Konzultační linka:

Po–Pá 07:00–15:30 (St 9:00 - 10:00 firemní porada)
Zákaznická zóna
Zákaznická zóna

Zvýšená sazba pojistného na nemocenské pojištění u „malých“ zaměstnavatelů

Víte o tom, že si zaměstnavatelé mohou podle ustanovení § 7 odst. 1 písm. a) bodu 2 zákona č. 589/1992 Sb. o pojistném na sociální zabezpečení, sami stanovit zvýšenou sazbu pojistného na nemocenské pojištění ve výši 3,3 % (tedy spolu s pojistným na důchodové pojištění ve výši 21,5% a příspěvkem na státní politiku zaměstnanosti ve výši 1,2% celkem pojistné na sociální zabezpečení ve výši 26%) a podle ustanovení § 9 odst. 2 téhož zákona pak odečítají z částky pojistného za kalendářní měsíc polovinu částky, kterou v kalendářním měsíci, za který pojistné platí, zúčtovali a vyplatili svým zaměstnancům na náhradě mzdy za dobu dočasné pracovní neschopnosti podle ustanovení § 192 odst. 2 zákoníku práce, a to za podmínky, že

  • jejich průměrný počet zaměstnanců je menší než 26 zaměstnanců
  • a tuto skutečnost písemně oznámili místně příslušné okresní správě sociálního, a to:

* nejpozději do 20. ledna kalendářního roku, pro který si tuto sazbu stanovil, přičemž se k oznámení podanému po tomto datu nepřihlíží; zvýšenou sazbu pojistného zaměstnavatel musí používat po celý kalendářní rok, nebo

* v průběhu kalendářního roku, jedná-li se o zaměstnavatele, který se stal zaměstnavatelem v průběhu kalendářního roku, přičemž se zvýšená sazba pojistného používá od kalendářního měsíce, ve kterém bylo písemné oznámení podáno, až do konce kalendářního roku.

Pokud tedy budou zaměstnavatelé splňovat shora uvedené podmínky a budou chtít zvýšenou sazbu pojistného používat v roce 2014, musí tuto skutečnost písemně oznámit příslušné okresní správě sociálního zabezpečení (Pražské správě sociálního zabezpečení, Městské správě sociálního zabezpečení Brno) nejpozději do 20. ledna 2014.

Doporučující vzor Oznámení zvýšené sazby pojistného naleznete na webových stránkách České správy sociálního zabezpečení v sekci Nemocenské pojištění – Tiskopisy.

Jen pro úplnost uvádí, že zaměstnavatelé, kteří nesplňují podmínku pro stanovení zvýšené sazby pojistného nebo zaměstnavatelé, kteří nevyužili zákonné možnosti stanovit si zvýšenou sazbu pojistného, používají sazbu pojistného na nemocenské pojištění ve výši 2,3 % (celkem 25 %) podle ustanovení § 7 odst. 1 písm. a) bodu 1 zákona o pojistném na sociální zabezpečení a nemohou zároveň odečítat z částky pojistného za kalendářní měsíc polovinu částky, kterou v kalendářním měsíci, za který pojistné platí, zúčtovali a vyplatili svým zaměstnancům na náhradě mzdy za dobu dočasné pracovní neschopnosti podle ustanovení § 192 odst. 2 zákoníku práce.

Sdílet příspěvek
Facebook
Twitter
LinkedIn