Konzultační linka:

Po–Pá 07:00–15:30 (St 9:00 - 10:00 firemní porada)

Zákaznická zóna

MOJE ALFA

Zákaznická zóna

MOJE ALFA

Pracovní volno související s akcí pro děti a mládež

Pracovní volno související s akcí pro děti a mládež je překážka na straně zaměstnance z důvodu obecného zájmu a vztahuje se pouze na zaměstnance, kteří mají se svým zaměstnavatelem uzavřen pracovní poměr. Nárok na pracovní volno související s akcí pro děti a mládež mají zaměstnanci již od 1. 1. 2021 a je upraveno § 203 odst. 2 písm. h) a § 203a zákoníku práce.

Pracovní volno související s akcí pro děti a mládež

Pracovní volno související s akcí pro děti a mládež je překážka na straně zaměstnance z důvodu obecného zájmu a vztahuje se pouze na zaměstnance, kteří mají se svým zaměstnavatelem uzavřen pracovní poměr. Nárok na pracovní volno související s akcí pro děti a mládež mají zaměstnanci již od 1. 1. 2021 a je upraveno § 203 odst. 2 písm. h) a § 203a zákoníku práce.

Kdy a v jakém rozsahu je poskytováno pracovní volno související s akcí pro děti a mládež?

Jedná se o pracovní volno k činnosti vedoucích táborů pro děti a mládež, jejich zástupců pro věci hospodářskézdravotní, oddílových vedoucích, vychovatelů, instruktorů, zdravotnických pracovníků v táborech pro děti a mládež nebo pro činnosti na sportovních soustředěních dětí a mládeže.

Volno je zaměstnanci poskytováno v nezbytně nutném rozsahu, maximálně však 3 týdny v kalendářním roce. Podmínkou pro poskytnutí takového volna je, že na straně zaměstnavatele tomu nebrání vážné provozní důvody a že zaměstnanec nejméně po dobu 1 roku před uvolněním pracoval soustavně a bezplatně s dětmi nebo s mládeží. V případě, že se jedná o tábory pro zdravotně postižené děti a mládež, podmínka soustavné a bezplatné práce vyžadována není.

Zaměstnanci může být za pracovní volno související s akcí pro děti a mládež poskytnuta náhrada mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku nejvýše za 1 týden v kalendářním roce. Musí však být splněny podmínky uvedené v § 203a zákoníku práce. Náhrada se poskytuje pouze za dny, na které měl zaměstnanec naplánovanou směnu.

Podmínky poskytnutí náhrady mzdy (platu)

První podmínkou je, že zaměstnanec musí svému zaměstnavateli prokázat, že akci pořádá právnická osoba zapsaná ve veřejném rejstříku právnických a fyzických osob po dobu nejméně 5 let a že práce s dětmi a mládeží je její hlavní činností.

Další podmínkou je, že maximální výše poskytnuté náhrady mzdy nebo platu je rovna výši průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku, ve kterém se pracovní volno poskytuje, vyhlášené podle zákona o zaměstnanosti. Průměrná mzda v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí roku 2022 byla 39.306 Kč.

Žádost o úhradu poskytnuté náhrady mzdy (platu)

Zaměstnavatel má nárok na úhradu poskytnuté náhrady mzdy nebo platu ze státního rozpočtu, ale pouze do výše stanovené zákoníkem práce. Úhradu zaměstnavateli refunduje Okresní správa sociálního zabezpečení. Zaměstnavatel si o tuto úhradu musí požádat a zároveň je povinen doložit poskytnutí této náhrady mzdy nebo platu a splnění podmínek pro její poskytnutí. Tiskopis Žádost o úhradu poskytnuté náhrady mzdy (platu) při pracovním volnu souvisejícím s akcí pro děti a mládež najdete na ePortálu České správy sociálního zabezpečení.

Z náhrady mzdy (platu) za volno související s akcí pro děti a mládež se odvádí pojistné na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění. Pokud si zaměstnavatel v měsíci, kdy je tato náhrada vyplácena zaměstnanci, uplatní slevu na sociálním pojištění za zaměstnance, refunduje mu Česká správa sociálního zabezpečení částku poníženou o tuto slevu.


Program ALFA MZDY AVENSIO

Pracovní volno související s akcí pro děti a mládež se zadává na záložce Náhrady (Karta zaměstnance – Pracovní poměry). Pokud zadáváte pracovní volno s náhradou mzdy, použijete uživatelský mzdový kód se systémovým kódem 378. Pro zadání pracovního volna bez náhrady mzdy použijte uživatelský mzdový kód se systémovým kódem 379.

Přes menu programu Hlavní nabídka – Tiskové sestavy – Potvrzení a výkazy můžete vytisknout Žádost o úhradu poskytnuté náhrady mzdy (platu) při pracovním volnu souvisejícím s akcí pro děti a mládež s vyplněnými údaji.

Sdílet příspěvek
Facebook
Twitter
LinkedIn