Archiv měsíce: Červen 2013

 

Rodičovská dovolená x rodičovský příspěvek

Zaměstnavatel je povinen podle ustanovení § 196 zákoníku práce poskytnout rodičovskou dovolenou matce dítěte po skončení mateřské dovolené a otci od narození dítěte, a to kdykoliv na jejich žádost a v rozsahu, o jaký požádají. Rodičovskou dovolenou lze však čerpat nejdéle do doby, kdy dítě dosáhne věku 3 let. Po dosažení tohoto věku již není zaměstnavatel povinen poskytnout rodiči pracovní volno.

Nástup výkonu práce v pracovněprávním vztahu, v němž je rodičovská dovolená poskytnuta, znamená vždy její ukončení, neboť to vyplývá z povahy rodičovské dovolené jako překážky v práci, po dobu jejíhož trvání je zaměstnavatel povinen omluvit nepřítomnost zaměstnankyně/zaměstnance v práci. Nevylučuje se však, aby tito za trvání rodičovské dovolené vykonávali pro jiného, případně i pro téhož zaměstnavatele práci v rámci jiného pracovněprávního vztahu, avšak bude-li se jednat o stejného zaměstnavatele, nesmí se jednat o výkon prací stejného druhu.

Při nástupu do práce po skončení rodičovské dovolené je zaměstnavatel povinen přidělovat zaměstnankyni/zaměstnanci takový druh práce a v takovém místě výkonu práce, které byly sjednány v pracovní smlouvě, pokud se nedohodnou na její změně.

 

Rodičovský příspěvek je dávkou státní sociální podpory, jeho poskytování upravuje zákon o státní sociální podpoře. Nárok na rodičovský příspěvek má rodič, který po celý kalendářní měsíc osobně celodenně a řádně pečuje o dítě, které je nejmladší v rodině, a to až do vyčerpání celkové částky 220 000 Kč, nejdéle do 4 let věku tohoto dítěte.

Při nároku na výplatu rodičovského příspěvku není sledován příjem rodiče. Ten tak svojí výdělečnou činností může zlepšovat sociální situaci rodiny, musí však v této době zajistit péči o dítě jinou zletilou osobou.

Další informace lze dohledat například na webu Ministerstva práce a sociálních věcí.

 

Ze shora uvedeného tedy vyplývá, že rodičovskou dovolenou nelze ztotožňovat s dobou, po kterou je poskytován rodičovský příspěvek jako dávka státní sociální podpory. V praxi však dochází k častému zaměňování těchto institutů. Poskytování rodičovského příspěvku totiž zásadně není vázáno na čerpání rodičovské dovolené a naopak.

Biometrické čtečky v DOPLA PAP

Určitě víte, že se zabýváme i jinými produkty, než je mzdový a personální program AVENSIO. Jedním z nich je docházkový systém BETA, který je propojen s biometrickými čtečkami, u nás je nazýváme ZK čtečky. Docházkový systém s těmito čtečkami funguje již v několika organizací bez větších problémů. Jednou takovou organizací je společnost DOPLA PAP a.s. ze Sušice, která má tento systém zavedený již půlroku. Na to, s čím jsou spokojeni a jestli je snímání průchodů zaměstnanců pomocí biometrie úspěšnější než snímání čipem, jsem se ptala pana Jana Kohouta (IT správce).

Jak dlouho již máte zavedený docházkový systém od firmy Alfa Software, s.r.o.?

Nový docházkový systém (s registrací otisků prstů) jsme spustili začátkem roku 2013. Docházkový systém Beta využíváme již řadu let.

Jak dlouho se u Vás tento systém implementoval?

Seznamovací schůzka s pracovníkem Alfa Software, s.r.o. proběhla na konci srpna 2012. Cílem bylo spuštění nového systému k 1. 1. 2013. Realizace probíhala v těchto krocích:

  1. schválení nabídky a objednávka (týden)
  2. příprava kabelových rozvodů externím dodavatelem (den)
  3. softwarová instalace nových čteček se zaškolením obsluhy (den)
  4. načítaní otisků prstů pracovníků a ověřování funkčnosti nových terminálů (měsíc)
  5. výměna stávajících docházkových terminálů (den)

Časově nejnáročnější byla registrace otisků prstů zaměstnanců. Časová náročnost se odvíjí od počtu zaměstnanců a zvolených prstů k registraci (v našem případě 2 prsty z každé ruky).

Z čeho jste měli největší obavy při zavádění docházkového systému? Vyplnily se „černé“ scénáře?

Obávali jsme se, že rozpoznávání otisků nebude fungovat spolehlivě a bude velký počet zaměstnanců s neúspěšnou identifikací při průchodu. Tyto obavy se nenaplnily. Nepředpokládali jsme, že se budeme potýkat s předsudky zaměstnanců k nové technologii. Zaměstnance bylo třeba motivovat ke správnému užívání nových zařízení a trpělivému přístupu v případě opakovaných pokusů o identifikaci.

Kolik čtecích míst a ústředen obsahuje celý systém?

Náš systém zahrnuje čtečku u vstupních dveří (oprávněným osobám umožňuje vstup do objektu bez asistence vrátného) + příchodovou čtečku a odchodovou čtečku na vrátnici. Centrem pro zpracování docházky a mezd je server ve mzdové účtárně. Výměna dat mezi čtečkami a serverem probíhá přes ethernet. Napájení čteček je zajištěno záložním zdrojem.

Kolik máte zaměstnanců a jakým způsobem si zaměstnanci značí své průchody?

Máme přibližně 160 zaměstnanců. Deseti zaměstnancům byl z různých důvodů přidělen čip. Ostatní se identifikují pomocí otisku prstu.

Jaká je úspěšnost biometrického snímání průchodů oproti čipovým kartám? 

Identifikace otiskem nefunguje z pochopitelných důvodů (fyziologické předpoklady; odlišné přiložení prstů při registraci a při průchodech – pozice, přítlak; znečištění snímače/prstů) tak spolehlivě jako identifikace čipem. Někteří zaměstnanci musí identifikaci opakovat, což může zpomalovat průchody ve frekventovaných časech. O těchto rizicích jsme však byli dodavatelem dopředu informováni. Na druhou stranu v novém systému nedochází k neúspěšným registracím průchodů z důvodu zapomenutí, ztráty nebo znehodnocení čipu. V současné době evidujeme přibližně 15 neúspěšných průchodů za měsíc. To je v porovnání s cca 6tis. měsíčními průchody zanedbatelné procento. Evidence neúspěšných průchodů je na přibližně stejné úrovni, jako byla v případě čipů.

Jaké vlastnosti nejvíce oceňujete na docházkovém programu BETA?

Z pohledu informatika si na docházkovém systému Beta vážím jeho bezúdržbovosti. Případně možnosti jeho operativního nastavení podle našich aktuálních potřeb.

Jak jste spokojeni s exportem dat z docházkového systému do mzdového programu?

Funguje spolehlivě.

Jak hodnotíte spolupráci s firmou Alfa Software, s.r.o.?

Komunikace se zaměstnanci Alfa Software, s.r.o. byla vždy bezproblémová. Podpora v různých oblastech systému je příkladná. Spolupráce s některými zaměstnanci funguje téměř na osobní úrovni.

Přečtěte si více o biometrických čtečkách!

Zaručená mzda

Zaručenou mzdou se zabývá ZP § 112, který stanoví, že zaručenou mzdou je mzda nebo plat, na kterou zaměstnanci vzniklo právo podle tohoto zákona, smlouvy, vnitřního předpisu, mzdového výměru nebo platového výměru (§ 113 odst. 4 a § 136 ZP).

Nejnižší úroveň zaručené mzdy nesmí být nižší než částka, kterou stanoví ZP v § 111 odst. 2 jako základní sazbu minimální mzdy.

Sazby nejnižších úrovní zaručené mzdy stanoví vláda nařízením. Konkrétní sazby jsou stanoveny v § 3 odst. 1 nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí. I zde byly zvláštní (nižší) sazby nejnižších úrovní zaručené mzdy pro některé kategorie zaměstnanců zrušeny, a to nařízením vlády č. 246/2012 Sb., s účinností od 1. 1. 2013. Z toho vyplývá, že sazby zaručené mzdy jsou stejné pro všechny zaměstnance bez rozdílu.

Stejně jako při posuzování minimální mzdy, zákoník práce stanoví, že pro účely porovnání s příslušnou nejnižší sazbou zaručené mzdy se do mzdy (platu) zaměstnance nezahrnuje mzda (plat) za práci přesčas, příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí, příplatek za práci v noci, příplatek za práci ve svátek a příplatek za práci v sobotu a v neděli.

To znamená, že v případě, kdy mzda (plat) zaměstnance nedosáhne nejnižší úrovně zaručené mzdy, je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnanci doplatek a v § 112 odst. 3 ZP se stanoví pravidla pro určení formy tohoto doplatku.

Zatímco minimální mzda se vztahuje na všechny zaměstnance bez ohledu na formu základního pracovněprávního vztahu a na způsob odměňování (mzda, plat, odměna z dohody o pracovní činnosti a  odměna z dohody o provedení práce), zaručená mzda se uplatní pouze u zaměstnanců v pracovním poměru odměňovaných platem a ve stanovených případech u zaměstnanců odměňovaných mzdou. Pro zaměstnance činné na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr se ustanovení § 112 ZP nepoužije. Bližší výklad naleznete ve výkladu k nařízení vlády č. 567/2006 Sb.

Podzimní seminář 2013 – OBSAZENO

18.11.2013 10.0020.11.2013 13.00

Zveme Vás na tradiční třídenní Podzimní seminář 2013 zaměřený na novinky v legislativě v pracovním právu, důchodovém a nemocenském pojištění a jejich dopady v praxi. Seminář se bude konat ve dnech 18. – 20. 11. 2013 (Po – St) v Kulturním domě Družba v Klatovech.

Přihlásit se můžete vyplněním této elektronické přihlášky – aktualizace 8.11.2013 ve 12:00 hod. – již není možné se přihlásit.

Rezervace míst – SÁL JE PLNĚ OBSAZEN

Program Podzimního semináře

Obchodní podmínky semináře

Ubytování_kontakty

Jak zarezervovat místo na semináři

Mapa Klatov

Školení – Klatovy

17.12.2013
8.0016.00

Zveme Vás na školení pro pokročilé uživatele programu AVENSIO, které se bude konat v úterý 17. 12. 2013 od 8 do 16 hodin v počítačové učebně firmy Alfa Software, s.r.o. na adrese Pražská 22, Klatovy.
Přihlášku najdete na této stránce.
Cena tohoto jednodenního školení je 1.600 Kč bez DPH, tj. 1.936 Kč vč. DPH. Pokyny k platbě najdete přímo v přihlášce.

Přejeme šťastnou cestu do Klatov!

Školení – Klatovy

15.10.2013
9.0015.00

Zveme Vás na školení pro pokročilé uživatele programu AVENSIO, které se bude konat v úterý 15. 10. 2013 od 9 do 15 hodin v počítačové učebně firmy Alfa Software, s.r.o. na adrese Pražská 22, Klatovy.
Přihlášku najdete na této stránce.
Cena tohoto jednodenního školení je 1.600 Kč bez DPH, tj. 1.936 Kč vč. DPH. Pokyny k platbě najdete přímo v přihlášce.

Přejeme šťastnou cestu do Klatov!

Školení – Klatovy

18.9.2013
8.0016.00

Zveme Vás na školení pro pokročilé uživatele programu AVENSIO, které se bude konat ve středu 18. 9. 2013 od 8 do 16 hodin v počítačové učebně firmy Alfa Software, s.r.o. na adrese Pražská 22, Klatovy.
Přihlášku najdete na této stránce.
Cena tohoto jednodenního školení je 1.600 Kč bez DPH, tj. 1.936 Kč vč. DPH. Pokyny k platbě najdete přímo v přihlášce.

Přejeme šťastnou cestu do Klatov!

Minimální mzda

Minimální mzda je řešena v ZP § 111, který stanoví, že minimální mzda je nejnižší přípustná výše odměny za práci v základním pracovněprávním vztahu podle § 3 ZP. Mzda, plat, nebo odměna z dohody nesmí být nižší než minimální mzda. Do mzdy a platu se pro tento účel nezahrnuje mzda ani plat za práci přesčas, příplatek za práci ve svátek, za noční práci, za práci ve ztíženém pracovním prostředí a za práci v sobotu a v neděli.

Základní sazba minimální mzdy činí nejméně  8.000 Kč za měsíc, nebo 48,10 Kč za hodinu. Další sazby minimální mzdy nesmí být nižší než 50% základní sazby minimální mzdy. Zvláštní (nižší) sazby minimální mzdy původně stanovené nařízením vlády č. 567/2006 Sb. byly nařízením vlády č. 246/2012 Sb. s účinností od 1. 1. 2013 zrušeny. Pro všechny zaměstnance bez rozdílu je od uvedeného data platná jediná měsíční a jediná hodinová sazba minimální mzdy a hledisko vlivů, které mohou omezovat pracovní uplatnění zaměstnance se pro tento účel již neuplatňuje.

Nedosáhne-li mzda, plat, nebo odměna z dohody minimální mzdy, je zaměstnavatel povinen zaměstnanci poskytnout doplatek. V § 111 odst. 3 se stanoví pravidla zajišťující, aby forma případného doplatku do minimální mzdy byla známa již před započetím práce.

Zvláštními právními předpisy je minimální mzda upravena v případě státních zaměstnanců, a to zákonem č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon) a v případě příslušníků bezpečnostních sborů zákonem č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů.

Změna zdravotní pojišťovny

Chystáte se změnit zdravotní pojišťovnu? Víte o tom, že na podání přihlášky k nové vybrané pojišťovně máte posledních několik týdnů?

Právo pojištěnce na výběr zdravotní pojišťovny je dáno ustanovením § 11 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění (dále jen „zákon“). Toto právo se však nepoužije při narození dítěte. Dítě se stává pojištěncem té zdravotní pojišťovny, u které je pojištěna matka dítěte v den jeho narození. Změnu zdravotní pojišťovny dítěte může jeho zákonný zástupce provést až po přidělení rodného čísla dítěti, a to k 1. lednu následujícího kalendářního roku

Ke změně zdravotní pojišťovny může dojít jen jednou za 12 měsíců, a to vždy jen k 1. lednu následujícího kalendářního roku. Přihlášku je pojištěnec nebo jeho zákonný zástupce povinen podat vybrané zdravotní pojišťovně nejpozději 6 měsíců před požadovaným dnem změny, tzn. v termínu do 30. června 2013 je možné se registrovat ke dni 01.01.2014, v termínu do 30.06.2014 je možné se registrovat ke dni 01.01.2015 atd. Lhůta 6 měsíců neplatí v případě první změny pojišťovny u novorozeného dítěte – změnu může zákonný zástupce dítěte ale uskutečnit též pouze jen k 1. lednu (tj. i dítě narozené v listopadu 2013 může změnit pojišťovnu k 01.01.2014).

Změna zdravotní pojišťovny je významným krokem a je proto žádoucí, aby pojištěnec vždy dobře zvážil veškerá pozitiva a negativa se změnou spojená (např. zda má jeho ošetřující lékař se zvolenou zdravotní pojišťovnou uzavřenu smlouvu). Rozhodně by měl při svém rozhodování o volbě zdravotní pojišťovny zvážit její stabilitu, profesionalitu a tradici.

Přehled existujících zdravotních pojišťoven:

Název Kód Odkaz na internetové stránky
Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky 111 www.vzp.cz
Vojenská zdravotní pojišťovna ČR 201 www.vozp.cz
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna 205 www.cpzp.cz
Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví 207 www.ozp.cz
Zaměstnanecká pojišťovna Škoda 209 www.zpskoda.cz
Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR 211 www.zpmvcr.cz
Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna 213 www.rbp-zp.cz

Podle ustanovení § 12 zákona má pojištěnec povinnost v den nástupu do zaměstnání sdělit svému zaměstnavateli, u které zdravotní pojišťovny je pojištěn. Stejnou povinnost má také v případě, stane-li se v době trvání zaměstnání pojištěncem jiné zdravotní pojišťovny. Tuto povinnost je povinen splnit do osmi dnů ode dne změny zdravotní pojišťovny. Zaměstnavatel má právo požadovat na zaměstnanci nebo bývalém zaměstnanci úhradu penále, které zaplatil v souvislosti s neoznámením nebo opožděným oznámením změny zdravotní pojišťovny pojištěncem.

Jaké máte Vy zkušenosti s včasným oznamováním změny zdravotní pojišťovny ze strany Vašich zaměstnanců? Můžete je napsat do komentáře pod článek.

Archiv

Jak vybrat mzdový program

Napište si o krátkou příručku, jak snadno vybrat mzdový systém do Vaší firmy! Zadejte svůj e-mail a příručku ihned odesíláme.

Rychlý kontakt

Alfa Software, s.r.o.
Pražská 22
Klatovy mapa

Tel.: 376 709 890
Napište nám

Seznam obchodních zástupců

 

Používáním této stránky souhlasíte s používáním cookies. Více informací

Nastavení cookies na této webové stránce jsou na "Povolit cookies", abychom Vám mohli umožnit nejlepší možné procházení stránek. Pokud budete pokračovat v používání tohoto webu beze změny nastavení souborů cookies v prohlížeči nebo kliknete na tlačítko "Souhlasím" pak souhlasíte s používáním cookies.

Zavřít