Archiv měsíce: Březen 2017

 

Změna zimního času na letní a délka pracovních směn

Již tento týden, tedy v neděli 26. března, si o druhé hodině ráno posuneme hodinky o jednu hodinu dopředu na třetí hodinu.

Letní čas je u nás totiž každý rok zaveden od poslední březnové neděle do poslední říjnové neděle.

Počátek a konec letního času v letech 2017 až 2021:

v roce 2017 se letní čas zavádí dnem 26. března a končí dnem 29. října

v roce 2018 se letní čas zavádí dnem 25. března a končí dnem 28. října

v roce 2019 se letní čas zavádí dnem 31. března a končí dnem 27. října

v roce 2020 se letní čas zavádí dnem 29. března a končí dnem 25. října

v roce 2021 se letní čas zavádí dnem 28. března a končí dnem 31. října.

Změna zimního času na letní a naopak ovlivňuje nejen lidský organismus, ale zasahuje také do délky pracovních směn. Zaměstnanec tak odpracuje buď o jednu hodinu méně, nebo o jednu hodinu více.

Důsledky zavedení letního času a problematiku délky pracovní směny řeší nařízení vlády č. 363/2016 Sb., o zavedení letního času v letech 2017 až 2021.

Stanovená týdenní pracovní doba u zaměstnanců, kterým počátek letního času připadne do jejich pracovní směny, pokud se tato pracovní směna v důsledku zavedení letního času zkrátí, je v příslušném týdnu o jednu hodinu kratší (viz ustanovení § 3 odst. 1).

Jestliže připadne do pracovní směny konec letního času, je stanovená týdenní pracovní doba zaměstnanců pracujících v této směně v důsledku ukončení letního času o jednu hodinu delší (viz ustanovení § 3 odst. 2).

V případě, že je zaměstnanec odměňován měsíční mzdou, nemá zavedení letního času a jeho ukončení na její výši žádný vliv.

Naopak ale zaměstnanec odměňovaný hodinovou mzdou obdrží při zavedení letního času mzdu nižší v důsledku zkrácení pracovní doby a při ukončení letního času mzdu vyšší v důsledku prodloužení pracovní doby.

Doplnění konzultantky docházkového systému BETA společnosti Alfa Software, s.r.o. paní Aleny Kváčové:

Změna času na zimní:

 • Kdo je odměňován hodinovou mzdou, dostane „tuto hodinu navíc“ zaplacenou, protože si ji odpracoval. Při 40 hod. týdnu má tedy zaplaceno 41 hodin. Ale tato hodina není přesčasem. Příplatky zaměstnanec dostane pouze SO+NE a noční.
 • Kdo má měsíční mzdu, tak „tuto hodinu navíc“ si ve směně odpracuje, ale nedostane ji zaplacenou. Měsíční mzdu má stále stejnou. Za směnu dostane příplatky pouze SO+NE a noční, protože odpracovaná hodina navíc není přesčasem.

A naopak při změně času na letní:

 • Kdo je odměňován hodinovou mzdou, nedostane jednu hodinu zaplacenou, o co se zkrátil čas, protože nepracoval.  V týdnu při 40 hod. tedy odpracuje a má zaplaceno 39 hod.
 • Kdo má měsíční mzdu, pracuje ve směně o hodinu méně a přitom je měsíční mzda stejná, nekrátí se.

 

Začínáme s programem AVENSIO Praha

26.6.2017 9.3027.6.2017 14.00

CO? Dvoudenní školení „ZAČÍNÁME s programem AVENSIO Software“.

KDY? V pondělí a úterý 26. 6. a 27. 6. 2017 oba dny od 9:30 do 14:00 hod.

KDE? v PRAZE,
v počítačové učebně EDU 2000,
Oldřichova 106/49, Praha-Nusle
mapa
Parkovat lze v ul. Čiklova, parkování přímo u budovy s poplatkem,
učebna klimatizována.

Co se dozvíte?

CENA dvoudenního školení 3.025,- Kč/osobu vč.DPH (2.500,- bez DPH)

PŘIHLÁŠKA

Uzávěrka přihlášek je 19. 6. 2017 nebo v den naplnění kapacity PC učebny.

Blíží se termín pro podání DaP k dani z příjmů FO a zaplacení daně

Jste povinni podat daňové přiznání (dále jen „DaP“) k dani z příjmů fyzických osob za rok 2016? Nebo jste se tak rozhodli učinit „dobrovolně“? Pokud ano, tak nezapomeňte, že nejpozdějším termínem je 3. dubna letošního roku.

Tento den je současně posledním dnem lhůty pro úhradu daně (bezhotovostně na účet finančního úřadu nebo na poště daňovou „bezplatnou“ složenkou, případně klasickou složenkou typu A anebo v hotovosti na pokladně úřadu – jak správně daň zaplatit se dozvíte zde).

Máte-li povinný audit nebo Vám DaP zpracovává a předkládá finančnímu úřadu daňový poradce, pak lhůta běží do 3. července.

Kdo je nebo není povinen podat DaP stanoví § 38g zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.

Je možné jej:

 • podat elektronicky – k dispozici je aplikace Elektronická podání pro Finanční správu dostupná na webových stránkách www.daneelektronicky.cz. Podání lze také učinit přes datovou schránku. Pokud má daňový subjekt nebo jeho zástupce zpřístupněnou datovou schránku nebo má zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, je povinen podat DaP pouze elektronicky!
 • podat osobně na územním pracovišti finančního úřadu – lze využít rozšířené úřední hodiny od 27. března do 31. března od 8:00 do 17:00 hod. a poslední den lhůty, tj. 3. dubna od 8:00 do 18:00 hod. Také v letošním roce budou pracovníci finančních úřadů vyjíždět do 180 vybraných obcí, aby prostřednictvím kontaktních míst usnadnili daňovým poplatníkům podání DaP co nejblíže jejich bydlišti. Přehled výjezdů do obcí naleznete zde.
 • nebo poslat poštou.

Jak jsme již informovali v blogovém článku ze dne 31.10.2016 zveřejněném na webových stránkách firmy Alfa Software, s.r.o., je novinkou zjednodušený formulář DaP k dani z příjmů fyzických osob na dvě stránky, který mohou vyplnit a odevzdat ti, kteří měli v roce 2016 příjmy jen ze závislé činnosti od zaměstnavatele. Ti, kdo měli navíc příjmy například z pronájmu či jiné zdanitelné příjmy, musí použít klasický čtyřstránkový formulář.

Podrobnější informace včetně formulářů a pokynů k jejich vyplnění jsou dostupné na webových stránkách Finanční správy www.financnisprava.cz.

 

Práce v sobotu a v neděli

Všeobecně je víkend považován za čas odpočinku, který řada zaměstnanců tráví se svojí rodinou, přáteli, věnováním se koníčkům apod. Proto, pokud musí zaměstnanec v sobotu nebo v neděli pracovat, je zaměstnavatel povinen mu tento ušlý čas kompenzovat příplatkem za práci v sobotu a v neděli. Takový kompenzační příplatek za zásah do osobního života zaměstnance musí být poskytnut vždy, tj. za každou práci v sobotu a v neděli bez ohledu na rozvrh pracovních směn – jinými slovy, nezáleží na tom, zda zaměstnanec pracuje o víkendu běžně, nahodile nebo zcela výjimečně.

Zaměstnanec odměňovaný mzdou:

Za dobu práce v sobotu a v neděli přísluší zaměstnanci dosažená mzda a příplatek nejméně ve výši 10 % průměrného (hodinového) výdělku. Je však možné sjednat jinou minimální výši a způsob určení příplatku. (viz § 118 odst. 1 zákoníku práce)

V některých zemích připadá obvyklé pracovní volno na jiné dny v týdnu, než jsou sobota a neděle. V takovém případě může zaměstnavatel poskytovat zaměstnanci, kterého vysílá na práci do těchto zemí, k dosažené mzdě příplatek shodný s příplatkem za práci v sobotu a v neděli. (viz § 118 odst. 2 zákoníku práce)

Zaměstnanec odměňovaný platem:

Zaměstnanci přísluší za hodinu práce v sobotu nebo v neděli příplatek ve výši 25% průměrného hodinového výdělku. (viz § 126 odst. 1 zákoníku práce)

Obdobně jako u zaměstnance odměňovaného mzdou, může zaměstnavatel při výkonu práce v zahraničí zaměstnancem odměňovaného platem poskytovat příplatek v předchozí větě uvedený místo za práci v sobotu a v neděli, za práci ve dnech, na které podle místních podmínek obvykle připadá nepřetržitý odpočinek v týdnu. (viz § 126 odst. 2 zákoníku práce)

 

Příplatek se poskytuje i za necelé odpracované hodiny v sobotu či v neděli, neboť podle § 141 odst. 2 zákoníku práce platí, že: „Mzda, plat a jejich jednotlivé složky stanovené, sjednané nebo určené za hodinu práce přísluší zaměstnanci i za zlomky hodin, které odpracoval v období, za které se mzda nebo plat poskytuje.“

Program AVENSIO Software

Zúčtovat příplatek za práci v sobotu nebo v neděli lze ve mzdovém a personálním programu AVENSIO Software několika mzdovými kódy, jejichž konkrétní zvolení záleží na způsobu výpočtu takového příplatku, případně na tom, z jakých prostředků se platí.

Pro výpočet příplatku určitým % z průměrného hodinovéhovýdělku použijte mzdový kód s uloženým systémovým kódem 182 (mzdové prostředky), resp. 490 (ostatní osobní náklady). Výše procenta se ukládá do pole „Sazba 1“.

Pro výpočet příplatku určitou pevnou sazbou (částkou) v Kč za hodinu práce použijte mzdový kód s uloženým systémovým kódem 184. Stonásobek sazby se ukládá do pole „Sazba 1“.

Správnost nastavení mzdových kódů zkontrolujete v Číselníku uživatelských mezd (viz Hlavní nabídka – Číselníky – Tabulka mezd). Samozřejmě se se žádostí o radu nebo pomoc můžete obrátit na svého obchodního zástupce nebo pracovnice konzultační linky.

Přehled zúčtovaných příplatků můžete získat např. pomocí těchto sestav (v závorce je uvedeno jejich číslo):

 • Nákladová rekapitulace s podmínkou detailního zobrazení (010800)
 • Soupis mzdových údajů (110100) – číslo mzdového kódu se vypisuje v záložce „Nastavení“ do pole „Druh mzdy“
 • Inventura mzdových položek (500200) – číslo mzdového kódu se vypisuje v zadávacím okně sestavy do pole „Druh mzdy“
 • Inventura hrubé mzdy (500800)

 

 

Daňová sleva na manžela/manželku

Slevu na dani na vyživovaného manžela/vyživovanou manželku žijící s Vámi ve společně hospodařící domácnosti můžete uplatnit pouze v případě, že manžel/manželka neměl/-a příjmy vyšší než 68.000,– Kč za celý rok. Roční sleva činí 24.840,– Kč, pokud je manžel/manželka držitelem/držitelkou průkazu ZTP/P, zvyšuje se částka 24.840,– Kč na dvojnásobek, tj. na 49.680,– Kč (§ 35ba odst. 1 písm. b) zákona o daních z příjmů).

V případě, že jsou splněny výše uvedené podmínky, můžete si uplatnit slevu na manžela/manželku ve výši jedné dvanáctiny za každý kalendářní měsíc, na jehož počátku byly splněny podmínky pro uplatnění nároku na snížení daně (§ 35ba odst. 3 zákona o daních z příjmů). Pro úplnost uvádím, že za manžela/manželku se pro účely daně z příjmů považuje také partner podle zákona upravujícího registrované partnerství (nikoliv však druh/družka) – § 21e odst. 3 zákona o daních z příjmů.

Příklad: Manželství bylo uzavřeno 11. září 2016, daňovou slevu si můžete uplatnit za měsíce říjen až prosinec 2016, tj. tři dvanáctiny = 24840 / 12 * 3 = 6.210,– Kč (pokud manžel/manželka vlastní průkaz ZTP/P, pak je to dvojnásobek, tj. 2 * 6210 = 12.420,– Kč).

Nárok na poskytnutí slevy prokazuje poplatník plátci daně dokladem prokazujícím totožnost manžela/manželky (tj. občanským průkazem, je-li v něm manžel/manžela zapsán/-a nebo oddacím listem) a průkazem ZTP/P, pokud je manžel/manželka jeho držitelem (§ 38l odst. 2 písm. a) zákona o daních z příjmů).

Příjmy, které se do vlastního příjmu manžela/manželky nezahrnují, jsou taxativně uvedeny v zákoně o daních z příjmů (§ 35ba odst. 1 písm. b)) a lze je nalézt také v Pokynu Generálního finančního ředitelství č. D-22 na stranách 49-51. Všechny ostatní příjmy musí být do vlastního příjmu manžela/manželky započítány.

Úplný výčet příjmů, které se do vlastního příjmu manžela či manželky nezahrnují:

 • dávky státní sociální podpory (rodičovský příspěvek, porodné, přídavek na dítě atd.),
 • dávky pěstounské péče s výjimkou odměny pěstouna,
 • dávky osobám se zdravotním postižením,
 • dávky pomoci v hmotné nouzi,
 • příspěvek na péči, sociální služby,
 • státní příspěvky na penzijní připojištění se státním příspěvkem,
 • státní příspěvky na doplňkové penzijní spoření,
 • státní příspěvky podle zákona o stavebním spoření,
 • stipendium poskytované studujícím soustavně se připravujícím na budoucí povolání,
 • příjem plynoucí z důvodu péče o blízkou nebo jinou osobu, která má nárok na příspěvek na péči podle zákona o sociálních službách, který je od daně osvobozen.

Výčet příjmů, které se do příjmů manžela či manželky zahrnují:

 • veškeré příjmy od zaměstnavatele „v hrubém“, nikoliv „v čistém“,
 • příjmy z podnikání, příjmy z nájmu atd.,
 • příjmy od daně osvobozené např. z prodeje nemovitosti, auta, cenných papírů,
 • všechny druhy důchodů,
 • nemocenská,
 • náhrada mzdy při pracovní neschopnosti,
 • ošetřovné,
 • podpora v nezaměstnanosti,
 • peněžitá pomoc v mateřství,
 • odměny pěstouna.

U manželů, kteří mají majetek ve společném jmění manželů, se do vlastního příjmu manžela/manželky nezahrnuje příjem, který plyne druhému z manželů nebo se pro účely daně z příjmů považuje za příjem druhého z manželů.

Časté chyby:

Nejčastější chybou, která se vyskytuje u poplatníků při uplatňování daňové slevy na manžela/manželky je nezahrnutí nemocenských dávek, podpory v nezaměstnanosti nebo peněžité pomoci v mateřství (tzv. mateřské) do příjmů manžela/manželky. Mateřská bývá zaměňována s rodičovským příspěvkem, který představuje dávku státní sociální podpory (stejně tak i porodné) a do vlastních příjmů manželky se pro účely uplatnění této slevy nezahrnuje.

Další velmi častou chybou je nesprávné posouzení, do jakého zdaňovacího období se pro účely posouzení vlastního příjmu manžela/manželky zahrnují např. nemocenské dávky nebo mzda od zaměstnavatele. Příjmy ze závislé činnosti od zaměstnavatele, vyplacené zaměstnanci za prosinec 2016 v lednu 2017, se zahrnují do vlastního příjmu manželky (manžela) ve zdaňovacím období roku 2016. Ale mateřská, nemocenská, podpora v nezaměstnanosti nebo ošetřovné vyplacené v lednu 2017, se započítávají do vlastního příjmu manžela/manželky až ve zdaňovacím období roku 2017.

Mzdový a personální program AVENSIO Software

Budete-li zaměstnankyni/zaměstnanci provádět roční zúčtování záloh na daň v programu AVENSIO Software, je to velmi jednoduché!

Stačí v okně ročního zúčtování (viz karta zaměstnance / záložka Roční zúčtování) vyplnit výši slevy do pole „Manžel(ka)“, dále její/jeho příjmení, jméno a rodné číslo do polí „Ma. jméno“ a „Ma. rč“.

Více informací k provedení ročního zúčtování záloh naleznete v dokumentaci k programu – viz Nápověda – Soubory nápovědy – Karta zaměstnance – Roční zúčtování daní.

 

Archiv

Jak vybrat mzdový program

Napište si o krátkou příručku, jak snadno vybrat mzdový systém do Vaší firmy! Zadejte svůj e-mail a příručku ihned odesíláme.

Rychlý kontakt

Alfa Software, s.r.o.
Pražská 22
Klatovy mapa

Tel.: 376 709 890
Napište nám

Seznam obchodních zástupců

 

Používáním této stránky souhlasíte s používáním cookies. Více informací

Nastavení cookies na této webové stránce jsou na "Povolit cookies", abychom Vám mohli umožnit nejlepší možné procházení stránek. Pokud budete pokračovat v používání tohoto webu beze změny nastavení souborů cookies v prohlížeči nebo kliknete na tlačítko "Souhlasím" pak souhlasíte s používáním cookies.

Zavřít