Konzultační linka:

Po–Pá 07:00–15:30 (St 9:00 - 10:00 firemní porada)
Zákaznická zóna
Zákaznická zóna

Pojistné osoby dobrovolně účastné důchodového pojištění v roce 2019

Výše pojistného na dobrovolné důchodové pojištění se stanoví sazbou 28 % z vyměřovacího základu. Vyměřovacím základem osoby dobrovolně účastné důchodového pojištění pro pojistné na důchodové pojištění je podle ustanovení § 5c odst. 1 zákona č. 589/1992 Sb. částka, kterou si určí, nejméně však částka ve výši jedné čtvrtiny „průměrné mzdy“ platné v kalendářním roce, ve kterém se pojistné na důchodové pojištění platí.

Za „průměrnou mzdu“ se pro tyto účely považuje částka, která se vypočte jako součin všeobecného vyměřovacího základu (dále jen „VVZ“) za kalendářní rok, který o dva roky předchází kalendářnímu roku, pro který se „průměrná mzda“ zjišťuje, a přepočítacího koeficientu pro úpravu tohoto VVZ, tj. VVZ za rok 2017 = 30 156 Kč x koeficient pro přepočet = 1,0843 (viz nařízení vlády č. 213/2018 Sb. ze dne 19.09.2018) → průměrná mzda v roce 2019 po zaokrouhlení na celé koruny nahoru = 32 699 Kč. Jedna čtvrtina průměrné mzdy v roce 2019 = 8 174,75 Kč, po zaokrouhlení na celé koruny nahoru = 8 175 Kč.

Nejnižší měsíční pojistné hrazené v roce 2019 tedy bude činit 28 % (§ 7 odst. 1 písm. d) zákona č. 589/1992 Sb.) z částky odpovídající jedné čtvrtině průměrné mzdy platné v roce 2019, tj.  2 289 Kč (28 % z 8 175). Pro srovnání uvádím, že v roce 2018 je nejnižší měsíční pojistné 2 099 Kč, v roce 2017 bylo 1 977 Kč.

Podrobné informace k účasti občanů na dobrovolném pojištění se dozvíte například na webových stránkách České správy sociálního zabezpečení – viz tento odkaz.

Sdílet příspěvek
Facebook
Twitter
LinkedIn