Konzultační linka:

Po–Pá 07:00–15:30 (St 9:00 - 10:00 firemní porada)

Zákaznická zóna

MOJE ALFA

Zákaznická zóna

MOJE ALFA

Novinky a změny pro rok 2016 – 2. část

Tento blogový článek navazuje na předchozí ze dne 6.1.2016.

Zvýšení limitu příjmů pro daňový bonus

V souvislosti se zvýšením minimální mzdy (viz předchozí blogový článek) dochází ke zvýšení dolní hranice příjmu pro vznik nároku na daňový bonus, a to z 55 200 Kč (tj. 6 x 9 200 Kč) na 59 400 Kč (tj. 6 x 9 900 Kč). Limit pro vznik nároku na měsíční daňový bonus je zvýšen z částky 4 600 Kč na 4 950 Kč (polovina minimální mzdy).

Měsíční daňový bonus lze vyplatit, pokud jeho výše činí alespoň 50,– Kč, maximálně však do výše 5 025,– Kč měsíčně.

Školkovné

V důsledku zvýšení minimální mzdy bude možné uplatnit slevu na dani ve výši prokázaných výdajů za umístění vyživovaného dítěte v předškolním zařízení až do 9 900 Kč ročně za každé dítě.

Zvýšení částky osvobozených důchodů

Úhrnná částka osvobozených důchodů nebo penzí činí 356 400 Kč (tj. 36 x 9 900 Kč).

Maximální podpora v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci

Maximální výše podpory v nezaměstnanosti je 15 024 Kč (v roce 2015 = 14 604 Kč) = 0,58násobek průměrné mzdy, tj. 0,58 x 25 903 Kč.

Maximální výše podpory při rekvalifikaci je 16 837 Kč (v roce 2015 = 16 367 Kč) = 0,65násobek průměrné mzdy, tj. 0,65 x 25 903 Kč.

Pojistné na sociální zabezpečení

V souvislosti s ukončením důchodového spoření souvisí i úprava sazeb pojistného, které se již nestanovuje podle toho, zda jeho poplatník byl či nebyl účasten důchodového spoření.

Sazby pojistného na sociální zabezpečení činí od 1. ledna 2016 (viz ustanovení § 7 odst. 1 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti):

  • u zaměstnavatele 25 % z vyměřovacího základu, z toho:

2,3 % na nemocenské pojištění,

21,5 % na důchodové pojištění a

1,2 % na státní politiku zaměstnanosti

  • u zaměstnance 6,5 % z vyměřovacího základu
  • u osoby samostatně výdělečně činné

a) 29,2 % z vyměřovacího základu, z toho 28 % na důchodové pojištění a 1,2 % na státní politiku zaměstnanosti, jde-li o OSVČ účastnou důchodového pojištění,

b) 2,3 % z vyměřovacího základu, jde-li o OSVČ účastnou nemocenského pojištění

  • u osoby dobrovolně účastné na důchodovém pojištění 28 % z vyměřovacího základu
  • u zahraničního zaměstnance 2,3 % z vyměřovacího základu

Maximální vyměřovací základ pro placení pojistného činí 1 296 288 Kč (v roce 2015 = 1 277 328 Kč).

DPH a kontrol   ní hlášení

S účinností od 01.01.2016 vzniká plátcům daně z přidané hodnoty zákonná povinnost podávat elektronicky tzv. kontrolní hlášení. Kontrolní hlášení je speciální daňové tvrzení, které nenahrazuje řádné daňové přiznání k DPH ani souhrnné hlášení.

Sazby stravného

Pro účely poskytování cestovních náhrad při tuzemských pracovních cestách zaměstnanců platí pro rok 2016 tyto sazby:

trvá-li pracovní cesta 5 – 12 hod. – v podnikatelské sféře 70 Kč, ve státní správě 70 Kč až 83 Kč,

trvá-li pracovní cesta 12 – 18 hod. – v podnikatelské sféře 106 Kč, ve státní správě 106 Kč až 127 Kč,

trvá-li pracovní cesta nad 18 hod. – v podnikatelské sféře 166 Kč, ve státní správě 166 Kč až 198 Kč.

Sazby základní náhrady

Při pracovní cestě zaměstnance přísluší za 1 km jízdy při použití silničního motorového vozidla, s výjimkou vozidla poskytnutého zaměstnavatelem, nejméně:

u jednostopých vozidel a tříkolek 1,00 Kč (v roce 2015 = 1,00 Kč),

u osobních silničních motorových vozidel 3,80 Kč (v roce 2015 = 3,70 Kč).

Průměrná cena pohonných hmot

Průměrná cena činí pro účely výpočtu náhrady za spotřebovanou pohonnou hmotu za 1 litr:

29,70 Kč u benzinu automobilového 95 oktanů (v roce 2015 = 35,90 Kč),

33,00 Kč u benzinu automobilového 98 oktanů (v roce 2015 = 38,30 Kč),

29,50 Kč u motorové nafty (v roce 2015 = 36,10 Kč).

Sdílet příspěvek
Facebook
Twitter
LinkedIn