Konzultační linka:

Po–Pá 07:00–15:30 (Út 8:30 - 9:00 firemní porada)

Zákaznická zóna

MOJE ALFA

Zákaznická zóna

MOJE ALFA

Zvýšení nemocenského pro dlouhodobě nemocné od ledna 2018

Na základě novely zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, provedené zákonem č. 259/2017 Sb., dojde s účinností od 1.1.2018 ke zvyšování nemocenského vždy od 31. a od 61. dne pracovní neschopnosti. Tato změna se tedy dotkne dlouhodobě nemocných zaměstnanců a OSVČ, samozřejmě za podmínky, že budou účastni pojištění.

Výše nemocenského za kalendářní den bude činit:

  • do 30. kalendářního dne trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo nařízené karantény 60 % denního vyměřovacího základu
  • od 31. kalendářního dne do 60. kalendářního dne trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo nařízené karantény 66 % denního vyměřovacího základu
  • od 61. kalendářního dne trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo nařízené karantény 72 % denního vyměřovacího základu.

Denní vyměřovací základ se zjistí tak, že se započitatelný příjem zúčtovaný zaměstnanci v rozhodném období (zpravidla období 12 kalendářních měsíců před kalendářním měsícem, ve kterém vznikla dočasná pracovní neschopnost nebo byla nařízena karanténa) dělí počtem započitatelných kalendářních dnů připadajících na toto rozhodné období.

Takto stanovený denní vyměřovací základ podléhá redukci, která se provede tak, že do částky první redukční hranice se počítá 90 %, z částky nad první redukční hranici do druhé redukční hranice se počítá 60 % z částky nad druhou redukční hranici do třetí redukční hranice se počítá 30 % a k částce nad třetí redukční hranici se nepřihlíží. Výši redukčních hranic platných od 1. 1. kalendářního roku vyhlašuje Ministerstvo práce a sociálních věcí ve Sbírce zákonů formou Sdělení.

Nemocenské náleží od 15. kalendářního dne dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény, a to za kalendářní dny.

Pokud jde o zaměstnance, tak mu během prvních 14. kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény poskytuje zaměstnavatel náhradu mzdy za pracovní dny, avšak náhrada mzdy, platu či odměny nepřísluší za první 3 takovéto dny (max. za 24 neodpracovaných hodin z rozvržených směn). Při karanténě se náhrada poskytuje již od 1. dne.

Další informace k nemocenskému naleznete na webových stránkách České správy sociálního zabezpečení v sekci „Nemocenské pojištění“ a Ministerstva práce a sociálních věcí v sekci „Nemocenské pojištění“.

Sdílet příspěvek
Facebook
Twitter
LinkedIn