Archív měsíce: Srpen 2013

 

Mějte své zaměstnance pod kontrolou

Píchačkám, unavující ruční evidenci příchodů a odchodů zaměstnanců, nebezpečí ztracených nebo neúplných dokumentů a pomalému vytváření výkazů pracovní doby už odzvonilo. Docházkový program BETA Vám nabízí potřebný přehled o docházce zaměstnanců, snazší plánování nepravidelných směn a úsporu nákladů i času.

Proč je důležité mít docházkový systém ve firmě?

Docházkový systém BETA Vám poskytne detailní informace o pohybu Vašich zaměstnanců, o kontrole bezpečnostních přestávek, o zůstatku dovolené a především o odpracované době. Navíc efektivně a bez chyb vyhotovíte docházkové výkazy. Data z docházkového systému snadno importujete do Vašeho mzdového programu a stanou se tak základem pro výpočet mzdy Vašich zaměstnanců.

S docházkovým systémem:

  • víte o každém pohybu svých zaměstnanců
  • víte, zda zaměstnanci dodržují bezpečnostní přestávky
  • snadno naplánujete nepravidelné směny (např. ve zdravotnictví)
  • efektivně a bez chyb vyhotovíte docházkové výkazy
  • eliminujete chyby vzniklé při vypisování výkazů ručně
  • máte možnost hlídat přesčasové hodiny
  • data z docházky snadno importujete do mzdového systému

Jak biometrický docházkový terminál pozná, že jsem to právě já?

Jednoduše. Každému zaměstnanci jsou při zavádění docházkového systému sejmuty otisky prstů. Po přiložení prstu zaměstnance ke čtečce při příchodu do práce vznikne záznam o průchodu, který čtečka pomocí služby Komunikace pošle do docházkového programu.

Kdo docházku od nás používá?

Naše společnost nabízí docházkový systém již 10 let. Nejčastěji si docházkový systém pořizují firmy s 25 – 100 zaměstnanci a jedním čtecím místem. Mezi naše zákazníky však patří i Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice (700 osobních čísel, 11 ústředen) a Psychiatrická nemocnice v Dobřanech (1300 osobních čísel). Celkem má náš docházkový systém zavedeno kolem 300 organizací. Přečtěte si, jak jsou spokojeny.

A co Vy? Mějte také přehled o docházce svých zaměstnanců!

Vyloučené doby x vyloučené dny

Jaký je rozdíl mezi pojmy vyloučené doby a vyloučené dny?

Vyloučené doby se vykazují na evidenčním listu důchodového pojištění, upravuje je zákon o důchodovém pojištění.

Mezi vyloučené doby patří například doby dočasné pracovní neschopnosti, doby ošetřování nebo péče o dítě v rozsahu 9 (16) kalendářních dnů, doba pobírání invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně, doba, po kterou je uchazeč o zaměstnání v evidenci úřadu práce, doba pobírání tzv. předdůchodu (od 1.1.2013). Více viz § 16 odst. 4 zákona číslo 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění.

Vyloučené dny se vykazují na příloze k žádosti o dávky nemocenského pojištění, upravuje je zákon o nemocenském pojištění.

Mezi vyloučené dny náleží například kalendářní dny omluvené nepřítomnosti v práci bez náhrady příjmu, kalendářní dny dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény s náhradou mzdy, kalendářní dny, za které je vypláceno nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství nebo ošetřovné. Více viz § 18 odst. 7 zákona číslo 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění.

Do této tabulky: Vyloučené doby x vyloučené dny  jsem připravila stručný přehled shora uvedeného. Tabulku si můžete vytisknout.

Jak jsme na tom s komunikací s našimi zákazníky?

Podle jejich slov – výborně. A z toho máme radost.

V červenci jsme naše zákazníky oslovili se žádosti o vyplnění krátkého dotazníku, kde jsme se jich ptali na spokojenost s naší komunikací, především s konzultantkami naší společnosti. Největší pochvalu od nich dostala Mirka Heidlbergerová následovaná Janou Boškovou a Ivetou Liškovou.

Z odeslaných téměř 1700 dotazníků se nám jich vrátilo 440, tj. 27 %. Pouze 4 uživatelé jsou nespokojeni s komunikací, nebo s pozdním vystavováním nových verzí. Troufli jsme si zeptat se jich i na známku, kterou by nás ohodnotili. Průměrně jsme dostali 1,1 a to je přece krásné! Děkujeme!

Pár čísel nikoho nezabije

Několik uživatelů si také stěžovalo na to, že se nemohou dovolat na konzultantskou linku. Především na začátku měsíce se stává, že jsou naše konzultantky zatížené. Nedivte se jim. Jen za prvních 6 měsíců roku 2013 zvládly odpovědět na téměř 10.000 vašich dotazů, jedna konzultantka zvládla vyřešit přes 1.400 dotazů. Průměrně dlouhý hovor jedné konzultantky s jedním zákazníkem trvá necelých 5 minut, za den zvládne operátorka odbavit i 20 telefonátů. Za první polovinu roku 2013 naše „Hot-line holky“ držely telefon u ucha přes 710 hodin, tj. 90 pracovních dnů. Neuvěřitelné!

A co naši obchodní zástupci?

Nesmíme na ně přece zapomenout, protože i na ně byl dotazník zaměřen. Nejvíce jste si chválili pány Šrámka a Burdu ze společnosti Algo, spol. s r.o., Ing. Šedivce, Ing. Tesku, Ing. Hrubého a pana Špičku. Tito pánové Vám vždy perfektně poradí, ne nadarmo od Vás dostali známku 1! V těsném závěsu za uvedenými pány jsou i konzultantky z firem Ecomma, spol. s r.o. a AB People, s.r.o.

Ještě jednou děkujeme

Moc děkujeme všem, kteří se s námi podělili o své názory a strávili chvilku svého času vyplňováním dotazníku. Slibujeme, že neusneme na vavřínech a i nadále se budeme snažit o co největší spokojenost vás – našich zákazníků.

Pracovní poměr na dobu určitou

Pracovní poměr na dobu určitou dle § 39 zákoníku práce ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 155/2013 Sb., od 1. srpna 2013 mění zákon 262/2006 Sb., zákoník práce.

Tímto dnem vstoupila v platnost novela zákoníku práce, která zavádí v § 39 ZP za podmínek v něm uvedených možnost odchylného postupu od standardního tzv. pravidla 3 krát 3 a dost při sjednávání pracovního poměru na dobu určitou. Kromě toho se uvedená novela týká i změny § 90 odst. 1 zákoníku práce, protože se zkracuje nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami, nejde-li o zaměstnance mladšího 18 let – z dosavadních 12 na 11 hodin.

Základní pravidlo zakotvené v § 39 odst. 2 zákoníku práce, které platí od 1. 1. 2012 přikazuje, že doba trvání pracovního poměru na dobu určitou mezi týmiž smluvními stranami nesmí přesáhnout 3 roky a ode dne vzniku prvního pracovního poměru na dobu určitou může být opakována nejvýše dvakrát. Z tohoto pravidla jsou možné pouze dvě výjimky:

–          podle odstavce 3, kdy uvedeným pravidlem není dotčen postup podle zvláštních právních předpisů, jestliže se předpokládá, že pracovní poměr může trvat jen po určitou dobu – např. § 92  odst. 2 zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti ve znění pozdějších předpisů

–          podle odstavce 5, jde-li o pracovní smlouvu zakládající pracovní poměr na dobu určitou sjednanou mezi agenturou práce a zaměstnancem za účelem výkonu práce u jiného zaměstnavatele (tzv. agenturní zaměstnání)

Shora uvedená novela zákoníku práce nově stanoví výjimku další, která je odůvodněna vážnými provozními důvody u zaměstnavatele, nebo důvody spočívající ve zvláštní povaze práce, kterou má zaměstnanec vykonávat.

Cituji:

Jsou-li u zaměstnavatele dány vážné provozní důvody nebo důvody spočívající ve zvláštní povaze práce, na jejichž základě nelze na zaměstnavateli spravedlivě požadovat, aby zaměstnanci, který má tuto práci vykonávat, navrhl založení pracovního poměru na dobu neurčitou, nepostupuje se podle odstavce 2 za podmínky, že jiný postup bude těmto důvodům přiměřený a písemná dohoda zaměstnavatele s odborovou organizací upraví

a) bližší vymezení těchto důvodů,

b) pravidla jiného postupu zaměstnavatele při sjednávání a opakování pracovního poměru na dobu určitou,

c) okruh zaměstnanců zaměstnavatele, kterých se bude jiný postup týkat,

d) dobu, na kterou se tato dohoda uzavírá.

Písemnou dohodu s odborovou organizací je možné nahradit vnitřním předpisem jen v případě, že u zaměstnavatele nepůsobí odborová organizace; vnitřní předpis musí obsahovat náležitosti shora uvedené.

Nová právní úprava tedy umožní na jedné straně zaměstnavatelům pružněji než dosud reagovat na své zvláštní potřeby, ale na straně druhé však vyžaduje, aby výjimky při uzavírání pracovních poměrů na dobu určitou byly vždy řádně a předem doloženy objektivními důvody a byly tak výjimkami nezbytnými.

Náhrada mzdy, platu při dočasné pracovní neschopnosti

Řeší Zákoník práce § 192 odst. 1, kdy zaměstnanci, který byl uznán dočasně práce neschopným nebo kterému byla nařízena karanténa, přísluší v době prvních 14 kalendářních dnů a v období od 1. ledna 2012 do 31. prosince 2013 v době prvních 21 kalendářních dnů trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény náhrada mzdy nebo platu.

 

V jaké výši a za které pracovní dny (směny) se náhrada mzdy poskytuje?

Zákonem stanovená (základní) výše náhrady mzdy:

1) při dočasné pracovní neschopnosti:

– za prvé 3 pracovní dny (směny) náhrada mzdy nepřísluší (nejdéle však za 24 hodin),

– od 4. pracovního dne (směny) náhrada mzdy přísluší ve výši 60 % průměrného redukovaného výdělku.

2) při karanténě:

– za prvé 3 pracovní dny (směny) náhrada mzdy přísluší ve výši 25 % průměrného redukovaného výdělku,

– od 4. pracovního dne (směny) přísluší náhrada mzdy ve výši 60 % průměrného redukovaného výdělku.

 

Přehled redukčních hranic pro nemocenské (denní) a pro náhradu mzdy (hodinové) – rok 2013

redukční hranice

pro nemocenské   (denní)

vynásobení   koeficientem

pro náhradu mzdy   (hodinové)

po zaokrouhlení

Redukce PHV

I.

863,– Kč

x 0,175

151,025 Kč

151,03 Kč

90%

II.

1.295,– Kč

x 0,175

226,625 Kč

226,63 Kč

60%

III.

2.589,– Kč

x 0,175

453,075 Kč

453,08 Kč

30%

 

Příklad:

Průměrný hodinový výdělek (PHV) (je stejný pro nemoc i pro karanténu) zaměstnance je 141,09 Kč,

Počet hodin pracovní neschopnosti (nemoci) pro náhradu mzdy je 96 hodin

Redukce PHV:

do 151,03Kč redukce na 90%

PHV 141,09* 90% = 126,9810Kč, zaokrouhlíme na 126,981Kč.

Redukovaný průměrný hodinový výdělek:

Náhrada mzdy (nemoc) 96 hodin

60% PHV  z 126,981Kč  tj. 76,1886Kč * 96 hodin= 7314,1056 Kč zaokrouhlíme na 7315 Kč.

Náhrada mzdy tedy bude u zaměstnance ve výši 7315 Kč

 

Jaký je rozdíl mezi nemocenským a náhradou mzdy? 

Náhrada mzdy je vyplácena zaměstnavatelem a náleží po dobu od 3. kalendářního dne dočasné pracovní neschopnosti do 21. kalendářního dne dočasné pracovní neschopnosti. Nemocenské je vypláceno Českou správou sociálního zabezpečení od 21. kalendářního dne dočasné pracovní neschopnosti.

 

Vznikla-li dočasná pracovní neschopnost ode dne, v němž má zaměstnanec směnu již odpracovanou, počíná období 14 kalendářních dnů a v období od 1. ledna 2012 do 31. prosince 2013 období 21 kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti pro účely poskytování náhrady mzdy nebo platu následujícím kalendářním dnem.

Příklad:

Zaměstnanec má rovnoměrně rozvrženou pracovní dobu od pondělí do pátku, pracuje osm hodin denně. Zaměstnanec si odpracuje celou směnu a téhož dne mu vznikne pracovní neschopnost, dočasná pracovní neschopnost se zadá až od následujícího dne.

 

Má-li zaměstnanec za pracovní den, v němž mu vzniklo nebo zaniklo právo na náhradu mzdy nebo platu, také právo na mzdu nebo plat za část pracovní doby, přísluší mu za tento den jen poměrný díl náhrady mzdy nebo platu připadající na tu část pracovní doby, za kterou mu nenáleží mzda nebo plat.

Příklad:

Zaměstnanec odpracoval část směny například 3 hodiny ze své pracovní doby a poté šel k lékaři, kde byl ošetřujícím lékařem uznán práce neschopným. Za tento den mu přísluší poměrný díl náhrady mzdy.

 

Pokud pojištěnci po ukončení dočasné pracovní neschopnosti vznikne v následujícím kalendářním dni další dočasná pracovní neschopnost, považuje se tato dočasná pracovní neschopnost za pokračování předcházející dočasné pracovní neschopnosti. (§ 55 odst. 4 Zákona o nemocenském pojištění)

Příklad:

Zaměstnankyně je v neschopnosti po operaci kolene, po ukončení neschopnosti (ortopedie) například v úterý a ve středu zaměstnankyně je objednaná na další plánovanou operaci na gynekologii, vznikne tedy další dočasná pracovní neschopnost. Tato nová pracovní neschopnost se považuje za pokračování předcházející. Neschopenku však vystaví ošetřující lékař na gynekologii. Je však nutné, aby u obou dočasných pracovních neschopností byl stejný zaměstnavatel tj. jednalo se o jeden a ten samý pracovní poměr.

 

Kdo vydává potvrzení o dočasné pracovní neschopnosti?

Potvrzení o dočasné pracovní neschopnosti vydává ten, kdo ji zjistil – tedy ošetřující lékař. V případě lázeňské léčby je to však lázeňský lékař a v případě přijetí jako doprovodu nezletilého dítěte lékař ošetřující dítě. Potvrzení nemůže vydat zařízení záchranné a pohotovostní služby.

 

Od kdy začíná dočasná pracovní neschopnost? Je možné o ní vydat potvrzení i zpětně?

Dočasná pracovní neschopnost začíná dnem, kdy ji ošetřující lékař zjistil. Pokud však osoba nemohla navštívit ošetřujícího lékaře včas (např. protože lékař měl dovolenou), může lékař rozhodnout, že vznikla již dříve. Nejvýše však tři dny zpět. Pokud by šlo o delší období, byl by potřeba také souhlas okresní správy sociálního zabezpečení.

 

Kdo rozhoduje o povolení (změně) vycházek?  

O povolení vycházek nebo změně jejich rozsahu a doby rozhoduje váš ošetřující lékař na základě vašeho zdravotního stavu. Je jenom na něm, aby posoudil, zda je ve vašem případě vhodné povolit vycházky. Na vašem zdravotním stavu záleží také stanovení rozsahu vycházek.

Lékaři se často odvolávají na posudkové lékaře správy sociálního zabezpečení s tvrzením, že posudkoví lékaři jim přikazují či zakazují rozhodnout určitým způsobem. Posudkoví lékaři však nemají právo takto zasahovat do kompetencí lékaře.

 

Jak postupovat, když bych chtěl změnit rozsah vycházek?  

Můžete svého ošetřujícího lékaře požádat o změnu režimu, resp. o povolení vycházek.

 

Jak postupovat, pokud mi lékař nepovolí vycházky či jejich změnu?  

Pokud lékař nevyhoví vaši žádosti, tak ho požádejte, ať vám dá toto své rozhodnutí písemně. Pokud podle vašeho názoru bude stanovený rozsah vycházek nesprávný (např. bezdůvodně krátký), můžete podat proti rozhodnutí opravný prostředek – návrh na přezkoumání lékařského posudku.

Návrh se podává poskytovateli, který posudek vydal (teda ošetřujícímu lékaři). Návrh lze podat do 10 pracovních dnů ode dne prokazatelného obdržení rozhodnutí lékaře o vycházkách. Tento návrh však nemá odkladný účinek, to znamená, že rozhodnutí lékaře platí ode dne vystavení a vy se musíte řídit rozhodnutím lékaře, tj. dodržovat lékařem stanovený režim vycházek.

Při prokázání důvodů, které posuzované osobě nebo jiné osobě oprávněné k podání návrhu na přezkoumání objektivně bránily v podání návrhu ve stanovené lhůtě, poskytovatel zmeškání lhůty pro podání návrhu promine.
Pokud vám na základě opravného prostředku lékař nebo vedoucí zdravotnického zařízení nevyhoví, postoupí návrh jako odvolání do 10 pracovních dnů ode dne jeho doručení, pokud se jedná o lékařský posudek o zdravotní způsobilosti, v ostatních případech do 30 dnů, příslušnému správnímu orgánu (registrujícímu orgánu nebo zřizovateli).

 

Může OSSZ rozhodnout o ukončení dočasné pracovní neschopnosti? 

Okresní správa sociálního zabezpečení (OSSZ) provádí svým lékařem kontrolu správnosti posuzování zdravotního stavu a dočasné pracovní neschopnosti. Zjistí-li OSSZ, že nejsou důvody pro trvání dočasné pracovní neschopnosti, rozhodne o ukončení dočasné pracovní neschopnosti. Zpravidla tak učiní za osobní účasti posuzovaného pacienta. Lékař OSSZ však může v některých případech rozhodnout o ukončení DPN také bez osobního vyšetření pacienta.

 

Jak postupovat, když OSSZ rozhodne o ukončení dočasné pracovní neschopnosti?  

Podle zákona máte lhůtu 15 dní na podání odvolání proti rozhodnutí o ukončení pracovní neschopnosti. V rozhodnutí byste měla být o této možnosti poučena, pokud se tak nestane, máte právo podat odvolání do 90 dnů.

Odvolání musí obsahovat: vaše jméno, rodné číslo a místo trvalého bydliště (na tuto adresu vám bude dále doručováno), označení správního orgánu, který rozhodnutí vydal (ve vašem případě se jedná o okresní správu sociálního zabezpečení). Další důležitou náležitostí je číslo jednací, pod kterým bylo rozhodnutí vydáno, s příslušným datem vydání rozhodnutí. Nakonec je také nutné uvést, v čem spatřujete nesprávnost rozhodnutí.

Odvolání se podává u správního orgánu, který napadené rozhodnutí vydal. Nerozhodne-li se správní orgán, který rozhodnutí vydal, plně vyhovět odvolání, předá spis se svým stanoviskem odvolacímu správnímu orgánu, tedy České správě sociálního zabezpečení, která o odvolání rozhodne.

 

Co mám dělat, když nesouhlasím s rozhodnutím lékaře o vzniku dočasné pracovní neschopnosti?

Pokud máte za to, že posouzení dočasné pracovní neschopnosti vaším ošetřujícím lékařem není správné, můžete do tří dnů ode dne obdržení posouzení podat návrh na přezkoumání. Návrh se podává prostřednictvím ošetřujícího lékaře k vedoucímu zdravotnického zařízení. To znamená, že návrh musíte adresovat vedoucímu zdravotnického zařízení, ale návrh předáte ošetřujícímu lékaři, který jej následně sám předá vedoucímu. (Pokud lékař nemá vedoucího, podává se návrh přímo ošetřujícímu lékaři.) Jestliže vedoucí (případně přímo ošetřující lékař) návrhu nevyhoví, postoupí jej do pěti dnů příslušnému správnímu úřadu. Tím je ten orgán, který zdravotnické zařízení zřídil nebo registroval. Většinou se jedná o krajský úřad nebo ministerstvo zdravotnictví. Ten odvolání buď zamítne, nebo posouzení zruší a vrátí k vydání nového nebo doplňujícího.

 

Čím je významný 180. den trvání dočasné pracovní neschopnosti?  

Lékař má po 180 dnech trvání dočasné pracovní neschopnosti povinnost ukončit pracovní neschopnost, pokud je Váš zdravotní stav stabilizovaný (tudíž nemusíte být plně vyléčený).

 

Které údaje lékař může a které nesmí sdělit zaměstnavateli?

Lékař ze zákona nesmí uvést diagnózu, pro kterou je pacient shledán dočasně práce neschopným. Naopak je povinen sdělit zaměstnavateli na jeho žádost místo pobytu a rozsah a dobu povolených vycházek. A to i po uplynutí prvních čtrnácti dnů dočasné pracovní neschopnosti.

 

Kdy mohou přijít kontroly?

Kontroly se provádějí pravidelně během celého týdne, případně i o víkendu nebo svátcích. Zákonem není stanovený čas, ve kterém může kontrola přijít. Může k ní proto dojít prakticky kdykoli, i když všeobecně je přijímáno, že v době od 22 hod do 6 hod je noční klid a kontroly by představovaly spíše rušení klidu a léčebného režimu práce neschopného.

 

Je zaměstnavatel oprávněn kontrolovat mě během dočasné pracovní neschopnosti?

Ano, ale pouze během prvních 21 dní. Navíc smí kontrolovat pouze to, zda zaměstnanec dodržuje místo pobytu a stanovené vycházky. Po uplynutí 21 dnů pracovní neschopnosti může pouze podat podnět okresní správě sociálního zabezpečení, aby provedla kontrolu ona.

 

Právní předpisy:

Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění
Zákoník práce č. 262/2006 Sb.

Náš web slaví první narozeniny

Včera jsme slavili desáté výročí zapsání společnosti Alfa Software, s.r.o. do obchodního rejstříku a dnes slavíme první narozeniny nové verze našeho webu alfasoftware.cz. Na nové prezentaci má lví podíl společnost CIWire s.r.o. z Plzně. Děkujeme zejména panu Krajňákovi a paní Langové za výbornou spolupráci!

Už několikrát jsme vás informovali o tom, co nového proti starému webu tady máme. Určitě si pravidelně čtete články na odborná témata v blogu, diskutujete v diskuzním fóru nebo využíváte naše služby pro vás. Průběžně vás oslovujeme se žádostmi o reference a to jak na mzdový systém AVENSIO, tak i na docházkový systém BETA.

A co na webu chystáme do budoucna?

Ode dneška najdete v diskuzním fóru novou rubriku s názvem Rady a inzeráty. Toto fórum je určeno pro všechny návštěvníky našeho webu, aby měli možnost a prostor poradit si mezi sebou. A nemusí to být jen rady ohledně AVENSIA. Někdo z vás možná právě v tuto chvíli hledá šikovnou mzdovou účetní. Kam si podat inzerát? Co třeba na web expertů na mzdy a docházku? J

Na konci prázdnin bude pro vás k dispozici nová příručka, tentokrát na téma „8 nejčastějších chyb při uzavírání pracovní smlouvy“. Osm bodů by Vám mělo usnadnit situaci při podpisu pracovní smlouvy, především se dozvíte, na jaké oblasti v pracovní smlouvě se zaměřit a kde zaměstnavatelé nejčastěji chybují (ať už úmyslně či nevědomostí).

Další nápady na zlepšení určitě přijdou od vás – návštěvníků našeho webu. Zapojte se do naší ankety „Jak se vám líbí náš web“ a řekněte nám, co se vám líbí a co vám chybí. Děkujeme!

Zajímá vás, co jsme dělali prvních šest měsíců roku 2013 u nás ve firmě?

Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele

Zákonné pojištění vzniká dnem vzniku prvního pracovněprávního vztahu u zaměstnavatele, jinými slovy tímto pojištěním jsou pojištěni všichni zaměstnavatelé, kteří zaměstnávají alespoň jednoho zaměstnance.  Pojištění vzniká ze zákona, neuzavírá se pojistná smlouva.

Pojištění se vztahuje na odpovědnost za škodu způsobenou zaměstnanci pracovním úrazem nebo nemocí z povolání. Zaměstnavatel má právo, aby za něho příslušná pojišťovna nahradila škodu, která vznikla zaměstnanci při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, a to v rozsahu, v jakém za ni zaměstnavatel odpovídá podle zákoníku práce.

U České pojišťovny, a.s. jsou pojištěni ti zaměstnavatelé, kteří měli odpovědnostní pojištění sjednáno s touto pojišťovnou smluvně do 31. 12. 1992. Ostatní zaměstnavatelé jsou pojištěni u Kooperativy pojišťovny, a.s., Vienna Insurance Group.

Podmínky a sazby pro odvod pojistného jsou upraveny vyhláškou Ministerstva financí ČR č. 125/1993 Sb.

Pojistné si vypočítává zaměstnavatel ze základu stanoveného shodně s postupem pro určení vyměřovacího základu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti podle ustanovení § 5 zákona č. 589/1992 Sb. Do vyměřovacího základu pro odvod zákonného pojištění se započítává také vyměřovací základ pojistného na sociální pojištění nad stanovenou hranici maximálního vyměřovacího základu (pro rok 2013 1.242.432,– Kč), tj. na výpočet pojistného na zákonné pojištění se ustanovení § 15a zákona č. 589/1992 Sb. nevztahuje.

Základem pro výpočet pojistného je souhrn vyměřovacích základů za uplynulé kalendářní čtvrtletí všech zaměstnanců, které zaměstnavatel v tomto období zaměstnával.

K výpočtu se použije sazba uvedená v příloze č. 2 vyhlášky č. 125/1993 Sb. pro příslušnou kategorii určenou podle převažující činnosti vykonávající zaměstnavatelem.

Pojistné za I. čtvrtletí každého kalendářního roku je splatné do 31. ledna, za II. čtvrtletí do 30. dubna, za III. čtvrtletí do 31. července a za IV. čtvrtletí do 31. října.

Minimální pojistné za kalendářní čtvrtletí je 100,– Kč.

Nezaplatí-li zaměstnavatel pojistné řádně a včas, zvyšuje se o 10 % dlužné částky za každý započatý měsíc.

Při pojistné události vzniklé z důvodu pracovního úrazu nebo nemoci z povolání je povinností zaměstnavatele oznámit tuto skutečnost příslušné pojišťovně a v součinnosti s ní se podílet na včasném a řádném odškodnění.

Zákonné pojištění se vztahuje na pracovní úrazy a nemoci z povolání zaměstnanců, kteří jsou u zaměstnavatele v pracovním poměru na základě pracovní smlouvy, nebo kteří pro něj vykonávají činnost na základě dohody o pracovní činnosti nebo dohody o provedení práce.

V případě, že má zaměstnavatel zaměstnance pouze na DPP (nepřekročí VZ 10.000,– Kč) hradí minimální pojistné ve výši 100,– Kč (neomezený počet DPP). Pokud zaměstnanec na DPP vstoupí do odvodu sociálního pojištění, musí být prováděn výpočet zákonného pojištění shodně s postupem podle ustanovení §12 odst. 2 vyhlášky č. 125/1993 Sb.

Jak již bylo shora uvedeno, vyhláška č. 125/1993 Sb. se vztahuje pouze na zaměstnance, kteří mají se zaměstnavatel uzavřen právní vztah podle zákoníku práce. Z tohoto důvodu se pojistné neodvádí z odměn uvolněných zastupitelů, z odměn jednatelů, společníků, členů statutárních orgánů, dozorčích rad apod., kteří nemají uzavřen pracovněprávní vztah na základě zákoníku práce, a to i přes tu skutečnost, že od 01.01. 2012 je za tyto osoby odváděno sociální pojištění (pokud je jejich příjem 2.500,– Kč nebo vyšší). Pokud nastane situace, kdy budou mít jmenovaní u zaměstnavatele ještě pracovněprávní vztah, je zapotřebí z tohoto vztahu zákonné pojištění odvést.

Více informací lze dohledat na webových stránkách Kooperativy pojišťovny, a.s., Vienna Insurance Group – viz tento odkaz: http://www.koop.cz/nase-produkty/zakonne-pojisteni-odpovednosti-zamestnavatele/ nebo České pojišťovny, a.s. – viz tento odkaz: http://www.ceskapojistovna.cz/p?pojisteni-odpovednosti-zamestnavatele

Archiv

Jak vybrat mzdový program

Napište si o krátkou příručku, jak snadno vybrat mzdový systém do Vaší firmy! Zadejte svůj e-mail a příručku ihned odesíláme.

Rychlý kontakt

ALFA SOFTWARE, s.r.o.
Pražská 22
Klatovy mapa

Tel.: 376 709 890
Napište nám

Seznam obchodních zástupců

 

Používáním této stránky souhlasíte s používáním cookies. Více informací

Nastavení cookies na této webové stránce jsou na "Povolit cookies", abychom Vám mohli umožnit nejlepší možné procházení stránek. Pokud budete pokračovat v používání tohoto webu beze změny nastavení souborů cookies v prohlížeči nebo kliknete na tlačítko "Souhlasím" pak souhlasíte s používáním cookies.

Zavřít