Konzultační linka:

Po–Pá 07:00–15:30 (Út 8:30 - 9:00 firemní porada)

Zákaznická zóna

MOJE ALFA

Zákaznická zóna

MOJE ALFA

Školkovné = daňová sleva za umístění dítěte za rok 2018

Za rok 2018 lze uplatnit slevu za umístění dítěte v předškolním zařízení (tzv. školkovné – viz § 35ba odst. 1 písm. g) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů) maximálně do výše 12.200,– Kč za každé vyživované dítě.

Podmínky této slevy na dani jsou specifikovány v ustanovení § 35bb zákona o daních z příjmů.

Slevu (stejně jako slevu na manžela/manželku) je možné uplatnit pouze jednorázově, a to vždy po uplynutí zdaňovacího období v rámci ročního zúčtování záloh u zaměstnavatele nebo daňového přiznání u finančního úřadu. Ostatní slevy mohou zaměstnanci s příjmy ze závislé činnosti čerpat měsíčně v průběhu zdaňovacího období ve výši jedné dvanáctiny za každý kalendářní měsíc.

Dále platí, že školkovné lze uplatnit pouze, žije-li vyživované dítě s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti. Vyživuje-li dítě v jedné společně hospodařící domácnosti více poplatníků, může slevu za umístění dítěte uplatnit ve zdaňovacím období jen jeden z nich. Slevu lze uplatnit za vyživované dítě poplatníka, pokud se nejedná o vnuka nebo vnuka druhého z manželů. Za vnuka nebo vnuka druhého z manželů lze slevu uplatnit pouze, pokud jsou v péči, která nahrazuje péči rodičů.

Nárok na slevu poplatník prokazuje potvrzením předškolního zařízení o výši vynaložených výdajů za umístění vyživovaného dítěte poplatníka v těchto zařízeních. Potvrzení musí podle ustanovení § 38l odst. 2 písm. f) zákona o daních z příjmů obsahovat:

  1. jméno vyživovaného dítěte poplatníka,
  2. celkovou částku výdajů, kterou za něj za dané zdaňovací období poplatník vynaložil a
  3. datum zápisu tohoto zařízení do školského rejstříku nebo evidence poskytovatelů nebo datum vzniku jeho živnostenského oprávnění.

Poznámka: Generální finanční ředitelství z důvodu správné aplikace zákona o daních z příjmů pro účely uplatnění slevy na dani za umístění dítěte za zdaňovací období 2018 a s tím spojeného vydání potvrzení předškolního zařízení o výši vynaložených výdajů vydalo toto sdělení.

 Pro účely daní z příjmů se předškolním zařízením rozumí

a) mateřská škola podle školského zákona nebo obdobné zařízení v zahraničí,

b) zařízení služby péče o dítě v dětské skupině a

c) zařízení péče o dítě předškolního věku provozovaná na základě živnostenského oprávnění, pokud charakter takto poskytované péče je srovnatelný s péčí poskytovanou

  1. zařízením služby péče o dítě v dětské skupině, nebo
  2. mateřskou školou podle školského zákona.

Program AVENSIO Software

V souvislosti s provedením ročního zúčtování záloh a daňového zvýhodnění slouží v programu AVENSIO Software pro zadání zaměstnancem uplatněné slevy za umístění dítěte v předškolním zařízení kolonka „Umístění dítěte“ – viz záložka „Roční zúčtování daně“ na kartě zaměstnance. Kvůli kontrole, zda není překročen maximální limit je dále nutné vyplnit počet dětí.

Více informací naleznete v dokumentu „Roční zúčtování daní“, který byl všem uživatelům odeslán e-mailem 29. ledna letošního roku.

Sdílet příspěvek
Facebook
Twitter
LinkedIn