Archiv měsíce: Září 2020

 

Změna způsobu výplaty důchodu

Pobíráte některý ze čtyř druhů důchodů českého důchodového systému (tj. důchod starobní, invalidní, vdovský/vdovecký nebo sirotčí) a požadujete změnit způsob jeho výplaty? Pak čtěte pozorně dál.

Nejprve připomenu, že Česká správa sociálního zabezpečení (dále jen „ČSSZ“) vyplácí důchody dopředu v pravidelných měsíčních lhůtách, a to buď bezhotovostním převodem na účet klienta (případně na účet manžela/manželky) nebo hotovostně prostřednictvím České pošty. Hotovostní výplata je zpoplatněna částkou 29 Kč za každou splátku důchodu; vyplácený důchod je o tuto částku automaticky ponížen. Zpoplatnění se netýká důchodů přiznaných před 1. lednem 2010. ČSSZ zajišťuje výplatu důchodu také do zařízení sociálních služeb s celoročním pobytem za předpokladu, že příjemcem dávky důchodového pojištění je poživatel důchodu nebo jeho opatrovník a příjemce dávky s tímto způsobem výplaty souhlasí.

Jak tedy požádat ČSSZ o změnu způsobu výplaty důchodu?

 1. Důchod je vám vyplácen v hotovosti na poště a chcete ho dostávat na svůj účet

Takovou změnu výplaty důchodu provede ČSSZ pouze na základě tiskopisu „Žádost o zařízení výplaty důchodu poukazem na účet v České republice – majitel účtu“. Vyplněný, podepsaný a bankou potvrzený tiskopis se zasílá na adresu ČSSZ (Křížová 25, 225 08 Praha 5) nebo je možné ho podat prostřednictvím Okresní správy sociálního zabezpečení (dále jen „OSSZ“).

 1. Důchod je vám vyplácen v hotovosti na poště a chcete ho dostávat na účet manžela/manželky

V tomto případě ČSSZ změnu výplaty důchodu provede ČSSZ na základě tiskopisu „Žádost o zařízení výplaty důchodu poukazem na účet manžela (manželky) v České republice“. Vyplněný, podepsaný a bankou potvrzený tiskopis se zasílá na adresu ČSSZ (viz výše) nebo je možné ho podat prostřednictvím OSSZ.

 1. Důchod je vám poukazován na účet a chcete si ho vyzvedávat v hotovosti na poště

O zrušení výplaty důchodu na účet a její zařízení v hotovosti prostřednictvím pošty je nutné ČSSZ požádat písemně, a to buď formou vlastnoručně podepsaného dopisu, ve kterém uvedete své rodné číslo a přesnou adresu trvalého bydliště, nebo prostřednictvím formuláře „Žádost o zrušení výplaty důchodu poukazem na účet“.

 1. Důchod je vám poukazován na bankovní účet a chcete ho posílat na jiný účet

O zasílání důchodu na jiný účet (do jiné banky) požádáte tiskopisem „Žádost o zařízení výplaty důchodu poukazem na účet v České republice – majitel účtu“ nebo „Žádost o zařízení výplaty důchodu poukazem na účet manžela (manželky) v České republice“. Vyplněný, podepsaný a bankou potvrzený tiskopis se zasílá na adresu ČSSZ nebo je možné ho podat prostřednictvím OSSZ.

Veškeré shora uvedené tiskopisy jsou také k dispozici na webových stránkách ČSSZ a na jejích pracovištích (OSSZ).

Pro všechny změny způsobu výplaty platí, že je provedena zpravidla od druhého, nejpozději od třetího výplatního měsíce po datu doručení žádosti.

 

Zdroj informací: www.cssz.cz

Kratší x zkrácená pracovní doba

Účelem dnešního blogového článku je vysvětlit rozdíl mezi pojmy „kratší pracovní doba“ a „zkrácená pracovní doba“. Ze své dosavadní praxe na konzultační lince společnosti Alfa Software, s.r.o. pro uživatele mzdového a personálního programu AVENSIO Software vím, že se tyto pojmy často pletou, resp. jsou považovány za jedno a totéž.

Ustanovením § 79 odst. 1 Zákoníku práce je stanovena týdenní pracovní doba v délce 40 hodin týdně. Podle § 79 odst. 2 činí délka stanovené týdenní pracovní doby u zaměstnanců:

a) pracujících v podzemí při těžbě uhlí, rud a nerudných surovin, v důlní výstavbě a na báňských pracovištích geologického průzkumu 37,5 hodiny týdně,

b) s vícesměnným nebo nepřetržitým pracovním režimem 37,5 hodiny týdně,

c) s dvousměnným pracovním režimem 38,75 hodiny týdně.

Kratší pracovní dobu neboli zkrácený (částečný) pracovní úvazek (viz § 80 Zákoníku práce) lze sjednat jen individuální smlouvou, ve většině případů se jedná o pracovní smlouvu uzavřenou mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Nelze ji sjednat ani v kolektivní smlouvě ani stanovit vnitřním předpisem. Zaměstnanci náleží mzda odpovídající sjednané kratší pracovní době.

Oproti tomu zkrácenou týdenní pracovní dobu není možné sjednat v individuální smlouvě; lze ji sjednat pouze v kolektivní smlouvě nebo stanovit ve vnitřním předpisu. V tomto případě zaměstnanci přísluší mzda odpovídající stanovené (nezkrácené) pracovní době. Není možné ji sjednat nebo stanovit u zaměstnavatelů uvedených v ustanovení § 109 odst. 3 zákoníku práce, tedy u zaměstnavatelů, kteří svým zaměstnancům poskytují plat. Zkrácení stanovené týdenní pracovní doby upravuje Zákoník práce ve svém § 79 odst. 3. Pro zaměstnavatele představuje určitou úsporu provozních nákladů, pro zaměstnance pak benefit umožňující věnovat více času rodině a koníčkům.

Jak je to s prací přesčas?

U zaměstnanců s kratší pracovní dobou je práce přesčas až práce přesahující stanovenou týdenní pracovní dobu (§ 78 odst. 1 písm. i) Zákoníku práce). Jinými slovy doba převyšující sjednanou kratší pracovní dobu, ale nepřesahující stanovenou týdenní pracovní dobu se nepovažuje za přesčas. Zaměstnanci za ni samozřejmě náleží mzda, ovšem nenáleží příplatek za práci přesčas. Například tedy u zaměstnance v jednosměnném provozu na zkrácený úvazek 30 hodin týdně není prací přesčas 31. hodina, ale až 41. hodina. Zaměstnancům se sjednanou kratší pracovní dobou nemůže zaměstnavatel práci přesčas jednostranně nařídit, je třeba se na ní vždy se zaměstnanci dohodnout.

Jinak je tomu u zaměstnanců se zkrácenou pracovní dobou. Prací přesčas pro tyto zaměstnance je každá práce nad zkrácenou pracovní dobu. Zaměstnanci tak za tuto práci náleží kromě mzdy také příplatek za práci přesčas. Zaměstnavatel může v tomto případě práci přesčas zaměstnanci jednostranně nařídit.

Stravenkový paušál

Tzv. stravenkový paušál je součástí daňového balíčku (viz sněmovní tisk 910), který je aktuálně projednáván a pokud bude schválen, měl by platit již příští rok. Doplnil by dosavadní dvě možnosti daňově zvýhodněného stravování, tj. stravenky na nákup jídla a zajištění stravy v závodní jídelně, které zůstanou zachovány v plném dosavadním rozsahu.

Peněžní příspěvek bude na straně zaměstnance osvobozen od daně z příjmů, nebude se z něj ani platit zdravotní a sociální pojištění. Nebude podléhat soudnímu výkonu rozhodnutí nebo exekuci.

Podle dosavadních pravidel si může zaměstnavatel uplatnit jako daňově uznatelný náklad až 55 % ceny jídla nebo poskytnuté stravenky. Zbylých 45 % doplácí zaměstnanec. Například na stravenku v hodnotě 100 Kč přispívá zaměstnavatel 55 Kč, které platí stravenkové firmě, a tento náklad si pak odečte z daňového základu. Toto daňové zvýhodnění u stravenkového paušálu zůstane s tím rozdílem, že zaměstnavatel vyplatí oněch 55 Kč přímo svému zaměstnanci.

Daňově uznatelná část příspěvku na stravování se nevypočítává z libovolné ceny jídla. Stejně jako u stravenek se i u stravenkového paušálu maximální částka, kterou si zaměstnavatel bude moct odečíst na daních za podporu stravování, vypočítá jako 70 % z hodnoty stravného na pracovních cestách stanoveného vyhláškou Ministerstva práce a sociálních věcí.

Zaměstnavateli, který se pro příspěvek na stravování v peněžní formě rozhodne, se sníží administrativa a odpadnou mu náklady na poplatky a provize, které jsou se stravenkami spojené.

Samozřejmě zaměstnavatelé, kteří jsou s dosavadním modelem zvýhodněného stravování spokojeni, u něj mohou zůstat a nic se pro ně od nového roku měnit nebude.

Více informací si můžete přečíst v tiskové zprávě Ministerstva financí ČR.

ONLINE školení AVENSIO pro pokročilé

20.10.2020
9.0015.30

Srdečně Vás zveme na ONLINE školení AVENSIO pro pokročilé.

Chystáte-li se na Vaše první online školení, nemusíte mít vůbec žádné obavy!
POTŘEBUJETE POUZE: počítač, stabilní připojení k internetu a klidný koutek. Na tomto PC nemusíte mít nainstalované AVENSIO. V dostatečném předstihu obdržíte e-mailem pozvánku do „online místnosti“, tedy link, pomocí kterého se krátce před začátkem školení připojíte. Uvidíte lektorku a vykládanou látku. Lektorka Vás sice neuvidí, ale během výkladu s ní můžete komunikovat pomocí okénka chatu, kam napíšete svůj dotaz a zvolíte, zda jej mají vidět všichni účastníci školení nebo pouze lektor.

KDY? V úterý 20. 10. 2020 od 9:00 -15:30 hodin
ZA KOLIK? Cena školení je 3.025 Kč/ osobu
Platební detaily naleznete v záhlaví přihláškového formuláře a budou Vám zaslány i v potvrzení přihlášky.

KOMU JE ŠKOLENÍ URČENO?
Všem mzdovým účetním, které/kteří chtějí možnosti mzdového a personálního programu AVENSIO Software naplno využívat a ulehčit si tak svou práci.

CO SE DOZVÍTE?

 • Jak upravovat údaje v číselnících
 • Jak rozúčtovat mzdové položky
 • Dávkové pořizování dat
 • Jaký je rozdíl mezi nákladovou a úplnou rekapitulací
 • Jak generovat a úspěšně zpracovat statistické výkazy
 • Jak upravovat formuláře smluv, platových výměrů
 • Jak správně zadat exekuci/insolvenci zaměstnance
 • Elektronické zpracování výstupů pro ČSSZ, ZP a FS
 • Odpovědi na Vaše otázky k programu
 • Podrobnosti k jednotlivým tématům najdete ZDE

  PŘIHLÁŠKA

  Uzávěrka přihlášek je 19. 9. 2020 ve 12:00 hodin, případně dříve při naplnění maximální kapacity.
   
   

  ONLINE školení Začínáme s programem AVENSIO

  30.9.2020
  9.0015.30

  Srdečně Vás zveme na ONLINE školení Začínáme s programem AVENSIO.

  Chystáte-li se na Vaše první online školení, nemusíte mít vůbec žádné obavy!
  POTŘEBUJETE POUZE: počítač, stabilní připojení k internetu a klidný koutek. Na tomto PC nemusíte mít nainstalované AVENSIO. V dostatečném předstihu obdržíte e-mailem pozvánku do „online místnosti“, tedy link, pomocí kterého se krátce před začátkem školení připojíte. Uvidíte lektorku a vykládanou látku. Lektorka Vás sice neuvidí, ale během výkladu s ní můžete komunikovat pomocí okénka chatu, kam napíšete svůj dotaz a zvolíte, zda jej mají vidět všichni účastníci školení nebo pouze lektor.

  KDY? Ve středu 30. 9. 2020 od 9:00 -15:30 hodin
  ZA KOLIK? 2.420 Kč vč. DPH/osobu
  Platební detaily naleznete v záhlaví přihláškového formuláře a budou Vám zaslány i v potvrzení přihlášky.

  KOMU JE ŠKOLENÍ URČENO?
  Všem mzdovým účetním, pro které je mzdový a personální program AVENSIO Software novinkou a také těm, kteří v programu již pracují, ale nejsou si jistí, zda vše dělají správně a efektnivně.

  CO SE DOZVÍTE?

  Jak program AVENSIO vypadá a co vše umí
  Jak se program AVENSIO ovládá + klávesové zkratky
  Jak se přihlásit do databáze a jak si změnit heslo
  Jak zadat základní informace k jednotlivým zaměstnancům
  Jak zadat nového zaměstnance
  Jak zadat pracovní poměry
  Jak zadat praxi u zaměstnanců
  Jak zadat jednotlivé složky mzdy
  Jaké tiskové sestavy program nabízí
  Jak vytisknout povinné sestavy, mzdové lístky, evidenční listy
  Jak provést odvody
  Jak provést zálohu databáze a nastavit automatické zálohování
  Jak zpracovat závěrku měsíce
  Jak hledat v nápovědě a kde najít dokumentaci k programu

  PŘIHLÁŠKA

  Uzávěrka přihlášek je 29. 9. 2020 ve 12:00 hodin, případně dříve při naplnění maximální kapacity.
   
   

  Specializované ONLINE školení pro školské organizace k programu AVENSIO Software

  25.9.2020
  9.0014.30

  Srdečně Vás zveme na Specializované ONLINE školení pro školské organizace k programu AVENSIO Software.

  KDY? V pátek 25. 9. 2020, v čase od 9:00 do 14:30 hod.
  ZA KOLIK? CENA školení je 3.025 Kč/ osobu, tj 2.500 Kč bez DPH.
  Platební detaily naleznete v záhlaví přihláškového formuláře a budou Vám zaslány i v potvrzení přihlášky.

  CO SE DOZVÍTE?
  – Výkaz P1-04 a další statistické výkazy
  – Nastavení číselníků, rozúčtování nákladů
  – Samostudium, dovolená
  – Přímá a nepřímá pedagogická činnost
  – Příplatky – zvláštní, specializační, za přímou pedagogickou činnost nad stanovený rozsah
  – Doplnění do úvazku
  – Změna platového zařazení v průběhu měsíce
  – Evidence vzdělání a praxe

  CO POTŘEBUJETE?
  Počítač, stabilní připojení k internetu a klidný koutek. Na tomto PC nemusíte mít nainstalované AVENSIO.
  V dostatečném předstihu obdržíte e-mailem pozvánku do „online místnosti“, tedy link, pomocí kterého se krátce před začátkem školení připojíte. Uvidíte lektorku a vykládanou látku. Lektorka Vás sice neuvidí, ale během výkladu s ní můžete komunikovat pomocí okénka chatu, kam napíšete svůj dotaz a zvolíte, zda jej mají vidět všichni účastníci školení nebo pouze lektor.

  PŘIHLÁŠKA

  Uzávěrka přihlášek je 24. 9. 2020 ve 12:00, případně dříve při naplnění maximální kapacity.

  Těšíme se na Vás!

   
   

  ONLINE školení Personální agenda v programu AVENSIO + sestavy

  24.9.2020
  9.0015.30

  Srdečně Vás zveme na ONLINE školení Personální agenda v programu AVENSIO + sestavy.

  KDY? Ve čtvrtek 24. 9. 2020 od 9:00 -15:30 hodin
  ZA KOLIK? 3.025,- Kč vč. DPH/osoba
  Platební detaily naleznete v záhlaví přihláškového formuláře a budou Vám zaslány i v potvrzení přihlášky.

  CÍL ŠKOLENÍ: Naučit se pomocí programu AVENSIO přehledně evidovat veškeré personální údaje a osvojit si další vychytávky programu k ulehčení své práce. Nahlédneme i na úpravy formulářových sestav.

  CO POTŘEBUJETE?
  Počítač, stabilní připojení k internetu a klidný koutek. Na tomto PC nemusíte mít nainstalované AVENSIO.
  V dostatečném předstihu obdržíte e-mailem pozvánku do „online místnosti“, tedy link, pomocí kterého se krátce před začátkem školení připojíte. Uvidíte lektorku a vykládanou látku. Lektorka Vás sice neuvidí, ale během výkladu s ní můžete komunikovat pomocí okénka chatu, kam napíšete svůj dotaz a zvolíte, zda jej mají vidět všichni účastníci školení nebo pouze lektor.

  PŘIHLÁŠKA

  ZDE najdete časový harmonogram akce.
  Uzávěrka přihlášek je 23. 9. 2020 ve 12:00 hodin, případně dříve při naplnění maximální kapacity.

   
   

  Odměny členů volebních komisí a zákonné odvody z nich

  Jelikož se blíží termín voleb do zastupitelstev krajů a do Senátu (2. a 3. října 2020, druhé kolo voleb do Senátu 9. a 10. října 2020 – viz rozhodnutí prezidenta republiky č. 169/2020 Sb. ze dne 9.4.2020), přináším v tomto článku přehled nároků členů okrskových volebních komisí.

  Úvodem připomínám, že:

  • volby do zastupitelstev krajů upravuje zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů; prováděcím předpisem tohoto zákona je vyhláška č. 59/2002 Sb.
  • volby do Senátu upravuje zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky; prováděcím předpisem tohoto zákona je vyhláška č. 233/2000 Sb.

  Zároveň byl v srpnu letošního roku přijat zákon č. 350/2020 Sb., o zvláštních způsobech hlasování ve volbách do zastupitelstev krajů a do Senátu v roce 2020.

  Nároky členů okrskových volebních komisí (dále jen „OVK“) upravují jednotlivé volební zákony. Na základě těchto zákonů mají členové OVK nárok na zvláštní odměnu za výkon funkce. Člen OVK, který je v pracovním nebo služebním poměru, má nárok na pracovní nebo služební volno v nezbytně nutném rozsahu a na náhradu mzdy, platu, služebního příjmu nebo odměny ve výši průměrného výdělku od uvolňujícího zaměstnavatele.

  Zaměstnavatel, který svému zaměstnanci vykonávajícímu funkci člena OVK poskytl pracovní (služební) volno a náhradu mzdy (platu, služebního příjmu, odměny) ve výši průměrného výdělku, se může následně obrátit na příslušný obecní úřad a požádat o refundaci náhrady mzdy (platu, služebního příjmu, odměny), která mu bude vyplacena, neboť se jedná o výdaj související s volbami podle čl. I odst. 2 písm. k) směrnice Ministerstva financí č.j. MF-62 970/2013/12-1204, který je možno uhradit z prostředků státního rozpočtu poskytovaných územním samosprávným celkům na úhradu volebních výdajů.

  V prováděcích vyhláškách jednotlivých volebních zákonů je výše zvláštní odměny shodně upravena tak, že za výkon funkce v OVK náleží:

  členovi OVK ve výši 1 800 Kč,

  místopředsedovi a zapisovateli OVK ve výši 2 100 Kč

  předsedovi OVK ve výši 2 200 Kč.

  Konají-li se volby v souběhu s jinými volbami, zvyšuje se odměna za výkon funkce o 400 Kč.

  V případě konání dalšího kola senátních voleb se zvyšuje odměna o dalších 700 Kč pro řadové členy, resp. o 1 000 Kč pro zapisovatele, předsedu a místopředsedu.

  V ustanovení § 24 odst. 5 zákona č. 350/2020 Sb., o zvláštních způsobech hlasování ve volbách do zastupitelstev krajů a do Senátu v roce 2020 je stanoveno, že pro tyto volby se zvyšuje zvláštní odměna za výkon funkce člena OVK podle příslušných volebních zákonů o 500 Kč.

   Přehled odměn členů OVK v podzimních volbách 2020:

  Člen OVK, který není v pracovním poměru ani v poměru obdobném pracovnímu poměru, avšak je výdělečně činný, má kromě zvláštní odměny za výkon funkce člena OVK nárok také na náhradu ušlého výdělku za dobu výkonu funkce člena OVK ve výši 43 Kč za hodinu, nejvýše však 340 Kč za jeden den. Takový nárok je však třeba u obecního úřadu uplatnit a výdělečnou činnost prokázat např. živnostenským listem, zápisem v obchodním rejstříku nebo jiným dokumentem.

  Podle příslušných ustanovení volebních vyhlášek platí, že v případě, kdy se člen OVK všech jednání OVK nezúčastňuje, obecní úřad celkovou výši odměny poměrně krátí, a to podle evidence o jeho účasti na jednáních OVK. Takovýto postup se uplatní mj. i v případě, kdy se člen OVK neúčastní třeba jen prvního jednání okrskové volební komise, kde dochází ke složení slibu a k losování předsedy a místopředsedy OVK. Důvody neúčasti přitom nejsou rozhodné, ani to, zda účast je omluvená či neomluvená.

  V případě dvoukolových voleb, kdy se zvláštní odměna členům OVK navyšuje o dalších 700 Kč, resp. 1 000 Kč, není možné tento příplatek vnímat odděleně a chápat ho jako samostatnou část odměny pouze za druhé kolo voleb. Stejně jako první a druhé kolo tvoří v celku jedny volby, je příplatek 700 Kč, resp. 1 000 Kč za druhé kolo pouze součástí celkové odměny za jedny dvoukolové volby. Z uvedeného vyplývá, že pokud by se některý člen OVK účastnil pouze druhého kola voleb do Senátu, neznamená to, že by mu náležela pouze částka 700 Kč, resp. 1 000 Kč, ale poměrná část z celé odměny podle času stráveného výkonem funkce v OVK.

  Zvláštní odměnu a paušální náhradu ušlého výdělku pro členy OVK vyplatí do 30 dnů po ukončení činnosti OVK obecní úřad. Činnost OVK je ukončena patnáctým dnem po vyhlášení celkových výsledků voleb Státní volební komisí.

  Odměna člena OVK se v souvislosti s jejím zdaněním posuzuje jako příjem ze závislé činnosti podle ustanovení § 6 odst. 1 písm. a) bod 2 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. To, zda odměna bude podléhat zálohové či srážkové dani závisí na tom, zda zaměstnanec učinil daňové prohlášení a na výši příjmu. Postupuje se totiž podle ustanovení § 6 odst. 4 tohoto zákona.

  Odměny členů OVK nepodléhají odvodu ZP, a to na základě ustanovení § 5 písm. a) bod 7. zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, v platném znění.

  Co se týče sociálního pojištění, pak již od 1.1.2014 jsou podle zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, poplatníky pojistného všichni, jejichž příjem je daněn podle příslušných ustanovení o daních z příjmů. Účastni pojištění mohou tedy být i členové OVK, a to v měsících, kdy dosáhnou rozhodného příjmu 3.000,– Kč. Je to stejné jako u zaměstnání malého rozsahu. V případě, že existují 2 (nebo více) zaměstnání malého rozsahu u téhož zaměstnavatele – příjmy se sčítají (viz ustanovení § 7 odst. 4 zákona o nemocenském pojištění).

  Z odměn členů OVK se tedy bude pojistné na sociální zabezpečení odvádět za podmínky, že jejich odměna v jednom měsíci dosáhne alespoň rozhodného příjmu 3.000,– Kč, anebo tohoto rozhodného příjmu dosáhne součet příjmů, pokud bude člen OVK u zaměstnavatele vykonávat více činností malého rozsahu.

  Zdroj informací: www.mvcr.cz

  Náklady na povinné testy zaměstnanců na COVID-19 a jejich daňová uznatelnost

  Náklady na povinný test zaměstnanců na COVID-19 jsou povinným výdajem zaměstnavatele podle ustanovení § 102 zákoníku práce (zákon č. 262/2006 Sb.). Jedná se tedy o daňový výdaj podle § 24 odst. 2 písm. p) zákona o daních z příjmů (zákon č. 586/1992 Sb.).

  Na straně zaměstnanců jde o příjem ve formě povinného plnění zaměstnavatele na vytváření
  a dodržování pracovních podmínek pro výkon práce stanovených právním předpisem, který není podle ustanovení § 6 odst. 7 písm. e) zákona o daních z příjmů předmětem daně.

  zdroj informací: www.financnisprava.cz

  Elektronická knihovna legislativního procesu pro veřejnost

  Elektronická knihovna legislativního procesu pro veřejnost zpřístupňuje veřejnosti vládní dokumenty legislativní povahy, které se nacházejí ve schvalovacím procesu a jsou určeny pro jednání vlády.

  Veřejnosti je tak umožněno procházet veškerou existující připravovanou vládní legislativu, která nepodléhá režimu utajení. Jedná se zejména o tyto návrhy legislativních dokumentů:

  • návrhy věcných záměrů zákonů
  • návrhy zákonů
  • návrhy zákonných opatření Senátu
  • návrhy nařízení vlády
  • návrhy vyhlášek.

  Veřejnost může v elektronické knihovně sledovat životní cyklus jednotlivých materiálů od jejich tvorby až ke schválení nebo zamítnutí. Aktuálně lze například sledovat proces projednávání návrhu zákona o jednorázovém příspěvku důchodci v roce 2020, který byl 2.9.2020 schválen.

  Nejnovější materiály v připomínkovém řízení zobrazíte pomocí tohoto odkazu.

  Pokud chcete dokumenty prohledávat, přejděte na Vyhledávání ve VeKLEP.

  Nápovědu pro aplikaci elektronické knihovny naleznete zde.

  Prodloužení programu Antivirus A a B do konce října 2020

  Vláda ČR schválila svým usnesením č. 876 ze dne 24.8.2020 prodloužení režimů A a B programu Antivirus, který má pomoci udržet zaměstnance ve firmách a chránit je před propuštěním, a to do 31.10.2020. Program platí od 12. března a měl původně skončit 31.8.2020.

  Příspěvkem v režimu A stát dorovnává zaměstnavateli 80% vyplacené náhrady mzdy včetně odvodů v případě:

  • karantény, kdy zaměstnanec pobírá náhradu mzdy ve výši 60 % průměrného redukovaného výdělku;
  • uzavření provozu, kdy zaměstnanec pobírá náhradu mzdy ve výši 100 % průměrného výdělku.

  Maximální měsíční výše příspěvku na jednoho zaměstnance činí 39 000,- Kč.

  Příspěvkem v režimu B stát dorovnává zaměstnavateli 60% z vyplacené náhrady mzdy včetně odvodů v případech překážek v práci na straně zaměstnavatele v důsledku souvisejících hospodářských potíží z důvodu šíření koronaviru, kdy zaměstnanec pobírá náhradu mzdy dle druhu překážky ve výši 60-100 % průměrného výdělku:

  • překážky v práci na straně zaměstnavatele z důvodu nařízení karantény či péče o dítě u významné části zaměstnanců (30 % a více) – zaměstnanec pobírá náhradu mzdy ve výši 100 % průměrného výdělku;
  • omezení dostupnosti vstupů (surovin, výrobků, služeb) nezbytných k činnosti – zaměstnanec pobírá náhradu mzdy ve výši 80 % průměrného výdělku;
  • omezení poptávky po službách, výrobcích a jiných produktech firmy – zaměstnanec pobírá náhradu mzdy ve výši 60 % průměrného výdělku.

  Maximální měsíční výše příspěvku na jednoho zaměstnance činí 29 000,- Kč.

  Pro úplnost uvádím, že režim C programu Antivirus, který se týká firem do 50 zaměstnanců, prodloužen nebyl, tzn. odpuštění platby odvodů na sociálním pojištění bude možné naposledy za měsíc srpen 2020.

  Mzdový a personální systém AVENSIO Software

  Uživatelé mzdového a personálního systému AVENSIO Software mohou jako podklad pro vyúčtování náhrad v režimu A a B programu Antivirus využít exporty 140108_Program Antivirus režim A a 140109_Program Antivirus režim B – oba uložené v menu Hlavní nabídka – Zpracování – Exporty.

  Podrobnosti ke zpracování exportů jsou uvedeny v dopise k verzi 3.1.5.19 (viz Zákaznická zóna MOJE ALFA nebo v programu Nápověda – Dopisy k verzím).

  Více informací ke zpracování podkladů vám také sdělí pracovníci konzultační linky společnosti Alfa Software s.r.o. každý pracovní den v době od 7:00 hod. do 15:30 hod.

  Archiv

  Jak vybrat mzdový program

  Napište si o krátkou příručku, jak snadno vybrat mzdový systém do Vaší firmy! Zadejte svůj e-mail a příručku ihned odesíláme.

  Rychlý kontakt

  Alfa Software, s.r.o.
  Pražská 22
  Klatovy mapa

  Tel.: 376 709 890
  Napište nám

  Seznam obchodních zástupců

   

  Používáním této stránky souhlasíte s používáním cookies. Více informací

  Nastavení cookies na této webové stránce jsou na "Povolit cookies", abychom Vám mohli umožnit nejlepší možné procházení stránek. Pokud budete pokračovat v používání tohoto webu beze změny nastavení souborů cookies v prohlížeči nebo kliknete na tlačítko "Souhlasím" pak souhlasíte s používáním cookies.

  Zavřít