Archiv měsíce: Červenec 2013

 

Státní a ostatní svátky, dny pracovního klidu a významné dny

Víte o tom, že novelou zákona č. 245/2000 Sb. o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu (dále jen „zákon“) provedenou zákonem č. 162/2013 Sb. se s účinností od 11.08.2013 rozšiřuje počet významných dnů České republiky?

 

Nově jsou tak podle ustanovení § 4 zákona kromě dosavadních významných dnů

 • 27. ledna – Den památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti
 • 8. března – Mezinárodní den žen
 • 12. března – Den přístupu České republiky k Severoatlantické smlouvě (NATO)
 • 7. dubna – Den vzdělanosti
 • 5. května – Květnové povstání českého lidu
 • 15. května – Den rodin
 • 10. června – Vyhlazení obce Lidice
 • 27. června – Den památky obětí komunistického režimu
 • 11. listopadu – Den válečných veteránů

také tyto dny

 • 16. leden – Den památky Jana Palacha
 • 28. březen – Den narození Jana Ámose Komenského

Významné dny jsou dny pracovními, novela uvedeného zákona tak nemá vliv na poskytování pracovního volna s náhradou mzdy ve výši průměrného výdělku nebo s částí ušlé mzdy.

Pro úplnost uvádím, že podle ustanovení § 1 zákona jsou státními svátky tyto dny:

 • 1. leden – Den obnovy samostatného českého státu
 • 8. květen – Den vítězství
 • 5. červenec – Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje
 • 6. červenec – Den upálení mistra Jana Husa
 • 28. září – Den české státnosti
 • 28. říjen – Den vzniku samostatného československého státu
 • 17. listopad – Den boje za svobodu a demokracii se prohlašují za státní svátky České republiky

Ustanovení § 2 zákona vymezuje ostatní svátky – těmi jsou:

 • 1. leden – Nový rok
 • Velikonoční pondělí
 • 1. květen – Svátek práce
 • 24. prosinec – Štědrý den
 • 25. prosinec – 1. svátek vánoční
 • 26. prosinec – 2. svátek vánoční

Státní svátky a ostatní svátky jsou dny pracovního klidu (viz ustanovení § 3 zákona). V těchto dnech platí obecně zákaz výkonu práce (viz ustanovení § 91 odst. 2 zákoníku práce). Z tohoto zákazu však zákoník práce připouští některé nezbytné výjimky. Podle ustanovení § 91 odst. 3 a 4 zákoníku práce lze ve svátek nařídit například naléhavé opravné práce, inventurní a závěrkové práce, práce při živelních událostech, práce v dopravě, krmení a ošetřování zvířat, práce při nepřetržitém provozu a práce potřebné při střežení objektů zaměstnavatele.

Výše minimální a nejnižší úrovně zaručené mzdy

      S účinností ode dne 1.8.2013 platí nařízení vlády č. 210/2013 Sb., ze dne 16. července 2013, kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostřední a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů.

 

 1. Toto nařízení vlády upravuje výši minimální mzdy na částku 8.500,- Kč a hodinovou minimální mzdu na částku 50,60 Kč pro stanovenou pracovní dobu 40 hodin týdně.

 

 1. Nejnižší úrovně zaručené mzdy pro stanovenou pracovní dobu 40 hodin týdně jsou odstupňovány podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti vykonávaných prací, které jsou zařazeny do 8 skupin. Vždy pro 2 tarifní třídy, a to např. 1. a 2. tar. třída je skupina 1, 3. a 4. tar. třída je skupina 2 atd. Jedná se o organizace, kde je podle zákoníku práce poskytován „PLAT“.

 

Skupina prací

Nejnižší úroveň zaručené mzdy

v Kč za hodinu

v Kč   za měsíc

1.

50,60

8 500

2.

55,90

9 400

3.

61,70

10 400

4.

68,10

11 400

5.

75,20

12 600

6.

83,00

13 900

7.

91,70

15 400

8.

101,20

17 000

 

 1. § 4 tohoto nařízení vlády stanoví sazbu minimální mzdy a nejnižší úrovně zaručené mzdy při omezeném pracovním uplatnění zaměstnance.
 • Sazba minimální mzdy pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin činí u zaměstnance, který je  p o ž i v a t e l e m   i n v a l i d n í h o  důchodu, 48,10 Kč za hodinu nebo 8 000 Kč za měsíc.
 • Nejnižší úrovně zaručené mzdy pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin jsou odstupňovány podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti vykonávaných prací zařazených do 8 skupin. Opět jsou to skupiny po dvou tarifních třídách, jak je uvedeno výše.

 

Skupina prací

Nejnižší úroveň zaručené mzdy

v Kč za hodinu

v Kč   za měsíc

1.

48,10

8 000

2.

53,10

8 900

3.

58,60

 9 800

4.

64,70

10 800

5.

71,50

12 000

6.

78,90

13 200

7.

87,10

14 600

8.

96,20

16 100

 

 

Nejčastější dotazy ohledně zkušební doby

Poslední dobou sledujeme diskuze na témata týkající se mzdové oblasti a vybrali jsme pro Vás nejčastější dotazy v této problematice.

Kde najdeme informace o zkušební době?

Zalistujte v zákoníku práce na § 35, kde se dozvíte o délce zkušební doby, termínu sjednání a způsobu sjednání. V krátkosti uvedu, že zkušební doba nesmí být delší než 3 po sobě jdoucí kalendářní měsíce ode dne vzniku pracovního poměru (u vedoucích 6 měsíců), lze ji sjednat nejpozději v den nástupu do práce, nesmí být dodatečně prodlužovaná a musí být sjednána písemně.

Dodatečné prodlužování zkušební doby

Jak již bylo napsáno výše, zkušební doba nesmí být dodatečně prodlužovaná. Smysl zkušební doby může být naplněn jen tehdy, když účastníci pracovního poměru získají poznatky potřebné k rozhodnutí, zda budou chtít pokračovat v pracovním poměru či nikoliv. Tyto poznatky mohou získat jen tehdy, pokud zaměstnanec bude konat po celou zkušební dobu svoji práci.

V případech, kdy práci brání překážky na straně zaměstnance i zaměstnavatele, se zkušební doba prodlužuje. Na straně zaměstnance to mohou být tyto překážky: ošetřování člena rodiny, dočasná pracovní neschopnost, dovolená. Na straně zaměstnavatele to mohou být prostoje.

Nárok na dovolenou při ukončení PP ve zkušební době

Nárok na dovolenou zaměstnanec má, pokud odpracoval alespoň 60 dní. Za každých 21 odpracovaných dní náleží zaměstnanci 1/12 nároku dovolené ve firmě. Pokud tedy zaměstnanec odpracoval celé dva měsíce, náleží mu 2/12 nároku dovolené. Př. firemní nárok dovolené je 20 dní, zaměstnanec odpracoval 44 dní. Celková výše dovolené je 20/12 * 2 = 3,5 dne.

Ukončení PP ve zkušební době po dvoudenní práci

V zákoníku práce není stanoveno, jak dlouho musíte u zaměstnavatele pracovat, abyste mohli skončit PP ve zkušební době. Lze tedy skončit i po jednom dni práce.

Musí být zkušební doba sjednaná?

Zákoník práce nevyžaduje sjednání zkušební doby. Záleží pouze na zaměstnavateli a zaměstnanci, zda si zkušební dobu mezi sebou v pracovní smlouvě sjednají. Pro uzavření pracovní smlouvy toto ustanovení není povinné – viz § 34 zákoníku práce.

Jak se počítá zkušební doba?

Postup výpočtu zkušební doby je uveden v § 333 zákoníku práce. Ten říká toto: „Doby počínají prvním dnem a končí uplynutím posledního dne stanovené nebo sjednané doby“. Zkušební dobu je třeba prodloužit o zameškané pracovní dny, ve kterých měl mít zaměstnanec pracovní směnu. Ne každý zaměstnavatel si je 100% jistý určením posledního dne zkušební doby, proto pokud chcete ukončit pracovní poměr ve zkušební době, neotálejte s tím až na konec zkušební doby, která může být vypočtena chybně.

Co by Vás ještě zajímalo?

Splatnost a výplata mzdy

Mzda je podle ustanovení § 141 odst. 1 zákoníku práce splatná po vykonání práce, a to nejpozději do konce kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém zaměstnanci vzniklo právo na mzdu nebo na některou její složku.

V rámci období, v němž je mzda splatná, musí zaměstnavatel sjednat, stanovit nebo určit pravidelný termín výplaty mzdy (viz ustanovení § 141 odst. 3 zákoníku práce).

Připadne-li tento den (tj. výplatní termín) na sobotu, neděli nebo svátek, vyplácí se mzda v nejbližším předcházejícím pracovním dni, není-li v kolektivní smlouvě nebo ve vnitřním předpisu zaměstnavatele stanoveno, že se tak stane v nejbližším následujícím pracovním dni.

Zaměstnavatel musí podle ustanovení § 141 odst. 4 zákoníku práce vyplatit zaměstnanci před nastoupením dovolené mzdu splatnou během dovolené, jestliže výplatní termín připadne na období dovolené, pokud se se zaměstnancem nedohodne na jiném (pozdějším) dni výplaty mzdy. Pokud to neumožňuje technika výpočtu mezd, je zaměstnavatel povinen vyplatit zaměstnanci přiměřenou zálohu a zbývající část mzdy je povinen vyplatit nejpozději v nejbližším pravidelném výplatním termínu následujícím po dovolené.

Při skončení pracovního poměru je zaměstnavatel povinen vyplatit zaměstnanci na jeho žádost mzdu za měsíční období, na které mu vzniklo právo, v den skončení pracovního poměru. Pokud to neumožňuje technika výpočtu mezd, je zaměstnavatel povinen vyplatit zaměstnanci mzdu nejpozději v nejbližším pravidelném výplatním termínu následujícím po dni skončení pracovního poměru. (viz ustanovení § 141 odst. 5 zákoníku práce)

Mzda se zaokrouhluje na celé koruny nahoru a její výplata se provádí v české měně (viz ustanovení § 142 odst. 1 a 2 zákoníku práce). Podle ustanovení § 143 odst. 2 zákoníku práce je možné zaměstnancům s místem výkonu práce v zahraničí s jejich souhlasem poskytovat mzdu nebo její část v dohodnuté cizí měně.

Podle ustanovení § 142 odst. 5 zákoníku práce je zaměstnavatel povinen při měsíčním vyúčtování mzdy vydat zaměstnanci písemný doklad obsahující údaje o jednotlivých složkách mzdy a o provedených srážkách. Pokud o to zaměstnanec požádá, musí mu zaměstnavatel předložit doklady, na jejichž základě mzdu vypočetl.

Zaměstnavatel může jiné osobě, včetně manžela nebo registrovaného partnera, vyplatit zaměstnancovu mzdu zásadně jen na základě písemné plné moci. (viz ustanovení § 142 odst. 6 zákoníku práce).

Podle ustanovení § 142 odst. 3 zákoníku práce se mzda vyplácí na pracovišti a v pracovní době, nebylo-li dohodnuto jiné místo výplaty a jiná doba.

Výplata mzdy bezhotovostním způsobem je výjimkou z této obecné zásady. Podle ustanovení § 143 odst. 1 zákoníku práce je zaměstnavatel povinen na základě dohody se zaměstnancem při výplatě mzdy, popřípadě jiných peněžitých plnění ve prospěch zaměstnance, po provedení případných srážek ze mzdy nebo z platu podle tohoto zákona nebo zvláštního právního předpisu, zaplatit částku určenou zaměstnancem na svůj náklad a nebezpečí na jeden platební účet určený zaměstnancem, a to nejpozději v pravidelném termínu výplaty mzdy nebo platu, pokud se zaměstnancem písemně nesjedná pozdější termín.

Poznámka: Pro úplnost uvádím, že před novelou zákoníku práce provedenou zákonem č. 365/2011 Sb. platilo, že mzda byla vyplácena na platební účet zaměstnance, nikoliv tedy na účet, který zaměstnanec určil.

Pro splatnost a výplatu odměny z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (tj. z dohody o provedení práce, dohody o pracovní činnosti), odměny za pracovní pohotovost a náhrady mzdy (za dobu dovolené, překážek v práci atd.) platí obdobně totéž, co bylo uvedeno shora o splatnosti a výplatě mzdy. Zákoník práce ovšem umožňuje, aby se zaměstnavatel se zaměstnancem dohodli o splatnosti a výplatě jinak – např. za delší období než za jeden měsíc nebo v jiném než pravidelném výplatním termínu. Je-li sjednána jednorázová splatnost odměny z dohody až po provedení celého pracovního úkolu, vyplatí zaměstnavatel odměnu z dohody v nejbližším výplatním termínu po dokončení a odevzdání práce. (viz ustanovení § 144 zákoníku práce).

Zákoník práce dává svým ustanovením § 56 odst. 1 písm. b) zaměstnanci právo okamžitě zrušit pracovní poměr, pokud mu nebyla zaměstnavatelem vyplacena mzda, náhrada mzdy nebo jakákoli její část do 15 dnů po uplynutí období splatnosti. Zároveň podle ustanovení § 56 odst. 2 zákoníku práce přísluší zaměstnanci od zaměstnavatele náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku za dobu, která odpovídá délce výpovědní doby.

Jestliže zaměstnavatel neposkytne zaměstnanci mzdu či jiné peněžité plnění řádně a včas, je v prodlení, a to následující kalendářní den po dni, kdy mělo být plnění vyplaceno. V této souvislosti tedy může zaměstnanec:

 • uplatnit své právo žalobou u      soudu

Poznámka: Mzdou se v tomto článku rozumí i plat.

Výchova dítěte, péče o dítě a důchodový věk

Význam pojmů „péče o dítě“ a „výchova dítěte“ je v oblasti důchodového pojištění odlišný.

Doba péče o dítě

Doba péče o dítě je doba, po kterou osoba pečuje osobně o dítě ve věku do čtyř let a tato doba se započítává pro nárok na starobní důchod jako náhradní doba pojištění, bez ohledu na to, zda o dítě pečuje žena nebo muž (viz § 5 odst. 1 písm. r) a § 12 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění).

Stejnou dobu péče o dítě nelze započítat současně více osobám. Pokud o dítě pečovalo více osob současně, započte se doba péče té osobě, která pečovala v největším rozsahu (viz § 14 odst. 2 zákona o důchodovém pojištění).

Dobu péče o dítě do 4 let věku ukončenou po 30. 6. 2007 prokazují ženy i muži shodně, a to čestným prohlášením na předepsaném tiskopisu při podávání žádosti o důchod. Pro úplnost uvádím, že muži, kteří ukončili péči o dítě do 4 let věku v období od 1. 1. 1996 do 30. 6. 2007, museli podat přihlášku k účasti na důchodovém pojištění nejpozději do dvou let od skončení péče u příslušné okresní správy sociálního zabezpečení.

Výchova dítěte 

Podmínka výchovy dítěte je kritériem pro stanovení důchodového věku u žen, tj. prokazují ji pouze ženy. U žen narozených před rokem 1975 se důchodový věk určuje podle toho, kolik vychovaly dětí. Při stanovení důchodového věku jsou tyto ženy zvýhodněny, neboť v současnosti se důchodový věk mužů a žen postupně sbližuje a v budoucnu se sjednotí.

Na důchodový věk žen má vliv výchova dítěte vlastního, ale i osvojeného nebo převzatého do péče nahrazující péči rodičů. Ženy, které nevychovávaly dítě nepřetržitě od jeho narození do zletilosti, často nevědí, zda jim taková výchova bude pro stanovení důchodového věku uznána.

Podmínka výchovy dítěte je splněna (viz § 32 odst. 4 zákona o důchodovém pojištění), pokud:

 • žena osobně pečuje nebo pečovala o dítě do dosažení zletilosti alespoň 10 roků,
 • žena se ujala výchovy dítěte po dosažení osmého roku jeho věku a pečuje nebo pečovala o něj do dosažení zletilosti alespoň po dobu 5 let.

Podmínka výchovy dítěte se považuje za splněnou také tehdy, pečovala-li žena o nezletilé dítě od jeho narození do jeho úmrtí, pokud dítě zemřelo po dosažení šesti měsíců věku, nebo aspoň poslední tři roky před dosažením důchodového věku.

Do doby výchovy dítěte se započítává též doba, po kterou žena nemohla o dítě osobně pečovat z důvodu své nemoci nebo proto, že dítě bylo ze zdravotních důvodů umístěno v ústavní péči.

Další informace, týkající se péče o děti, výchovy dětí a způsobu jejich prokazování pro důchodové účely, lze dohledat na internetových stránkách České správy sociálního zabezpečení www.cssz.cz nebo Vám je poskytnou pracovníci okresních správ sociálního zabezpečení nebo call centra ČSSZ pro důchodové pojištění na telefonním čísle 257 062 860. Tabulka pro výpočet důchodového věku je k dispozici na těchto stránkách www.cssz.cz/cz/duchodove-pojisteni/davky/starobni-duchody.htm.

Co se u nás stalo?

Polovina roku je, stejně jako jeho konec, důvodem k bilancování toho, co se v daném (půl)roce povedlo. Nejinak je tomu s námi. Zajímá Vás, co se za prvních šest měsíců roku 2013 stalo u nás a čím jsme Vám mohli být alespoň trochu nápomocní?

Pro naše uživatele jsou nejdůležitější nové verze programu AVENSIO. Těch jsme od ledna vydali celkem pět. Nejvíc jsme se zapotili u programování druhého pilíře důchodového spoření, Vy – naši uživatelé – se zase zapotíte při jeho zadávání u Vašich zaměstnanců.

Na našem webu jsme zaznamenali poměrně velkou návštěvnost především díky článkům v blogu. Od ledna jsme uveřejnili přes 20 článků, největším spisovatelem v této oblasti je konzultantka Iveta Lišková (mimo jiné pro Vás píše dopisy k verzi a dokumenty v nápovědě v programu AVENSIO). Nejčtenějším článkem byl ten o povinnostech mzdové účetní po skončení roku.

Víte, že Vás poslední dobou častěji oslovujeme s prosbou o referenci ať už na naše produkty, nebo služby. Od Nového roku se na našich stránkách objevily zkušenosti našich uživatelů se mzdovým programem AVENSIO, s docházkou a elektronickou distribucí mzdových lístků.

Kromě těch již zavedených služeb, jako je tlakové lepení mzdových lístků u nás, již zmíněná elektronická distribuce mzdových lístků, externí zpracování mezd nebo pořádání seminářů, jsme pro zákazníky zavedli jednu novou – potisk čipových karet.

Od začátku roku jsme také proškolili téměř 400 uživatelů – na seminářích k ročnímu zúčtování daně, na Jarním semináři v Klatovech nebo na školení pro pokročilé u nás ve firmě. Jste také mezi proškolenými?

Při naší práci nezapomínáme ani na opuštěné děti z janovického Klokánku. V zimě jsme s nimi byli dvakrát bruslit na klatovském zimáku a na jaře jsme s nimi soutěžili přímo u nich. Fotky z těchto akcí jsou na našem profilu na FaceBooku.

A co pro Vás chystáme na druhou polovinu roku? Na konci července by měla vyjít nová verze programu AVENSIO, během léta vyměníme příručku na naší úvodní stránce, tentokrát bude na téma „Na co si dát pozor při uzavírání pracovní smlouvy“. Na podzim k nám můžete přijet na školení pro pokročilé nebo se spolu uvidíme na Podzimním semináři. Těšíte se?

Výpadek aplikací Daňového portálu

Vážení uživatelé,

upozorňujeme Vás na plánovaný výpadek všech aplikací Daňového portálu, viz informační e-mail od Generálního finančního ředitelství.

 

Dobrý den,

ve dnech 4.července 2013 od 18:00 do 8.července 2013 06:00 bude z technických důvodů docházet k nepravidelným výpadkům spojení a nedostupnosti všech aplikací Ministerstva financí a Finanční správy dostupných ve veřejném internetu, všechny internetové stránky končící mfcr.cz.
Plánovaná nedostupnost se týká i VŠECH APLIKACÍ DAŇOVÉHO PORTÁLU. Jedná se o aplikace: Elektronická podání pro Finanční správu, Daňová informační schránka, Vracení DPH v rámci EU, Komunikační schránka pro banky a Registr plátců DPH včetně webové služby vzdáleného přístupu a Internetových stránek ePodpora.

 

S pozdravem

Generální finanční ředitelství

Technická podpora aplikací

Daňového portálu www.daneelektronicky.cz

E-mail: epodpora@fs.mfcr.cz

Archiv

Jak vybrat mzdový program

Napište si o krátkou příručku, jak snadno vybrat mzdový systém do Vaší firmy! Zadejte svůj e-mail a příručku ihned odesíláme.

Rychlý kontakt

Alfa Software, s.r.o.
Pražská 22
Klatovy mapa

Tel.: 376 709 890
Napište nám

Seznam obchodních zástupců

 

Používáním této stránky souhlasíte s používáním cookies. Více informací

Nastavení cookies na této webové stránce jsou na "Povolit cookies", abychom Vám mohli umožnit nejlepší možné procházení stránek. Pokud budete pokračovat v používání tohoto webu beze změny nastavení souborů cookies v prohlížeči nebo kliknete na tlačítko "Souhlasím" pak souhlasíte s používáním cookies.

Zavřít