Konzultační linka:

Po–Pá 07:00–15:30 (St 9:00 - 10:00 firemní porada)
Zákaznická zóna
Zákaznická zóna

Zvýšení nezabavitelné částky

Dne 31.3.2022 vyšlo ve Sbírce zákonů, částce 42, nařízení vlády č. 75/2022 Sb., o zvýšení částek životního minima a existenčního minima.  Na základě tohoto nařízení se s účinností od 1.4.2022 zvyšuje životní minimum jednotlivce na částku 4.250 Kč. Tato veličina má vliv na výši nezabavitelné částky.

Nezabavitelná částka se vypočte jako ¾ součtu částek životního minima jednotlivce a normativních nákladů na bydlení pro bydlení v bytech užívaných na základě nájemní nebo podnájemní smlouvy v obci s 50.000 – 99.999 obyvateli. Způsob výpočtu nezabavitelné částky stanovuje nařízení vlády č. 595/2006 Sb., o způsobu výpočtu základní částky, která nesmí být sražena povinnému z měsíční mzdy při výkonu rozhodnutí, a o stanovení částky, nad kterou je mzda postižitelná srážkami bez omezení (nařízení o nezabavitelných částkách).

Částka životního minima jednotlivce je od 1.4.2022 ve výši 4.250 Kč a částka normativních nákladů na bydlení pro rok 2022 činí 6.815 Kč. Součet těchto částek je 11.065 Kč, to znamená, že ¾ z této částky, tedy výše nezabavitelné částky je 8.298,75 Kč. Nezabavitelná částka na vyživovanou osobu se rovná 1/3 nezabavitelné částky, což je 2.766,25 Kč (1/3 z částky 8.298,25 Kč). Částka, nad kterou se sráží bez omezení, je rovna dvojnásobku součtu částky životního minima jednotlivce a normativních nákladů na bydlení. V současnosti je to částka 22.130 Kč.

Od druhé poloviny ledna se také řešila otázka, zda se bude výše nezabavitelné částky zvyšovat v souvislosti s nařízením vlády č. 17/2022 Sb. ze dne 28.1.2022, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře. Do zákona č. 117/1995 Sb. byl přidán § 26a, kterým se navyšují normativní náklady na bydlení. Jak je však v § 26a odst. 1 tohoto zákona uvedeno, jedná se o navýšení normativních nákladů na bydlení pro účely stanovení nároku na příspěvek na bydlení. Jelikož je současná právní úprava nejednoznačná a výklady Ministerstva práce a sociálních věcí
a Ministerstva spravedlnosti jsou právně nezávazné, částku navýšení normativních nákladů na bydlení podle § 26a zákona č. 117/1995 Sb., tedy částku 1.120 Kč, do výpočtu nezabavitelné částky nezahrnujeme. Dalším důvodem je nařízení vlády č. 595/2006 Sb. o způsobu výpočtu základní částky, která nesmí být sražena povinnému z měsíční mzdy při výkonu rozhodnutí, a o stanovení částky, nad kterou je mzda postižitelná srážkami bez omezení (nařízení o nezabavitelných částkách), ve kterém o započítávání částky podle § 26a vůbec není pojednáváno.

Výši nezabavitelné částky ovlivňuje i počet vyživovaných osob.

Program AVENSIO SW

Nezabavitelná částka se v programu AVENSIO SW nachází na záložce Srážky (Karta zaměstnance – Srážky).

Výši nezabavitelné částky je možné ručně upravit a to tak, že se na záložce Srážky, vedle pole Nezabavitelná částka rozklikne tlačítko se třemi tečkami. Otevře se okno Nezabavitelná částka
a vložením „zatržítka“ před políčko s nezabavitelnou částkou se toto pole zpřístupní pro editaci uživatelem.

Zadání vyživovaných osob

Pokud je zaměstnanec ženatý/zaměstnankyně vdaná nebo žije v registrovaném partnerství, to znamená, že manžel/manželka nebo registrovaný partner/partnerka je vyživovanou osobou, program se dívá na záložku Osobní údajeZaměstnanec – oblast Obecné údaje – pole Rodinný stav.

Ostatní osoby, které mohou být z pohledu nezabavitelné částky považovány za vyživované, se zadávají na záložce Osobní údaje – Rodinní příslušníci. Přes PTM zvolíte možnost Nový rodinný příslušník a otevře se okno Rodinný příslušník. V tomto okně vyplníte údaje k vyživované osobě a vložíte „zatržítko“ k poli Vyživovaná osoba.

Sdílet příspěvek
Facebook
Twitter
LinkedIn