Archiv měsíce: Květen 2014

 

Odměny členů maturitních komisí a hodnotitelů písemných prací v roce 2014 a zákonné odvody z těchto odměn

Podle ustanovení § 184 odst. 2 školského zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění, náleží odměna za výkon funkce:

 • předsedy zkušební komise pro závěrečné zkoušky, pro absolutorium v konzervatoři a absolutorium,
 • předsedy zkušební maturitní komise,
 • komisaře a
 • hodnotitele písemné práce odměna.

Odměnu s výjimkou odměny komisaře a hodnotitele písemné práce z cizího jazyka poskytuje právnická osoba vykonávající činnost školy. V případě komisaře a hodnotitele písemné práce z cizího jazyka totiž poskytuje odměnu Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (dále jen „CZVV“), a to na základě ustanovení § 80 odst. 3 písm. h) školského zákona.

Výši odměny a pravidla jejího poskytování stanoví ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhláškou č. 177/2009 Sb.

Odměna za výkon funkce předsedy zkušební maturitní komise, komisaře a hodnotitele písemné práce se vyplácí na základě nepojmenované smlouvy uzavřené podle ustanovení § 1746 odst. 2 občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.).

Školy, v nichž se maturitní zkoušky konají, poskytují odměnu:

a) předsedům zkušebních komisí,

b) hodnotitelům maturitních písemných prací z českého jazyka a literatury.

Předseda zkušební maturitní komise je jmenován krajským úřadem (viz ustanovení § 80 odst. 4 školského zákona) a nesmí být v pracovněprávním nebo jiném obdobném vztahu ke škole, v níž bude funkci vykonávat, tj. není pedagogickým pracovníkem této školy.

Předsedovi zkušební komise náleží odměna ve výši 130,– Kč za každou započatou hodinu výkonu činnosti předsedy, a to podle ustanovení § 47 odst. 1 vyhlášky č. 177/2009 Sb.

Hodnotitel maturitních písemných prací z českého jazyka a literatury je jmenován ředitelem školy, v níž se dílčí zkouška z českého jazyka a literatury formou písemné práce koná (viz ustanovení § 80 odst. 5 písm. b) školského zákona). Hodnotiteli náleží podle ustanovení § 47 odst. 3 vyhlášky č. 177/2009 Sb., odměna ve výši 100,– Kč za jednu opravenou písemnou práci.

CZVV jmenuje a odměňuje na základě nepojmenované smlouvy:

a)  školní maturitní komisaře,

b)  hodnotitele maturitních písemných prací z cizího jazyka.   

Komisaři náleží podle ustanovení § 47 odst. 2 vyhlášky č. 177/2009 Sb. odměna ve výši 130,– Kč za každou započatou hodinu výkonu činnosti komisaře.

Hodnotitel maturitních písemných prací z cizího jazyka nesmí hodnotit písemné práce z cizího jazyka žáků školy, v níž je pedagogickým pracovníkem (viz ustanovení § 80a odst. 5 školského zákona). Hodnotiteli náleží odměna ve výši 100,– Kč za jednu opravenou písemnou práci, a to podle ustanovení § 47 odst. 3 vyhlášky č. 177/2009 Sb. 

Zákonné odvody z odměn:

Daň z příjmů

Zdravotní pojištění

Sociální pojištění

Důležité je v této souvislosti posoudit, zda se jedná o zaměstnání malého rozsahu či nikoliv.

Lze-li z nepojmenované smlouvy nepochybně dovodit započitatelný příjem za kalendářní měsíc a tento příjem je vyšší než rozhodná částka podle ustanovení § 6 odst. 2 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění (tj. pro rok 2014 vyšší než 2.500,– Kč), pak se nejedná o zaměstnání malého rozsahu a pojistné se odvádí i z částky příjmu, která nedosahuje rozhodného příjmu.

Nelze-li z nepojmenované smlouvy nepochybně dovodit započitatelný příjem za kalendářní měsíc, pak se jedná o zaměstnání malého rozsahu podle ustanovení § 7 zákona č. 187/2006 Sb. Jinými slovy, při zaměstnání malého rozsahu je sjednaná částka započitatelného příjmu nižší než 2.500,– Kč nebo započitatelný příjem není sjednán vůbec.

Účast na nemocenském pojištění při výkonu zaměstnání malého rozsahu se sleduje zvlášť v každém jednotlivém kalendářním měsíci. Zaměstnanec je účasten nemocenského pojištění jen v tom kalendářním měsíci, do něhož mu byl zúčtován započitatelný příjem ve výši alespoň 2.500,– Kč. Trvá-li v kalendářním měsíci více zaměstnání malého rozsahu u téhož zaměstnavatele, je zaměstnanec účasten nemocenského pojištění ze všech těchto zaměstnání, jestliže úhrn započitatelných příjmů ze všech takových zaměstnání činí alespoň 2.500,– Kč.

V případě, že byl započitatelný příjem zúčtován po skončení zaměstnání malého rozsahu, zahrne se do kalendářního měsíce, v němž toto zaměstnání skončilo. V měsíci, ve kterém zaměstnanci nevznikla účast na pojištění z důvodu, že mu byl zúčtován započitatelný příjem nižší než rozhodný příjem, nevzniká zaměstnanci účast na pojištění a z takového příjmu se pojistné neodvádí.

U zaměstnání malého rozsahu má zaměstnavatel povinnost podat oznámení o nástupu do zaměstnání do 20. kalendářního dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž tomuto zaměstnanci vznikla účast na pojištění.

Odpovídající kvalifikace pedagogů

Odpovídající kvalifikace pedagogů

Školská zařízení zaměstnávají jak plně kvalifikované pedagogy, tak i takové, kteří potřebnou kvalifikaci nesplňují.

Podle § 3 odst. 1, písmeno b) zákona 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících v platném znění, který hovoří o předpokladech pro výkon činnosti pedagogického pracovníka, může být pedagogickým pracovníkem ten, kdo splňuje odbornou kvalifikaci pro přímou pedagogickou činnost, kterou vykonává.

Dle ustanovení § 32 odst. 1 písm. a), b) zákona  563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících v platném znění platí, že:

 (1) Fyzická osoba, která nesplňuje předpoklad podle § 3 odst. 1 písm. b), může vykonávat přímou pedagogickou činnost po dni nabytí účinnosti tohoto zákona

a) pokud ke dni účinnosti tohoto zákona dosáhla 50 let věku a dlouhodobým výkonem přímé pedagogické činnosti na příslušném druhu nebo typu školy nejméně po dobu 15 let prokázala schopnost výkonu požadované činnosti,

b) nejdéle po dobu deseti let, pokud v této době nezahájí studium, kterým potřebný předpoklad získá, a toto studium úspěšně ukončí.

ad b) Pokud zaměstnance na tento nedostatek upozorníte /písemně/ a on do deseti let nezahájí studium ke zvýšení své kvalifikace, může toto být důvodem k rozvázání pracovního poměru bez nároku na odstupné ze strany organizace dle § 52 písm. f), zákoníku práce v platném znění:

§ 52 písm. f) zákona 262/2006 Sb. Zákoník práce = nesplňuje-li zaměstnanec předpoklady stanovené právními předpisy pro výkon sjednané práce nebo nesplňuje-li bez zavinění zaměstnavatele požadavky pro řádný výkon této práce; spočívá-li nesplňování těchto požadavků v neuspokojivých pracovních výsledcích, je možné zaměstnanci z tohoto důvodu dát výpověď, jen jestliže byl zaměstnavatelem v době posledních 12 měsíců písemně vyzván k jejich odstranění a zaměstnanec je v přiměřené době neodstranil.

Tento výpovědní důvod se týká nesplňování předpokladů stanovených právními předpisy pro výkon sjednané práce nebo nesplňování požadavků pro výkon sjednané práce bez zavinění zaměstnavatele. Předpoklady pro výkon některých prací jsou dány obecně závaznými předpisy, zatímco požadavky pro výkon určitých prací si stanoví zaměstnavatel sám. Písemná výzva k odstranění nedostatků musí být natolik konkrétní, aby zaměstnanec přesně věděl, co se od něho přesně požaduje a v čem zaměstnavatel spatřuje jeho neuspokojivé výsledky. Přiměřenost lhůty k odstranění nedostatků ponechává zákoník práce na zaměstnavateli, a to podle posouzení každého konkrétního případu. Kdyby zaměstnavatel stanovil lhůtu příliš krátkou nebo žádnou nebo upozornil zaměstnance pouze ústně, nesplnil by hmotněprávní podmínku pro platnost výpovědi.

Pracovní úraz a povinnosti zaměstnavatele

Povinnosti zaměstnavatele v souvislosti se vznikem pracovního úrazu ukládá ustanovení § 105 zákoníku práce (zákon č. 262/2006 Sb.), a podrobnosti stanoví nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu.

Více informací se dočtete v tomto dokumentu ve formátu *.pdf: Pracovní úraz a povinnosti zaměstnavatele.

PODZIMNÍ SEMINÁŘ 2014

18.11.201420.11.2014

Zveme Vás na tradiční třídenní PODZIMNÍ SEMINÁŘ 2014

„NOVINKY Z OBLASTI MZDOVÉHO ÚČETNICTVÍ A PERSONALISTIKY OD 1. 1. 2015“

Termín a místo konání: 18 – 20. listopadu 2014, Kulturní dům Družba Klatovy

Komu je seminář určen?
Nejen uživatelům našeho mzdového systému AVENSIO Software, ale všem mzdovým účetním, personalistům a řídícím pracovníkům v oblasti lidských zdrojů.

Co je cílem semináře?
Vybavit účastníky komplexními znalostmi, které budou potřebovat pro svou práci v roce 2015. Zaměřeno na novinky v legislativě a jejich dopad na praxi.

Lektoři Podzimního semináře 2014
Přednáší renomovaní specialisté v jednotlivých oborech: JUDr. Bořivoj Šubrt (pracovní právo), JUDr. Helena Pelikánová a JUDr. Roman Lang, PhD. (důchodové pojištění), Jiřina Svobodová (nemocenské pojištění), Zdeněk Křížek (daň z příjmů, příklady z praxe, ZP).
Více O LEKTORECH Podzimního semináře.

Cena
Účastnický poplatek tohoto třídenního semináře činí pro 1 osobu 3500,- Kč tj.4235,- Kč včetně DPH
Novinka! Organizace, které vyšlou na seminář více než jednoho pracovníka, mohou uplatnit
MNOŽSTEVNÍ SLEVY:
sleva 5% pro 2 osoby – zaplatíte celkem 8047,- Kč včetně DPH (ušetříte 424,- Kč)
sleva 10% pro 3 osoby – zaplatíte celkem 11435,- Kč včetně DPH (ušetříte 1271,- Kč)
Pro 4 a více účastníků z jedné organizace lze uplatnit slevu 20%.
Platební detaily najdete v Potvrzení přihlášky, které obdržíte po odeslání přihlášky.

Jak se přihlásit?
Pročtěte si Obchodní podmínky semináře, vyberte si SEDADLO a přistupte k vyplnění PŘIHLÁŠKY.
Děkujeme za Váš zájem a těšíme se na setkání v Klatovech.

 
Přečtěte si PROGRAM Podzimního semináře 2014
Připravili jsme pro Vás něco navíc -doprovodný KULTURNÍ program a nabízíme možnost zapojení se do charitativní akce BAZÁREK pro KLOKÁNEK

MZDOVÝ SEMINÁŘ 2014
OBCHODNÍ PODMÍNKY Kontakty na UBYTOVÁNÍ

Školení pro pokročilé uživatele

23.10.2014

Zveme Vás na ŠKOLENÍ PRO POKROČILÉ uživatele mzdového systému AVENSIO SOFTWARE.

KDY? Ve čtvrtek 23. 10. 2014 od 8 do 16 hodin

KDE? Ve školicím středisku ALFA SOFTWARE, s.r.o. na adrese Pražská 22, Klatovy.

JAK SE PŘIHLÁSIT? Přihlášku najdete na této stránce.

Cena školení je 1.600 Kč bez DPH, tj. 1.936 Kč vč. DPH. Těšíme se na vás v Klatovech!

Školení pro pokročilé uživatele

23.9.2014

Zveme Vás na ŠKOLENÍ PRO POKROČILÉ uživatele mzdového systému AVENSIO SOFTWARE.

KDY? V úterý 23. 9. 2014 od 8 do 16 hodin

KDE? Ve školicím středisku ALFA SOFTWARE, s.r.o. na adrese Pražská 22, Klatovy.

JAK SE PŘIHLÁSIT? Jednoduše vyplňte tuto elektronickou PŘIHLÁŠKU.

Cena školení je 1.600 Kč bez DPH, tj. 1.936 Kč vč. DPH. Těšíme se na vás v Klatovech!

Školení pro pokročilé uživatele

26.8.2014

Zveme Vás na ŠKOLENÍ PRO POKROČILÉ uživatele mzdového systému AVENSIO SOFTWARE.

KDY? V úterý 26. 8. 2014 od 8 do 16 hodin

KDE? Ve školicím středisku ALFA SOFTWARE, s.r.o. na adrese Pražská 22, Klatovy.

JAK SE PŘIHLÁSIT? Jednoduše vyplňte tuto elektronickou PŘIHLÁŠKU.

Cena školení je 1.600 Kč bez DPH, tj. 1.936 Kč vč. DPH. Těšíme se na vás v Klatovech!

Zaměstnávání mladistvých zaměstnanců

V dnešním článku se dozvíte základní povinnosti zaměstnavatele při zaměstnávání mladistvých zaměstnanců, a jaké práce jsou jim zakázány.

Mladistvými zaměstnanci jsou zaměstnanci mladší 18 let (viz ustanovení § 350 odst. 2 zákoníku práce).

Pracovní podmínky mladistvých řeší ustanovení § 243 a násl. Zákoníku práce.

Obdobně jako u úpravy zvláštních pracovních podmínek zaměstnankyň, také zvláštní pracovní úprava podmínek mladistvých respektuje biologický a společenský faktor této sociální skupiny. Zaměstnavatel je povinen vytvářet příznivé podmínky pro všestranný rozvoj tělesných a duševních schopností mladistvých zaměstnanců. Smí je zaměstnávat pouze pracemi, které jsou přiměřené jejich fyzickému a rozumovému rozvoji.

K povinnostem zaměstnavatele, který zaměstnává mladistvé, patří i zabezpečení vyšetření lékařem poskytujícím pracovnělékařské služby:

 • před vznikem pracovního poměru,
 • před převedením na jinou práci,
 • pravidelně podle potřeby, nejméně však jedenkrát ročně.

Povinností mladistvého zaměstnance je těmto lékařským vyšetřením se podrobit.

Zaměstnavatel dále musí v souvislosti se zaměstnáváním mladistvých respektovat určitá omezení, stanovená v rámci obecné úpravy pracovního poměru – viz zejména ustanovení:

Práce zakázané mladistvým

Zakazuje se zaměstnávat mladistvé zaměstnance pracemi:

 • pod zemí při těžbě nerostů nebo při ražení tunelů a štol,
 • které se zřetelem k anatomickým, fyziologickým a psychickým zvláštnostem v tomto věku jsou pro ně nepřiměřené, nebezpečné nebo škodlivé jejich zdraví, jejichž konkrétní vymezení stanoví Ministerstvo zdravotnictví vyhláškou v dohodě s Ministerstvem průmyslu a obchodu a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, která stanoví i podmínky, za nichž mohou mladiství  výjimečně konat takové práce z důvodu přípravy na povolání  (k tomu viz vyhláška č. 288/2003 Sb.). Zákazy některých prací mohou být vyhláškou rozšířeny i na zaměstnance ve věku do 21 let.
 • při nichž jsou vystaveni zvýšenému nebezpečí úrazu,
 • při jejichž výkonu by mohli vážně ohrozit bezpečnost a zdraví ostatních zaměstnanců nebo jiných fyzických osob.

Také se zakazuje mladistvé zaměstnance zaměstnávat prací přesčas a prací v noci. Výjimečně mohou mladiství zaměstnanci starší než 16 let konat noční práci nepřesahující 1 hodinu, jestliže je to třeba pro jejich výchovu k povolání, a to pod dohledem zaměstnance staršího 18 let, je-li tento dohled pro ochranu mladistvého zaměstnance nezbytný a noční práce bezprostředně navazuje na jeho práci připadající podle rozvrhu pracovních směn na denní dobu.

V případě, že je zakázáno zaměstnávat mladistvého zaměstnance prací, pro kterou se mu dostalo výchovy k povolání, protože její výkon je mladistvým zakázán nebo proto, že podle lékařského posudku ohrožuje jeho zdraví, je zaměstnavatel povinen do doby, než bude mladistvý moci tuto práci konat, poskytnout mu jinou přiměřenou práci odpovídající pokud možno jeho kvalifikaci.

Zaměstnavatel je povinen vést seznam mladistvých zaměstnanců, kteří jsou u něj zaměstnaní. Seznam obsahuje jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození a druh práce, kterou takový zaměstnanec vykonává.

Archiv

Jak vybrat mzdový program

Napište si o krátkou příručku, jak snadno vybrat mzdový systém do Vaší firmy! Zadejte svůj e-mail a příručku ihned odesíláme.

Rychlý kontakt

Alfa Software, s.r.o.
Pražská 22
Klatovy mapa

Tel.: 376 709 890
Napište nám

Seznam obchodních zástupců

 

Používáním této stránky souhlasíte s používáním cookies. Více informací

Nastavení cookies na této webové stránce jsou na "Povolit cookies", abychom Vám mohli umožnit nejlepší možné procházení stránek. Pokud budete pokračovat v používání tohoto webu beze změny nastavení souborů cookies v prohlížeči nebo kliknete na tlačítko "Souhlasím" pak souhlasíte s používáním cookies.

Zavřít