Konzultační linka:

Po–Pá 07:00–15:30 (Út 8:30 - 9:00 firemní porada)

Zákaznická zóna

MOJE ALFA

Zákaznická zóna

MOJE ALFA

Zvýšení minimální a zaručené mzdy od ledna 2017

Na základě nařízení vlády č. 336/2016 Sb. ze dne 5.10.2016 zveřejněného v částce 132 Sbírky zákonů dne 18.10.2016 dochází ke změně vládního nařízení č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě a o nejnižších úrovních zaručené mzdy.

S účinností od 1.1.2017 se tak zvýší minimální měsíční mzda z dosavadních 9900 Kč na 11000 Kč (pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin). Hodinová mzda se pak zvýší z 58,70 Kč na 66 Kč. Zároveň se zruší zvláštní sazba minimální mzdy pro zaměstnance s invalidním důchodem. Pro všechny zaměstnance tak bude platit jedna sazba minimální mzdy.

Minimální mzdu je možné definovat jako nejnižší přípustnou výši odměny za práci v pracovněprávním vztahu, upravuje ji ustanovení § 111 zákoníku práce. Její jednotlivé sazby a podmínky poskytování jsou upravovány shora uvedeným nařízením vlády č. 567/2006 Sb. Vztahuje se na všechny zaměstnance v pracovním poměru nebo právním vztahu, který je založen na dohodách o pracích konaných mimo pracovní poměr (dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti). Nerozlišuje se, jde-li o pracovní poměr na dobu určitou či neurčitou nebo o souběžné pracovní poměry. Nárok na minimální mzdu vzniká v každém pracovním poměru nebo právním vztahu založeném dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr samostatně.

Nejnižší úrovně zaručené mzdy pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin jsou odstupňovány podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti vykonávaných prací, zařazených do 8 skupin. Kolik budou činit od 1.1.2017 se dozvíte v této tabulce:

nejnizsi-uroven-zarucene-mzdy-od-1_1_2017.

Zaručenou mzdu upravuje ustanovení § 112 zákoníku práce.

Změna minimální mzdy bude mít od 1.1.2017 vliv, mimo jiné, také na:

Výpočet a odvod zdravotního pojištění. Minimální mzda je totiž podle ustanovení § 3 odst. 6 zákona č. 592/1992 Sb. minimálním vyměřovacím základem pro zaměstnance a také pro osoby bez zdanitelných příjmů (13,5% z 11000 Kč = 1485 Kč).

Zařazení a vedení občana v evidenci uchazečů o zaměstnání. Podle ustanovení § 25 odst. 3 zákona o zaměstnanosti totiž nebrání zařazení a vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání

  1. a) výkon činnosti na základě pracovního nebo služebního poměru, pokud měsíční výdělek nepřesáhne polovinu minimální mzdy (tj. nepřesáhne 5500 Kč), nebo
  2. b) výkon činnosti na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti, pokud měsíční odměna nebo odměna připadající na 1 měsíc za období, za které přísluší, nepřesáhne polovinu minimální mzdy (tj. nepřesáhne 5500 Kč).

Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí. Podle ustanovení § 117 zákoníku práce (podnikatelská sféra) činí výše příplatku nejméně 10% základní sazby minimální mzdy, tj. nejméně 6,60 Kč při 40 hodinové týdenní pracovní době. Podle ustanovení § 128 zákoníku práce (státní sféra) činí výše příplatku nejméně 5% základní sazby minimální mzdy za měsíc, tj. nejméně 550 Kč.

Daňový bonus. Podle ustanovení § 35c odst. 4 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů může daňový bonus uplatnit poplatník, který měl ve zdaňovacím období příjem alespoň ve výši šestinásobku minimální mzdy stanovené pro zaměstnance odměňovaného měsíční mzdou k počátku příslušného zdaňovacího období – tj. 66000 Kč (6x 11000 Kč). Dále je v ustanovení § 35d odst. 4 zákona o daních z příjmů stanoveno, že plátce daně je povinen vyplatit poplatníkovi měsíční daňový bonus při výplatě příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků, jestliže jejich úhrn vyplacený nebo zúčtovaný tímto plátcem za příslušný kalendářní měsíc dosahuje u poplatníka alespoň výše poloviny minimální mzdy, zaokrouhlené na celé koruny dolů – tj. 5500 Kč. Měsíční daňový bonus lze vyplatit, pokud jeho výše činí alespoň 50 Kč, maximálně však do výše 5 025 Kč měsíčně.

Slevu za umístění dítěte. Podle ustanovení § 35ba odst. 1 písm. g) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů mohou poplatníci daně z příjmů fyzických osob uplatnit „roční“ slevu na dani za umístění dítěte (tzv. školkovné). Podle ustanovení § 35bb odst. 4 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů lze za každé vyživované dítě uplatnit slevu maximálně do výše minimální mzdy, tj. za zdaňovací období roku 2017 maximálně do výše 11000 Kč.

Program AVENSIO Software

Seznam zaměstnanců, jejichž mzda nedosahuje výše minimální a (nebo) zaručené mzdy vytisknete pomocí sestavy 011200_Minimální mzda uložené v menu Hlavní nabídka – Sestavy – Rekapitulace. Důležité je tisknout sestavu až po zadání veškerých měsíčních složek mzdy.

Pro doplatek do minimální / zaručené mzdy u pracovního poměru zaměstnance se používá na mzdových položkách kód 701 – DOPL. MIN. MZDA, případně jiný uživatelem zadaný kód, důležité je, aby takový uživatelský kód měl nastaven systémový kód 30.

Pro doplatek do minimální (zaručené) mzdy u DPČ a DPP se používá na mzdových položkách kód 7010 – DOPL. MIN. MZDA OON, případně jiný uživatelem zadaný kód, důležité je, aby takový uživatelský kód měl nastaven systémový kód 31.

Více informací získají všichni uživatelé programu AVENSIO Software v dokumentu „Minimální a zaručená mzda“ – viz menu Soubory nápovědy – Základní činnosti v programu.

 

Sdílet příspěvek
Facebook
Twitter
LinkedIn