Konzultační linka:

Po–Pá 07:00–15:30 (St 9:00 - 10:00 firemní porada)
Zákaznická zóna
Zákaznická zóna

Pojistné na sociální zabezpečení a maximální vyměřovací základ zaměstnance

Institut maximálního vyměřovacího základu (dále jen „maximální VZ“) byl do právní úpravy zaveden od 1. 1. 2008 – viz ustanovení § 15a zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

Maximální VZ zaměstnance činí 48násobek průměrné mzdy, tj. pro rok 2015 48 x 26 611 Kč = 1 277 328 Kč.

Rozhodným obdobím, z něhož se zjišťuje maximální VZ zaměstnance, je kalendářní rok.

Maximální VZ zaměstnance představuje součet VZ zaměstnance zjištěných v rozhodném období.

Přesáhne-li v kalendářním roce úhrn VZ zaměstnance maximální VZ a zaměstnanec je v tomto roce zaměstnán jen u jednoho zaměstnavatele, neplatí zaměstnanec v tomto kalendářním roce pojistné z částky, která přesahuje tento maximální VZ (to platí i v případě více zaměstnání v kalendářním roce u téhož zaměstnavatele).

Do vyměřovacího základu zaměstnavatele se pak nezahrnuje částka, která přesahuje maximální VZ zaměstnance a z níž zaměstnanec neplatí v kalendářním roce pojistné. Tzn., že z částky přesahující maximální VZ pak zaměstnavatel neodvádí ani pojistné za zaměstnance (6,5 %, resp. 3,5 % z vyměřovacího základu), ani za sebe (25 %).

Přesáhne-li v kalendářním roce úhrn VZ zaměstnance maximální VZ a zaměstnanec je v tomto roce zaměstnán u více zaměstnavatelů, považuje se pojistné zaplacené zaměstnancem z úhrnu jeho vyměřovacích základů ze všech zaměstnání, který přesahuje tento maximální vyměřovací základ, za přeplatek na pojistném; tento přeplatek však nemůže být vyšší než částka, která byla zaměstnanci z jeho příjmů sražena na pojistném. O vrácení přeplatku na pojistném v tomto případě žádá zaměstnanec písemnou žádostí doloženou potvrzeními svých zaměstnavatelů o úhrnu vyměřovacích základů za kalendářní rok, z nichž bylo sraženo pojistné. Dotčeným zaměstnavatelům se však částka pojistného, které odváděli za sebe (25 %), nevrací.

Žádost musí být zaměstnancem podána do 5 let po roce, za který k přeplatku došlo (viz ustanovení § 17 zákona č. 589/1992 Sb.).

Podle ustanovení § 15a odst. 3 zákona č. 589/1992 Sb. je zaměstnavatel povinen zaměstnanci na jeho žádost písemně potvrdit úhrn vyměřovacích základů za kalendářní rok, z nichž bylo sraženo pojistné, a to do 8 dnů ode dne obdržení žádosti; zjistí-li zaměstnavatel, že v tomto potvrzení uvedl nesprávné údaje, je povinen neprodleně vydat zaměstnanci nové potvrzení. Zaměstnavatel je povinen v tomto potvrzení uvést, zda je zaměstnanec účasten v kalendářním roce důchodového spoření.

Uživatelé mzdového a personálního programu AVENSIO Software mohou takové potvrzení pohodlně vytisknout pomocí sestavy 611111_Příjmy pro ČSSZ, OSSZ formulář – viz menu Hlavní nabídka – Tiskové sestavy – Potvrzení a výkazy.

 

Sdílet příspěvek
Facebook
Twitter
LinkedIn

Nová telefonní čísla

Vážení uživatelé,

rádi bychom Vás informovali, že od 12. 6. 2024 nás zastihnete výhradně na nových telefonních číslech a to:

226 400 400 hotline ke mzdovému programu AVENSIO SW
226 400 404 hotline k docházkovému programu ATTENDO SW
724 155 596 požadavky týkající se objednávek školení a konferencí AKADEMIE MEZD
226 400 402 RECEPCE
775 991 021 OBCHODNÍ ODDĚLENÍ

Případně nám prosím zasílejte své dotazy písemně na e-mail:

hotline@avensio.cz  pro mzdový program 
hotline@attendo.cz  pro docházkový program
info@akademiemezd.cz pro školení a konference 

Více o novém systému fungování zákaznické linky se dočtete v článku ZDE.

Děkujeme za pozornost a přejeme Vám krásný den.

Váš AVENSIO Tým