Archiv měsíce: Březen 2016

 

Bezplatná daňová složenka

Bezplatná daňová složenka (označená jako Poštovní poukázka A – doklad V/DS) je od 1.3.2016 k dispozici na všech pobočkách České pošty, s.p.

Slouží pro placení těchto nejběžnějších daní občanů (fyzických osob):

  • daně z příjmů fyzických osob podávajících přiznání
  • daně z nemovitých věcí
  • daně z nabytí nemovitých věcí
  • daně z převodu nemovitostí,

a to bez poštovního poplatku, tedy zdarma.

Pro hotovostní úhradu jiných druhů daní je nutné použít běžnou Poštovní poukázku A.

Vzor bezplatné daňové složenky a další informace jsou dostupné v tiskové zprávě Finanční správy ČR ze dne 16.2.2016 nebo také v tomto odkazu.

Pokyny pro vyplnění bezplatné daňové složenky si můžete přečíst zde.

Možností, jak zaplatit daně, je samozřejmě více:

Bezhotovostně – odesláním platby bankovním příkazem či prostřednictvím internetového bankovnictví.

Prostřednictvím soustředěné inkasní platby obyvatelstva – tzv. „SIPO“.

V hotovosti na pokladnách vybraných územních pracovišť finančních úřadů.

Seznamy bankovních účtů, čísel matrik a přečíslí účtů pro placení daní, jsou uvedeny na stránkách Finanční správy:

http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/placeni-dani/bankovni-ucty-financnich-uradu

Více informací jak správně zaplatit daň se dozvíte na:

http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/placeni-dani/jak-spravne-zaplatit-dan/2016

Blíží se termín podání DaP

Jelikož se blíží termín podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2015, připomeňme si, kdo je povinen jej podat a v jaké lhůtě:

Pokud poplatník daně z příjmů fyzických osob za rok 2015 vyplňuje daňové přiznání sám (tj. bez daňového poradce nebo advokáta), musí ho podat do 1.4.2016.

Jedná-li se o poplatníka, který má ze zákona povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem nebo jehož přiznání zpracovává a podává poradce nebo advokát, podává se daňové přiznání do 1.7.2016. Ve lhůtě do 1.4.2016 však musí správci daně (tj. finančnímu úřadu) předložit plnou moc k zastupování.

Kdo je nebo není povinen podat daňové přiznání stanoví § 38g zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů:

(1) Daňové přiznání je povinen podat každý, jehož roční příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob, přesáhly 15 000 Kč, pokud se nejedná o příjmy od daně osvobozené nebo o příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně. Daňové přiznání je povinen podat i ten, jehož roční příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob, nepřesáhly 15 000 Kč, ale vykazuje daňovou ztrátu.

(2) Daňové přiznání není povinen podat poplatník, který má příjmy ze závislé činnosti podle § 6 pouze od jednoho a nebo postupně od více plátců daně včetně doplatků mezd od těchto plátců (§ 38ch odst. 4). Podmínkou je, že poplatník podepsal u všech těchto plátců daně na příslušné zdaňovací období prohlášení k dani podle § 38k, a vyjma příjmů od daně osvobozených a příjmů, z nichž je vybírána daň srážkou sazbou daně podle § 36, nemá jiné příjmy podle § 7 až 10 vyšší než 6 000 Kč. Rovněž není povinen podat daňové přiznání poplatník, jemuž plynou pouze příjmy ze závislé činnosti ze zahraničí, které jsou podle § 38f vyjmuty ze zdanění. Daňové přiznání za zdaňovací období je ale povinen podat poplatník uvedený v § 2 odst. 3, který uplatňuje slevu na dani podle § 35ba odst. 1 písm. b) až e) a g), nebo daňové zvýhodnění a nebo nezdanitelnou část základu daně. Daňové přiznání je také povinen podat poplatník, kterému byly vyplaceny nebo který jiným způsobem obdržel příjmy ze závislé činnosti za uplynulá léta, které se nepovažovaly podle § 5 odst. 4 za jeho příjmy ve zdaňovacím období, kdy byly zúčtovány plátcem daně v jeho prospěch, a dále poplatník s příjmy ze závislé činnosti, který uplatňuje pro snížení základu daně hodnotu bezúplatného plnění poskytnutého do zahraničí za podmínek uvedených v § 15 odst. 1.

(3) V daňovém přiznání poplatník uvede veškeré příjmy, které jsou předmětem daně, kromě příjmů od daně osvobozených, příjmů, z nichž je daň vybírána zvláštní sazbou daně, pokud nevyužije postup podle § 36 odst. 7 nebo 8. V daňovém přiznání poplatník rovněž uvede částku slevy na dani podle § 35ba a daňového zvýhodnění podle § 35c a 35d. Jsou-li součástí zdanitelných příjmů též příjmy ze závislé činnosti, doloží je poplatník daně dokladem vystaveným podle § 38j odst. 3.

(4) Daňové přiznání je povinen podat poplatník, u něhož se daň zvyšuje o solidární zvýšení daně.

(5) Daňové přiznání je povinen podat také poplatník, jehož plátce daně oznámil dlužnou částku na dani nebo neoprávněně vyplacenou částku na daňovém bonusu vzniklou zaviněním poplatníka správci daně a předal doklady potřebné k vybrání vzniklého rozdílu podle § 38i odst. 5 písm. b).

(6) Daňové přiznání je povinen podat poplatník, u kterého došlo k výplatě pojistného plnění ze soukromého životního pojištění, jiného příjmu, který není pojistným plněním a nezakládá zánik pojistné smlouvy, nebo k předčasnému ukončení pojistné smlouvy soukromého životního pojištění, v důsledku kterých došlo ke vzniku povinnosti zdanit příjem ze závislé činnosti.

 

Daňové přiznání se podává na tiskopisu MFin 5405 – vzor č. 22 (tiskopis, jeho přílohy vč. pokynů jsou k dispozici na webových stránkách Finanční správy ČR).

Podání přiznání včetně jeho příloh lze učinit také elektronicky – více na webové adrese www.daneelektronicky.cz.

AVENSIO pro pokročilé v Plzni

23.6.2016

Zveme Vás do Plzně na SPECIALIZOVANÉ ŠKOLENÍ pro uživatele programu AVENSIO Software. Toto školení je zaměřeno na potřeby školských organizací a firem.

KDY? ve čtvrtek 23. 6. 2016 od 9 do cca 15:00 hod.

KDE? V počítačové učebně SSŠ, Částkova 78, PLZEŇ. mapa

Podrobnosti o školení pro pokročilé.

CENA 2.420 Kč/ osobu tj 2.000 Kč bez DPH.

PŘIHLÁŠKA

Uzávěrka přihlášek je 15. 6. 2016

Na setkání s Vámi v Plzni se těší tým lektorů Mirka Heidlbergerová a Michal Všelko.

interiér_učebny_s

AVENSIO pro pokročilé v Karlových Varech

26.5.2016

Zveme Vás na ŠKOLENÍ PRO POKROČILÉ uživatele programu AVENSIO Software.

KDY? Ve čtvrtek 26. 5. 2016 od 9 do 15:30 hodin

KDE? V počítačové učebně Krajské knihovny Karlovy Vary

CENA 2.420 Kč/osobu vč.DPH (2.000 Kč bez DPH)

Podrobnosti o školení.

Na setkání s Vámi v Karlových Varech se těší
lektoři IVETA LIŠKOVÁ a MICHAL VŠELKO

PŘIHLÁŠKA

5fc3cbb44380d3d4a153abcc4aab7baf(1)
počítačová učebna v Krajské knihovně Karlovy Vary

AVENSIO pro pokročilé v Klatovech

20.4.2016
11.0017.00

Zveme Vás do Klatov na ŠKOLENÍ pro uživatele programu AVENSIO Software.

KDY? Ve středu 20. 4. 2016 od 11 do 17 hod.

KDE? Ve školicím středisku ALFA Software, s.r.o. Klatovy, Pražská 22 (vchod z průjezdu, 1. patro) mapa

CÍL: Ještě více si usnadnit práci využitím funkcí programu AVENSIO Software a uspořit čas.

Na setkání se těší lektoři Mirka Heidlbergerová a Michal Všelko

Podrobnosti o školení.

CENA 2.420 Kč/ osobu tj 2.000 Kč bez DPH.
POZOR! Účastníkům, kteří jsou zároveň přihlášeni na Jarní seminář 2016 poskytujeme toto školení za 50 % ceny, tj. 1.210 Kč vč. DPH, jako poděkování za účast na obou akcích a ochotu se komplexně vzdělávat!

Uzávěrka přihlášek proběhla 12. 4. 2016. Chcete-li ověřit, zda je možné se ještě přihlásit, kontaktujte nás na hejlova@alfasoftware.cz

Zdravotní pojištění studenta staršího 26 let

Na základě nařízení vlády č. 158/2015 Sb. je s účinností od 1.1.2016 stanoven vyměřovací základ pro pojistné hrazené státem u osoby, za kterou je plátcem pojistného stát, ve výši 6.444,– Kč na kalendářní měsíc. Pojistné vypočtené z tohoto vyměřovacího základu tedy činí 870,– Kč měsíčně (13,5%).

Osoby, za které je plátcem pojistného na zdravotní pojištění stát, určuje ustanovení § 7 odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a patří mezi ně také nezaopatřené děti.

Za nezaopatřené dítě se podle zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře (na ten v souvislosti s posouzením nezaopatřenosti odkazuje shora uvedené ustanovení zákona o veřejném zdravotním pojištění), považuje dítě do ukončení povinné školní docházky a poté do 26. roku věku, jestliže:

  1. se soustavně připravuje na budoucí povolání,
  2. se nemůže připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost pro nemoc nebo úraz,
  3. je neschopno z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu vykonávat soustavnou výdělečnou činnost.

Z uvedeného tedy vyplývá, že po dovršení věku 26 let již není student posuzován jako nezaopatřené dítě a stát za něho proto přestává zdravotní pojištění platit.

Zásadou ale je, že za každého musí vždy být hrazeno pojistné na zdravotní pojištění. Pokud je student souběžně se studiem po 26. roce věku zaměstnán, platí pojistné jako každý jiný zaměstnanec, a to už včetně povinnosti případného doplatku do minima (pozn.: minimální vyměřovací základ od 1.1.2016 = 9.900,– Kč).

Jestliže student starší 26 let provozuje samostatnou výdělečnou činnost, musí jako osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ) začít platit měsíční zálohy na pojistné alespoň v minimální výši.

Pokud ve věku nad 26 let není student ani zaměstnancem ani OSVČ, musí si pojistné platit jako osoba bez zdanitelných příjmů (OBZP) (pozn: od 1.1.2016 činí pojistné OBZP 1.337,– Kč).

 

Stát tedy může platit za studenta pojistné po dosažení 26 let pouze z jiných důvodů, než z titulu nezaopatřenosti (například jako za příjemce rodičovského příspěvku).

Archiv

Jak vybrat mzdový program

Napište si o krátkou příručku, jak snadno vybrat mzdový systém do Vaší firmy! Zadejte svůj e-mail a příručku ihned odesíláme.

Rychlý kontakt

Alfa Software, s.r.o.
Pražská 22
Klatovy mapa

Tel.: 376 709 890
Napište nám

Seznam obchodních zástupců

 

Používáním této stránky souhlasíte s používáním cookies. Více informací

Nastavení cookies na této webové stránce jsou na "Povolit cookies", abychom Vám mohli umožnit nejlepší možné procházení stránek. Pokud budete pokračovat v používání tohoto webu beze změny nastavení souborů cookies v prohlížeči nebo kliknete na tlačítko "Souhlasím" pak souhlasíte s používáním cookies.

Zavřít