Konzultační linka:

Po–Pá 07:00–15:30 (St 9:00 - 10:00 firemní porada)

Zákaznická zóna

MOJE ALFA

Zákaznická zóna

MOJE ALFA

Práce v sobotu a v neděli

Všeobecně je víkend považován za čas odpočinku, který řada zaměstnanců tráví se svojí rodinou, přáteli, věnováním se koníčkům apod. Proto, pokud musí zaměstnanec v sobotu nebo v neděli pracovat, je zaměstnavatel povinen mu tento ušlý čas kompenzovat příplatkem za práci v sobotu a v neděli. Takový kompenzační příplatek za zásah do osobního života zaměstnance musí být poskytnut vždy, tj. za každou práci v sobotu a v neděli bez ohledu na rozvrh pracovních směn – jinými slovy, nezáleží na tom, zda zaměstnanec pracuje o víkendu běžně, nahodile nebo zcela výjimečně.

Zaměstnanec odměňovaný mzdou:

Za dobu práce v sobotu a v neděli přísluší zaměstnanci dosažená mzda a příplatek nejméně ve výši 10 % průměrného (hodinového) výdělku. Je však možné sjednat jinou minimální výši a způsob určení příplatku. (viz § 118 odst. 1 zákoníku práce)

V některých zemích připadá obvyklé pracovní volno na jiné dny v týdnu, než jsou sobota a neděle. V takovém případě může zaměstnavatel poskytovat zaměstnanci, kterého vysílá na práci do těchto zemí, k dosažené mzdě příplatek shodný s příplatkem za práci v sobotu a v neděli. (viz § 118 odst. 2 zákoníku práce)

Zaměstnanec odměňovaný platem:

Zaměstnanci přísluší za hodinu práce v sobotu nebo v neděli příplatek ve výši 25% průměrného hodinového výdělku. (viz § 126 odst. 1 zákoníku práce)

Obdobně jako u zaměstnance odměňovaného mzdou, může zaměstnavatel při výkonu práce v zahraničí zaměstnancem odměňovaného platem poskytovat příplatek v předchozí větě uvedený místo za práci v sobotu a v neděli, za práci ve dnech, na které podle místních podmínek obvykle připadá nepřetržitý odpočinek v týdnu. (viz § 126 odst. 2 zákoníku práce)

 

Příplatek se poskytuje i za necelé odpracované hodiny v sobotu či v neděli, neboť podle § 141 odst. 2 zákoníku práce platí, že: „Mzda, plat a jejich jednotlivé složky stanovené, sjednané nebo určené za hodinu práce přísluší zaměstnanci i za zlomky hodin, které odpracoval v období, za které se mzda nebo plat poskytuje.“

Program AVENSIO Software

Zúčtovat příplatek za práci v sobotu nebo v neděli lze ve mzdovém a personálním programu AVENSIO Software několika mzdovými kódy, jejichž konkrétní zvolení záleží na způsobu výpočtu takového příplatku, případně na tom, z jakých prostředků se platí.

Pro výpočet příplatku určitým % z průměrného hodinovéhovýdělku použijte mzdový kód s uloženým systémovým kódem 182 (mzdové prostředky), resp. 490 (ostatní osobní náklady). Výše procenta se ukládá do pole „Sazba 1“.

Pro výpočet příplatku určitou pevnou sazbou (částkou) v Kč za hodinu práce použijte mzdový kód s uloženým systémovým kódem 184. Stonásobek sazby se ukládá do pole „Sazba 1“.

Správnost nastavení mzdových kódů zkontrolujete v Číselníku uživatelských mezd (viz Hlavní nabídka – Číselníky – Tabulka mezd). Samozřejmě se se žádostí o radu nebo pomoc můžete obrátit na svého obchodního zástupce nebo pracovnice konzultační linky.

Přehled zúčtovaných příplatků můžete získat např. pomocí těchto sestav (v závorce je uvedeno jejich číslo):

  • Nákladová rekapitulace s podmínkou detailního zobrazení (010800)
  • Soupis mzdových údajů (110100) – číslo mzdového kódu se vypisuje v záložce „Nastavení“ do pole „Druh mzdy“
  • Inventura mzdových položek (500200) – číslo mzdového kódu se vypisuje v zadávacím okně sestavy do pole „Druh mzdy“
  • Inventura hrubé mzdy (500800)

 

 

Sdílet příspěvek
Facebook
Twitter
LinkedIn