Konzultační linka:

Po–Pá 07:00–15:30 (St 9:00 - 10:00 firemní porada)

Zákaznická zóna

MOJE ALFA

Zákaznická zóna

MOJE ALFA

Průvodce dohodou o provedení práce v roce 2014

Od 01.01.2014 lze dohodu o provedení práce u nezletilého zaměstnance okamžitě zrušit. Také se výrazně mění způsob jejího zdanění, včetně možnosti zápočtu sražené daně do daňového přiznání. Chcete se dozvědět více? Čtěte dále.

Při sjednávání dohod o provedení práce (dále jen „DPP“) nastaly největší změny již od 01.01.2012:

  • zvýšil se maximální roční rozsah sjednané práce ze 150 hodin na 300 hodin,
  • zavedly se odvody sociálního a zdravotního pojištění u odměny převyšující 10.000,– Kč.

Tyto změny samozřejmě platí stále, tedy i pro rok 2014.

Náležitosti dohody o provedení práce

DPP upravuje ustanovení § 75 a násl. zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce. DPP musí být vždy sepsána písemně a je nutné sjednat alespoň:

  • dobu, na kterou se dohoda uzavírá (konkrétní datum od – do), případně sjednání na dobu neurčitou,
  • předmět – sjednaný pracovní úkol nebo práce, které budou vykonávány,
  • rozsah práce – nesmí být větší než 300 hodin v kalendářním roce u jednoho zaměstnavatele. Do tohoto rozsahu se započítává i doba práce na základě jiné DPP pro stejného zaměstnavatele ve stejném roce.
  • odměnu, která nesmí být nižší než minimální hodinová mzda. Může být splatná po dokončení a odevzdání práce, ale také provedení určité části práce, případně může být  splatnost odměny dohodnuta jinak.

Zdroj: www.podnikatel.cz

Nově od 01.01.2014 bylo ustanovení § 77 zákoníku práce doplněno o odstavce 4 až 6, které řeší okamžité zrušení DPP: Zákonný zástupce (zpravidla rodič) nezletilého zaměstnance, jež nedosáhl věku 16 let, může okamžitě zrušit DPP, pokud je to nutné v zájmu vzdělání, vývoje nebo zdraví nezletilého. K tomuto kroku se vyžaduje přivolení soudu.

Odvody z dohod o provedení práce

Zdravotní pojištění

Pro účely zdravotního pojištění se za zaměstnance považuje osoba činná na základě DPP, pokud v kalendářním měsíci dosáhne příjmu ve výši částky, jež je podmínkou pro účast na nemocenském pojištění. Podle ustanovení § 7a zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, jsou zaměstnanci činní na základě DPP účastni nemocenského pojištění, jestliže splňují podmínku uvedenou v ustanovení § 6 odst. 1 písm. a) tohoto zákona a byl jim zúčtován započitatelný příjem v částce vyšší než 10.000,– Kč.

Na základě ustanovení § 5 písm. a) bodu 3 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, jsou osoby činné na základě DPP považovány pro účely zdravotního pojištění za zaměstnance, dosáhnou-li v kalendářním měsíci příjmu alespoň 10.001,– Kč.

Vzhledem k tomu, že u dohod o provedení práce není v oblasti zdravotního pojištění právní opora pro sčítání příjmů z jednotlivých DPP, posuzuje se každá dohoda odděleně. V případě, že má osoba uzavřeno více DPP, a to i u jednoho zaměstnavatele, a z žádné takové dohody nedosáhne příjmu alespoň ve výši 10.001,– Kč, není považována za zaměstnance.

Pro účely posuzování vzniku zaměstnání v oblasti nemocenského pojištění je postup odlišný – viz dále.

Sociální pojištění

Jak již bylo shora uvedeno, zaměstnanci činní na základě DPP jsou podle ustanovení § 7a zákona o nemocenském pojištění účastni pojištění jen v těch kalendářních měsících po dobu trvání takové dohody, do nichž jim byl zaměstnavatelem zúčtován započitatelný příjem v částce vyšší než 10.000,– Kč (pro účast na pojištění tedy není rozhodující sjednaný příjem, ale pouze skutečně zúčtovaný příjem).

Zaměstnanci činní na základě DPP jsou účastni pojištění též, jestliže vykonávají v kalendářním měsíci u téhož zaměstnavatele více DPP a úhrn započitatelných příjmů z těchto dohod dosáhl v kalendářním měsíci alespoň částku 10.000,– Kč.

Přihlášky na příslušné ZP a ČSSZ

Zaměstnance je samozřejmě také nutné přihlásit na příslušnou zdravotní pojišťovnu a na Českou správu sociálního zabezpečení. Termíny přihlášení i odhlášení z pojištění se u obou institucí liší.

Zdravotní pojištění – Pokud dojde v případě trvající DPP k situaci, kdy není v některém měsíci překročena částka hrubého příjmu 10.000,– Kč Kč, pak musí zaměstnavatel zaměstnance průběžně odhlašovat a přihlašovat, a to do 8 dnů.

Sociální pojištění

U zaměstnanců činných na základě DPP má zaměstnavatel povinnost podat oznámení o nástupu do zaměstnání do 20. kalendářního dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž tomuto zaměstnanci vznikla účast na pojištění. Oznámení o skončení zaměstnání se podává až po uplynutí doby, na kterou byla tato dohoda sjednána.

Zdanění dohod o provedení práce

Zdanění dohod o provedení práce se od roku  zásadně 2014 mění.

Do konce roku 2013 za situace, kdy zaměstnanec nepodepsal tiskopis daňového prohlášení (MFin 5457 – vzor č. 22), platil limit pro zdanění srážkovou daní 5.000,– Kč. Nově je tento limit stanoven na 10.000,– Kč (v úhrnu pro všechny odměny z DPP v jednom měsíci vyplacené jednomu zaměstnanci týmž zaměstnavatelem). Došlo tedy ke sjednocení limitu zdanění srážkovou daní s limitem pro odvod sociálního a zdravotního pojištění.

Z hlediska zdanění DPP mohou v praxi nastat situace:

  • Zaměstnanec podepíše u zaměstnavatele daňové prohlášení – odměna z DPP bude zdaněna vždy zálohovou daní s možností uplatnění případných daňových slev.
  •  Zaměstnanec nepodepíše u zaměstnavatele daňové prohlášení – konečnou srážkovou daní bude zdaněna odměna z DPP, která v úhrnu u jednoho zaměstnavatele nepřekročí v měsíci částku 10.000,– Kč. Od částky 10.001,– Kč bude odměna z dohod zdaněna zálohovou daní (základem daně bude samozřejmě tzv. superhrubá mzda). Zaměstnanec si nemůže uplatnit daňové slevy.

Zdroj: www.podnikatel.cz

Možnost uplatnění srážkové daně v daňovém přiznání

Další novinkou roku 2014 je možnost zahrnutí příjmů plynoucích z DPP a zdaněných srážkovou daní do daňového přiznání podle ustanovení § 36 odst. 7 zákona o daních z příjmů. Poplatník si může daň sraženou z odměn z DPP započítat na jeho celkovou daň. Poprvé bude možné tuto změnu využít při podání daňového přiznání za rok 2014, a to na základě potvrzení vydaného zaměstnavatelem (tiskopis MFin 5460/A vzor č. 1). Tím bude mít poplatník možnost naplno využít daňové slevy a nezdanitelné části základu daně. Tento postup bude zejména výhodný pro poplatníky s nižšími příjmy nebo s příjmy pouze po část roku (například studenti, důchodci, osoby vedené v evidenci úřadů práce atd.).

Zdroj: Zákoník práce s komentářem (Anag) k 1.1.2013 a k 1.1.2014, Daňové zákony k 1.1.2014 (Grada), www.cssz.cz, www.vzp.cz, www.financnisprava.cz, www.podnikatel.cz

Sdílet příspěvek
Facebook
Twitter
LinkedIn