Archiv měsíce: Červen 2020

 

OČR od 1.7.2020

V dnešním blogovém článku si dovoluji připomenout, že mimořádná vládní opatření přijatá v souvislosti s onemocněním covid-19 týkající se úpravy podmínek nároku na ošetřovné jsou platná jen do zítřka, tj. do 30. června 2020.

Podmínky pro nárok na čerpání ošetřovného se tak od 1. 7. 2020 mění zpět do původního stavu.

Nárok na ošetřovné má v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanec, který nemůže vykonávat v zaměstnání práci z důvodu

a) ošetřování

 1. dítěte mladšího 10 let, pokud toto dítě onemocnělo nebo utrpělo úraz, nebo
 2. jiného člena domácnosti, jehož zdravotní stav z důvodu nemoci nebo úrazu vyžaduje nezbytně ošetřování jinou fyzickou osobou, nebo členky domácnosti, která porodila, jestliže její stav v době bezprostředně po porodu vyžaduje nezbytně ošetřování jinou fyzickou osobou, nebo

b) péče o dítě mladší 10 let, protože

 1. školské zařízení nebo zvláštní dětské zařízení, popřípadě jiné obdobné zařízení pro děti, v jehož denní nebo týdenní péči dítě jinak je, nebo škola, jejímž je žákem, jsou uzavřeny z nařízení příslušného orgánu z důvodu havárie, mimořádného opatření při epidemii nebo jiné nepředvídané události,
 2. dítě nemůže být pro nařízenou karanténu v péči školského zařízení nebo zvláštního dětského zařízení, popřípadě jiného obdobného zařízení pro děti, v jehož denní nebo týdenní péči dítě jinak je, nebo docházet do školy, nebo
 3. fyzická osoba, která jinak o dítě pečuje, onemocněla, utrpěla úraz, nastaly u ní situace uvedené v § 57 odst. 1 písm. b) nebo c) zákona o nemocenském pojištění, porodila nebo jí byla nařízena karanténa, a proto nemůže o dítě pečovat.

Podmínkou nároku na ošetřovné dle ustanovení § 39 odst. 2 téhož zákona je, že osoba uvedená v § 39 odst. 1 žije se zaměstnancem v domácnosti; to neplatí v případě ošetřování nebo péče o dítě mladší 10 let rodičem.

Výše ošetřovného činí od prvního kalendářního dne 60 % redukovaného denního vyměřovacího základu za kalendářní den. Orientační výši dávky můžete spočítat pomocí příslušné kalkulačky na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí – viz tento odkaz.

Ošetřovné lze čerpat maximálně 9 kalendářních dní. V případě rodiče samoživitele je možné čerpat ošetřovné až 16 kalendářních dní, pokud se stará o dítě mladší 16 let, které ještě nedokončilo povinnou školní docházku. Rodiče či jiné oprávněné osoby se v průběhu 9, resp. 16 dní mohou jednou v ošetřování vystřídat.

Další informace můžete získat na webových stránkách České správy sociálního zabezpečení nebo na telefonním čísle jejího call centra 800 050 248.

Aktualizace Klasifikace zaměstnání CZ-ISCO

Na základě sdělení Českého statistického úřadu č. 271/2020 Sb. ze dne 4.6.2020 došlo k aktualizaci Klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO). Konkrétně jsou s účinností od 1.7.2020:

 • zavedeny dvě nové položky: 

12197 – Řídící pracovníci v oblasti správy školství, kultury a zdravotnictví

31536 – Operátoři bezpilotních letadel (dronů)

 • změněny názvy těchto položek:

Mzdový a personální program AVENSIO Software

Uvedená změna byla pro všechny uživatele již zapracována do poslední verze programu č. 3.1.6.

Kompletní ISCO číselník je k dispozici v „Číselníku funkčního zařazení“ (Hlavní nabídka – Číselníky – Funkční a odborné zařazení – Funkce, ISCO) po stisknutí tlačítka „ISCO pomocník“.

Více informací je k dispozici v dokumentuČíselník funkčního zařazení“ – viz Nápověda – Soubory nápovědy – Číselníky.

 

Nový Přehled o výši pojistného

V souvislosti s režimem C programu Antivirus připravila Česká správa sociálního zabezpečení změnu formuláře „Přehled o výši pojistného, který bude platný pro červen, červenec a srpen 2020, tj. pro měsíce, za které mohou někteří zaměstnavatelé uplatnit nárok na prominutí pojistného na sociální zabezpečení (24,8 %). Pokyny pro jeho vyplnění jsou k dispozici zde.

V ř. 3 zaměstnavatel uvede, zda uplatňuje snížení vyměřovacího základu zaměstnavatele podle § 3 zákona o prominutí pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Pokud označí možnost ANO, uvede v ř. 4 snížený vyměřovací základ. V opačném případě se ř. 4 nevyplní. V ř. 5 zaměstnavatel uvede pojistné za zaměstnavatele (zaokrouhlené na celé koruny směrem nahoru) ve výši 24,8 %:

– z úhrnu vyměřovacích základů uvedeného ř. 1 (pokud zaměstnavatel neuplatňuje snížení vyměřovacího základu), nebo

– ze sníženého vyměřovacího základu zaměstnavatele uvedeného v ř. 4.

Připomínám, že přehled bude povinen zaměstnavatel předložit příslušné OSSZ již jen v elektronické podobě – viz blogový článek z 18.6.2020.

Z toho důvodu ČSSZ také připravila novou datovou větu PVPOJ platnou od 1.7.2020 do 30.9.2020, tedy opět pro měsíce červen až srpen letošního roku.

Veškeré změny související s programem Antivirus C intenzivně tým programátorů společnosti Alfa Software, s.r.o. připravuje do další verze mzdového a personálního programu AVENSIO Software, o jejímž zveřejnění v Zákaznické zóně MOJE ALFA budou všichni uživatelé informováni standardně e-mailem.

Poznámka na závěr: Zákon o prominutí pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti byl již podepsán prezidentem republiky dne 19.6.2020, ve Sbírce zákonů však dosud nebyl nezveřejněn.

Prominutí SP (Antivirus C) a superhrubá mzda

V souvislosti s přijatým zákonem o prominutí pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti placeného některými zaměstnavateli (prezidentem republiky podepsán dne 19.6.2020, ve Sbírce zákonů k okamžiku vydání tohoto článku zatím nezveřejněn), kdy se vybraným zaměstnavatelům promíjí pojistné za měsíce červen, červenec a srpen letošního roku, které je povinen platit zaměstnavatel ve výši 24,8 %,

vydala Finanční správa ČR sdělení, ve kterém upozorňuje, že přijatý zákon nemá vliv na způsob výpočtu základu daně (tzv. superhrubé mzdy) podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.

Ani se nemění způsob vyplnění ř. 6 na daňovém tiskopisu MFin 5460 – vzor č. 28, tj. na Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti, sražených zálohách na daň z těchto příjmů a daňového zvýhodnění. Obdobně se to týká i ř. 3 na formuláři MFin 5460/A – vzor č. 7, tj. Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a sražené dani podle zvláštní sazby daně.

Celé sdělení Finanční správy si můžete přečíst zde.

Další podání pro ČSSZ jen elektronicky

Jak jsme informovali v blogovém článku z 18.6.2020, je stanovena povinnost předávat tiskopis Přehledu o výši pojistného od 1.7.2020 pouze elektronicky.

Od 1.9.2020 se tato povinnost bude týkat také dalších tiskopisů, a to Přílohy k žádosti o dávku nemocenského pojištění, Oznámení o nástupu do zaměstnání nebo skončení zaměstnání a Evidenčního listu důchodového pojištění. Tato změna vyplývá ze zákona č. 255/2020 Sb., kterým se mimo jiné novelizuje ustanovení § 94 a 97 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění a ustanovení § 39 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení.

 Podotýkám, že ohledně Přílohy k žádosti o dávku nemocenského pojištění je v současné době zaměstnavatel povinen tento tiskopis předávat elektronicky jen při žádosti o nemocenské. Od 1.9.2020 tomu tak bude při žádosti i o ostatní dávky nemocenského pojištění.

Pokud zaměstnavatel nemůže z prokazatelných objektivních technických důvodů odeslat uvedené tiskopisy elektronicky, může je předat v písemné podobě s uvedením důvodu, proč je nebylo možné odeslat elektronicky.

Program AVENSIO Software

Mzdový a personální program AVENSIO Software samozřejmě umí všechny tiskopisy elektronicky zpracovat. Jak na to se jeho uživatelé dozví v dokumentu „e-Podání ČSSZ“ – viz Soubory nápovědy – Speciální činnosti v programu. Se žádostí o radu a pomoc se můžete obrátit na svého obchodního zástupce nebo pracovníky konzultační linky, která je v provozu každý pracovní den od 7:00 hod. do 15:30 hod.

Podmínkou pro odeslání podání na ČSSZ přímo z programu je:

– vlastnictví osobního podpisového kvalifikovaného certifikátu

– registrace na ČSSZ pro dané typy podání.

 

Přehled o výši pojistného nově jen elektronicky

Na základě ustanovení § 9 odst. 1 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti odvádí zaměstnavatel pojistné za jednotlivé kalendářní měsíce s tím, že splatnost pojistného je od 1. do 20. dne následujícího kalendářního měsíce.

Podle ustanovení § 9 odst. 2 téhož zákona je zaměstnavatel povinen ve stejné lhůtě předložit příslušné okresní správě sociálního zabezpečení na předepsaném tiskopisu přehled o výši vyměřovacího základu a o výši pojistného, které je povinen odvádět, s uvedením čísla účtu, z něhož byla platba pojistného provedena. Jedná se o tento tiskopis. Podle dosavadní právní úpravy mohl zaměstnavatel přehled podat v papírové formě nebo elektronicky, podle nové úpravy však musí být přehled zaslán pouze v elektronické podobě. Tato změna vyplývá z novely zákona č. 589/1992 Sb. provedené zákonem č. 255/2020 Sb.

Podle přechodného ustanovení je možné přehled za měsíc květen podat ještě v papírové podobě (do 20. června), ale za měsíc červen, již musí být podán elektronicky (od 1. do 20. července).

Pokud zaměstnavatel nemůže z prokazatelných objektivních technických důvodů odeslat přehled elektronicky, může jej předat v písemné podobě s uvedením důvodu, proč jej nebylo možné odeslat elektronicky.

Program AVENSIO Software

Ve mzdovém a personálním programu AVENSIO Software zpracujete přehled v menu Hlavní nabídka – Tiskové sestavy – Nemocenské a sociální pojištění – 070400_Hlášení OSSZ.

V zadávacím okně sestavy zvolte období a v zápatí potvrďte tlačítko „e-Podání“. Po kontrole vygenerovaných údajů zvolte buď tlačítko „Odeslat na ČSSZ“ (slouží pro přímé odeslání přes komunikační rozhraní VREP) nebo tlačítko „Uložit do XML souboru“ (vytvoří se datový soubor, který můžete poslat např. přes e-Portál).

 

 

Den daňové svobody v roce 2020

Den daňové svobody je pomyslnou hranicí v kalendářním roce, která rozděluje rok na 2 období. V prvním období pomyslně vydělávají daňoví poplatníci na pokrytí výdajů vlády, vládních a veřejných institucí. Toto období končí dnem daňové svobody, od tohoto dne vyděláváme sami pro sebe a o vydělaných penězích rozhodujeme podle vlastního uvážení.

V letošním roce připadá den daňové svobody na 24. červen, tedy nejpozději v historii. Například vloni připadl tento den na 28. květen, předloni na 22. květen. Datum každoročně stanovuje Liberální institut.

Zdroj: www.dendanovesvobody.cz

Prodloužení programu Antivirus

Po prodloužení režimu B programu Antivirus, rozhodla Vláda ČR na své schůzi dne 8.6.2020 o prodloužení také programu Antivirus A, který zmírňuje přímé dopady nákazy COVID-19, a to až do 31. srpna letošního roku. Jedná se o kompenzaci nákladů zaměstnavatelům, jejichž zaměstnancům byla nařízena karanténa, nebo museli částečně či úplně omezit svůj provoz. Důvodem tohoto prodloužení je zejména stávající epidemiologická situace a dosud trvající mimořádná vládní opatření, v jejichž důsledku některá pracovní odvětví stále stagnují.

Do konce srpna jsou tak prodloužené oba stávající režimy programu, A i B.

Další informace naleznete zde.

Mzdový a personální systém AVENSIO Software

Uživatelé mzdového a personálního systému AVENSIO Software mohou jako podklad pro vyúčtování náhrad v režimu A a B programu Antivirus využít exporty 140108_Program Antivirus režim A a 140109_Program Antivirus režim B – oba uložené v menu Hlavní nabídka – Zpracování – Exporty.

Podrobnosti ke zpracování exportů jsou uvedeny v dopise k verzi 3.1.5.19 (viz Zákaznická zóna MOJE ALFA nebo v programu Nápověda – Dopisy k verzím).

!Kapacita naplněna! Školení AVENSIO pro pokročilé – KLATOVY

25.6.2020
8.3015.00

Kapacita školení je naplněna. Přihlášky jsou uzavřeny.

Srdečně Vás zveme na školení „AVENSIO pro pokročilé“ v Klatovech!

KDY? Ve čtvrtek 25. 6. 2020 od 8:30 – 15:00 hodin.

KDE? V KLATOVECH, sídlo ALFA Software, Pražská 22. mapa

CENA školení je 3.025 Kč/ osobu tj 2.500 Kč bez DPH.

Podrobnosti o školení.

PŘIHLÁŠKA

Uzávěrka přihlášek je 18. 6. 2020, případně dříve po naplnění kapacity PC učebny.

Školicí středisko ALFA SOFTWARE Klatovy

Ošetřovné a nový výkaz péče o dítě

Česká správa sociálního zabezpečení zveřejnila na svých webových stránkách zaktualizovaný tiskopis „Výkaz péče o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení“. Je určen pro rodiče dětí, kteří se rozhodli dítě z objektivních důvodu do školy či školky po jejich znovuotevření neumístit. Tyto důvody je nutné do formuláře vyplnit.

Nárok na ošetřovné zůstává až do 30.6.2020, a to ve výši 80% denního vyměřovacího základu za kalendářní den. Proto již nyní, po skončení měsíce května, budou pečující osoby za tento měsíc vykazovat dobu péče již na upraveném formuláři.

Důvody, pro které dítě nenavštěvuje výchovné zařízení, mohou být následující:

I. Zdravotní – možnost ohrožení zdraví dítěte či jiných členů domácnosti. Ministerstvo zdravotnictví ČR stanovilo následující rizikové faktory:

 1. věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami
 2. chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale)
  s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou
 3. onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou, např. hypertenze
 4. porucha imunitního systému, např.

– při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.)

– při protinádorové léčbě

– po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně

 1. těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2)
 2. farmakologicky léčený diabetes mellitus
 3. chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýzu)
 4. onemocnění jater (primární nebo sekundární).

II. Kapacitní – zařízení nemůže vzhledem k mimořádným opatřením přijmout všechny děti.

III. Režimová opatření – například dítě není z psychologického hlediska schopno dodržovat povinnost nosit roušku celý den.

IV. Provozní – provozní dobu zařízení nelze skloubit s pracovní dobou rodičů, rodič není schopen zajistit, aby dítě nezůstalo před zahájením docházky nebo po jejím ukončení bez odpovídajícího dohledu.

V. Jiné závažné

Správně a úplně vyplněný tiskopis předá zaměstnanec svému zaměstnavateli, který jej po doplnění příslušných údajů předá na místně příslušnou okresní správu sociálního zabezpečení.

 

Archiv

Jak vybrat mzdový program

Napište si o krátkou příručku, jak snadno vybrat mzdový systém do Vaší firmy! Zadejte svůj e-mail a příručku ihned odesíláme.

Rychlý kontakt

Alfa Software, s.r.o.
Pražská 22
Klatovy mapa

Tel.: 376 709 890
Napište nám

Seznam obchodních zástupců

 

Používáním této stránky souhlasíte s používáním cookies. Více informací

Nastavení cookies na této webové stránce jsou na "Povolit cookies", abychom Vám mohli umožnit nejlepší možné procházení stránek. Pokud budete pokračovat v používání tohoto webu beze změny nastavení souborů cookies v prohlížeči nebo kliknete na tlačítko "Souhlasím" pak souhlasíte s používáním cookies.

Zavřít