Archiv měsíce: Květen 2020

 

Nová výše mzdových nároků zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele 2020 -2021

Ochranu zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele upravuje zákon č. 118/2000 Sb. Ochrana spočívá v přiznání mzdových nároků Úřadem práce ČR zaměstnanci, které mu nebyly vyplaceny zaměstnavatelem v platební neschopnosti.

Mzdovými nároky se rozumějí mzda (plat), její náhrady a odstupné, které zaměstnanci náležejí z pracovního poměru, nebo odměna, popřípadě její náhrada, která zaměstnanci náleží podle dohody o provedení práce za podmínek stanovených zákonem o nemocenském pojištění nebo dohody o pracovní činnosti, jejichž výplatu neprovedl zaměstnavatel, který je v platební neschopnosti.

Zaměstnanec může uplatnit mzdové nároky písemně u kteréhokoliv pracoviště Úřadu práce ČR. K tomuto účelu slouží tiskopisy „Žádost o uspokojení mzdových nároků“ a „Doložení mzdových nároků zaměstnance“.

Celková výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci, nesmí překročit za 1 měsíc jeden a půl násobek rozhodné částky. Rozhodnou částku vyhlašuje a zveřejňuje MPSV ve Sbírce zákonů vždy s účinností od 1. května kalendářního roku na dobu 12 kalendářních měsíců, a to ve výši průměrné mzdy v národním hospodářství za předchozí kalendářní rok. Vychází se z rozhodné částky platné v den vyhlášení moratoria před zahájením insolvenčního řízení nebo v den podání insolvenčního návrhu.

Rozhodnou částku pro výpočet nároků v období od 1.5.2020 do 30.4.2021 vyhlásilo MPSV sdělením č. 171/2020 Sb., a to 34 125 Kč. Celková výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci nesmí tedy v uvedeném období překročit za jeden měsíc částku 51 187 Kč (1,5 x 34 125).

Kdo se rozumí zaměstnancem podle zákona č. 118/2000 Sb., kdy je zaměstnavatel v platební neschopnosti, jaká je lhůta pro uplatnění mzdových nároků, jejich rozsah a další důležité informace se dozvíte na webových stránkách Úřadu práce ČR – viz tento odkaz. Pomocí vyhledávacího formuláře je možné zjistit zaměstnavatele, na které bylo vyhlášeno moratorium před zahájením insolvenčního řízení nebo byl podán insolvenční návrh a nevypršela u nich lhůta pro uplatňování mzdových nároků.

Příjmy za práci učňů a odvody

Podle § 6 odst. 9 písm. l) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů jsou příjmy za práci žáků a studentů z praktického vyučování a praktické přípravy osvobozeny od daně z příjmů ze závislé činnosti. Toto osvobození od daně z příjmů však nelze využít u studentů vysokých škol vykonávajících odbornou praxi – viz zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 28.5.2015.

Tyto příjmy ani nepodléhají odvodům sociálního pojištění, neboť žáci a studenti nespadají do kategorie zaměstnanců podle § 3 odst. 1 písm. b) zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

Totéž platí pro odvod zdravotního pojištění – viz § 5 písm. a) zákona č 48/1997 Sb.,
o veřejném zdravotním pojištění.

Příjmy za práci žáků a studentů z praktického vyučování a praktické přípravy se musí uvádět do příjmů pro účely stanovení rozhodného příjmu a posouzení nároku na dávky státní sociální podpory (§ 5 odst. 1 písm. b) bod 9. zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře), a to i přes tu skutečnost, že jsou osvobozeny od daně z příjmů.

Program AVENSIO Software

Ve mzdovém a personálním programu AVENSIO Software se učni evidují s typem vztahu 10-2. Pro zaúčtování odměny z OON (= ostatní osobní náklady) se používá uživatelský kód se systémovým kódem 445 až 448 (záleží na způsobu zadání a výpočtu odměny), pro zaúčtování odměny z MP (= mzdové prostředky) se používá uživatelský kód se systémovým kódem 286.

Doklad o výši čtvrtletního příjmu za účelem posouzení nároku na dávky státní sociální podpory se tiskne pomocí sestavy 610611 – viz Hlavní nabídka – Tiskové sestavy – Potvrzení a výkazy.

ZP – zvýšení platby a odpočet u osob, za které platí pojistné stát od 1.6.2020 a 1.1.2021

Novelou zákona č. 592/1992 Sb. provedenou zákonem č. 231/2020 Sb. je s účinností od 1. 6. 2020 stanoven vyměřovací základ pro platbu pojistného státem na 11 607 Kč (pojistné z této částky činí 1 567 Kč), s účinností od 1. 1. 2021 pak na 13 088 Kč (pojistné z této částky činí 1 767 Kč).

Tyto nové částky budou mít také vliv na stanovení vyměřovacího základu pro výpočet pojistného na veřejné zdravotní pojištění u zaměstnance, kterému byl přiznán invalidní důchod ve smyslu ustanovení § 38 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, je-li zaměstnancem zaměstnavatele zaměstnávajícího více než 50% osob se zdravotním postižením z celkového průměrného přepočteného počtu svých zaměstnanců. Vyměřovacím základem je totiž v takovém případě částka přesahující částku, která je vyměřovacím základem u osoby, za kterou je plátcem pojistného stát – viz ustanovení § 3 odst. 7 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění.

Nárok na uvedený odpočet nemají žádné jiné osoby jako zaměstnanci, za které platí pojistné stát a ani osoby samostatně výdělečně činné. Osoby, za které je plátcem pojistného na zdravotní pojištění stát, určuje ustanovení § 7 odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění.

Pro všechny uživatele mzdového a personálního programu AVENSIO Software, kterých se uvedená legislativní změna týká a mají v programu nastaven správně systémový parametr č. 74, bude změna zahrnuta do nejbližší aktualizace.

Přehled vyměřovacích základů státu podle období:

Ošetřovné – zvýšení, nárok i pro dohodáře

Dne 6.5.2020 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn zákon č. 230/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 133/2020 Sb., o některých úpravách v sociálním zabezpečení v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020.

Na základě této novely dochází ke zvýšení ošetřovného za kalendářní den z 60% na 80% denního vyměřovacího základu (DVZ). Toto se týká nejen ošetřovného poskytovaného z důvodu uzavření školských a dětských zařízení, ale také např. z důvodu ošetřování nemocného člena rodiny. Zvýšení této nemocenské dávky platí pro období od 1.4.2020 do 30.6.2020, z čehož vyplývá, že zvýšení se projeví automaticky u dávky vyplacené poprvé za měsíc 4/2020.

Další novinkou je, že na ošetřovné poskytované z důvodu uzavření školských a dětských zařízení (nebo z důvodu péče o dítě, které v péči takového zařízení nemůže být pro nařízenou karanténu) mají nárok také zaměstnanci, kteří pracují na dohodu o pracovní činnosti nebo dohodu o provedení práce, a to po dobu trvání těchto dohod. Další podmínky u dohodářů pro nárok na ošetřovné jsou, že:

  • potřeba péče vznikla v období od 11.3.2020 do 30.6.2020,
  • příslušná dohoda byla uzavřena před 11.3.2020 a
  • zaměstnanec je účasten nemocenského pojištění, postačí přitom účast na pojištění v měsíci únoru nebo březnu 2020.

Nárok dohodáři uplatňují stejně jako ostatní zaměstnanci po skončení příslušného kalendářního měsíce. O ošetřovné lze žádat zpětně od doby trvání mimořádných opatření. Do 31.3.2020 bude poskytnuto ve výši 60% (DVZ), od 1.4.2020 ve výši 80% DVZ.

Podrobné informace jsou uvedeny na webových stránkách České správy sociálního zabezpečení a Ministerstva práce a sociálních věcí.

Archiv

Jak vybrat mzdový program

Napište si o krátkou příručku, jak snadno vybrat mzdový systém do Vaší firmy! Zadejte svůj e-mail a příručku ihned odesíláme.

Rychlý kontakt

Alfa Software, s.r.o.
Pražská 22
Klatovy mapa

Tel.: 376 709 890
Napište nám

Seznam obchodních zástupců

 

Používáním této stránky souhlasíte s používáním cookies. Více informací

Nastavení cookies na této webové stránce jsou na "Povolit cookies", abychom Vám mohli umožnit nejlepší možné procházení stránek. Pokud budete pokračovat v používání tohoto webu beze změny nastavení souborů cookies v prohlížeči nebo kliknete na tlačítko "Souhlasím" pak souhlasíte s používáním cookies.

Zavřít