Archiv měsíce: Duben 2014

 

Ošetřovné

Základní informace k ošetřovnému, tj. kdo a za jakých podmínek má na tuto dávku nemocenského pojištění nárok, jaký je postup zaměstnance a zaměstnavatele při uplatňování tohoto nároku a také jak se doba ošetřovného zadává a eviduje v programu AVENSIO Software, naleznete v tomto připojeném dokumentu ve formátu *.pdf: Ošetřovné

Elektronická podání pro finanční správu

Víte o tom, že Finanční správa ČR natočila instruktážní video k aplikaci EPO (tj. Elektronická podání pro finanční správu)? Tato aplikace slouží k elektronické komunikaci poplatníků s finanční správou a je přístupná na stránkách Daňového portálu www.daneelektronicky.cz.

Více informací, zejména k možnostem odesílání podání, získáte v tomto dokumentu.

Přehlednou prezentaci v aplikaci PowerPoint ke službě EPO můžete otevřít pomocí tohoto odkazu.

Program AVENSIO Software samozřejmě umožnuje uložit některá podání pro finanční správu do souboru ve formátu a struktuře, kterou aplikace EPO podporuje. Lze tedy následně takový soubor do aplikace načíst a odeslat.

Toto se týká:

 • vyúčtování zálohové daně,
 • vyúčtování srážkové daně,
 • hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření,
 • následného hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření,
 • vyúčtování pojistného na důchodové spoření.

Možnosti vyexportování dat do výstupních souborů jednotlivých podání jsou pro uživatele programu AVENSIO Software k dispozici v dokumentu „Elektronická podání“ uloženém v menu Nápověda – Soubory nápovědy – Speciální činnosti v programu.

A co Vy? Využíváte aplikaci EPO a jaké s ní máte zkušenosti? Své postřehy můžete psát do komentářů pod článek. Předem za ně děkujeme!

Zdravotní pojištění a zaměstnavatel

Zdravotní pojištění a zaměstnavatel

Povinnosti zaměstnavatele ke zdravotním pojišťovnám jsou zakotveny v zákoně č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a v zákoně č. 592/1992 Sb. o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, oba v aktuálním znění. Mezi důležité povinnosti zaměstnavatele patří placení pojistného a plnění oznamovací povinnosti. Je potřeba vědět, že při plnění těchto povinností je partnerem zdravotních pojišťoven vždy zaměstnavatel. Zaměstnanec si sám žádné pojistné platit nemůže, a to i v případech doplatku pojistného do minimálního vyměřovacího základu, placení pojistného z neplaceného volna atp.

Povinnosti a chyby ve zdravotním pojištění:

 • povinnost platit za své zaměstnance pojistné ve výši 13,5% z vyměřovacího základu (zpravidla se jedná o hrubý příjem zaměstnance) ve stanoveném termínu.
 •  povinnost dodržet odvod pojistného z minimálního vyměřovacího základu, mimo výjimek, na které se minimální vyměřovací základ nevztahuje dle § 3 odst. 8 zákona č. 592/1992 Sb., jedná se například o osoby, za které platí pojistné stát.

a)      chybou může být nesprávně vypočtené pojistné, např. z důvodů nezahrnutí některého plnění do vyměřovacího základu zaměstnance. Sem patří např.  1% vstupní ceny vozidla za každý i započatý kalendářní měsíc poskytnutí vozidla k používání pro soukromé i služební účely.

b)      nedodržení minimálního vyměřovacího základu – zaměstnavatel si neuvědomí, že minimální pojistné musí být odvedeno i  v případě uzavření pracovního poměru na zkrácený úvazek.

c)      opožděné zaplacení pojistného po termínu – tj. po 20. dni následujícího kalendářního měsíce

–          zaplacení pojistného v nižší částce než je stanoveno zákonem, nebo nezaplacení vůbec

–          odvod pojistného pod špatným variabilním symbolem

–          případně odvod na jiné číslo účtu

Tyto chyby mohou vést ke komplikacím jak u zaměstnavatele, tak u zdravotní pojišťovny. Pokud není řádně zaplacené pojistné, dochází u zaměstnavatele ke vzniku dluhu a současně běží penále. Při chybném odvodu eviduje zdravotní pojišťovna neidentifikovatelné platby (nesprávně poukázané), které pak musí být dohledány a správně přiřazené.

 •  zaplatit pojistné v případě, že osoba je považována za zaměstnance ve smyslu ustanovení § 5 písm. a) zákona 48/1997 Sb. v aktuálním znění / za zaměstnance se pro účely zdravotního pojištění považuje fyzická osoba, které plynou nebo by měly plynout příjmy ze závislé činnosti nebo funkčních požitků podle ustanovení § 6 zákona 586/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů/, případně dosažením požadované výše příjmů u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr.
 •  zaměstnavatel má povinnost odvést pojistné na zdravotní pojištění v případě poskytnutí neplaceného volna zaměstnanci a při vykázané neomluvené absenci /pojistné se platí vždy/, s výjimkami uvedenými v ustanovení § 3 odst. 5 písm. a)-c) zákona 592/1992 Sb. v aktuálním znění.

–          chybou může být odvod pojistného, pokud neplacené volno netrvá celý kalendářní den, nebo za zaměstnance platí pojištění stát jen po část kalendářního měsíce.

–          nebo ukončení PP, kdy zaměstnanec je uvolněn pro výkon veřejné funkce.

 •  dále se pojistné platí i v případě stávky, ale je potřeba posoudit účast na stávce. Doba legální stávky se považuje za omluvenou nepřítomnost a pojistné se neplatí. Doba nelegální stávky je považována za neomluvenou nepřítomnost v práci a pojistné je nutné zaplatit.
 •  Zaměstnavatel uplatní odpočet od dosaženého příjmu zaměstnance jen v případě, kdy zaměstnává více jak 50% osob se zdravotním postižením z celkového přepočteného počtu svých zaměstnanců, a to jen u zaměstnané osoby, které byl přiznán invalidní důchod.
 •  další povinností je předat zdravotním pojišťovnám řádně vyplněný formulář „Přehled o platbě pojistného zaměstnavatele“ za příslušný kalendářní měsíc a to nejpozději do 20. dne následujícího kalendářního měsíce. Na přehledu se uvádí součet vyměřovacích základů zaměstnanců, úhrnná výše pojistného, vypočtená jako součet pojistného jednotlivých zaměstnanců (13,5% z vyměřovacího základu, zaokrouhleno na celé koruny nahoru) a počet zaměstnanců, ke kterým se zadané údaje vztahují.

Pokud zaměstnavatel zjistí dodatečně jakoukoliv změnu – ve vyměřovacím základu, v částce pojistného, případně v počtu zaměstnanců, je povinen podat zdravotním pojišťovnám „Přehled“ s opravenými údaji.

Nárok na peněžitou pomoc v mateřství

Česká správa sociálního zabezpečení ve své tiskové zprávě ze dne 20.03.2014 informovala, komu a za jakých podmínek náleží peněžitá pomoc v mateřství (dále jen „PPM“).

Celou tiskovou zprávu uveřejněnou na webových stránkách ČSSZ si můžete přečíst pomocí tohoto odkazu.

Z uvedené zprávy vybírám to nejdůležitější:

PPM je dávkou nemocenského pojištění, jejím účelem je finančně zabezpečit ekonomicky aktivní osoby v situaci, kdy z důvodu mateřství a péče o dítě ztratí dočasně výdělek.

 Základní podmínky nároku na PPM jsou:

– účast na nemocenském pojištění alespoň po dobu 270 kalendářních dní v posledních dvou letech přede dnem nástupu na PPM,

– účast na pojištění (tj. např. trvání zaměstnání, které založilo účast na pojištění) v době nástupu na PPM.

Nárok na PPM má i žena, která na ni nastoupí po skončení zaměstnání v tzv. ochranné lhůtě. Ochranná lhůta je 180 kalendářních dnů od skončení zaměstnání, pokud skončilo v době těhotenství, a zaměstnání trvalo aspoň tuto dobu. Při kratším zaměstnání činí ochranná lhůta jen tolik dnů, kolik trvalo zaměstnání.

U osob samostatně výdělečně činných (dále jen „OSVČ“) musí být pro nárok na PPM splněna podmínka dobrovolné účasti na nemocenském pojištění OSVČ aspoň po dobu 180 dnů v období jednoho roku přede dnem nástupu na PPM a současně i podmínka trvání účasti na nemocenském pojištění alespoň po dobu 270 kalendářních dní v posledních dvou letech přede dnem nástupu na PPM. OSVČ nesmí v době pobírání PPM vykonávat osobně samostatnou výdělečnou činnost.

Dávka se poskytuje 28 týdnů ode dne nástupu na PPM. U ženy, která porodila dvojčata (nebo více dětí zároveň) náleží PPM po dobu 37 týdnů. Nástup na PPM si žena určuje sama, a to v období od počátku 8. až 6. týdne před očekávaným dnem porodu. Pokud došlo k porodu před tímto termínem, náleží PPM ode dne porodu.

Výše PPM činí 70 % redukovaného denního vyměřovacího základu (DVZ) za kalendářní den. DVZ se zpravidla zjišťuje z příjmu za 12 kalendářních měsíců před nástupem na PPM. U OSVČ se vychází z úhrnu měsíčních základů pojistného v rozhodném období před nástupem na PPM. Průměrný denní příjem se upravuje (redukuje) pomocí tří redukčních hranic.

Pokud žena nastoupí na další PPM do 4 let věku předchozího dítěte a její původní zaměstnání neskončilo, tato PPM je jí stanovena stejně jako první PPM.

Kalkulačka pro výpočet PPM je k dispozici na webových stránkách MPSV – viz: www.mpsv.cz/cs/7.

Žádost o dávku PPM se uplatňuje na tiskopisu „Žádost o peněžitou pomoc v mateřství“, který ženě vydá ošetřující lékař (gynekolog). Ten potvrdí na tiskopisu předpokládaný den porodu, žadatelka vyplní potřebné údaje a předá tiskopis svému zaměstnavateli, v případě OSVČ příslušné OSSZ.

Výplata PPM se provádí na bankovní účet nebo složenkou na adresu bydliště.

OSSZ v případě potřeby žadatelům potvrzují tiskopisy „Potvrzení o nároku na dávky (náhrady) ovlivňující nárok a výši rodičovského příspěvku“ a „Potvrzení o denním vyměřovacím základu ovlivňujícím výši rodičovského příspěvku“. Oba tiskopisy v závislosti na situaci slouží úřadu práce při rozhodování o přiznání rodičovského příspěvku, který vyplácí.

Nárok na PPM má i otec dítěte nebo manžel ženy, která dítě porodila, jestliže s matkou dítěte uzavře písemnou dohodu, že bude pečovat o dítě. K dohodě je nutný ještě vyplněný tiskopis „Žádost o peněžitou pomoc v mateřství při převzetí dítěte do péče“, který je k dispozici na webu ČSSZ: www.cssz.cz/cz/tiskopisy/nemocenske-pojisteni/. Pro nárok na dávku platí stejné podmínky jako u ženy. Muž může ženu vystřídat nejdříve od začátku sedmého týdne po porodu dítěte, tedy po šestinedělí, střídání o péči se může i opakovat. PPM se muži poskytuje nejdéle 22 týdnů.

Archiv

Jak vybrat mzdový program

Napište si o krátkou příručku, jak snadno vybrat mzdový systém do Vaší firmy! Zadejte svůj e-mail a příručku ihned odesíláme.

Rychlý kontakt

Alfa Software, s.r.o.
Pražská 22
Klatovy mapa

Tel.: 376 709 890
Napište nám

Seznam obchodních zástupců

 

Používáním této stránky souhlasíte s používáním cookies. Více informací

Nastavení cookies na této webové stránce jsou na "Povolit cookies", abychom Vám mohli umožnit nejlepší možné procházení stránek. Pokud budete pokračovat v používání tohoto webu beze změny nastavení souborů cookies v prohlížeči nebo kliknete na tlačítko "Souhlasím" pak souhlasíte s používáním cookies.

Zavřít