Konzultační linka:

Po–Pá 07:00–15:30 (Út 8:30 - 9:00 firemní porada)

Zákaznická zóna

MOJE ALFA

Zákaznická zóna

MOJE ALFA

Odměňování členů volebních komisí – volby do PS 2021

Nároky

Nároky členů okrskových volebních komisí (dále jen „OVK“) upravují jednotlivé volební předpisy, tj. zákon č. 247/1995 Sb., vyhláška č. 233/2000 Sb. a zákon č. 296/2021 Sb.

Členové OVK mají nárok na

  • zvláštní odměnu za výkon funkce (viz dále)
  • pracovní nebo služební volno v nezbytně nutném rozsahu a na náhradu mzdy (platu, služebního příjmu, odměny) ve výši průměrného výdělku od uvolňujícího zaměstnavatele, nebo paušální náhradu ušlého výdělku za dobu výkonu funkce u členů, kteří jsou samostatně výdělečně činní (výše paušální náhrady činí 43 Kč za hodinu, nejvýše však 340 Kč za jeden den).

Zaměstnavatel, který svému zaměstnanci poskytl pracovní (služební) volno a náhradu mzdy (platu, služebního příjmu, odměny) ve výši průměrného výdělku, se může následně obrátit na příslušný obecní/městský úřad a požádat o refundaci náhrady mzdy (platu, služebního příjmu, odměny), která mu bude vyplacena.

Nárok na náhradu ušlého výdělku je třeba uplatnit u obecního/městského úřadu a výdělečnou činnost prokázat např. živnostenským listem, zápisem v obchodním rejstříku nebo jiným dokumentem.

Výše odměny

Za výkon funkce v OVK náleží zvláštní odměna

  • řadovému členovi 1 800 Kč,
  • místopředsedovi a zapisovateli 2 100 Kč a
  • předsedovi 2 200 Kč.

Tato odměna se na základě ustanovení § 24 odst. 5 zákona č. 296/2021 Sb. zvyšuje o 500,– Kč.

Výplata odměny

Zvláštní odměnu a paušální náhradu ušlého výdělku vyplatí členům obecní/městský úřad, pod který OVK spadala, a to do 30 dnů po ukončení její činnosti. V této souvislosti uvádím, že činnost OVK je ukončena patnáctým dnem po vyhlášení celkových výsledků voleb Státní volební komisí. Ta výsledky vyhlašuje zpravidla nejbližší úterý po volbách.

Krácení odměny

Obecní/městský úřad celkovou výši odměny poměrně krátí, a to pokud se člen OVK nezúčastňuje všech jednání. Krácení se provede podle evidence o účasti takového člena OVK na jednáních. Tento postup se uplatní mj. i v případě, kdy se člen neúčastní třeba jen prvního jednání komise, kde dochází ke složení slibu a k losování předsedy a místopředsedy. Důvody neúčasti přitom nejsou rozhodné, ani to, zda je neúčast omluvená či neomluvená.

Všichni zapisovatelé, předsedové a místopředsedové okrskových volebních komisí jsou povinni se účastnit školení k zásadám hlasování a k systému zjišťování a zpracování výsledků hlasování, jež organizuje pověřený obecní/městský úřad ve spolupráci s Českým statistickým úřadem.

Předseda, místopředseda a zapisovatel, který nesplnil svou povinnost účastnit se školení, nemá nárok na vyšší zvláštní odměnu a náleží mu pouze odměna řadového člena. Jeho postavení předsedy, místopředsedy či zapisovatele tím ovšem není dotčeno.

V případě, že je zapisovatel jmenován nebo předseda či místopředseda vylosován až v době, kdy již nebylo možné účast na školení zajistit, uplatní se zákonná výjimka a zvláštní odměna se nesnižuje.

Zdravotní pojištění

Odměny členů OVK nepodléhají odvodu ZP, a to na základě ustanovení § 5 písm. a) bod 7. zákona č. 48/1997 Sb.

Sociální pojištění

Účastni nemocenského pojištění mohou být členové OVK, a to v měsících, kdy dosáhnou rozhodného příjmu (pro rok 2021 je rozhodný příjem 3.500,– Kč). Je to stejné jako u zaměstnání malého rozsahu. V případě, že existují 2 (nebo více) zaměstnání malého rozsahu u téhož zaměstnavatele – příjmy se sčítají (viz ustanovení § 7 odst. 4 zákona č. 187/2006 Sb.).

Z odměn členů OVK se tedy bude pojistné na sociální zabezpečení odvádět za podmínky, že v jednom měsíci dosáhne jejich odměna v součtu s příjmem z jiného zaměstnání malého rozsahu u stejného zaměstnavatele alespoň rozhodného příjmu 3.500,– Kč.

Daň

Odměna člena OVK se v souvislosti s jejím zdaněním posuzuje jako příjem ze závislé činnosti podle ustanovení § 6 odst. 1 písm. a) bod 2 zákona č. 586/1992 Sb.

Aktuálně se z odměny člena OVK v úhrnné výši do 3 500 Kč u poplatníka, který u plátce daně neučiní, tj. nepodepíše daňové prohlášení, srazí srážková daň zvláštní sazbou uvedenou v § 36 odst. 2 zákona č. 586/1992 Sb.

Samozřejmě, bude-li členem OVK osoba, která nemá nikde jinde podepsané daňové prohlášení, může jej podepsat u obecního/městského úřadu a uplatnit daňovou slevu na poplatníka, pak nebude platit daň žádnou.

Program ALFA MZDY AVENSIO

Jak zadat nároky a odměny členů OVK v tomto mzdovém a personálním systému se všichni jeho uživatelé dozví v dokumentu „Volby 2021“ uloženém v Souborech nápovědy – skupina Speciální činnosti v programu.

Sdílet příspěvek
Facebook
Twitter
LinkedIn