Archiv měsíce: Květen 2018

 

Zaměstnanci a solidární daň

Zaměstnanci s vyššími příjmy, ať již pravidelně vyplácenými nebo jednorázovými (mimořádná odměna, odstupné apod.) platí také tzv. solidární daň (§ 16a zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, dále jen „ZDP“), o kterou se zvyšuje daň.

Konkrétně je v ustanovení § 16a ZDP uvedeno, že se daň při výpočtu podle ustanovení § 16 ZDP zvýší o solidární zvýšení daně. Solidární zvýšení daně činí 7 % z kladného rozdílu mezi

a) součtem příjmů zahrnovaných do dílčího základu daně podle § 6 a dílčího základu daně podle § 7 v příslušném zdaňovacím období a

b) 48násobkem průměrné mzdy stanovené podle zákona upravujícího pojistné na sociální zabezpečení.

Daň se tedy zvyšuje, pokud v příslušném zdaňovacím období součet příjmů zahrnovaných do dílčího základu daně ze závislé činnosti a funkčních požitků (tzn. hrubý příjem, nikoliv tzv. „superhrubá mzda“!) a dílčího základu daně z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti (tzn. čistý příjem z podnikatelské nebo jiné samostatné výdělečné činnosti) přesáhne ve zdaňovacím období 48násobek průměrné mzdy podle zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanost, tj. za rok 2018 částku 1.438.992,– Kč (48x 29.979,– Kč).

Solidární daň se vybírá již při stanovení záloh na daň, tj. měsíčně. Solidární zvýšení daně u zálohy upravuje ustanovení § 38ha ZDP, podle kterého činí solidární zvýšení daně u zálohy 7 % z kladného rozdílu mezi

a) příjmy zahrnovanými do základu pro výpočet zálohy a

b) 4násobkem průměrné mzdy stanovené podle zákona upravujícího pojistné na sociální zabezpečení (= 119.916,– Kč /4x 29.979,– Kč/).

Z uvedeného tedy vyplývá, že bude-li mít zaměstnanec v roce 2018 měsíční hrubou mzdu vyšší než 119.916,–Kč, bude solidární daň zohledněna již při výpočtu zálohy na daň.

Po uplynutí zdaňovacího období je poplatník povinen vypořádat svou daňovou povinnost prostřednictvím daňového přiznání pouze v případě, že jeho příjmy podléhají solidárnímu zvýšení daně (viz ustanovení § 16a a § 38g odst. 4 ZDP). Skutečnost, že mu byla sražena solidární daň u zálohy, sama o sobě povinnost podávat daňové přiznání nezakládá. Jedná se tedy o případy, kdy došlo k solidárnímu zvýšení daně u zálohy, ale jeho celoroční daň se o solidární zvýšení nezvyšuje. Zaměstnanci mající pouze příjmy ze zaměstnání, kterým je solidární daň sražena jen v některém měsíci a jejichž roční rozhodný příjem limit (= 1.438.992,– Kč) nepřesáhne, obdrží odvedenou měsíční solidární daň zpět po provedeném ročním zúčtování daně.

Pro úplnost uvádím, že se solidární daň netýká příjmů z kapitálového majetku (§ 8 ZDP), příjmů z nájmu (§ 9 ZDP) a ostatních příjmů (§ 10 ZDP).

Příklad výpočtu:

Program AVESIO Software

Program solidární daň samozřejmě počítá automaticky. Na kartě zaměstnance je její výše vidět v sumární části mzdového lístku v poli „Daň solidární“:

Základ pro výpočet solidární daně a její částka je vidět také například v tiskových sestavách 420111_Daně-seznam, 420611_Výpočet daně u zaměstnance (Hlavní nabídka – Tiskové sestavy – Daně) a dále v sestavě 350111_Mzdový list – úplný (s. 1+2):

V příkazu k úhradě není třeba pro odvod solidární daně definovat další položku, automaticky se napočte k zálohové dani.

Nová výše mzdových nároků zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele

Ochranu zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele upravuje zákon č. 118/2000 Sb. Ochrana spočívá v přiznání mzdových nároků Úřadem práce ČR zaměstnanci, které mu nebyly vyplaceny zaměstnavatelem v platební neschopnosti.

Mzdovými nároky se rozumějí mzda (plat), její náhrady a odstupné, které zaměstnanci náležejí z pracovního poměru, nebo odměna, popřípadě její náhrada, která zaměstnanci náleží podle dohody o provedení práce za podmínek stanovených zákonem o nemocenském pojištění nebo dohody o pracovní činnosti, jejichž výplatu neprovedl zaměstnavatel, který je v platební neschopnosti.

Zaměstnanec může uplatnit mzdové nároky písemně u kteréhokoliv pracoviště Úřadu práce ČR. K tomuto účelu slouží tiskopisy „Žádost o uspokojení mzdových nároků“ a „Doložení mzdových nároků zaměstnance“.

Celková výše mzdových nároků vyplacených 1 zaměstnanci, nesmí překročit za 1 měsíc jeden a půl násobek rozhodné částky. Rozhodnou částku vyhlašuje a zveřejňuje MPSV ve Sbírce zákonů vždy s účinností od 1. května kalendářního roku na dobu 12 kalendářních měsíců, a to ve výši průměrné mzdy v národním hospodářství za předchozí kalendářní rok. Vychází se z rozhodné částky platné v den vyhlášení moratoria před zahájením insolvenčního řízení nebo v den podání insolvenčního návrhu.

Rozhodnou částku pro výpočet nároků v období od 1.5.2018 do 30.4.2019 vyhlásilo MPSV sdělením č. 53/2018 Sb., a to 29 504 Kč. Celková výše mzdových nároků vyplacených 1 zaměstnanci nesmí tedy v uvedeném období překročit za jeden měsíc částku 44 256 Kč (1,5 x 29 504).

Kdo se rozumí zaměstnancem podle zákona č. 118/2000 Sb., kdy je zaměstnavatel v platební neschopnosti, jaká je lhůta pro uplatnění mzdových nároků, jejich rozsah a další důležité informace se dozvíte na webových stránkách integrovaného portálu MPSV – viz tento odkaz. Pomocí vyhledávacího formuláře je možné zjistit zaměstnavatele, na které bylo vyhlášeno moratorium před zahájením insolvenčního řízení nebo byl podán insolvenční návrh a nevypršela u nich lhůta pro uplatňování mzdových nároků.

Zkušební doba podle zákoníku práce a program AVENSIO

Zkušební doba obecně:

Sjednání zkušení doby:

Zákoník práce (tj. zákon č. 262/2006 Sb.) ve svém ustanovení § 35 umožňuje, aby byla mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem sjednána zkušební doba. Zkušební doba slouží k tomu, aby si obě strany mohly ověřit, zda jim bude pracovní poměr vyhovovat. Pokud tomu tak nebude, je oběma stranám umožněno během zkušební doby pracovní poměr rychle a bez uvádění důvodů ukončit (viz dále).

Zkušební doba není dána „ze zákona“, ale musí být vždy sjednána. Nesmí být delší než 3 měsíce po sobě jdoucí ode dne vzniku pracovního poměru. Pouze u vedoucích zaměstnanců může být zkušební doba sjednána až v délce 6 měsíců ode dne vzniku pracovního poměru. Podle ustanovení § 36 zákoníku práce vzniká pracovní poměr dnem, který byl sjednán v pracovní smlouvě jako den nástupu do práce nebo dnem, který byl uveden jako den jmenování na pracovní místo vedoucího zaměstnance.

Zkušební doba může být sjednána rovněž v souvislosti se jmenováním na pracovní místo vedoucího zaměstnance. Založení pracovního poměru jmenováním na vedoucí pracovní místo upravuje ustanovení § 33 odst. 3 zákoníku práce.

U pracovních poměrů na dobu určitou nesmí zkušební doba přesáhnout polovinu sjednané doby trvání pracovního poměru.

Pokud by byla sjednána zkušební doba delší než je zákonem povolené maximum (3 nebo 6 měsíců, případně polovina doby trvání pracovního poměru na dobu určitou), nebylo by její sjednání pouze z tohoto důvodu neplatné, zkušební doba by však činila jen zákonem povolené maximum.

Zkušební doba musí být sjednána písemně a nejpozději v den nástupu do práce (den jmenování na vedoucí pracovní místo), jinak je neplatná.

Zkušební dobu nelze sjednat, pokud již pracovní poměr vznikl. Zkušební doba může být dohodou stran zkrácena, ale nesmí být dodatečně prodlužována. Ze zákona se však zkušební doba prodlužuje o dobu celodenních překážek v práci nebo čerpání celodenní dovolené. O tuto dobu se zkušební doba prodlužuje.

Zrušení pracovního poměru ve zkušební době:

Jak již bylo shora uvedeno, zkušební doba má umožnit oběma účastníkům pracovního poměru, aby si ověřili, zda uzavřený pracovní poměr skutečně odpovídá jejich očekávání, a mohli jej případně jednoduchým způsobem zrušit. Toto upravuje zákoník práce ve svém § 66.

Zrušit pracovní poměr ve zkušební době může jak zaměstnanec, tak i zaměstnavatel kdykoliv během zkušební doby, a to z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu. Zaměstnavatel však nesmí ve zkušební době zrušit pracovní poměr v době prvních 14 kalendářních dnů trvání dočasné pracovní neschopnosti (karantény) zaměstnance.

Pro zrušení pracovního poměru ve zkušební době se vyžaduje písemná forma.

Pracovní poměr skončí dnem doručení zrušení, není-li v něm uveden den pozdější.

zdroj: www.mpsv.cz

Zkušební doba a program AVENSIO Software:

Uživatelé mzdového a personálního programu AVENSIO Software mohou uložit informaci o sjednané zkušební době a jejím skončení přímo v příslušném záznamu o pracovním poměru zaměstnancezáložka „Další údaje pracovního poměru“.

Přehled zaměstnanců se sjednanou zkušební dobou lze vytisknout pomocí sestavy 410000_Výběry dat, která je uložená v menu: Hlavní nabídka – Tiskové sestavy – Výběrové sestavy. Stačí ve výběru polí zatrhnout podmínku „Pracovní poměr“ a „Zkušební doba“ / „Zkušeb. Doba DO“.

Od verze programu 3.0.5, jejíž vystavení je naplánováno na čtvrtý týden v květnu, bude program v kontrole dat (viz zápatí karty zaměstnance nebo menu Hlavní nabídka – Zpracování – Provedení kontroly dat) informovat měsíc dopředu o skončení zkušební doby. Stejnou informaci poskytne také v měsíci skončení zkušení doby.

 

Archiv

Jak vybrat mzdový program

Napište si o krátkou příručku, jak snadno vybrat mzdový systém do Vaší firmy! Zadejte svůj e-mail a příručku ihned odesíláme.

Rychlý kontakt

Alfa Software, s.r.o.
Pražská 22
Klatovy mapa

Tel.: 376 709 890
Napište nám

Seznam obchodních zástupců

 

Používáním této stránky souhlasíte s používáním cookies. Více informací

Nastavení cookies na této webové stránce jsou na "Povolit cookies", abychom Vám mohli umožnit nejlepší možné procházení stránek. Pokud budete pokračovat v používání tohoto webu beze změny nastavení souborů cookies v prohlížeči nebo kliknete na tlačítko "Souhlasím" pak souhlasíte s používáním cookies.

Zavřít