOFTWARE LOGOS

Online školení pro pokročilé uživatele programu ALFA MZDY AVENSIO

18.2.2021
9.0015.30

Srdečně Vás zveme na ONLINE školení pro pokročilé uživatele programu ALFA MZDY AVENSIO.
Chystáte-li se na Vaše první online školení, nemusíte mít obavy!
POTŘEBUJETE POUZE stabilní připojení k internetu, počítač s reproduktory nebo sluchátky (kamera není potřeba) a klidný kout. Na počítači, ze kterého budete sledovat školení, není nutné mít nainstalovaný program ALFA MZDY AVENSIO. Školení tedy lze sledovat i z pohodlí domova, kde Vás nebude nikdo rušit.

Přejít na přihláškový formulář

 
Odešlu přihlášku a CO BUDE DÁL? V den připsání školného na účet Alfa Software, s.r.o. obdržíte přihlašovací údaje do členské sekce ALFA Škola, což jsou webové stránky, na kterých budete přímý přenos školení sledovat. Jsou zde k dispozci také studijní materiály k vytištění. Během výkladu můžete s lektorkou komunikovat písemně pomocí tzv. chatu. K přihlášení na web ALFA Škola a pro sledování školení DOPORUČUJEME použít internetový prohlížeč Google Chrome nebo Mozilla Firefox.

KDY ŠKOLENÍ PROBĚHNE? Ve čtvrtek 18. 2. 2021 od 9:00 do 15:30 hodin
CENA: 2.500 Kč bez DPH, tj. 3.025 Kč včetně DPH
(v ceně jsou studijní materiály a možnost sledovat celé školení či jeho části znovu ze záznamu)

KOMU JE ŠKOLENÍ URČENO?
Všem mzdovým účetním, které/kteří chtějí možnosti mzdového a personálního programu ALFA MZDY AVENSIO naplno využívat a ulehčit si tak svou práci.

CO SE DOZVÍTE?

 • Jak upravovat údaje v číselnících
 • Jak rozúčtovat mzdové položky
 • Dávkové pořizování dat
 • Jaký je rozdíl mezi nákladovou a úplnou rekapitulací
 • Jak generovat a úspěšně zpracovat statistické výkazy
 • Jak upravovat formuláře smluv, platových výměrů
 • Jak správně zadat exekuci/insolvenci zaměstnance
 • Elektronické zpracování výstupů pro ČSSZ, ZP a FS
 • Odpovědi na Vaše otázky k programu
 •  

  Přihlášový formulář – školení 18. 2. 2021

   
  Po odeslání objednávkového formuláře obratem obdržíte na e-mail zadaný v objednávce proforma fakturu. Pokud se tak nestane, napište nám na e-mail skola@alfasoftware.cz a my zjistíme, co se nepovedlo. Důležité upozornění: Na školení je potřeba se přihlásit a uhradit školné nejpozději 24 hodin před zahájením výuky! Jen tak Vám budeme moci poslat včas přihlašovací údaje do členské sekce ALFA Škola. Děkujeme za pochopení. Váš ALFA Tým.

  ALFASOFTWARE LOGOS

  Daňová sleva na manžela/manželku za rok 2020

  Slevu na dani na vyživovaného manžela/vyživovanou manželku žijící s Vámi ve společně hospodařící domácnosti můžete uplatnit pouze v případě, že manžel/manželka neměl/-a příjmy vyšší než 68.000,– Kč za celý rok 2020. Za manžela/manželku se pro účely daně z příjmů považuje také partner podle zákona upravujícího registrované partnerství (§ 21e odst. 3 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, dále jen „ZDP“). Na druha/družku není možné slevu uplatnit.

  Roční sleva činí 24.840,– Kč. Pokud je manžel/manželka držitelem/držitelkou průkazu ZTP/P, zvyšuje se částka 24.840,– Kč na dvojnásobek, tj. na 49.680,– Kč (§ 35ba odst. 1 písm. b) ZDP).

  V případě, že jsou splněny výše uvedené podmínky, můžete si uplatnit slevu na manžela/manželku ve výši jedné dvanáctiny za každý kalendářní měsíc, na jehož počátku byly splněny podmínky pro uplatnění nároku na snížení daně (§ 35ba odst. 3 ZDP).

  Příklad: Manželství bylo uzavřeno 11. září 2020, daňovou slevu si můžete uplatnit za měsíce říjen až prosinec 2020, tj. tři dvanáctiny = 24840 / 12 * 3 = 6.210,– Kč (pokud manžel/manželka vlastní průkaz ZTP/P, pak je to dvojnásobek, tj. 2 * 6210 = 12.420,– Kč).

  Nárok na poskytnutí slevy prokazuje poplatník plátci daně dokladem prokazujícím totožnost manžela/manželky (tj. občanským průkazem, je-li v něm manžel/manžela zapsán/-a nebo oddacím listem) a průkazem ZTP/P, pokud je manžel/manželka jeho držitelem (§ 38l odst. 2 písm. a) ZDP).

  Příjmy, které se do vlastního příjmu manžela/manželky nezahrnují, jsou taxativně uvedeny v § 35ba odst. 1 písm. b) ZDP a lze je nalézt také v Pokynu Generálního finančního ředitelství č. D-22 na stranách 49-51. Všechny ostatní příjmy musí být do vlastního příjmu manžela/manželky započítány.

  Úplný výčet příjmů, které se do vlastního příjmu manžela či manželky nezahrnují:

  • dávky státní sociální podpory (rodičovský příspěvek, porodné, přídavek na dítě atd.),
  • dávky pěstounské péče s výjimkou odměny pěstouna,
  • dávky osobám se zdravotním postižením,
  • dávky pomoci v hmotné nouzi,
  • příspěvek na péči, sociální služby,
  • státní příspěvky na penzijní připojištění se státním příspěvkem,
  • státní příspěvky na doplňkové penzijní spoření,
  • státní příspěvky podle zákona o stavebním spoření,
  • stipendium poskytované studujícím soustavně se připravujícím na budoucí povolání,
  • příjem plynoucí z důvodu péče o blízkou nebo jinou osobu, která má nárok na příspěvek na péči podle zákona o sociálních službách, který je od daně osvobozen.

  Výčet příjmů, které se do příjmů manžela či manželky zahrnují:

  • veškeré příjmy od zaměstnavatele „v hrubém“, nikoliv „v čistém“,
  • příjmy z podnikání, příjmy z nájmu atd.,
  • příjmy od daně osvobozené např. z prodeje nemovitosti, auta, cenných papírů,
  • všechny druhy důchodů,
  • nemocenská,
  • náhrada mzdy při pracovní neschopnosti,
  • ošetřovné,
  • podpora v nezaměstnanosti,
  • peněžitá pomoc v mateřství,
  • odměny pěstouna,
  • kompenzační bonus,
  • ošetřovné pro OSVČ,
  • další dotační programy v souvislosti s COVID-19.

  U manželů, kteří mají majetek ve společném jmění manželů, se do vlastního příjmu manžela/manželky nezahrnuje příjem, který plyne druhému z manželů nebo se pro účely daně z příjmů považuje za příjem druhého z manželů.

  Časté chyby:

  Nejčastější chybou, která se vyskytuje u poplatníků při uplatňování daňové slevy na manžela/manželky je nezahrnutí nemocenských dávek, podpory v nezaměstnanosti nebo peněžité pomoci v mateřství (tzv. mateřské) do příjmů manžela/manželky. Mateřská bývá zaměňována s rodičovským příspěvkem, který představuje dávku státní sociální podpory (stejně tak i porodné) a do vlastních příjmů manželky se pro účely uplatnění této slevy nezahrnuje.

  Další velmi častou chybou je nesprávné posouzení, do jakého zdaňovacího období se pro účely posouzení vlastního příjmu manžela/manželky zahrnují např. nemocenské dávky nebo mzda od zaměstnavatele. Příjmy ze závislé činnosti od zaměstnavatele, vyplacené zaměstnanci za prosinec 2020 v lednu 2021, se zahrnují do vlastního příjmu manželky (manžela) ve zdaňovacím období roku 2020. Ale mateřská, nemocenská, podpora v nezaměstnanosti nebo ošetřovné vyplacené v lednu 2021, se započítávají do vlastního příjmu manžela/manželky až ve zdaňovacím období roku 2021.

  Mzdový a personální program ALFA MZDY AVENSIO

  Budete-li zaměstnankyni/zaměstnanci provádět roční zúčtování záloh na daň v programu ALFA MZDY AVENSIO, je to velmi jednoduché!

  Stačí v okně ročního zúčtování (viz karta zaměstnance / záložka Roční zúčtování daně) vyplnit výši slevy do pole „Manžel(ka)“, dále její/jeho příjmení, jméno a rodné číslo do polí „příjmení, jméno“ a „rodné číslo“.

  Více informací k provedení ročního zúčtování záloh naleznete v dokumentaci k programu – viz Nápověda – Soubory nápovědy – Karta zaměstnance – Roční zúčtování daní.

  Online školení Začínáme s programem ALFA MZDY AVENSIO

  16.2.2021
  9.0015.30

  Srdečně Vás zveme na online školení Začínáme s programem ALFA MZDY AVENSIO.

  Chystáte-li se na Vaše první online školení, nemusíte mít obavy!
  POTŘEBUJETE POUZE stabilní připojení k internetu, počítač s reproduktory nebo sluchátky (kamera není potřeba) a klidný kout. Na počítači, ze kterého budete sledovat školení, není nutné mít nainstalovaný program ALFA MZDY AVENSIO. Školení tedy lze sledovat i z pohodlí domova, kde Vás nebude nikdo rušit.

  Přejít na přihláškový formulář

   
  Odešlu přihlášku a CO BUDE DÁL? V den připsání školného na účet Alfa Software, s.r.o. obdržíte přihlašovací údaje do členské sekce ALFA Škola, což jsou webové stránky, na kterých budete přímý přenos školení sledovat. Jsou zde k dispozci také studijní materiály k vytištění. Během výkladu můžete s lektorkou komunikovat písemně pomocí tzv. chatu. K přihlášení na web ALFA Škola a pro sledování školení DOPORUČUJEME použít internetový prohlížeč Google Chrome nebo Mozilla Firefox.

  KDY ŠKOLENÍ PROBĚHNE? V úterý 16. 2. 2021 od 9:00 do 15:30 hodin
  CENA: 2.000 Kč bez DPH, tj. 2.420 Kč včetně DPH
  (v ceně jsou studijní materiály a možnost sledovat celé školení či jeho části znovu ze záznamu)

  KOMU JE ŠKOLENÍ URČENO?
  Všem mzdovým účetním, které ve mzdovém a personálním systému ALFA MZDY AVENSIO začínají i těm, kteří v něm již pracují, ale nejsou si jistí, zda vše dělají správně a efektivně.

  CO SE DOZVÍTE?
  Jak program ALFA MZDY AVENSIO vypadá a co vše umí
  Jak se program ALFA MZDY AVENSIO ovládá + klávesové zkratky
  Jak se přihlásit do databáze a jak si změnit heslo
  Jak zadat nového zaměstnance
  Jak zadat pracovní poměr nebo více pracovních poměrů zaměstnance
  Jak zadat praxi u zaměstnanců
  Jak zadávat jednotlivé složky mzdy
  Jaké tiskové sestavy program nabízí
  Jak vytisknout povinné sestavy, mzdové lístky, evidenční listy
  Jak provést odvody
  Jak provést zálohu databáze a nastavit automatické zálohování
  Jak zpracovat závěrku měsíce
  Jak hledat v nápovědě a kde najít dokumentaci k programu a mnoho dalšího.
   

  Přihlášový formulář – školení 16. 2. 2021

   
  Po odeslání objednávkového formuláře obratem obdržíte na e-mail zadaný v objednávce proforma fakturu. Pokud se tak nestane, napište nám na e-mail skola@alfasoftware.cz a my zjistíme, co se nepovedlo. Důležité upozornění: Na školení je potřeba se přihlásit a uhradit školné nejpozději 24 hodin před zahájením výuky! Jen tak Vám budeme moci poslat včas přihlašovací údaje do členské sekce ALFA Škola. Děkujeme za pochopení. Váš ALFA Tým.

  ALFASOFTWARE LOGOS

  Daňová e-Konference 2021 – záznam k dispozici od 27. 1. do 30. 4. 2021

  27.1.2021 12.0030.4.2021 12.00

  Vážení zákazníci,
  nestačili jste shlédnout Daňovou e-Konferenci v přímém přenosu? Nevadí! Přednášky zaměřené na správné postupy při vyúčtování zálohové a srážkové daně organizace a ročním zúčtování daně zaměstnanců a veškeré legislativní souvislosti – samozřejmě včetně novinek z oblasti daní – jsou Vám stále k dispozici.

  KDE? Jednoduše si objednáte ZÁZNAM PŘEDNÁŠEK a získáte přístup na web ALFA Školy, kde Daňovou e-Konferenci můžete v klidu sledovat až do 30. dubna 2021, a to bez omezení počtu shlédnutí! Konference v přímém přenosu se uskutečnila 20. 1. a 23. 1. 2021. Shlédnout nyní můžete profesionálně sestřihaný videoznáznam všech přednášek:

 • Iveta Lišková ALFA MZDY AVENSIO a zpracování VZD a VSD
 • Ing. Vladimír Kozák ALFA MZDY AVENSIO a zpracování RZD
 • Iveta Lišková ALFA MZDY AVENSIO a legislativní změny pro rok 2021
 • Ing. Hanuš Kytler Novinky v daních a všechna související legislativní pravidla z oblastí vyúčtování zálohové a srážkové daně organizace za rok 2020 + z oblasti ročního zúčtování daní zaměstnanců za rok 2020
 • Celkem 4 přednášky za 2.500 Kč bez DPH

  Přejít na objednávkový formulář

  Potvrzení objednávky obdržíte IHNED na e-mail, který do objednávky uvedete. Proto Vás prosíme o pečlivé vyplnění Vaší e-mailové adresy. Pokud od nás obratem potvrzení objednávky neobdržíte, napište nám na e-mail skola@alfasoftware.cz a my zjistíme, kde to vázne :-).
  Děkujeme za spolupráci! Váš ALFA Tým

  ALFASOFTWARE LOGOS

  Archiv

  Jak vybrat mzdový program

  Napište si o krátkou příručku, jak snadno vybrat mzdový systém do Vaší firmy! Zadejte svůj e-mail a příručku ihned odesíláme.

  Rychlý kontakt

  Alfa Software, s.r.o.
  Pražská 22
  Klatovy mapa

  Tel.: 376 709 890
  Napište nám

  Seznam obchodních zástupců

   

  Používáním této stránky souhlasíte s používáním cookies. Více informací

  Nastavení cookies na této webové stránce jsou na "Povolit cookies", abychom Vám mohli umožnit nejlepší možné procházení stránek. Pokud budete pokračovat v používání tohoto webu beze změny nastavení souborů cookies v prohlížeči nebo kliknete na tlačítko "Souhlasím" pak souhlasíte s používáním cookies.

  Zavřít