Konzultační linka:

Po–Pá 07:00–15:30 (St 9:00 - 10:00 firemní porada)

Zákaznická zóna

MOJE ALFA

Zákaznická zóna

MOJE ALFA

Podání žádosti o starobní důchod v roce 2014

O starobní důchod mohou v roce 2014 požádat občané, kteří v něm dosáhnou důchodového věku a získají potřebnou dobu pojištění alespoň 30 let.

Důchodového věku dosahují v roce 2014 muži narození v květnu 1951 až únoru 1952 a např. ženy narozené v květnu až prosinci 1954, které vychovaly dvě děti nebo ženy narozené v květnu až prosinci 1955, které vychovaly tři či čtyři děti.

Budoucí důchodce sepisuje osobně žádost o důchod nejdříve čtyři měsíce před požadovaným dnem přiznání starobního důchodu, a to na okresní (v Praze Pražské, v Brně Městské) správě sociálního zabezpečení (OSSZ) příslušné podle místa jeho trvalého pobytu. Za občany, kteří vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nemohou sami podávat žádost o důchod, mohou s jejich souhlasem a na základě potvrzení lékaře o jejich zdravotním stavu podat tuto žádost jejich rodinní příslušníci.

Při podávání žádosti o starobní důchod se předkládá zejména:

  • občanský průkaz, u cizinců pas či povolení k pobytu,
  • doklady o studiu, popřípadě učení (i nedokončeném),
  • muži předkládají doklady o výkonu vojenské služby,
  • doklady prokazující výchovu dětí nebo péči o děti (rodné listy dětí nebo výpisy z matriky narození, popř. rozhodnutí o době a rozsahu péče),
  • doklady o dobách pojištění nebo náhradních dobách, které nejsou uvedeny v informativním osobním listu důchodového pojištění (viz dále).

Svůj důchodový věk a potřebnou dobu pojištění mohou občané snadno zjistit pomocí tzv. věkové kalkulačky, která je dostupná na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí – http://www.mpsv.cz/cs/2435.

Českou správu sociálního zabezpečení je možné požádat o zaslání tzv. informativního osobního listu důchodového pojištění (IOLDP). Tento list obsahuje přehled dob důchodového pojištění, popřípadě náhradních dob pojištění, a od roku 1986 i přehled vyměřovacích základů a vyloučených dob. Více informací k IOLDP dohledáte na http://www.cssz.cz/cz/duchodove-pojisteni/informativni-osobni-list-duchodoveho-pojisteni.htm.

Starobní důchod se vyplácí v hotovosti prostřednictvím České pošty. Tato služba je zpoplatněná; za každou splátku důchodu zaplatí klient 21,– Kč. Další možností je výplata důchodu bezhotovostním převodem na bankovní účet. Formu výplaty si při podání žádosti o důchod volí sám žadatel.

Česká správa sociálního zabezpečení rozhoduje o přiznání důchodu ve lhůtě do 90 dnů od podání žádosti. Délka vyřízení závisí na tom, zda jsou v evidenci České správy sociálního zabezpečení všechny podklady či nikoliv.

Více informací naleznete v tiskové zprávě České správy sociálního zabezpečení ze dne 28.02.2014 – viz tento odkaz.

Další údaje o důchodovém pojištění pak lze získat:

na webu České správy sociálního zabezpečení http://www.cssz.cz/cz/duchodove-pojisteni/,

– na webu Ministerstva práce a sociálních věcí http://www.mpsv.cz/cs/3,

– při osobní návštěvě příslušné okresní správy sociálního zabezpečení – přehled jednotlivých pracovišť naleznete zde

klientského centra pro důchodové pojištění při pražském ústředí ČSSZ, které je pro veřejnost otevřeno každý pracovní den na adrese Křížová 25, Praha 5.

– prostřednictvím call centra pro důchodové pojištění na telefonním čísle 257 062 860.

Program AVENSIO Software

Datum dosažení důchodového věku zaměstnance lze v programu AVENSIO Software zjistit na jeho kartě – záložka Osobní údaje – oblast Důchod:

Obr.1

Datum program samozřejmě počítá v souladu s platnou legislativou (zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění), a to z rodného čísla zaměstnance a u žen také ze zadaného počtu vychovaných dětí.

Způsob zadávání počtu vychovaných dětí v programu ovlivňuje parametr č. 68 – „Počet vychovaných dětí“ (Hlavní přihlašovací okno – tlačítko Parametry systému):

Obr.2

V případě nastavení tohoto parametru na údaj Zadávat počtem, lze počet dětí zadat přímo na kartě zaměstnance – na osobních údajích v oblasti týkající se důchodu:

 Obr.3

Při nastavení uvedeného parametru na údaj  Sečíst záznamy se bude počet vychovaných dětí sčítat z evidence rodinných příslušníků (na kartě zaměstnance, záložka Osobní údaje Rodinní příslušníci):

Obr.4

Přehled zaměstnanců s datem nároku na odchod do důchodu umožňuje vytisknout sestava 440211_Odchod do důchodu uložená v menu programu Hlavní nabídka – Tiskové sestavy – Výběrové sestavy:

Obr.5

Sdílet příspěvek
Facebook
Twitter
LinkedIn