Archiv měsíce: Květen 2013

 

Podpora v nezaměstnanosti

Chcete se dozvědět, kdy má uchazeč o zaměstnání nárok na podporu v nezaměstnanosti? Po jakou dobu se poskytuje a jaká je její výše? Odpovědi nejenom na tyto otázky naleznete v připojeném dokumentu:

Podpora v nezaměstnanosti.pdf
 
Přečtěte si článek o právech a povinnostech uchazeče o zaměstnání!

Práva a povinnosti uchazeče o zaměstnání

Práva a povinnosti uchazeče o zaměstnání stanoví zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti (dále jen „zákon“).

Uchazeč o zaměstnání má právo

  • na zprostředkování zaměstnání, tj. na vyhledání vhodného zaměstnání, poradenství a na informace o možnostech zaměstnání a o volných pracovních místech (§ 14 a násl. zákona),
  • na zvýšenou péči při zprostředkování zaměstnání, pokud ji z vážných důvodů potřebuje (§ 33 zákona),
  • na pracovní rehabilitaci, je-li osobou se zdravotním postižením (§ 69 a násl. zákona),
  • na podporu v nezaměstnanosti při splnění zákonem stanovených podmínek (§ 39 a násl. zákona).

Více informací k dalším právům uchazeče o zaměstnání a zároveň také přehled jeho povinností včetně odkazů na příslušná ustanovení právních předpisů a na potřebné tiskopisy naleznete v tomto přiloženém dokumentu Práva a povinnosti uchazeče o zaměstnání.

Víte, kdy máte nárok na podporu v nezaměstnanosti? Čtěte zde!

Osobní překážky v práci a náhrada mzdy

Určitě se Vám už několikrát stalo, že jste museli v pracovní době navštívit lékaře, nebo jste se nemohli díky zpoždění hromadných dopravních prostředků dostat do práce. Tyto a několik dalších podobných situací upravuje nařízení vlády č. 590/2006 Sb.

Kdy máte nárok na náhradu mzdy?

Pracovní volno s náhradou mzdy/ platu Vám zaměstnavatel poskytne na nezbytně nutnou dobu v případě vyšetření nebo ošetření ve zdravotnickém zařízení, které je neblíže Vašemu bydlišti nebo pracovišti a které je schopné Vám potřebnou zdravotní péči poskytnout. Další podmínkou pro náhradu mzdy/platu je, že vyšetření nebo ošetření nebylo možné provést mimo pracovní dobu.

Pokud se zaměstnanec těžce zdravotně postižený nemohl dostavit do práce díky špatným povětrnostním podmínkám a jel nehromadným dopravním prostředkem, přísluší mu pracovní volno také s náhradou mzdy/platu (nejvýše 1 den).

Máte v plánu uzavřít manželství? Pak vězte, že máte nárok na pracovní volno v trvání dvou dnů, z toho jeden den k účasti na svatebním obřadu. Pracovní volno s náhradou mzdy/ platu v tomto případě náleží pouze za 1 den. Rodiče novomanželů by určitě také chtěli vidět svatební obřad. Nařízení vlády jim to dovoluje a dokonce dostanou pracovní volno s náhradou mzdy/ platu na 1 den právě k účasti na obřadu.

Očekáváte narození potomka? V tomto případě se pracovní volno s náhradou  mzdy/ platu poskytne na dobu nezbytně nutnou pro převoz manželky (družky) do zdravotnického zařízení a zpět. Pokud jste odvážní a chcete se zúčastnit i porodu, náhrada mzdy/ platu Vám ale v tomto případě nepřísluší.

Bohužel všechny okamžiky v životě nejsou radostné. V případě, že zemře Váš manžel, druh nebo dítě, poskytne se náhrada mzdy/ platu na 2 dny a další jeden den k účasti na pohřbu těchto osob. Na náhradu mzdy/ platu máte nárok i při účasti na pohřbu spoluzaměstnance (na nezbytně nutnou dobu).

Jdete s manželem, druhem nebo dítětem na lékařské vyšetření? I v tomto případě máte nárok na náhradu mzdy/ platu a to v případě, že se jedná o ošetření při náhlém onemocnění nebo úrazu nebo k předem stanovenému vyšetření. Pracovní volno se poskytne jen jednomu z rodinných příslušníků na nezbytně nutnou dobu, nejvýše však na jeden den.

Pracovní volno s náhradou mzdy/ platu nejvýše na dva dny na přestěhování Vám bude poskytnuto v případě, že se v zájmu zaměstnavatele stěhujete.

Zažili jste na vlastní kůži alespoň jeden z uvedených příkladů? Přiznal Vám zaměstnavatel náhradu mzdy/ platu při osobních překážkách v práci?

Školení pro pokročilé

19.6.2013
8.0016.00

Zveme Vás na školení pro pokročilé uživatele programu AVENSIO, které se bude konat ve středu 19. 6. 2013 od 8 do 16 hodin v počítačové učebně firmy Alfa Software, s.r.o. na adrese Pražská 22, Klatovy.
Přihlášku najdete na této stránce.
Cena tohoto jednodenního školení je 1.600 Kč bez DPH, tj. 1.936 Kč vč. DPH. Pokyny k platbě najdete přímo v přihlášce.

Přejeme šťastnou cestu do Klatov!

Ochrana zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele

Ochranu zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele upravuje zákon č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o  změně některých zákonů  (dále jen „zákon“). Ochrana spočívá v přiznání mzdových nároků úřadem práce zaměstnanci nevyplacených mu jeho zaměstnavatelem, který je v platební neschopnosti.

Zaměstnancem se podle ustanovení § 3 písm. a) zákona rozumí fyzická osoba, s níž zaměstnavatel sjednal pracovní poměr, dohodu o provedení práce (která zakládá účast zaměstnance na nemocenském pojištění) nebo dohodu o pracovní činnosti, na základě kterých jí vznikly v rozhodném období mzdové nároky nevyplacené zaměstnavatelem. Rozhodným obdobím je kalendářní měsíc, ve kterém bylo vyhlášeno moratorium před zahájením insolvenčního řízení nebo ve kterém byl podán insolvenční návrh, jakož i 3 kalendářní měsíce předcházející tomuto měsíci a 3 kalendářní měsíce následující po tomto měsíci.

Mzdovými nároky se podle ustanovení § 3 písm. b) zákona rozumějí mzda (plat), její náhrady a odstupné, které zaměstnanci náležejí z pracovního poměru, nebo odměna, popřípadě její náhrada, která zaměstnanci náleží podle dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti, jejichž výplatu neprovedl zaměstnavatel, který je v platební neschopnosti.

Zaměstnavatel je podle ustanovení § 3 písm. c) zákona v platební neschopnosti, jestliže neuspokojil splatné mzdové nároky zaměstnanců, a to dnem následujícím po dni, kdy na něho bylo vyhlášeno moratorium před zahájením insolvenčního řízení nebo po dni, kdy byl na něho podán insolvenční návrh u příslušného soudu v České republice, nebo u nadnárodního zaměstnavatele také dnem, kdy byl prohlášen za platebně neschopného u příslušného orgánu v jiném členském státě Evropské unie.

Zaměstnanec může podle ustanovení § 4 odst. 1 zákona požádat o uspokojení svých mzdových nároků kteroukoliv krajskou pobočku Úřadu práce nebo její kontaktní pracoviště.

Tiskopisy Žádost o uspokojení mzdových nároků a Doložení mzdových nároků zaměstnance obdrží zaměstnanec u kteréhokoliv krajské pobočky Úřadu práce nebo jejího kontaktního pracoviště nebo si tyto tiskopisy může stáhnout z internetových stránek Integrovaného portálu MPSV.

Na stránkách Integrovaného portálu MPSV lze také vyhledat zaměstnavatele, na které bylo vyhlášeno moratorium před zahájením insolvenčního řízení nebo byl podán insolvenční návrh a nevypršela u nich lhůta pro uplatňování mzdových nároků – pro přechod na vyhledávač zvolte tento odkaz.

Mzdové nároky může zaměstnanec uplatnit podle ustanovení § 4 odst. 5 zákona nejpozději do 5 měsíců a 15 kalendářních dnů následujících po dni, kdy místně příslušná krajská pobočka Úřadu práce zveřejnila na své úřední desce informace soudu o zaměstnavateli, na jehož majetek bylo vyhlášeno moratorium před zahájením insolvenčního řízení nebo bylo zahájeno insolvenční řízení a jsou-li splněny další podmínky stanovené tímto zákonem. Jestliže v této lhůtě zaniklo moratorium vyhlášené před zahájením insolvenčního řízení nebo soud rozhodl o insolvenčním návrhu jinak než vydáním rozhodnutí o úpadku, lze mzdové nároky uplatnit nejpozději v den zániku moratoria nebo v den právní moci soudního rozhodnutí. Nárok na uspokojení mzdových nároků podle uvedeného zákona zaniká, není-li uplatněn ve lhůtách uvedených v předchozích větách. Právo zaměstnance na uplatnění těchto mzdových nároků u soudu tím však není dotčeno.

Mzdové nároky může zaměstnanec uplatnit nejvýše v rozsahu odpovídajícím splatným mzdovým nárokům za 3 kalendářní měsíce rozhodného období. Zaměstnanec si může sám vybrat, za které měsíce si uplatní mzdové nároky. Po uspokojení alespoň části uplatněných mzdových nároků může úřad práce uspokojit další mzdové nároky zaměstnance uplatněné vůči témuž zaměstnavateli až po uplynutí 12 měsíců ode dne vydání příkazu k úhradě mzdových nároků (viz ustanovení § 5 odst. 1 zákona).

Celková výše mzdových nároků vyplacených 1 zaměstnanci nesmí podle ustanovení § 5 odst. 2 zákona překročit za 1 měsíc jeden a půl násobek rozhodné částky. Rozhodnou částku vyhlašuje a zveřejňuje Ministerstvo práce a sociálních věcí ve Sbírce zákonů vždy s účinností (tj. pro období) od 1. května kalendářního roku na dobu 12 kalendářních měsíců, a to ve výši průměrné mzdy v národním hospodářství za předchozí kalendářní rok. Vychází se z rozhodné částky platné v den vyhlášení moratoria před zahájením insolvenčního řízení nebo v den podání insolvenčního návrhu.

Ministerstvo práce a sociálních věcí svým sdělením č. 88/2013 Sb. vyhlásilo rozhodnou částku pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci pro období od 1. května 2013 do 30. dubna 2014 ve výši 25.101,– Kč. Celková výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci tedy nesmí v uvedeném období překročit za jeden měsíc částku 37.652,– Kč (1,5x 25.101,– Kč).

Po uplatnění mzdových nároků alespoň jedním ze zaměstnanců, vyzve Úřad práce písemně zaměstnavatele, aby nejpozději do 7 dnů od doručení výzvy předložil písemný seznam dlužných mzdových nároků všech svých zaměstnanců za rozhodné období. V případě, že práva a povinnosti zaměstnavatele ohledně zaměstnanců vykonává předběžný správce nebo insolvenční správce, přecházejí na něho povinnosti zaměstnavatele (viz ustanovení § 7 odst. 1 a 2 zákona).

Souhlasí-li výše mzdových nároků a doba, za kterou zaměstnanec uplatňuje mzdové nároky, s písemným vykázáním dlužných mzdových nároků provedeným zaměstnavatelem nebo správcem, Úřad práce do 10 dnů od předložení tohoto vykázání zaměstnavatelem nebo správcem oznámí zaměstnanci termín, způsob jejich uspokojení a údaj o období, za které mzdové nároky uspokojí, a dá peněžnímu ústavu příkaz k úhradě (viz ustanovení § 8 odst. 1 zákona).

Nesouhlasí-li však výše zaměstnancem uplatňovaných mzdových nároků za 1 měsíc s vykázáním předloženým krajské pobočce Úřadu práce zaměstnavatelem nebo správcem, Úřad práce rozhodne o přiznání mzdového nároku zaměstnance za tento měsíc v prokázané výši. Nelze-li výši mzdového nároku prokázat, přizná Úřad práce mzdový nárok ve výši odpovídající minimální mzdě platné ke dni vyhlášení moratoria před zahájením insolventního řízení nebo ke dni podání insolvenčního návrhu (viz ustanovení § 9 odst. 1 zákona).

Víte, jaká práva a povinnosti má uchazeč o zaměstnání? Čtěte zde.

Odstávka Daňového portálu

Předáváme informace od Generálního finančního ředitelství:

„Dobrý den,

z důvodu technické odstávky nebudou v pondělí 13.května 2013 od 6:00 do 8:00 hodin dostupné internetové stránky Daňového portálu. Odstávka se týká všech aplikací Daňového portálu: Elektronická podání pro Finanční správu, Daňová informační schránka, Vracení DPH v rámci EU, Registr plátců DPH (včetně služby vzdáleného volání) a Komunikační schránka pro banky.

Generální finanční ředitelství
Technická podpora aplikací
Daňového portálu www.daneelektronicky.cz
E-mail: epodpora@fs.mfcr.cz“

Archiv

Jak vybrat mzdový program

Napište si o krátkou příručku, jak snadno vybrat mzdový systém do Vaší firmy! Zadejte svůj e-mail a příručku ihned odesíláme.

Rychlý kontakt

Alfa Software, s.r.o.
Pražská 22
Klatovy mapa

Tel.: 376 709 890
Napište nám

Seznam obchodních zástupců

 

Používáním této stránky souhlasíte s používáním cookies. Více informací

Nastavení cookies na této webové stránce jsou na "Povolit cookies", abychom Vám mohli umožnit nejlepší možné procházení stránek. Pokud budete pokračovat v používání tohoto webu beze změny nastavení souborů cookies v prohlížeči nebo kliknete na tlačítko "Souhlasím" pak souhlasíte s používáním cookies.

Zavřít