Archiv měsíce: Listopad 2017

 

Zdravotní pojištění studentů doktorandů od ledna 2018

Na základě novely zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, provedené zákonem č. 200/2017 Sb., dochází s účinností od 1.1.2018 k rozšíření okruhu tzv. státních pojištěnců.

Podle novelizovaného ustanovení § 7 odst. 1 zákona o veřejném zdravotním pojištění (doplněno písm. r)) bude od ledna příštího roku stát plátcem pojistného prostřednictvím státního rozpočtu také za osoby starší 26 let studující prvně v doktorském studijním programu uskutečňovaném vysokou školou v ČR ve standardní době v prezenční formě studia, pokud nejsou zaměstnanci nebo osobami samostatně výdělečně činnými podle § 5 zákona o veřejném zdravotním pojištění. Za dobu uvedeného studia se pro tyto účely považuje také kalendářní měsíc, v němž osoba ukončila předmětné studium.

Vzhledem k tomu, že pro splnění výše uvedené podmínky státní kategorie nesmí být student doktorand zaměstnancem podle § 5 zákona o veřejném zdravotním pojištění, oznamuje skutečnosti pro vznik nebo zánik povinnosti státu hradit pojistné přímo sám tento pojištěnec.

Pro zaměstnavatele v této souvislosti nevznikají žádné nové povinnosti a ve vztahu ke zdravotní pojišťovně vůbec neřeší, zda je jeho zaměstnanec doktorand či nikoliv. Jako zaměstnance ho přihlašuje kódem „P“ a odhlašuje kódem „O“.

Příklad: Zaměstnanec doktorand pracující na dohodu o provedení práce překročí v měsíci limit výdělku 10.000,– Kč. Zaměstnavatel jej přihlásí u příslušné zdravotní pojišťovny kódem „P“. Státní kategorie „doktorand“ se tím automaticky ruší, neboť souběh zaměstnání a kategorie doktorand není přípustný. Pokud by si v dalším měsíci doktorand vydělal méně (tj. do 10.000,- Kč včetně) a chtěl by být opět veden u své zdravotní pojišťovny v příslušné státní kategorii (za účelem, aby za něj odváděl pojistné stát), pak se musí on sám opětovně jako doktorand u pojišťovny přihlásit.

Prohlášení k dani od roku 2018

Finanční správa ČR zveřejnila na svých webových stránkách nový vzor tiskopisu „Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti“ (25 54 57 MFin 5457 – vzor č. 26), který je platný od zdaňovacího období 2018 a je určený:

  • pro účely výpočtu záloh na daň
  • pro jedno zdaňovací období

Zveřejnění nového vzoru souvisí se změnou zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů provedenou zákonem č. 170/2017 Sb., spočívající, mimo jiné, v možnosti činit prohlášení k dani také elektronicky. Od zdaňovacího období 2018 tak dochází k rozšíření komunikace mezi plátcem daně (tj. zaměstnavatelem) a poplatníkem (tj. zaměstnancem), kdy je možné v souvislosti s ustanovením § 38k zákona o daních z příjmů využít i jiného způsobu projevu vůle zaměstnance při uplatnění nezdanitelných částí základu daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, slev na dani a daňového zvýhodnění.

Jinými slovy, prohlášení k dani budou moci zaměstnanci předkládat a činit (tzn. podepisovat) nadále v listinné podobě, ale nově také v elektronické formě. V případě elektronické formy je však nutné, aby zaměstnavatel zajistil jednoznačnou identifikaci konkrétního zaměstnance. Jakou formu prohlášení k dani podle ustanovení § 38k zákona o daních z příjmů u svých zaměstnanců zvolí, bude zcela na rozhodnutí zaměstnavatele, přičemž je možné obě formy kombinovat. Ústní forma projevu vůle zaměstnance nestačí, neboť zaměstnavatel je povinen správci daně prokazatelně doložit skutečnosti rozhodné pro správné stanovení zálohy na daň u jednotlivých zaměstnanců.

Tiskopis nového vzoru č. 26 bude na finančních úřadech k dispozici v prosinci 2017.

Doposud používané vzory na tři zdaňovací období bude možné i nadále využívat u zaměstnanců, kteří budou činit prohlášení k dani pouze listinnou formou → u zaměstnanců, kteří uplatňují daňové zvýhodnění je využitelný vzor č. 24 a 25, u daňových nerezidentů ČR je Finanční správou doporučeno nepoužívat vzory nižší než je vzor č. 25.

Finanční správa také informativně zveřejnila nový tiskopis „Žádost o roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění“ (25 5457/B MFin 5457/B – vzor č. 1), který se použije poprvé až pro roční zúčtování za zdaňovací období 2018.

Další informace naleznete ve Sdělení Finanční správy ČR pro plátce daně k tiskopisu daňového prohlášení, které je k dispozici na jejích webových stránkách.

zdroj: Finanční správa ČR

Nová pravidla pro uplatnění srážkové daně z příjmů ze závislé činnosti od 2018

Na základě změny zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (provedenou zákonem č. 170/2017 Sb.) se s účinností od 1.1.2018 použijí nová pravidla pro uplatnění srážkové daně z příjmů ze závislé činnosti, tj. poprvé při zdanění příjmů ze závislé činnosti plynoucích za kalendářní měsíc leden 2018.

Podle novelizovaného ustanovení § 6 odst. 4 zákona o daních z příjmů:

„Příjmy zúčtované nebo vyplacené plátcem daně jsou po zvýšení podle odstavce 12 samostatným základem daně pro zdanění daní vybíranou srážkou podle zvláštní sazby daně, pokud zaměstnanec u tohoto plátce daně neučinil prohlášení k dani podle § 38k odst. 4, 5 nebo 7 anebo nevyužije-li postup podle § 36 odst. 7 nebo 8 a jedná-li se o příjmy podle odstavce 1

a) plynoucí na základě dohody o provedení práce, jejichž úhrnná výše u téhož plátce daně nepřesáhne za kalendářní měsíc částku 10 000 Kč, nebo

b) v úhrnné výši nepřesahující u téhož plátce daně za kalendářní měsíc částku 2 500 Kč.“

V citovaném § 6 odst. 4 jsou tedy stanoveny podmínky pro vznik 2 samostatných základů daně na sobě zcela nezávislých:

  • pod písmenem a) pro příjmy z dohody o provedení práce s úhrnným limitem ve výši 10 000 Kč
  • pod písmenem b) pro „ostatní“ příjmy ze závislé činnosti s úhrnným limitem ve výši 2 500 Kč,

a to včetně samostatného zaokrouhlování obou základů daně, resp. vypočtené daně.

Z výkladu k novému znění § 6 odst. 4 tak vyplývá, že se oba limity posuzují samostatně s tím, že tyto limity nelze navzájem kompenzovat a vznik jednoho samostatného základu daně nevylučuje vznik druhého samostatného základu daně, přičemž ve vztahu k limitu pod písm. b) pro posouzení úhrnné výše příjmů se nikdy nepřihlíží k příjmům plynoucím na základě dohody o provedení práce.

Vzorové příklady na možnosti zdanění, které mohou nastat při stanovení samostatného základu daně v případě souběhu příjmů od téhož zaměstnavatele bez učiněného (tj. nepodepsaného) prohlášení k dani podle § 38k zákona o daních z příjmů a další informace se dočtete v tomto sdělení Finanční správy ze dne 3.11.2017.

zdroj: http://www.financnisprava.cz/

Změny v dávkách nemocenského pojištění v roce 2018

Účinnost od 1. ledna 2018:

Zvýšení nemocenského

– od 31. kalendářního dne dočasné pracovní neschopnosti (dále jen „DPN“) nebo karantény se zvyšuje sazba z 60 % na 66 % denního vyměřovacího základu (dále jen „DVZ“)

– od 61. kalendářního dne DPN nebo karantény se zvyšuje sazba z 60 % na 72 % DVZ

Poznámka: Do 30. kalendářního dne trvání DPN nebo karantény činí výše nemocenského jako dosud, tj. 60 % DVZ.

Ke změně dochází na základě novely zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, provedené zákonem č. 259/2017 Sb.

Více informací také viz blogový článek z 18.9.2017.

 

Účinnost od 1. února 2018:

Zavedení dávky otcovské poporodní péče, tzv. otcovské

– nárok na dávku bude mít otec dítěte, který o dítě pečuje a osoba (muž nebo žena), která převzala dítě do péče nahrazující péči rodičů,

– nástup na otcovskou nastává dnem, který si pojištěnec určí v období 6 týdnů ode dne narození dítěte nebo ode dne jeho převzetí, jestliže takové dítě nedosáhlo 7 let věku,

– výše dávky činí 70 % DVZ,

– výplata náleží za dobu 7 kalendářních dnů bez přerušení,

– o dávku je možné nejdříve dne 1. 2. 2018 požádat ohledně dětí narozených nebo převzatých do péče nejdříve dne 21. 12. 2017,

– pro volno v zaměstnání využijí otcové rodičovskou dovolenou.

Ke změně dochází na základě novely zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, provedené zákonem č. 148/2017 Sb.

Více informací také viz blogový článek z 14.7.2017.

 

Účinnost od 1. června 2018:

Zavedení dávky dlouhodobé ošetřovné

Podmínky pro nárok:

– u ošetřované osoby muselo dojít k závažnému zhoršení zdravotního stavu, který vyžadoval alespoň 7 denní hospitalizaci v nemocnici a v den propuštění bude potvrzeno, že potřeba celodenní péče bude trvat nejméně dalších 30 dnů,

– ošetřovaná osoba musí dát písemný souhlas k ošetřování konkrétní osobě,

– ošetřující osobou mohou být rodinní příslušníci vyjmenovaní v zákoně, aniž by žili s ošetřovaným v domácnosti; žití v domácnosti bude však vyžadováno u jiné fyzické osoby (např. druha, družky)

– u ošetřující osoby bude vyžadována čekací doba; nemocenské pojištění muselo u zaměstnance trvat v posledních 4 měsících alespoň 90 dnů, OSVČ musela být nemocensky pojištěna v posledních 3 měsících,

– ošetřující osoba nesmí po dobu ošetřování vykonávat žádnou výdělečnou činnost,

– v průběhu 90 dnů se mohou ošetřující osoby libovolně střídat v ošetřování osoby vyžadující dlouhodobou péči,

– dávka bude náležet ve výši 60 % redukovaného DVZ maximálně po dobu 90 kalendářních dnů ode dne propuštění z nemocnice; nenáleží však za dobu, kdy dlouhodobá péče není poskytována (např. z důvodu další hospitalizace),

– nárok na další dlouhodobé ošetřovné vznikne ošetřující osobě nejdříve po uplynutí 12 měsíců od skončení předchozí dlouhodobé péče,

– zaměstnavatel může odmítnout poskytnutí volna ze zaměstnání, pouze pokud mu brání závažné provozní důvody.

Ke změně dochází na základě novely zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, provedené zákonem č. 310/2017 Sb.

 

zdroj: www.mpsv.cz

Archiv

Jak vybrat mzdový program

Napište si o krátkou příručku, jak snadno vybrat mzdový systém do Vaší firmy! Zadejte svůj e-mail a příručku ihned odesíláme.

Rychlý kontakt

Alfa Software, s.r.o.
Pražská 22
Klatovy mapa

Tel.: 376 709 890
Napište nám

Seznam obchodních zástupců

 

Používáním této stránky souhlasíte s používáním cookies. Více informací

Nastavení cookies na této webové stránce jsou na "Povolit cookies", abychom Vám mohli umožnit nejlepší možné procházení stránek. Pokud budete pokračovat v používání tohoto webu beze změny nastavení souborů cookies v prohlížeči nebo kliknete na tlačítko "Souhlasím" pak souhlasíte s používáním cookies.

Zavřít