Archív měsíce: Duben 2018

 

Důchodový věk v programu AVENSIO Software

Dosažení důchodového věku je jednou z podmínek nároku na starobní důchod (pozn.: další podmínkou je splnění potřebné doby pojištění).

Je upraven ustanovením § 32 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění.

K poslední změně ve vymezení důchodového věku došlo s účinností od 1.1.2018 – viz blogový článek z 2.8.2017.

Pro pojištěnce narozené do 31.12.1935 činí věk potřebný pro nárok na starobní důchod:

u mužů 60 let

u žen

57 let, pokud nevychovaly žádné dítě,

56 let, pokud vychovaly jedno dítě,

55 let, pokud vychovaly dvě děti,

54 let, pokud vychovaly tři nebo čtyři děti,

53 let, pokud vychovaly pět a více dětí.

Pro pojištěnce narozené v období mezi 1.1.1936 a 31.12.1971 se důchodový věk stanoví podle této tabulky:

Den dovršení věku rozhodného pro nárok na starobní důchod je den, který se svým číslem shoduje se dnem narození. Neobsahuje-li po přičtení určený měsíc takový den, považuje se za den věku nároku na starobní důchod poslední den přičteného měsíce.

Pro pojištěnce narozené po 31.12.1971 je důchodový věk stanoven shodně pro ženy i muže a činí 65 let.

Důchodový věk lze zjistit na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí pomocí věkové kalkulačky – viz tento odkaz.

Mzdový a personální program AVENSIO Software

 Důchodový věk zaměstnance je uložen v jeho kartě – záložka Osobní údaje / Zaměstnanec, oblast Důchod, pole Nárok od:

Je vypočítán u mužů podle data narození a u žen podle data narození a počtu vychovaných dětí. V závislosti na nastaveném parametru č. 68 se počet dětí zadává buď přímo v oblasti Důchod do pole Děti na důchod nebo přes záznamy o dětech uloženými v záložce Osobní údaje / Rodinní příslušníci se zatrženou podmínkou Vychovaná osoba:

Pro zjištění a kontrolu důchodového věku zaměstnanců je možné využít např. sestavu 440211_Odchod do důchodu (Hlavní nabídka – Tiskové sestavy – Výběrové sestavy) nebo sestavu 410000_Výběry dat (Hlavní nabídka – Tiskové sestavy – Výběrové sestavy).

Náležité nastavení zaměstnance v souvislosti s důchodovým věkem má vliv na správné vyhotovení ELDP, a to jednak na vyplnění kódu v oddílu 2. – Průběh pojištění v daném roce. Druhý znak trojmístného údaje umožňuje rozlišení situace, kdy do zaměstnání nastupuje pojištěnec, který dovršil důchodový věk, případně pojištěnec za trvání výdělečné činnosti dovršuje důchodový věk a jeho pojištění trvá i nadále. Doba pojištění od dovršení důchodového věku se vždy vykazuje uvedením údaje „D“. Dále se dovršení důchodového věku může promítnout do údaje „Doby odečt.“, kde se uvádí počet kalendářních dnů, ve kterých pojištěnec s dosaženým důchodovým věkem čerpal pracovní volno bez náhrady příjmů nebo měl neomluvenou nepřítomnost v práci. Také se odečítají doby trvání omluvných důvodů (§ 16 odst. 4 písm. a) zákona o důchodovém pojištění) a kalendářní dny měsíce označeného znakem „X“ (např. z důvodu nedosažení rozhodného příjmu u zaměstnání malého rozsahu nebo dohody o provedení práce).

 

Peněžitá pomoc v mateřství – uplatnění nároku

Obecně k PPM:

PPM je dávkou nemocenského pojištění, kterou upravuje zákon č. 187/2006 Sb.

Základní podmínkou nároku na PPM je účast na pojištění (tj. např. trvání pojištěného zaměstnání) v době nástupu na PPM. Více k účasti na pojištění – viz tento odkaz.

Nástupem na PPM se rozumí den, jenž si pojištěnka sama určí v období od počátku 8. týdne do počátku 6. týdne před očekávaným dnem porodu, popř. se jím rozumí den porodu, ke kterému došlo před nástupem na PPM. Jestliže si pojištěnka den nástupu na PPM v tomto období neurčí, rozumí se dnem nástupu na PPM počátek 6. týdne před očekávaným dnem porodu.

Nárok na dávku má i žena, která nastoupí na PPM po skončení pojištění v ochranné lhůtě. Ochranná lhůta pro případy uplatnění nároku na peněžitou pomoci mateřství u žen, jejichž pojištění skončilo v době těhotenství, činí 180 kalendářních dnů ode dne zániku pojištění; pokud však pojištění trvalo kratší dobu, činí ochranná lhůta jen tolik kalendářních dnů, kolik dnů pojištění trvalo. Pokud pojištění zaniklo mimo dobu těhotenství, činí ochranná lhůta 7 kalendářních dnů ode dne zániku nemocenského pojištění (pokud pojištění trvalo alespoň po tuto dobu). Ochranná lhůta však neplyne z některých pojištěných činností (např. z dohod o provedení práce, ze zaměstnání malého rozsahu).

Nárok na PPM má i pojištěnec, který je otcem dítěte nebo manželem ženy, která dítě porodila, pokud s matkou dítěte uzavřel písemnou dohodu, že bude pečovat o dítě. Dohoda musí obsahovat zákonem stanovené údaje a lze ji uzavřít s účinkem na dobu nejdříve od počátku 7. týdne po porodu dítěte a to na dobu nejméně 7 kalendářních dnů po sobě jdoucích.

Další podmínkou nároku na tuto dávku je účast pojištěnce na nemocenském pojištění alespoň po dobu 270 kalendářních dní v posledních dvou letech přede dnem nástupu na PPM.

Do doby účasti na nemocenském pojištění se pro nárok na PPM započítává:

  • doba studia na střední, vyšší odborné nebo vysoké škole nebo na konzervatoři považovaná za soustavnou přípravu na budoucí povolání pro účely důchodového pojištění, jestliže toto studium bylo úspěšně ukončeno,
  • a doba pobírání invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně, pokud byl tento důchod odňat a zároveň po odnětí tohoto důchodu vznikla, popř. dále trvala pojištěná činnost, za předpokladu, že se výše uvedené doby nekryjí s pojištěnou činností.

Podpůrčí doba (tj. doba poskytování dávky) u PPM začíná dnem nástupu na PPM. Podpůrčí doba činí 28 týdnů u pojištěnky, která porodila, a to i v případě, že se jedná o zaměstnankyni, která je neprovdaná, ovdovělá, rozvedená či z jiných vážných důvodů osamělá.

U pojištěnky, která porodila zároveň dvě nebo více dětí činí podpůrčí doba 37 týdnů, přičemž po uplynutí 28 týdnů podpůrčí doby PPM náleží, jen jestliže pojištěnka dále pečuje alespoň o dvě z těchto dětí. U pojištěnce, pokud převzal dítě do péče (na základě rozhodnutí příslušného orgánu, z důvodu úmrtí matky, z důvodu dlouhodobého závažného onemocnění matky nebo na základě dohody podle ustanovení § 32 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění) činí podpůrčí doba nejdéle 22 týdnů. Pokud tento pojištěnec pečuje zároveň o dvě nebo více dětí, činí podpůrčí doba 31 týdnů, přičemž po uplynutí 22 týdnů podpůrčí doby PPM náleží, jen jestliže pojištěnec dále pečuje alespoň o dvě z těchto dětí. Do této doby se v některých případech započítává doba, po kterou pobírala PPM matka dítěte, kromě prvních 6 týdnů po porodu, kdy PPM náleží výhradně matce. U pojištěnky, která porodila, však nesmí být podpůrčí doba u PPM kratší než 14 týdnů, a nesmí skončit před uplynutím 6 týdnů od data porodu.

Výše PPM činí 70% redukovaného denního vyměřovacího základu za kalendářní den.

zdroj: www.cssz.cz

Uplatnění nároku – postup zaměstnance:

Nárok uplatňuje těhotná pojištěnka (pojištěnka, která porodila) tiskopisem „Žádost o peněžitou pomoc v mateřství“, který jí vydá ošetřující lékař – gynekolog, u něhož je v předporodní péči. Lékař potvrdí v části A. tiskopisu předpokládaný den porodu a pojištěnka vyplní požadované údaje v části B.

Nárok na peněžitou pomoc v mateřství při převzetí dítěte do péče z rozhodnutí příslušného orgánu nebo z důvodu úmrtí matky, z důvodu závažného dlouhodobého onemocnění matky, pro které nemůže o dítě pečovat, a na základě dohody matky s manželem nebo otcem dítěte se uplatňuje tiskopisem „Žádost o peněžitou pomoc v mateřství při převzetí dítěte do péče“ – viz tento odkaz. K žádosti je pojištěnec povinen doložit doklady prokazující převzetí dítěte do péče (vyjmenovány v „Poučení“ na druhé straně tiskopisu).

Žádost o peněžitou pomoc v mateřství předává zaměstnankyně (zaměstnanec) na předepsaném tiskopisu svému zaměstnavateli. OSVČ a zahraniční zaměstnanec ji předává přímo příslušné OSSZ.

zdroj: www.cssz.cz

Uplatnění nároku – postup zaměstnavatele:

Zaměstnavatel k žádosti o peněžitou pomoc v mateřství přiloží vyplněný tiskopis „Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění“ (popř. podklady pro provádění srážek z dávek) a předá je neprodleně příslušné OSSZ.

zdroj: www.cssz.cz

Program AVENSIO Software:

Doba mateřské dovolené (viz § 195 a násl. Zákoníku práce) se zadává a eviduje na kartě zaměstnance v okně „Přehled vynětí“, které otevřete tlačítkem 3 teček u pole „Vynětí ze stavu“ v obrazovce pracovního poměru.

Program automaticky vygeneruje do záložky Nemocenské doklad s kódem 661 – Mateřské dávky a doklad s kódem 666 – Nemoc OSSZ.

Přílohu k žádosti o dávku nemocenského pojištění zpracujete po otevření dokladu s kódem 666-Nemoc OSSZ. Pro její elektronické odeslání slouží menu Hlavní nabídka – Tiskové sestavy – Nemocenské a Sociální pojištění – Přílohy k žádostem o dávky.

Výkaz dávek nemocenského pojištění je možné vytisknout pomocí sestavy 070100_Nemocenské jmenovitě uložené v menu Hlavní nabídka – Tiskové sestavy – Nemocenské a Sociální pojištění.

SEMINÁŘ Občanské právo ve školství PRAHA

28.5.2018
9.0014.00

Zveme Vás do Prahy na SEMINÁŘ „Občanské právo ve školství“

Pro velký úspěch jsme i pro letošní rok navázali spolupráci s panem PhDr. Mgr. Jiřím Valentou, který je akreditovaným lektorem vzdělávacích projektů MŠMT a poradce v oblasti řízení škol a školských zařízení!

Nyní je pro Vás připraven seminář, zaměřený na Občanský zákoník ve školské praxi.

OBSAH SEMINÁŘE:
Předmět úpravy a aplikace základních zásad v praxi
Vztah občanského zákoníku ke školským právním předpisům, zavedení nových právních pojmů, základní zásady a jejich využití v praxi.
Právní skutečnosti, právní jednání a právní události
Výklad a forma právních jednání, soukromá a veřejná listina, relativní a absolutní neúčinnost,
čas jako právní skutečnost, promlčení a prekluze ve školní praxi.
Postavení fyzických a právnických osob
Právní způsobilost (právní subjektivita) a svéprávnost fyzických a právnických osob ve školství,
jednání za fyzické a právnické osoby.
Odpovědnost za škody
Odpovědnost za škody způsobené žákům a způsobené žáky, odpovědnost za škodu v pracovněprávních vztazích,
Závazkové právní vztahy
Smluvní vztah, obsah, forma a účinky (závaznost) smluv, proces uzavírání
smluv, změny smluvních ujednání, plnění závazků, rozbor obsahu typických smluv uzavíraných ve školství.
Změny v pracovněprávních vztazích vyvolané novou občanskoprávní úpravou
Vztah občanského zákoníku a zákoníku práce, uplatnění některých institutů občanského práva v pracovněprávních vztazích.

Dostatečný čas bude vyhrazen diskuzi o probíraných tématech a odpovědím na dotazy posluchačů.

Využijte možnost zaslat lektorovi své dotazy či připomínky přímo v přihlášce. Předem zaslaným dotazům bude v rámci semináře věnována přednostní pozornost a Vaše témata budou zařazena do programu semináře.

Každý účastník semináře obdrží pracovní materiály a bude pro něj připraveno malé občerstvení.

KDY? 28. 5. 2018 (9-14 hod.)
KDE? OTIDEA a. s., mapa

CENA školení je 1.936 Kč/ osobu tj 1.600 Kč bez DPH.

PŘIHLÁŠKA

Uzávěrka přihlášek je 21. 5. 2018

SEMINÁŘ Občanské právo ve školství BRNO

23.5.2018
9.0014.00

Zveme Vás do Brna na SEMINÁŘ „Občanské právo ve školství“

Pro velký úspěch jsme i pro letošní rok navázali spolupráci s panem PhDr. Mgr. Jiřím Valentou, který je akreditovaným lektorem vzdělávacích projektů MŠMT a poradce v oblasti řízení škol a školských zařízení!

Nyní je pro Vás připraven seminář, zaměřený na Občanský zákoník ve školské praxi.

OBSAH SEMINÁŘE:
Předmět úpravy a aplikace základních zásad v praxi
Vztah občanského zákoníku ke školským právním předpisům, zavedení nových právních pojmů, základní zásady a jejich využití v praxi.
Právní skutečnosti, právní jednání a právní události
Výklad a forma právních jednání, soukromá a veřejná listina, relativní a absolutní neúčinnost,
čas jako právní skutečnost, promlčení a prekluze ve školní praxi.
Postavení fyzických a právnických osob
Právní způsobilost (právní subjektivita) a svéprávnost fyzických a právnických osob ve školství,
jednání za fyzické a právnické osoby.
Odpovědnost za škody
Odpovědnost za škody způsobené žákům a způsobené žáky, odpovědnost za škodu v pracovněprávních vztazích,
Závazkové právní vztahy
Smluvní vztah, obsah, forma a účinky (závaznost) smluv, proces uzavírání
smluv, změny smluvních ujednání, plnění závazků, rozbor obsahu typických smluv uzavíraných ve školství.
Změny v pracovněprávních vztazích vyvolané novou občanskoprávní úpravou
Vztah občanského zákoníku a zákoníku práce, uplatnění některých institutů občanského práva v pracovněprávních vztazích.

Dostatečný čas bude vyhrazen diskuzi o probíraných tématech a odpovědím na dotazy posluchačů.

Využijte možnost zaslat lektorovi své dotazy či připomínky přímo v přihlášce. Předem zaslaným dotazům bude v rámci semináře věnována přednostní pozornost a Vaše témata budou zařazena do programu semináře.

Každý účastník semináře obdrží pracovní materiály a bude pro něj připraveno malé občerstvení.

KDY? 23. 5. 2018 (9-14 hod.)
KDE? Hotel Continental Brno, mapa

CENA školení je 1.936 Kč/ osobu tj 1.600 Kč bez DPH.

PŘIHLÁŠKA

Uzávěrka přihlášek je 16. 5. 2018

Personální agenda v programu AVENSIO Karlovy Vary

16.5.2018
9.0014.30

Zveme Vás do Karlových Varů na školení PERSONÁLNÍ AGENDA v programu AVENSIO.

KDY? Ve středu 16. 5. 2018 od 9 do 14:30 hod.

KDE? Krajská knihovna, Závodní 378/84, 360 06 Karlovy Vary, mapa

CÍL: Naučit se pomocí programu AVENSIO přehledně evidovat veškeré personální údaje a osvojit si další vychytávky programu k ulehčení své práce.

CENA 2.420 Kč/ osobu tj 2.000 Kč bez DPH

PŘIHLÁŠKA

Uzávěrka přihlášek je 9. 5. 2018


Archiv

Jak vybrat mzdový program

Napište si o krátkou příručku, jak snadno vybrat mzdový systém do Vaší firmy! Zadejte svůj e-mail a příručku ihned odesíláme.

Rychlý kontakt

ALFA SOFTWARE, s.r.o.
Pražská 22
Klatovy mapa

Tel.: 376 709 890
Napište nám

Seznam obchodních zástupců

 

Používáním této stránky souhlasíte s používáním cookies. Více informací

Nastavení cookies na této webové stránce jsou na "Povolit cookies", abychom Vám mohli umožnit nejlepší možné procházení stránek. Pokud budete pokračovat v používání tohoto webu beze změny nastavení souborů cookies v prohlížeči nebo kliknete na tlačítko "Souhlasím" pak souhlasíte s používáním cookies.

Zavřít